Soorten juridische beroepen

Portugal

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Portugal.

Inhoud aangereikt door
Portugal

Rechters bij gerechtelijke instanties en rechters van bestuurs- en fiscale gerechten

Zoals vastgesteld in de Portugese grondwet, behoren rechters tot een soeverein orgaan: de rechtbanken.

Zij worden slechts gebonden door het recht en spreken recht namens het volk.

Rechters bij gerechtelijke instanties vallen onder de grondwet en het Statuut voor rechters in gerechtelijke instanties (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Overeenkomstig de hiërarchie van de respectievelijke rechtbanken zijn er drie typen rechters bij gerechtelijke instanties:

 • rechters van het Hooggerechtshof (Supremo Tribunal de Justiça), aangeduid als Conselheiros;
 • rechters van de hoven van beroep (Tribunais das Relações), aangeduid als Desembargadores;
 • rechters in contentieuze zaken bij gerechten van eerste aanleg, aangeduid als Juízes de Direito.

Rechters van bestuurs- en fiscale gerechten vallen onder de grondwet, het Statuut voor de bestuurs- en fiscale gerechten (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) en, subsidiair, het Statuut voor rechters in gerechtelijke instanties. Overeenkomstig de hiërarchie van de respectievelijke rechtbanken zijn er drie typen rechters van bestuurs- en fiscale gerechten:

 • rechters van het Hooggerechtshof voor bestuurszaken (Supremo Tribunal Administrativo), aangeduid als Conselheiros;
 • rechters van de centrale bestuursgerechten, aangeduid als Desembargadores;
 • rechters bij bestuursgerechten en fiscale gerechten van eerste aanleg, aangeduid als Juízes de Direito.

De toelating tot het beroep van rechter is een proces met drie fasen, bestaande uit: een vergelijkend examen; een theoretische en praktische opleiding bij het centrum voor juridische studies (Centro de Estudos Judiciários); en een stage. Als zij alle drie de fasen met succes hebben afgerond, worden de rechters benoemd tot Juízes de Direito.

Rechters blijven tijdens hun gehele loopbaan opleidingen volgen.

De Hoge Raad voor de magistratuur (Conselho Superior da Magistratura) voert regelmatig inspecties uit bij de gerechten van eerste aanleg en de Hoge Raad voor de bestuurs- en fiscale gerechten (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) doet hetzelfde voor de rechters van deze rechtbanken. Na elke inspectie worden rechters naar verdienste gerangschikt, waarbij de categorieën uitstekend, zeer goed, goed, voldoende en matig worden gebruikt. Als een rechter in de categorie “matig” wordt ingedeeld, wordt hij geschorst en wordt een onderzoek gestart om zijn geschiktheid als rechter te beoordelen.

De Hoge Raad voor de magistratuur en de Hoge Raad voor de bestuurs- en fiscale gerechten zijn verantwoordelijk voor het benoemen, toewijzen, overplaatsen en bevorderen van rechters en het treffen van disciplinaire maatregelen tegen rechters van de gerechtelijke instanties en de bestuurs- en fiscale gerechten.

Om te waarborgen dat rechters onafhankelijk en onpartijdig zijn, is in de grondwet bepaald dat: rechters geen andere taken mogen uitvoeren, ongeacht of deze publiek of privaat zijn, met uitzondering van onbetaald onderwijs of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van het recht. Rechters kunnen alleen worden overgeplaatst, geschorst, ontheven of ontslagen in gevallen waarin in de wet is voorzien; rechters kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor hun oordelen, tenzij de wet in uitzonderingen voorziet.

Meer informatie is te vinden op https://www.csm.org.pt/ en https://www.cstaf.pt/.

Openbaar aanklagers in het Openbaar Ministerie (Ministério Público)

De openbaar aanklagers in het Openbaar Ministerie vertegenwoordigen de staat, stellen vervolging in en verdedigen de democratische rechtsstatelijkheid en de belangen die door de wet zijn vastgelegd. Openbaar aanklagers hebben hun eigen statuut en autonomie, op grond van de wet.

Toelating tot het beroep van openbaar aanklager vindt plaats door middel van een vergelijkend examen, bestaande uit kennistoetsen, een beoordeling van CV’s en een psychologische selectietoets. Dit examen wordt afgenomen door het centrum voor juridische studies (Centro de Estudos Judiciários).

Toegelaten kandidaten worden aangesteld als stagiair (auditores de justiça). Na het succesvol afronden van de theoretische en praktische opleiding aan het centrum voor juridische studies, worden zij benoemd als stagiair-assistentaanklager.

De carrière van een openbaar aanklager bestaat uit vijf niveaus, in hiërarchische volgorde:

 • procureur-generaal (Procurador-Geral da República);
 • viceprocureur-generaal (Vice-Procurador-Geral da República);
 • assistent-procureur-generaal (Procurador-Geral Adjunto);
 • openbaar aanklager van een district (Procurador da República);
 • assistent-openbaar aanklager van een district (Procurador da República Adjunto).

Het parket van de procureur-generaal (Procuradoria-Geral da República) is het hoogste orgaan in het Openbaar Ministerie, met de procureur-generaal aan het hoofd. Andere organen zijn de Hoge Raad van het Openbaar Ministerie (Conselho Superior do Ministério Público), de Adviesraad, juridisch adviseurs en ondersteunende diensten.

De Hoge Raad van het Openbaar Ministerie is verantwoordelijk voor het benoemen, toewijzen, overplaatsen en bevorderen van openbaar aanklagers en het opleggen van disciplinaire maatregelen.

Meer informatie is te vinden op http://www.ministeriopublico.pt/.

Advocaten (Advogados)

Advocaten zijn juristen die, nadat zij zijn geregistreerd bij de Orde van advocaten, juridische vertegenwoordiging en advies bieden, bestaande uit de interpretatie en toepassing van de wet- en regelgeving op verzoek van een derde.

Om in Portugal als advocaat op te treden, is inschrijving bij de Orde van advocaten (Ordem dos Advogados) verplicht.

Om te worden toegelaten tot de beroepsgroep is het nodig om:

 • een graad in de rechten te hebben van een Portugese universiteit of een kwalificatie in de rechten van een universiteit buiten Portugal, mits deze kwalificatie als gelijkwaardig aan een graad wordt beschouwd of als van hetzelfde niveau als een graad wordt erkend;
 • een stage van 18 maanden doorlopen, bestaande uit twee opleidingsstadia: het eerste stadium van zes maanden en het aanvullende opleidingsstadium van twaalf maanden;
 • het schriftelijke en mondelinge toelatingsexamen voor de Orde halen.

Buitenlanders die in Portugal hun graad hebben gehaald kunnen zich op dezelfde wijze registreren bij de Portugese Orde van advocaten, indien het land waarvan zij burger zijn dezelfde rechten biedt aan Portugese burgers.

Advocaten uit andere EU-lidstaten die zich permanent in Portugal willen vestigen en actief zijn als advocaat onder de titel uit hun land van herkomst, moeten zich eveneens inschrijven bij de Orde van advocaten. Zij kunnen uitsluitend cliënten vertegenwoordigen in rechte onder begeleiding van een advocaat die is geregistreerd bij de Orde van advocaten. Indien zij als advocaat willen werken met dezelfde rechten en verplichtingen als Portugese advocaten, moeten zij zich inschrijven bij de Orde van advocaten en een schriftelijk en mondeling examen in het Portugees halen.

De Orde van advocaten is de publiekrechtelijke vereniging die beroepsbeoefenaren vertegenwoordigt die het beroep van advocaat uitoefenen overeenkomstig het statuut van de Orde. De Orde waarborgt toegang tot justitie, reguleert de activiteiten van advocaten en neemt disciplinaire maatregelen tegen advocaten en advocaat-stagiairs (en is het enige orgaan dat dit doet), beschermt de sociale rol, de waardigheid en het prestige van de beroepsgroep en bevordert de toegang tot kennis en toepassing van de wet.

Meer informatie is te vinden op https://portal.oa.pt/.

Rechtskundig adviseurs (Consultores jurídicos)

In het Portugese rechtssysteem is er geen onderscheid tussen advocaten en rechtskundig adviseurs.

Juridisch vertegenwoordigers (Solicitadores)

Juridisch vertegenwoordigers zijn onafhankelijke beroepsbeoefenaars die hun cliënten juridisch adviseren en in rechte vertegenwoordigen, binnen de beperkingen van hun statuut en de formele wetgeving. Zij kunnen partijen in rechte vertegenwoordigen indien vertegenwoordiging door een advocaat (advogado) niet verplicht is.

Juridisch vertegenwoordigers kunnen burgers en ondernemingen ook buiten de gerechtelijke instanties vertegenwoordigen, bijvoorbeeld bij de belastingdienst, notariskantoren, registratiekantoren en de plaatselijke autoriteiten.

Om te worden toegelaten tot de beroepsgroep is het nodig om:

 • een officieel erkende graad in de rechten te bezitten en niet te zijn geregistreerd bij de Orde van advocaten of een officieel erkende graad te bezitten als juridisch vertegenwoordiger. Burgers van andere EU-lidstaten moeten beschikken over de academische en beroepskwalificaties om dit beroep uit te oefenen in het land waar zij burger van zijn;
 • een stage volgen van 12 tot 18 maanden;
 • tijdens de stage de juiste referenties verkrijgen, van de trainer en de stagecentra, en een nationaal examen halen in overeenstemming met de desbetreffende regels.

Beroepsbeoefenaren uit een andere EU-lidstaat of de Europese Economische Ruimte worden overeenkomstig Wet nr. 9/2009 van 4 maart 2009, zoals gewijzigd, geregistreerd bij het College van juridisch vertegenwoordigers (Colégio dos Solicitadores).

De Kamer van juridisch vertegenwoordigers en gerechtsdeurwaarders (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) is de publiekrechtelijke vereniging die deze juridische beroepsbeoefenaren vertegenwoordigt. De Kamer is onder meer verantwoordelijk voor het uitoefenen van disciplinaire bevoegdheden tegen hun leden en het geven van advies met betrekking tot ontwerpen van wetgeving die verband houden met haar bevoegdheden.

Meer informatie is te vinden op http://www.osae.pt/.

Gerechtsdeurwaarders (Agentes de execução)

Gerechtsdeurwaarders zijn beroepsbeoefenaren met publiekrechtelijke bevoegdheden om civiele handhavingsactiviteiten uit te voeren. Zij zijn onafhankelijke en onpartijdige beroepsbeoefenaren en vertegenwoordigen geen partij, maar zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle handhavingsformaliteiten, waaronder inbeslagnames en het betekenen van documenten, kennisgevingen en openbaarmakingen. De functie van gerechtsdeurwaarder kan in sommige gevallen worden uitgeoefend door een gerechtsfunctionaris.

Gerechtsdeurwaarders worden aangewezen door de partij die handhaving wenst of door de rechter.

Gerechtsdeurwaarders moeten een graad als juridisch vertegenwoordiger of een graad in de rechten bezitten en moeten:

 • Portugees onderdaan zijn;
 • niet vallen onder een van de beperkingen in de statuten van de Kamer van juridisch vertegenwoordigers en gerechtsdeurwaarders of de Orde van advocaten;
 • in de afgelopen tien jaar niet zijn opgenomen op de officiële openbare lijst van schuldenaren;
 • de tien maanden durende stage voor gerechtsdeurwaarder hebben afgerond;
 • het examen voor juridisch assistenten halen nadat zij meer dan drie jaar als gerechtsdeurwaarder hebben gewerkt en een positief advies van de Commissie voor juridisch assistenten krijgen (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • zich binnen drie jaar na de succesvolle afronding van de stage registreren bij de desbetreffende beroepsvereniging;
 • beschikken over de minimale IT-structuren en -middelen op grond van een reglement van de algemene vergadering.

De Kamer van juridisch vertegenwoordigers en gerechtsdeurwaarders en het Speciaal college van gerechtsdeurwaarders (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) zijn de organen die verantwoordelijk zijn voor de regulering van het beroep.

De CAAJ, die onafhankelijk is van de Kamer van juridisch vertegenwoordigers en gerechtsdeurwaarders, is het orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op en het uitvoeren van disciplinaire maatregelen tegen gerechtsdeurwaarders;

Meer informatie is beschikbaar op http://www.osae.pt/ en https://caaj.justica.gov.pt/.

Notarissen (Notários)

Notarissen zijn gespecialiseerde beroepsbeoefenaren die bevoegd zijn om taken in bepaalde juridische contexten te verrichten. Zij spelen een belangrijke rol in de nationale en internationale handel.

Notarissen zijn bevoegd om:

 • private contracten op te stellen en de partijen te adviseren, waarbij zij elke partij eerlijk behandelen; officiële stukken op te stellen, waarbij zij de verantwoordelijkheid nemen voor de wettigheid van de stukken en voor verstrekt advies; de partijen te informeren over de implicaties en gevolgen van de verplichtingen die zij aangaan (notarissen hebben de plicht om dit te doen);
 • juridische transacties te verrichten die in hun bijzijn zijn overeengekomen. De handeling kan rechtstreeks in het officiële register worden ingevoerd of, wanneer een van de partijen haar verplichtingen niet nakomt, zonder tussenkomst van een rechter worden uitgevoerd;
 • op te treden als bemiddelaar/mediator, op onpartijdige wijze en in volledige overeenstemming met de wet, om de partijen in staat te stellen tot een wederzijds aanvaardbare overeenkomst te komen;
 • stukken op te stellen voor, evenals de voorwaarden van, inventarisprocedures, met uitzondering van die zaken die niet hoeven te worden besloten tijdens inventarisprocedures vanwege de aard of de wettelijke of feitelijke complexiteit van de zaak. Dergelijke zaken moeten worden besloten door de rechter van de arrondissementsrechtbank (tribunal de comarca) die bevoegd is voor het notariskantoor waar de procedure is ingediend (Wet nr. 2/2013 van 5 maart 2013, waarin het wettelijk kader voor inventarisprocedures is goedgekeurd, kent deze bevoegdheid toe aan notarissen, waardoor een systeem van gedeelde bevoegdheden is ontstaan).

De hervorming van het beroep van notaris en de daaropvolgende privatisering van de sector betekenen dat notarissen een tweeledige rol vervullen: zij zijn overheidsfunctionarissen en ook vrije beroepsbeoefenaren, maar niet langer ambtenaren.

Als overheidsfunctionarissen vallen notarissen onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Justitie, dat over regelgevingsbevoegdheden beschikt en over de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen tegen notarissen te nemen. Gezien de nieuwe vrije status van het beroep, reguleert de Vereniging van notarissen sinds 2006 de activiteiten van notarissen, samen met het Ministerie van Justitie, waarbij zij waarborgt dat notarissen de bindende gedragscode naleven en verzekert dat de openbare belangen worden nagestreefd, wat behoort tot de verantwoordelijkheden van notarissen. Dit heeft geen gevolgen voor de bevoegdheid van het ministerie om in te grijpen die, gezien de aard van het beroep, bij de wet aan het ministerie is toegekend.

Meer informatie is beschikbaar op http://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Registratie-ambtenaren (Conservadores)

Registratie-ambtenaren zijn overheidsfunctionarissen met taken op het gebied van het registreren en openbaar maken van bepaalde juridische feiten en feiten in verband met onroerend goed, roerend goed dat moet worden geregistreerd, zakelijke activiteiten en gebeurtenissen in de levens van mensen. Het is in wezen hun taak om juridische controles uit te voeren in verband met het bovenstaande en de hieraan gerelateerde documenten en te controleren of de rechten in de documenten waarin de feiten worden vastgesteld, correct zijn omschreven en voldoen aan de wettelijk voorgeschreven registratievolgorde. Registratie-ambtenaren zijn bovendien verantwoordelijk voor het publiceren van deze informatie en kunnen besluiten om het juridische feit al dan niet in het register in te voeren.

Afhankelijk van het terrein waarop ze hun functie uitoefenen kan een registratie-ambtenaar de volgende functies bekleden:

 • registratie-ambtenaren van de burgerlijke stand (conservadores do registo civil), die hun taken uitvoeren in verband met de vastlegging en openbaarmaking van juridische feiten en activiteiten in verband met de levens van natuurlijke personen. Hun bevoegdheden omvatten de registratie van akten zoals geboorte-, huwelijks-, overlijdens- en adoptieakten en verklaringen en vaststelling van moederschap of vaderschap, het organiseren van de procedure zoals bijvoorbeeld bij echtscheidingen en scheiding van tafel en bed met wederzijds goedvinden en het afgeven van verklaringen en kopieën van geregistreerde documenten;
 • registratie-ambtenaren bij het kadaster (conservadores do registo predial), die de juridische status van land en vastgoed openbaar maken met het oog op de waarborging van de rechtszekerheid van vastgoedtransacties;
 • registratie-ambtenaren van het voertuigenregister (conservadores do registo de veículos), met taken in verband met de openbaarmaking van rechten op te registreren roerende goederen (motorvoertuigen, schepen en vliegtuigen) en de openbaarmaking van de juridische status van motorvoertuigen en aanhangwagens met het oog op de waarborging van de rechtszekerheid van transacties;
 • registratie-ambtenaren bij het handelsregister (conservadores do registo commercial), die de juridische status openbaar maken van eenmanszaken, commerciële ondernemingen, burgerlijke vennootschappen met handelsvorm, afzonderlijke vestigingen met een beperkte aansprakelijkheid en andere entiteiten die moeten worden geregistreerd in het handelsregister met het oog op de waarborging van de rechtszekerheid van transacties.

Voor toegang tot de beroepsgroep is een juridische graad vereist van een Portugese universiteit of gelijkwaardige academische kwalificatie. Kandidaten moeten daarnaast geschiktheidsexamens behalen en een aanvullende universitaire cursus van zes maanden volgen die gericht is op de juridische en aan de registratie gerelateerde onderwerpen die noodzakelijk zijn voor registratie-ambtenaren. Vervolgens moeten zij een stage van een jaar afronden, gevolgd door een vergelijkend examen. Kandidaten worden in elke fase van dit proces beoordeeld en kunnen worden uitgesloten wanneer zij een fase niet met succes doorlopen. De laatste fase is een vergelijkend examen dat wordt georganiseerd door het Instituut voor registratie-ambtenaren en notarissen (Instituto dos Registos e do Notariado).

Het Instituut voor registratie-ambtenaren en notarissen is verantwoordelijk voor de leiding, coördinatie, ondersteuning en beoordeling van en het toezicht op de activiteiten van registratiekantoren.

Meer informatie is beschikbaar op https://irn.justica.gov.pt/.

Gerechtsfunctionarissen (Oficiais de Justiça)

Gerechtsfunctionarissen vormen een categorie justitiële functionarissen (funcionário de justiça) die onder andere assisteren bij de procedures van de gerechtelijke instanties of parketten. Onder justitiële functionarissen vallen echter ook IT-technici en administratief, technisch en ondersteunend personeel en onderhoudsmedewerkers.

Toegang tot de beroepsgroep van gerechtsfunctionarissen loopt via de startersfuncties van hulpklerk (escrivão auxiliar) in de justitiële diensten en hulpgriffier (técnico de justiça auxiliar) bij de parketten. Deze beroepsgroep staat open voor personen die een beroepsopleiding hebben gevolgd en die een toelatingsprocedure hebben doorlopen.

Op gerechtsfunctionarissen is een speciaal statuut (Estatuto dos Funcionários de Justiça) van toepassing, zoals uiteengezet in Wetsbesluit nr. 343/1999 van 26 augustus 1999, zoals gewijzigd. Zij spelen een belangrijke rol bij de internationale justitiële samenwerking, met name wat betreft de uitvoering van Europese richtlijnen en verordeningen.

Het directoraat-generaal Rechtsbedeling (Direção-Geral da Administração da Justiça) is het orgaan van het Ministerie van Justitie dat verantwoordelijk is voor de werving van, het leidinggeven over en het ondersteunen van justitiële functionarissen.

De Raad van gerechtsfunctionarissen (Conselho dos Oficiais de Justiça) is het verantwoordelijke orgaan voor de beoordeling van de professionele verdienste van gerechtsfunctionarissen en voor het opleggen van disciplinaire maatregelen.

Meer informatie is te vinden op https://dgaj.justica.gov.pt/.

Bemiddelaars/mediators (Mediadores)

In artikel 2, punt b), van Wet 29/2013 van 19 april 2013 wordt een bemiddelaar/mediator gedefinieerd als “een onpartijdige en onafhankelijke derde die niet bevoegd is om stappen op te leggen aan de partijen die bemiddeling/mediation ontvangen en die hen helpt definitieve overeenstemming over het geschil te bereiken”. Deze wet beschermt ook de status van bemiddelaars/mediators die in Portugal werken en voorziet in bepalingen voor hun opname op de lijsten van elk van de openbare bemiddelingsdiensten. Dit wordt gedaan door middel van een selectieprocedure op grond van Uitvoeringsbesluit (Portaria) nr. 282/2010 van 25 mei 2010.

De werkzaamheden van bemiddelaars/mediators zijn erg belangrijk, aangezien zij de partijen helpen tot overeenstemming te komen, wat bijdraagt tot het in stand houden en, in sommige gevallen, herstellen van de sociale vrede. Portugal kent gespecialiseerde bemiddelaars/mediators die familie-, arbeids- en strafzaken behandelen. Er zijn ngo’s die werkzaam zijn op het gebied van bemiddeling/mediation, maar ook particuliere verenigingen die bemiddelingsdiensten en opleidingen voor bemiddelaars/mediators aanbieden.

Er is geen nationale gedragscode voor bemiddelaars/mediators, maar de bovengenoemde Wet op de bemiddeling/mediation bevat een hoofdstuk over de rechten en verplichtingen van bemiddelaars/mediators, die ook moeten handelen in overeenstemming met de beginselen die zijn vastgesteld in de Europese gedragscode voor bemiddelaars/mediators, die deel uitmaakt van hun opleiding.

Op het gedrag van bemiddelaars/mediators wordt toezicht gehouden door een openbare bemiddelingsdienst, die is opgesplitst in drie afdelingen die zich richten op civiele, arbeids- en strafzaken. Elke afdeling van de openbare bemiddelingsdienst wordt beheerd door een overheidsinstantie, die wordt aangewezen in de statuten van de instantie.

Bemiddelaars/mediators worden in Portugal niet opgeleid door een overheidsorgaan; in plaats daarvan worden zij opgeleid door particuliere instanties die worden gecertificeerd door het directoraat-generaal voor het Justitiebeleid (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) overeenkomstig Uitvoeringsbesluit nr. 345/2013 van 27 november 2013, met een bijzondere nadruk op de naleving van het kwaliteitskader.

Het DGPJ beheert de openbare bemiddelingsdiensten via zijn kantoor voor geschillenbeslechting (GRAL). Hoewel het DGPJ geen informatie verstrekt over het vinden van een bemiddelaar/mediator, houdt het lijsten van bemiddelaars/mediators bij en kunnen bemiddelaars/mediators hierop worden opgenomen door deel te nemen aan de selectieprocedure die is vastgesteld in de regels die zijn goedgekeurd bij Uitvoeringsbesluit nr. 282/2010 van 25 mei 2010.

Meer informatie is te vinden op http://www.dgpj.mj.pt/.

Gerechtelijke administrateurs (Administradores Judiciais)

Gerechtelijke administrateurs zijn verantwoordelijk voor het toezicht op en de coördinatie van de handelingen die deel uitmaken van de speciale terugvorderingsprocedure (processo especial de revitalização); ze beheren of liquideren daarnaast de insolvente boedel in insolventieprocedures en voeren alle taken uit die bij het statuut of de wet aan hen zijn opgelegd. Een tijdelijke gerechtelijke administrateur, insolventieadministrateur of faillissementscurator wordt benoemd naargelang de taken die hij tijdens de procedure zal uitvoeren.

De rol van gerechtelijke administrateurs is uiteengezet in Wet nr. 22/2013 van 26 februari 2013.

Een gerechtelijke administrateur moet:

 1. beschikken over een relevant universitair diploma en passende beroepservaring;
 2. een stage van zes maanden voor gerechtelijke administrateurs afronden;
 3. het toelatingsexamen met goed gevolg afleggen dat speciaal is ontworpen om de kennis die tijdens de stage is verworven te beoordelen;
 4. zich niet in een situatie bevinden die onverenigbaar is met zijn professionele taken;
 5. geschikt zijn voor het beroep.

De Commissie voor juridisch assistenten (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) is verantwoordelijk voor de toelatingsprocedure voor gerechtelijke administrateurs en houdt toezicht op hun werkzaamheden.

Meer informatie is beschikbaar op https://caaj.justica.gov.pt/.

Industrieel-eigendomsfunctionarissen (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Industrieel-eigendomsfunctionarissen zijn in industrieel eigendom gespecialiseerde beroepsbeoefenaren, op wie bedrijven en natuurlijke personen een beroep kunnen doen bij het verdedigen van hun rechten en belangen op dit gebied.

Industrieel-eigendomsfunctionarissen hebben een vergunning van het Nationaal instituut voor industrieel eigendom (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) om handelingen met betrekking tot industrieel eigendom uit te voeren namens hun cliënt, zonder te hoeven aantonen dat zij als advocaat gemachtigd zijn.

Toegang tot deze activiteit in Portugal is geregeld in Wetsbesluit nr. 15/95 van 24 januari 1995 (zoals gewijzigd) en Uitvoeringsbesluit nr. 239/2013 van 25 juli 2013.

Meer informatie is te vinden op https://inpi.justica.gov.pt/.

Organisaties die pro bono (gratis) juridische diensten aanbieden

Het Ministerie van Justitie waarborgt op het gehele Portugese grondgebied en in samenwerking met de Orde van advocaten en plaatselijke autoriteiten juridische adviesbureaus (Gabinetes de Consulta Jurídica), waar burgers gratis juridisch advies krijgen van juristen. Een lijst van deze bureaus met hun contactgegevens is beschikbaar op het internet, onder andere via de website van het directoraat-generaal voor het Justitiebeleid.

Laatste update: 29/01/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.