Op civielrechtelijk vlak blijven lopende procedures en procedures die voor het eind van de overgangsperiode zijn ingeleid, onder het EU-recht vallen. Zoals overeengekomen met het VK, wordt alle informatie op dat gebied in verband met het Verenigd Koninkrijk tot eind 2024 op het e-justitieportaal bijgehouden.
Let op: de oorspronkelijke versie van deze pagina (Engels) is onlangs gewijzigd. Aan de vertaling in het Nederlands wordt momenteel gewerkt.
Swipe to change

Soorten juridische beroepen

Schotland

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste juridische beroepen in het rechtsgebied Schotland van het Verenigd Koninkrijk. U vindt hier onder andere informatie over rechters, openbare aanklagers en advocaten.

Inhoud aangereikt door
Schotland
Er bestaat geen officiële vertaling in de door u gewenste taal.
U kunt van deze tekst wel een automatische vertaling raadplegen. Let op: zo'n automatische vertaling dient alleen ter informatie. De beheerder van deze website kan niet instaan voor de kwaliteit van die vertaling.

Rechters

In Schotland bestaat het beroep van rechter op zich niet. Alleen ervaren solicitors en advocates kunnen rechter worden. De rechterlijke functies in het rechtsgebied Schotland zijn onder andere:

  • de Lord President van het Court of Session;
  • de Lord Justice Clerk;
  • Sheriff Principals die een van de zes Schotse sheriffdoms leiden;
  • rechters die in het Court of Session zetelen, worden Senators of the College of Justice genoemd;
  • rechters die in het High Court of Justiciary zetelen, worden Lords Commissioners of Justiciary genoemd;
  • sheriffs;
  • het is gebruikelijk dat parttime sheriffs worden ingezet als vervangers voor permanente sheriffs;
  • Justices of the Peace zijn lekenrechters die alleen of samen met twee andere rechters in de Justice of the Peace Courts zetelen en worden bijgestaan door een juridisch geschoolde clerk of door een legal assessor worden geadviseerd.

Openbare aanklagers

Organisatie

In Schotland is de Crown Office and Procurator Fiscal Service verantwoordelijk voor alle vervolgingen. Deze dienst wordt geleid door de Lord Advocate, die een minister van de Schotse regering is, en zijn of haar plaatsvervanger, de Solicitor General.

De Crown Office and Procurator Fiscal Service (COPFS) is uitsluitend verantwoordelijk voor strafrechtelijke vervolging, het onderzoek naar plotse of verdachte gevallen van overlijden en klachten tegen de politie.

In de Scotland Act 1998 (artikel 48) is vastgelegd dat elke beslissing van de Lord Advocate (in zijn of haar hoedanigheid van hoofd van de stelsels voor strafrechtelijke vervolging en het onderzoek naar overlijdensgevallen in Schotland) door hem of haar onafhankelijk van anderen wordt genomen

Alleen gekwalificeerde advocaten of advocates kunnen openbaar aanklager worden.

Rol en taken

De politie (of andere gespecialiseerde rapporterende instanties, zoals de belasting- en douanediensten) voert een eerste onderzoek uit naar een misdrijf en brengt verslag uit bij de lokale Procurator Fiscal. De Procurator Fiscal bestudeert het verslag en beslist of er in het openbaar belang actie moet worden ondernomen. Bij het nemen van deze beslissing overweegt de Procurator Fiscal of er voldoende bewijsmateriaal is en zo ja, wat de passende actie is: vervolgen, een directe maatregel toepassen (zoals een fiscale boete) of geen actie ondernemen. In zaken waarvoor een juryproces nodig is, hoort de Procurator Fiscal getuigen en bestudeert hij of zij het forensisch en ander bewijsmateriaal alvorens te besluiten tot vervolging over te gaan. Hij of zij brengt vervolgens verslag uit bij de Crown Counsel, die besluiten al dan niet tot vervolging over te gaan.

Organisatie van juridische beroepen: raadslieden

Advocates (advocaten)

Advocates zijn leden van de Schotse orde van advocaten. Hoewel hun werk voornamelijk bestaat uit optreden in de hogere rechtbanken (het Court of Session en het High Court of Justiciary) en het geven van gespecialiseerd advies over juridische zaken, hebben zij het recht op te treden in alle Schotse rechtbanken. Senior-advocates staan bekend als de Queen's Counsel. Alle advocates zijn lid van de Faculty of Advocates.

Solicitors (rechtskundig adviseurs)

Solicitors vormen de grootste juridische beroepsgroep. Zij kunnen over alle juridische zaken advies geven en cliënten in rechte vertegenwoordigen. Alle solicitors zijn lid van de Law Society of Scotland, die de belangen van de beroepsgroep solicitors en van het publiek met betrekking tot dit beroep behartigt.

Ook zijn er solicitor-advocates, die ook lid zijn van de Law Society of Scotland. Evenals advocates (zie hierboven) kunnen zij optreden in het Court of Session en het High Court of Justiciary.

Notaries (notarissen)

Notaries Public zijn rechtskundige adviseurs die bepaalde transacties vastleggen en specifieke juridische documenten ondertekenen. Dit is geen apart juridisch beroep op zich.

Octrooirecht- en merkenrechtadvocaten

Octrooi- en merkenrechtadvocaten zijn advocaten die gespecialiseerd zijn in intellectuele eigendom. Zij verstrekken juridisch advies aan cliënten op dit gebied, met name met betrekking tot de registratie van octrooien, merken en ontwerpen, en het voeren van procedures op dit gebied, evenals andere aspecten van intellectueel eigendom, zoals de bescherming van auteursrechten. In tegenstelling tot meer algemeen civiel- en strafrecht is de meeste wetgeving inzake intellectuele eigendom van toepassing in het hele VK. Zaken over intellectuele eigendom in Schotland moeten doorgaans worden behandeld door het Court of Session, dat exclusief bevoegd is voor octrooirechten en de meeste andere geregistreerde intellectuele-eigendomsrechten (met name gemeenschapsmerken en ingeschreven gemeenschapsmodellen). Het beschikt ook over een aantal speciaal benoemde rechters voor intellectuele-eigendomsrechten en specifieke beheersregels voor zaken betreffende intellectuele eigendom. Octrooi- en merkenrechtadvocaten kunnen hun cliënten rechtstreeks in het Patents County Court vertegenwoordigen en bij een beroep dat door het UK Intellectual Property Office wordt ingesteld tegen het Patents Court of the High Court in England and Wales. Octrooirechtadvocaten die bevoegd zijn om te procederen, kunnen ook procedures voeren voor het High Court in Londen, maar octrooi- en merkenrechtadvocaten hebben vooralsnog niet het recht om cliënten te vertegenwoordigen in zaken betreffende intellectuele eigendom die worden behandeld in Schotse rechtbanken. Procedures op het gebied van intellectuele eigendom worden in Schotland daarom momenteel gevoerd door advocaten die gespecialiseerd zijn in intellectuele eigendom, vaak in samenwerking met octrooi- en merkenrechtadvocaten.

De meeste octrooi- en merkenrechtadvocaten in Schotland werken in specialistische kantoren of hebben een zelfstandige praktijk, maar sommige werken in het bedrijfsleven.

Het Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA, geaccrediteerd instituut voor octrooirechtadvocaten) vertegenwoordigt octrooi- en merkenrechtadvocaten in het VK. Dit instituut pleegt overleg met de regering over wetgeving inzake intellectuele eigendom, biedt training voor octrooirechtadvocaten en trainees en onderhoudt contacten met de toezichthouders van het beroep. CIPA probeert wetgeving inzake intellectuele eigendom en beroepen op dat gebied te bevorderen.

Het Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA, instituut voor merkenrechtadvocaten) vertegenwoordigt merkenadvocaten en het beroep merkenadvocaat in het hele Verenigd Koninkrijk. Het ITMA heeft tot taak te onderhandelen met en te lobbyen bij de regering, haar onafhankelijke regelgevende tak (IPReg) en andere relevante organisaties. Het biedt relevante opleidingen, training en advies voor het beroep merkenrechtadvocaat en is verantwoordelijk voor de bevordering van het beroep en intellectuele eigendom.

De Intellectual Property Regulation Board (IPReg, regelgevende instantie intellectuele eigendom) houdt zich bezig met alle kwesties betreffende regelgeving en tuchtrecht, stelt normen vast voor octrooi- en merkenrechtadvocaten in het VK en zorgt voor toezicht op en handhaving van die normen. Zij handelt in het openbaar belang en houdt wettelijke registers bij van octrooi- en merkenrechtadvocaten, zowel individuele advocaten als organisaties.

Andere juridische beroepen

Sheriff Officers en Messengers-at-Arms zijn functionarissen van het gerecht die verantwoordelijk zijn voor het betekenen van documenten en het ten uitvoer leggen van rechterlijke bevelen in Schotland. Zowel Messengers-at-Arms als Sheriff Officers zijn in dienst van particuliere ondernemingen en brengen tarieven in rekening die zijn vastgelegd in secundaire wetgeving.

Artikel 60 van de Bankruptcy and Diligence (Scotland) Act 2007 (Schotse faillissements- en tenuitvoerleggingswet) ziet op het afschaffen van het ambt van Messenger-at-Arms en Sheriff Officer en stelt hiervoor een nieuw ambt van Judicial officer in de plaats. Judicial officers worden aangesteld door de Lord President van het Court of Session, op aanbeveling van de nieuwe Schotse Civil Enforcement Commission.

Links

Crown Office and Procurator Fiscal Service, Faculty of Advocates, Law Society of Scotland, Scottish Association of Law Centres; Chartered Institute of Patent Attorneys, Institute of Trade Mark Attorneys, Intellectual Property Regulation Board

Laatste update: 10/11/2014

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.