Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Roemeens) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Soorten juridische beroepen

Roemenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Roemenië.

Inhoud aangereikt door
Roemenië
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Juridische beroepen – inleiding

Juridische beroepen in Roemenië:

Openbare aanklagers

Organisatie

Onder het Roemeense Openbaar Ministerie vallen:

 • parketten bij hoven van beroep, bij hogere rechtbanken, bij rechtbanken voor minderjarigen en familiezaken, en rechters
 • van de parketten bij militaire rechtbanken
 1. Het hoogste orgaan is het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie, waaronder gespecialiseerde diensten (het Nationale departement voor de bestrijding van corruptie en het Directoraat onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme).
 2. Eerste niveau: parketten bij de rechters (176)
 3. Tweede niveau: parketten bij de rechtbanken (42) en parket bij de rechtbank voor minderjarigen en familiezaken (1)
 4. Derde niveau: parketten bij de hoven van beroep (15)

De Hoge Raad van de magistratuur is de centrale instantie die verantwoordelijk is voor de regulering van het Openbaar Ministerie. De basis- en voortgezette beroepsopleiding van rechters en openbare aanklagers wordt verzorgd door het Nationaal Instituut van de magistratuur (NIM), een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staat van de Hoge Raad van de magistratuur. Het Openbaar Ministerie oefent zijn bevoegdheden uit via openbare aanklagers die werken bij de parketten. Er zijn parketten bij alle rechtbanken, met uitzondering van rechtbanken die zich toeleggen op handelsgeschillen.

Strafprocedures door de parketten bij hoven van beroep, hogere rechtbanken, rechtbanken voor minderjarigen en familiezaken, en rechters

De institutionele hiërarchie van de parketten is als volgt:

 1. De hoogste instantie is het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie (parket van de procureur-generaal), geleid door de procureur-generaal van Roemenië. Deze instantie coördineert de activiteiten van de parketten bij de 15 hoven van beroep.
 2. De parketten bij de hoven van beroep coördineren de activiteiten van de parketten bij de 43 hogere rechtbanken (met inbegrip van de speciale rechtbank voor minderjarigen en familiezaken). Elk parket staat onder leiding van een hoofdaanklager
 3. De parketten bij de rechtbanken coördineren de activiteiten van de parketten bij de 176 functionele rechtbanken. Elke rechtbank staat onder leiding van een hoofdofficier.
 4. De parketten bij de 176 functionele rechtbanken vormen het eerste (laagste) niveau van de hiërarchie en worden geleid door hoofdofficieren.

Er zijn twee aparte gespecialiseerde instellingen bij het parket dat verbonden is aan het Hoge Hof van cassatie en justitie:

 • de Nationale Dienst voor de bestrijding van corruptie (DNA), verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de vervolging van corruptie. Deze dienst staat onder leiding van een hoofdaanklager.
 • het Directoraat onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme, verantwoordelijk voor het onderzoek naar en de strafrechtelijke vervolging van overtredingen en misdrijven op het gebied van georganiseerde misdaad en terrorisme. Het wordt geleid door een hoofdaanklager die samenwerkt met de Roemeense procureur-generaal.

Strafzaken door parketten bij militaire rechtbanken

Strafzaken met betrekking tot misdrijven die zijn gepleegd door militairen worden behandeld door de militaire parketten, die de juridische status van militaire eenheden hebben. Er zijn parketten bij militaire rechtbanken, de militaire rechtbank van Boekarest en het militaire hof van beroep van Boekarest.

De functionele hiërarchie van openbare aanklagers

De activiteiten van de openbare aanklagers moeten voldoen aan de beginselen van wettigheid, onpartijdigheid en hiërarchische controle.

De openbare aanklagers moeten hun ambt uitoefenen conform de wet, waarbij de menselijke waardigheid moet worden beschermd en gerespecteerd en de rechten van personen moeten worden beschermd.

Aanklagers van elk parket rapporteren aan de dienstleider van het desbetreffende parket. Deze rapporteert weer aan de dienstleider van het parket dat een hogere positie inneemt in de hiërarchie.

De procureur-generaal van het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie, de hoofdofficier van de Nationale Dienst voor de bestrijding van corruptie en de hoofdaanklager van het parket bij het hof van beroep kunnen rechtstreeks of via aanklagers controle uitoefenen op de aanklagers die aan hen ondergeschikt zijn.

Rol en taken

In Roemenië zijn er twee categorieën openbare aanklagers:

 1. civiele openbare aanklagers, die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten die zijn gepleegd door burgers.
 2. militaire openbare aanklagers, die verantwoordelijk zijn voor het onderzoek naar en de vervolging van strafbare feiten die voornamelijk zijn gepleegd door militairen.

Openbare aanklagers op nationaal niveau:

 • de procureur-generaal van Roemenië (hoofd van het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie);
 • de hoofdaanklager (hoofd van het Nationale departement voor de bestrijding van corruptie en het Directoraat onderzoek naar georganiseerde misdaad en terrorisme);
 • de hoofdaanklagers (hoofden van de parketten bij de hoven van beroep);
 • de hoofdofficieren (hoofden van de parketten bij de rechtbanken en rechters);
 • de sectorhoofden (hoofden van de interne sectoren vande parketten);
 • de afdelingshoofden (hoofden van de interne afdelingen van de parketten);
 • de diensthoofden (hoofden van de interne diensten van de parketten); en
 • de openbare aanklagers.

De minister van Justitie kan, wanneer dat noodzakelijk wordt geacht, ambtshalve of op verzoek van de Hoge Raad van de magistratuur, aanklagers die zijn aangewezen door de Roemeense procureur-generaal, de hoofdofficier van de Nationale Dienst voor de bestrijding van corruptie of de minister van Justitie zelf, verzoeken om bij de parketten het volgende na te gaan:

 • de efficiëntie van het beheer;
 • de prestaties van de openbare aanklagers en de wijze van uitvoering van de taken; en
 • de kwaliteit van de werkrelaties met burgers en andere betrokkenen.

Niet alle maatregelen die openbare aanklagers kunnen treffen tijdens een strafrechtelijk onderzoek of de daaruit voortvloeiende beslissingen vallen onder deze controle.

De minister van Justitie kan de procureur-generaal van Roemenië of, in voorkomend geval, de hoofdaanklager van de Nationale Dienst voor de bestrijding van corruptie verzoeken diverse verslagen uit te brengen over de activiteiten van parketten en kan schriftelijk instructies geven betreffende maatregelen die moeten worden getroffen om overtredingen en misdrijven te voorkomen en doeltreffend te bestrijden.

Het parket bij het Hoge Hof van cassatie en justitie dient een jaarverslag over de activiteiten in bij de Hoge Raad van de magistratuur en de minister van Justitie, die de conclusies met betrekking tot het verslag voorlegt aan het Roemeense parlement.

Rechters

Organisatie

De overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de regelgeving voor het beroep van rechter is de Hoge Raad van de magistratuur (HRM). De basis- en voortgezette beroepsopleiding van rechters en openbare aanklagers wordt verzorgd door het Nationaal Instituut van de magistratuur (NIM), een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staat van de Hoge Raad van de magistratuur.

Rol en taken

Rechters in Roemenië zijn gespecialiseerd in de volgende soorten geschillen:

 • civiele zaken en tenuitvoerlegging in civiele zaken;
 • strafzaken en tenuitvoerlegging in strafzaken;
 • handelszaken (faillissementsrechters);
 • zaken betreffende minderjarigen en familiezaken;
 • bestuurlijke en belasting-/financiële zaken;
 • zaken met betrekking tot arbeidsgeschillen en sociale zekerheid;
 • grondwettelijke zaken;
 • militaire zaken.

Organisatie van de juridische beroepen: advocaten

Advocaten

De centrale instantie die verantwoordelijk is voor het beroep van advocaat is de Roemeense Nationale Orde van advocaten (UNBR), een publiekrechtelijke rechtspersoon bestaande uit alle ordes van advocaten in Roemenië. Die instantie ziet toe op de eerbiediging van het recht van verweer, de beroepsbekwaamheid en -ethiek, en de bescherming van de waardigheid en eer van de leden. Alle ordes van advocaten in Roemenië zijn aangesloten bij de UNBR.

Juridische gegevensbanken

Informatie over Roemeense advocaten is beschikbaar op de website van de Roemeense Nationale Orde van advocaten.

Is toegang tot deze gegevensbank kosteloos?

Ja, toegang tot de gegevensbank is kosteloos.

Juridisch adviseurs

Op grond van de wet kunnen juridisch adviseurs verenigingen oprichten op provincieniveau, per sector of activiteitengebied (afhankelijk van hun beroepsbelangen) of, in voorkomend geval, nationale verenigingen, zulks conform de wet op verenigingen en stichtingen. Een van de beroepsverenigingen die is opgericht op grond van de wet op verenigingen en stichtingen is de Orde van juridisch adviseurs in Roemenië (O.C.J.R.). Deze orde omvat alle colleges van juridisch adviseurs, die per district zijn georganiseerd. Juridisch adviseurs mogen ook deel uitmaken van andere beroepsverenigingen. De lijst met juridisch adviseurs is te raadplegen op de internetpagina's over de collega-leden van de Orde van juridisch adviseurs (de links zijn beschikbaar op de internetpagina van de orde).

Notarissen

Organisatie

Wettelijk is vastgelegd dat het Roemeense ministerie van Justitie de uitoefening van notariële diensten (diensten van algemeen belang) delegeert aan de Nationale orde van van notarissen (UNNP). De Nationale orde van notarissen (UNNP) is de beroepsinstantie die de notarissen vertegenwoordigt en is verantwoordelijk voor de organisatie van de beroepsgroep, de bescherming van de beroepsbelangen van de leden en van de reputatie van het ambt. Alle notarissen zijn aangesloten bij de UNNP. De notarissen zijn georganiseerd in 15 kamers, die elk zijn verbonden aan een hof van beroep.

Rol en taken

In Roemenië bieden notarissen juridische diensten op de volgende gebieden:

 • het opstellen van de documenten vereist voor rechtsopvolging en testamentaire opvolging;
 • het sluiten van contracten (verkoop-, ruil-, onderhouds-, schenkings-, hypotheek-, pand-, lease- en verhuurcontracten) en overige handelingen (borgstellingsakten die door diverse instellingen worden gevraagd voor hun bestuurders);
 • het opstellen van de statuten voor bedrijven, verenigingen en stichtingen;
 • legalisatie van documenten;
 • legalisatie van handtekeningen en stempels;
 • overige bij wet bepaalde diensten.

Andere juridische beroepen

Gerechtsdeurwaarders

De Roemeense Nationale Bond van gerechtsdeurwaarders (UNEJ) is een beroepsorganisatie met rechtspersoonlijkheid die alle gerechtsdeurwaarders omvat. De bond is verantwoordelijk voor de bescherming van de reputatie en het gezag van het beroep van gerechtsdeurwaarder. De belangrijkste taak van de bond is het behartigen en verdedigen van de beroepsbelangen van de leden. Gerechtsdeurwaarders zijn georganiseerd in 15 kamers, die elk verbonden zijn aan het desbetreffende hof van beroep.

De internetpagina van de bond en de internetpagina van het ministerie van Justitie bevatten een lijst van gerechtsdeurwaarders. De twee gegevensbanken hebben echter een andere structuur.

Gerechtsmedewerkers

De centrale instantie die verantwoordelijk is voor de regelgeving voor het beroep van gerechtsmedewerker is de Hoge Raad van de magistratuur (HRM).

De Nationale school voor gerechtsmedewerkers (SNG) s een overheidsinstantie met rechtspersoonlijkheid die onder toezicht staat van de Hoge Raad van de magistratuur. Deze school verzorgt de basis- en voortgezette beroepsopleiding van gerechtsmedewerkers.

In Roemenië zijn er meerdere categorieën gerechtsmedewerkers:

 • zittingsmedewerkers;
 • statistische medewerkers;
 • documentatiemedewerkers;
 • IT-medewerkers;
 • archiefmedewerkers;
 • griffiemedewerkers.

Voor nadere informatie over deze beroepscategorieën raadpleegt u het volgende document  PDF (390 Kb) en

Laatste update: 09/09/2019

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.