Soorten juridische beroepen

Roemenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Roemenië.

Inhoud aangereikt door
Roemenië

Juridische beroepen – inleiding

Roemenië kent de volgende juridische beroepen:

Openbare aanklagers

Organisatie

Onder het Roemeense Openbaar Ministerie vallen:

 • parketten bij hoven van beroep, bij landelijke rechtbanken, bij rechtbanken voor minderjarigen en familiezaken, en districtsrechtbanken;
 • parketten bij militaire rechtbanken.
 1. Het hoogste orgaan is het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie, waaronder gespecialiseerde diensten (het Nationale departement voor de bestrijding van corruptie en het Directoraat onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme).
 2. Eerste niveau: parketten bij de districtsrechtbanken (176).
 3. Tweede niveau: parketten bij de landelijke rechtbanken (42) en parket bij de rechtbank voor minderjarigen en familiezaken (1).
 4. Derde niveau: parketten bij de hoven van beroep (15).

De Hoge Raad van de magistratuur (CSM) is de centrale instantie die verantwoordelijk is voor de regulering van het Openbaar Ministerie. De basis- en voortgezette beroepsopleiding van rechters en openbare aanklagers wordt verzorgd door het Nationaal Instituut van de magistratuur (INM), een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staat van de Hoge Raad van de magistratuur. Het Openbaar Ministerie oefent zijn bevoegdheden uit via openbare aanklagers die werken bij de parketten. Er zijn parketten bij alle rechtbanken, met uitzondering van rechtbanken die zich toeleggen op handelsgeschillen.

Strafprocedures door de parketten bij hoven van beroep, landelijke rechtbanken, rechtbanken voor minderjarigen en familiezaken en districtsrechtbanken.

De institutionele hiërarchie van de parketten is als volgt:

 1. De hoogste instantie is het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie (parket van de procureur-generaal), geleid door de procureur-generaal van Roemenië. Deze instantie coördineert de activiteiten van de parketten bij de 15 hoven van beroep.
 2. De parketten bij de hoven van beroep coördineren de activiteiten van de parketten bij de 43 landelijke rechtbanken (met inbegrip van de speciale rechtbank voor minderjarigen en familiezaken). Elk parket staat onder leiding van een hoofdaanklager.
 3. De parketten bij de landelijke rechtbanken coördineren de activiteiten van de parketten bij de 176 districtsrechtbanken. Elk parket staat onder leiding van een hoofdofficier.
 4. De parketten bij de 176 districtsrechtbanken vormen het eerste (laagste) niveau van de hiërarchie en worden geleid door hoofdofficieren.

Er zijn twee aparte gespecialiseerde instellingen bij het parket dat verbonden is aan het Hoge Hof van cassatie en justitie:

 • de Nationale Dienst voor de bestrijding van corruptie (DNA), verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de vervolging van corruptie. Deze dienst staat onder leiding van een hoofdaanklager;
 • het Directoraat onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme (DIICOT), verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de strafrechtelijke vervolging van georganiseerde misdaad en terroristische misdrijven. Het wordt geleid door een hoofdaanklager die samenwerkt met de Roemeense procureur-generaal.

Strafzaken door parketten bij militaire rechtbanken

Strafzaken met betrekking tot misdrijven die zijn gepleegd door militairen worden behandeld door de militaire parketten, die de juridische status van militaire eenheden hebben. Er zijn parketten bij militaire rechtbanken, de militaire rechtbank van Boekarest en het militaire hof van beroep van Boekarest.

De functionele hiërarchie van openbare aanklagers

De activiteiten van de openbare aanklagers moeten voldoen aan de beginselen van wettigheid, onpartijdigheid en hiërarchische controle.

De openbare aanklagers moeten hun ambt uitoefenen conform de wet, waarbij de menselijke waardigheid moet worden beschermd en gerespecteerd en de rechten van personen moeten worden verdedigd.

Aanklagers van elk parket rapporteren aan het hoofd van het desbetreffende parket. Deze rapporteert weer aan het hoofd van het parket dat een hogere positie inneemt in de hiërarchie.

De procureur-generaal van het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie, de hoofdofficier van de Nationale Dienst voor de bestrijding van corruptie en de hoofdaanklager van het parket bij het hof van beroep kunnen rechtstreeks of via speciaal aangewezen aanklagers controle uitoefenen op de aanklagers die aan hen ondergeschikt zijn.

Rol en taken

In Roemenië zijn er twee categorieën openbare aanklagers:

 1. civiele openbare aanklagers, die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten die zijn gepleegd door burgers;
 2. militaire openbare aanklagers, die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten die voornamelijk zijn gepleegd door militairen.

Openbare aanklagers op nationaal niveau:

 • de procureur-generaal van Roemenië (hoofd van het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie);
 • de hoofdaanklager (hoofd van het Nationale departement voor de bestrijding van corruptie en het Directoraat onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme);
 • de hoofdaanklagers (hoofden van de parketten bij de hoven van beroep);
 • de hoofdofficieren (hoofden van de parketten bij de landelijke rechtbanken en districtsrechtbanken);
 • de sectorhoofden (hoofden van de interne sectoren van de parketten);
 • de afdelingshoofden (hoofden van de interne afdelingen van de parketten);
 • de diensthoofden (hoofden van de interne diensten van de parketten); en
 • de openbare aanklagers.

De minister van Justitie kan, wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, ambtshalve of op verzoek van de Hoge Raad van de magistratuur, aanklagers die zijn aangewezen door de procureur-generaal van Roemenië, de hoofdofficier van de Nationale Dienst voor de bestrijding van corruptie of de minister van Justitie zelf, verzoeken om bij de parketten het volgende na te gaan:

 • de efficiëntie van de openbare aanklagers wat het beheer betreft;
 • de prestaties van de openbare aanklagers en de wijze van uitvoering van de taken; en
 • de kwaliteit van de werkrelaties met burgers en andere betrokkenen.

De maatregelen die openbare aanklagers kunnen treffen tijdens een strafrechtelijk onderzoek, of de daaruit voortvloeiende beslissingen vallen niet onder deze controle.

De minister van Justitie kan de procureur-generaal van Roemenië of, in voorkomend geval, de hoofdaanklager van de Nationale Dienst voor de bestrijding van corruptie verzoeken diverse verslagen uit te brengen over de activiteiten van parketten en kan schriftelijk instructies geven betreffende maatregelen die moeten worden getroffen om overtredingen en misdrijven te voorkomen en doeltreffend te bestrijden.

Het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie dient een jaarverslag over de activiteiten in bij de Hoge Raad van de magistratuur en de minister van Justitie, die de conclusies met betrekking tot het verslag voorlegt aan het Roemeense parlement.

Rechters

Organisatie

De overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de regelgeving voor het beroep van rechter is de Hoge Raad van de magistratuur (CSM). De basis- en voortgezette beroepsopleiding van rechters en openbare aanklagers wordt verzorgd door het Nationaal Instituut van de magistratuur (INM), een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staat van de Hoge Raad van de magistratuur.

Rol en taken

Rechters in Roemenië zijn gespecialiseerd in de volgende soorten geschillen:

 • civiele zaken en tenuitvoerlegging in civiele zaken;
 • strafzaken en tenuitvoerlegging in strafzaken;
 • handelszaken (faillissementsrechters);
 • zaken betreffende minderjarigen en familiezaken;
 • bestuurlijke en belasting-/financiële zaken;
 • zaken met betrekking tot arbeidsgeschillen en sociale zekerheid;
 • grondwettelijke zaken;
 • militaire zaken.

Organisatie van juridische beroepen: advocaten

Advocaten

De centrale instantie die verantwoordelijk is voor het beroep van advocaat is de Roemeense Nationale Orde van advocaten (UNBR), een publiekrechtelijke rechtspersoon bestaande uit alle ordes van advocaten in Roemenië. Die instantie ziet toe op de eerbiediging van het recht van verweer, de beroepsbekwaamheid en -ethiek, en de bescherming van de waardigheid en eer van de leden. Alle ordes van advocaten in Roemenië zijn aangesloten bij de UNBR.

Juridische gegevensbanken

Informatie over Roemeense advocaten is beschikbaar op de website van de Roemeense Nationale Orde van advocaten.

Is de toegang tot deze gegevensbank kosteloos?

Ja, toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Juridisch adviseurs

Op grond van de wet kunnen juridisch adviseurs verenigingen oprichten op districtsniveau, per sector of activiteitengebied (afhankelijk van hun beroepsbelangen) of, in voorkomend geval, nationale verenigingen, zulks conform de wet op verenigingen en stichtingen. Een van de beroepsverenigingen die is opgericht op grond van de wet op verenigingen en stichtingen, is de Orde van juridisch adviseurs in Roemenië (OCJR). Deze orde omvat alle colleges van juridisch adviseurs, die per district zijn georganiseerd. Juridisch adviseurs mogen ook deel uitmaken van andere beroepsverenigingen. De lijst met juridisch adviseurs is per district te raadplegen op de internetpagina's over de collega-leden van de Orde van juridisch adviseurs (de links zijn beschikbaar op de internetpagina van de orde).

Notarissen

Organisatie

Wettelijk is vastgelegd dat het Roemeense ministerie van Justitie de uitoefening van notariële diensten (diensten van algemeen belang) delegeert aan de Nationale Orde van notarissen (UNNP). De Nationale Orde van notarissen (UNNP) is de beroepsinstantie die de notarissen vertegenwoordigt, en is verantwoordelijk voor de organisatie van de beroepsgroep, de bescherming van de beroepsbelangen van de leden en van de reputatie van het ambt. Alle notarissen zijn aangesloten bij de UNNP. De notarissen zijn georganiseerd in 15 kamers, die elk zijn verbonden aan een hof van beroep.

Rol en taken

In Roemenië verlenen notarissen de volgende juridische diensten:

 • het opstellen van de documenten vereist voor rechtsopvolging en testamentaire opvolging;
 • het sluiten van contracten (verkoop-, ruil-, onderhouds-, schenkings-, hypotheek-, pand-, lease- en verhuurcontracten) en overige handelingen (borgstellingsakten die door diverse instellingen worden gevraagd voor hun bestuurders);
 • het opstellen van de statuten voor bedrijven, verenigingen en stichtingen;
 • legalisatie van documenten;
 • legalisatie van handtekeningen en stempels;
 • overige bij wet bepaalde diensten.

Andere juridische beroepen

Gerechtsdeurwaarders

De Roemeense Nationale Bond van gerechtsdeurwaarders (UNEJ) is een beroepsorganisatie met rechtspersoonlijkheid die alle gerechtsdeurwaarders omvat. De bond is verantwoordelijk voor de bescherming van de reputatie en het gezag van het beroep van gerechtsdeurwaarder. De belangrijkste taak van de bond is het behartigen en verdedigen van de beroepsbelangen van de leden. Gerechtsdeurwaarders zijn georganiseerd in 15 kamers, die elk verbonden zijn aan het desbetreffende hof van beroep.

De internetpagina van de bond bevat een lijst van gerechtsdeurwaarders.

Gerechtsmedewerkers

De centrale instantie die verantwoordelijk is voor de regelgeving voor het beroep van gerechtsmedewerker, is de Hoge Raad van de magistratuur (CSM).

De Nationale school voor gerechtsmedewerkers (SNG) is een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staat van de Hoge Raad van de magistratuur. Deze school verzorgt de basis- en voortgezette beroepsopleiding van gerechtsmedewerkers.

In Roemenië zijn er meerdere categorieën gerechtsmedewerkers:

 • zittingsmedewerkers;
 • statistische medewerkers;
 • documentatiemedewerkers;
 • IT-medewerkers;
 • archiefmedewerkers;
 • griffiemedewerkers.

Voor nadere informatie over deze beroepscategorieën raadpleegt u het volgende document  PDF (354 Kb) ro.

Assistent-rechters

Samen met de rechters maken de assistent-rechters deel uit van de formatie die in eerste aanleg beslist over vorderingen in verband met arbeidsconflicten en sociale zekerheid.

De assistent-rechters nemen aan de beraadslagingen deel en hebben een adviserende stem. Zij zetten hun handtekening onder de beslissingen en hun standpunt wordt in het vonnis opgenomen. Als zij een afwijkende mening hebben, vermelden zij daarvoor de reden. Wanneer de rechtsprekende formatie assistent-rechters omvat, kan de voorzitter een van hen vragen het vonnis op te stellen.

Assistent-rechters worden door de minister van Justitie op voordracht van de Economische en Sociale Raad voor vijf jaar benoemd. Zij moeten ten minste vijf jaar in een juridische functie hebben gewerkt en aan alle wettelijke voorwaarden voldoen.

Tijdens hun mandaat kunnen assistent-rechters in beginsel niet uit hun ambt worden gezet, vallen zij uitsluitend onder de wet en leggen zij de eed af die wettelijk is voorgeschreven voor rechters. Daarnaast zijn de wettelijke bepalingen over verplichtingen, verboden, onverenigbare functies, onregelmatigheden, tuchtrechtelijke sancties en redenen om rechters en openbare aanklagers uit hun ambt te zetten, ook op hen van toepassing.

Het totale aantal assistent-rechters en hun verdeling over de rechtbanken, afhankelijk van de hoeveelheid werk, wordt bij besluit van de minister van Justitie vastgesteld.

De voorwaarden en de procedure voor de selectie en voordracht door de Economische en Sociale Raad van kandidaten voor de functie van assistent-rechter, waarbij de succesvolle kandidaten door de minister van Justitie worden benoemd, zijn neergelegd in een regeringsbesluit. Het besluit bevat ook de voorwaarden voor de delegatie, detachering en overplaatsing van assistent-rechters.

Assistent-magistraten

Het Hoge Hof van cassatie en justitie heeft een college van assistent-magistraten, die bij rechtszittingen aanwezig zijn.

Assistent-magistraten hebben de volgende taken:

 • zij zorgen ervoor dat de zittingsmedewerker en archiefmedewerker alles doen wat nodig is om de rechtszitting in goede orde te laten verlopen, en sturen de werkzaamheden van de zittingsmedewerker aan;
 • zij stellen met het oog op de procedure bepaalde verslagen op (over de principiële ontvankelijkheid van een beroep in cassatie);
 • zij registreren voor elke zaak de mondelinge pleidooien van de partijen en de openbare aanklager en de maatregelen waartoe de rechtbank heeft besloten;
 • zij maken een proces-verbaal op van alles wat wordt besproken, behalve tijdens de rechtszitting;
 • zij hebben een adviserende stem tijdens beraadslagingen;
 • zij stellen rechterlijke beslissingen op, volgens het schema van de voorzitter van de rechtsprekende formatie, met inachtneming van de wettelijke termijnen.

Voor een uitvoerige beschrijving van het werk van assistent-magistraten raadpleegt u het volgende document  PDF (126 Kb) ro.

Laatste update: 10/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.