Soorten juridische beroepen

Slowakije

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Slowakije.

Inhoud aangereikt door
Slowakije

Juridische beroepen – inleiding

Openbare aanklagers

Organisatie

Het openbaar ministerie in Slowakije is een onafhankelijk staatsorgaan, met aan het hoofd de procureur-generaal. Binnen zijn bevoegdheden biedt het openbaar ministerie bescherming van de rechten en de belangen van natuurlijke en rechtspersonen en van de staat zoals deze wettelijk zijn gewaarborgd.

Het openbaar ministerie van Slowakije beschikt over een eigen begrotingshoofdstuk in de staatsbegroting.

Het statuut en de rol van het openbaar ministerie en de procureur-generaal zijn vastgesteld in de grondwet van Slowakije (artikel 149) en in wet nr. 153/2001 Coll. inzake het openbaar ministerie, waarin de bevoegdheden van de procureur-generaal en de andere openbare aanklagers zijn omschreven. Ook de organisatie en het beheer van het openbaar ministerie zijn wettelijk vastgesteld. Het statuut, de rechten en de verantwoordelijkheden van de openbare aanklagers zijn vastgesteld in wet nr. 154/2001 Coll. inzake de openbare aanklagers en de aanklagers in opleiding.

Hiërarchie

Om zijn taak als instantie die de rechten beschermt te kunnen vervullen, moet het openbaar ministerie hiërarchisch zijn georganiseerd. Zo kunnen wetten en andere algemene bindende voorschriften, maar ook het strafrecht, op uniforme wijze ten uitvoer worden gelegd.

Binnen deze hiërarchie zijn de openbare aanklagers ondergeschikt aan elkaar en zijn zij allen ondergeschikt aan de procureur-generaal van Slowakije.

Bevoegdheden

Het openbaar ministerie beschikt over de volgende bevoegdheden:

 • strafrechtelijke vervolging van verdachten van overtredingen en misdrijven en controle op de naleving van wetgeving vóór aanvang van de strafrechtelijke procedure en tijdens het onderzoek;
 • controle op de naleving van wetgeving betreffende personen die gedeeltelijk of volledig van hun vrijheid zijn beroofd vanwege een besluit binnen het justitiële apparaat of van een ander bevoegd staatsorgaan;
 • uitoefening van bevoegdheden in het kader van gerechtelijke procedures bij rechtbanken;
 • vertegenwoordiging van de staat bij strafvervolging, indien dit op grond van een specifieke wet verplicht is;
 • controle op naleving van wetgeving door overheidsinstellingen, binnen de grenzen van de wet;
 • bevoegdheden op het gebied van internationale samenwerking binnen de grenzen zoals bepaald in specifieke wetten, internationale verdragen die in overeenstemming met wettelijke bepalingen zijn vastgesteld en juridisch bindende handelingen van de Europese Unie;
 • deelname aan de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van maatregelen waarmee wetsovertredingen worden voorkomen en van andere bindende algemene voorschriften;
 • deelname aan het wegnemen van de oorzaken en omstandigheden van criminele activiteiten, en aan de preventie en uitroeiing van criminaliteit;
 • deelname aan de opstelling van wetgevingsbepalingen (deelname aan het wetgevingsproces);
 • uitvoering van andere taken, indien dit is vereist op grond van een specifieke wet of een internationaal verdrag dat in overeenstemming met wettelijke bepalingen is vastgesteld.

Taken

De procureur-generaal en de openbare aanklagers voeren alle taken uit die binnen de bevoegdheden van het openbaar ministerie vallen en zetten alle wettelijke instrumenten in om hun taken uit te voeren en aan hun verplichtingen te voldoen. Zij hebben de volgende verplichtingen:

 • tenuitvoerlegging (voor zover hun kennis reikt) van de grondwet van Slowakije, constitutionele wetten, andere wetten, internationale verdragen die in overeenstemming met wettelijke bepalingen zijn vastgesteld en andere bindende algemene voorschriften;
 • eerbiediging en bescherming van de menselijke waardigheid en de fundamentele rechten en vrijheden en het tegengaan van iedere vorm van discriminatie;
 • bescherming van het algemeen belang;
 • initiatief tonen en rechtvaardigheid, onpartijdigheid en zorgvuldigheid aan de dag leggen.

Hiërarchie

De organisatiestructuur van het openbaar ministerie van Slowakije bestaat uit de volgende organen.

Het parket van de procureur-generaal: het hoogste orgaan, dat aan het hoofd staat van het openbaar ministerie en de volgende organen bevat:

 • het bureau van het speciaal parket, dat is belast met de opsporing van corruptie en georganiseerde misdaad en desbetreffende vervolging;
 • de regionale parketten (8), waaraan de districtsparketten in elke regio ondergeschikt zijn; en
 • de districtsparketten (55).

Het parket van de procureur-generaal is gevestigd in Bratislava.

De zetels en de territoriale rechtsgebieden van de lagere parketten zijn dezelfde als die van de overeenkomstige rechtbanken. De zetels en de territoriale bevoegdheid vallen echter niet samen met de bestuurlijke indeling van het land.

Een openbare aanklager vervult zijn of haar functies in het kader van een arbeidsrelatie, die bij de benoeming wordt vastgesteld. De openbare aanklagers worden voor onbepaalde tijd aangesteld door de procureur-generaal. Bij zijn of haar aanstelling moet de persoon in kwestie een eed zonder voorbehoud afleggen.

Voorwaarden

Alleen personen met de Slowaakse nationaliteit kunnen als openbare aanklager worden aangesteld. Zij moeten voorts aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • op de dag van aanstelling ten minste 25 jaar oud zijn;
 • in het bezit zijn van een masterdiploma in de rechten aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van een universiteit in Slowakije of in het bezit zijn van een erkend document waaruit blijkt dat zij aan een buitenlandse universiteit een masterdiploma in de rechten hebben behaald; als zij eerst een bachelordiploma en vervolgens een masterdiploma hebben behaald, moet het in beide gevallen om een diploma in de rechten gaan;
 • over volledige rechtsbevoegdheid beschikken en medisch gezien in staat zijn de functie van openbare aanklager te vervullen;
 • geen strafblad hebben en moreel geschikt zijn voor de functie;
 • de officiële taal beheersen;
 • woonachtig zijn op Slowaaks grondgebied;
 • geen lid zijn van een partij of politieke beweging;
 • het examen van het openbaar ministerie met goed gevolg hebben afgelegd;
 • geslaagd zijn voor het vergelijkend examen, tenzij in de wet anders is bepaald;
 • schriftelijk instemmen met de aanstelling als openbare aanklager bij een specifiek parket.

Alleen openbare aanklagers in opleiding kunnen zich inschrijven voor het examen van het openbaar ministerie. Vacatures kunnen na een vergelijkend examen worden vervuld door openbare aanklagers in opleiding.

Examens voor juridisch deskundigen, advocaten en notarissen worden op grond van die wet ook beschouwd als een examen van het openbaar ministerie.

Bevordering tot hoofdaanklager of een andere functie op een hoger niveau geschiedt alleen na een vergelijkend examen en op advies van het college van het openbaar ministerie.

Voor tijdelijke detachering van een openbare aanklager bij een ander parket moet de persoon in kwestie daarmee instemmen. Een openbare aanklager kan tijdelijk zonder zijn of haar instemming bij een ander parket worden gedetacheerd als dat nodig is om de taken van dat parket adequaat uit te voeren. Dit is mogelijk gedurende maximaal zestig werkdagen per kalenderjaar.

Voor overplaatsing van een openbare aanklager naar een ander parket is ook zijn of haar instemming nodig. Hiertoe moet een overplaatsingsaanvraag zijn ingediend of is een besluit van de disciplinaire commissie vereist over een dergelijke overplaatsing.

De procureur-generaal kan overgaan tot schorsing van een openbare aanklager die strafrechtelijk wordt vervolgd voor het opzettelijk hebben begaan van een strafbaar feit of voor het hebben begaan van een strafbaar feit wegens een nalatigheid die verband houdt met de uitoefening van de functie van openbare aanklager, of tegen wie een disciplinaire procedure is ingesteld die tot gevolg kan hebben dat de persoon in kwestie uit zijn of haar functie bij het openbaar ministerie wordt ontheven.

De arbeidsrelatie van een openbare aanklager kan enkel worden beëindigd indien hiervoor wettelijk vastgestelde redenen zijn.

Rollen en verantwoordelijkheden

Een openbare aanklager ziet toe op de naleving van de wet vóór strafrechtelijke maatregelen en tijdens het onderzoek. In het kader van deze controlerende functie heeft de openbare aanklager de volgende bevoegdheden:

 • instructies met bindende kracht geven aan de politiediensten, vóór aanvang van de strafrechtelijke procedure en tijdens het onderzoek en het beknopte onderzoek naar misdrijven, en termijnen opleggen voor de behandeling van een zaak. Iedere instructie moet in het desbetreffende dossier worden opgenomen;
 • dossiers, documenten, materiaal en rapporten aanvragen over de stand van het onderzoek van de politiediensten wanneer een procedure is ingesteld, om na te gaan of de politie haar werkzaamheden binnen de gestelde termijnen uitvoert;
 • ondersteuning bieden bij de werkzaamheden van de politiediensten, andere werkzaamheden organiseren, het gehele onderzoek of het beknopte onderzoek persoonlijk leiden of een besluit nemen. Hierbij moet de openbare aanklager te allen tijde handelen volgens de wet. Tegen besluiten van de openbare aanklagers en de politiediensten kunnen klachten worden ingediend;
 • een zaak terugverwijzen naar de politiediensten met aanvullende instructies voor het onderzoek of het beknopte onderzoek en hiervoor een termijn vaststellen. De openbare aanklager stelt de verdachte en het slachtoffer in kennis van de terugverwijzing van een zaak;
 • ongefundeerde of onwettige besluiten die door de politiediensten zijn genomen, intrekken en deze vervangen door eigen besluiten. Een openbare aanklager kan een strafrechtelijke procedure onderbreken of een zaak doorverwijzen binnen een termijn van dertig dagen. Als de openbare aanklager een besluit van de politiediensten vervangt door een eigen besluit om een andere reden dan een klacht van iemand die hiertoe gemachtigd is, kan een klacht worden ingediend tegen het besluit van de openbare aanklager of de politie. Een openbare aanklager kan ook instructies met bindende kracht geven om een onderzoek of een beknopt onderzoek te starten;
 • een zaak bij een politieambtenaar weghalen en maatregelen treffen om de zaak naar een of meer andere politieambtenaren te verwijzen;
 • ervoor zorgen dat het onderzoek of het beknopte strafrechtelijk onderzoek dat door een lid van de gewapende veiligheidseenheid wordt geleid, door een onderzoeker van de politiediensten wordt verricht. Daarbij moet hij of zij vooraf de directeur van het bureau van de inspectiedienst om advies vragen. Wanneer een douanebeambte een strafbaar feit heeft gepleegd, kan de openbare aanklager bij het onderzoek of beknopte onderzoek op dezelfde manier te werk gaan.

Alleen een openbare aanklager heeft de bevoegdheid om:

 • een persoon in staat van beschuldiging te stellen;
 • met de verdachte een overeenkomst te sluiten over zijn of haar schuld en de straf, en een verzoek om instemming bij de bevoegde rechtbank in te dienen;
 • een strafrechtelijke procedure te schorsen;
 • af te zien van een strafrechtelijke procedure, met of zonder voorwaarden;
 • een schikking of regeling te aanvaarden alvorens een strafrechtelijke procedure stop te zetten;
 • bevel te geven tot inbeslagneming van goederen van een verdachte en vast te stellen welke goederen niet in beslag moeten worden genomen, of een dergelijke inbeslagneming in te trekken;
 • conservatoire maatregelen te treffen om de schuldvordering van een getroffene te waarborgen, deze in te trekken, ook gedeeltelijk, of bepaalde onderdelen uit te sluiten;
 • bevel te geven tot opgraving van een stoffelijk overschot;
 • in het kader van een strafrechtelijke procedure te verzoeken om toestemming voor voorlopige hechtenis van een lid van de nationale raad van Slowakije (het parlement), de justitiële raad van Slowakije, het constitutionele hof of het Europees Parlement;
 • de bevoegde rechtbank te verzoeken een verdachte in voorlopige hechtenis te nemen of de periode van hechtenis te verlengen;
 • te verzoeken om uitlevering van een verdachte;
 • een vooronderzoek te leiden in het kader van een uitleveringsprocedure, tenzij dit wettelijk anders is vastgesteld;
 • op verzoek van een bevoegde buitenlandse autoriteit de bevoegde rechtbank te verzoeken om voorlopige beslaglegging op goederen van een persoon tegen wie in het buitenland een strafrechtelijke procedure is ingesteld waarbij de goederen zich op Slowaaks grondgebied bevinden.

In het kader van de controlerende taak met betrekking tot de naleving van wetgeving bij instellingen waar personen worden vastgehouden die volledig of gedeeltelijk van hun vrijheid zijn beroofd, moet een openbare aanklager erop toezien dat personen alleen gevangen worden genomen op grond van een besluit van een rechtbank of een ander bevoegd staatsorgaan en dat in deze instellingen de wetten en andere algemeen toepasselijke regelgeving worden nageleefd.

In het kader van een civiele procedure heeft de openbare aanklager de bevoegdheid om:

 1. een verzoek in te dienen voor een procedure om:
 • beschermingsmaatregelen te verkrijgen voor de reclassering van jonge delinquenten in de leeftijd van 12-14 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd waarop volgens het wetboek van strafrecht een levenslange gevangenisstraf staat;
 • het onwettige karakter van een staking of ontslag te definiëren;
 • de nietigheid van een overdracht van staatseigendom vast te stellen in het kader van de wet inzake de vaststelling van de oorsprong van financiële middelen tijdens de privatisering, de wet inzake de voorwaarden voor overdracht van staatseigendom aan personen of de wet inzake het beheer van staatseigendom;
 • het wettige karakter na te gaan van alle besluiten die zijn genomen door een autoriteit van de overheid in gevallen waarin de klacht van een openbare aanklager is afgewezen;
 • een onwettig besluit van een gemeente in te trekken indien zij het besluit niet op verzoek van de openbare aanklager ongedaan heeft gemaakt;
 1. op te treden in niet-contentieuze civiele procedures, uitgezonderd echtscheidingsprocedures. Als een echtscheidingsprocedure verband houdt met een procedure voor de wijziging van de relaties van de echtgenoten met hun minderjarige kinderen na de echtscheiding, kan de openbare aanklager in dit deel van de procedure optreden;
 2. in het kader van contentieuze civiele procedures heeft de openbare aanklager de bevoegdheid om:
  1. een vordering in te stellen als het gaat om een verzoek van de staat in verband met ongerechtvaardigde verrijking, een aanspraak op eigendom als de algemeen toepasselijke wetgeving is overtreden, of als een specifieke bepaling daarin voorziet;
  2. op te treden in een reeds ingeleide procedure in het kader van geschillen waarin een van de partijen de staat, een door de staat opgerichte rechtspersoon, een staatsbedrijf, een rechtspersoon met overheidsdeelneming, een gemeente of hogere territoriale overheid is, of in het kader van geschillen over de aansprakelijkheid voor schade die door de uitoefening van het openbaar gezag is veroorzaakt.

In het kader van de controle op de naleving van wetgeving en andere juridisch bindende regelgeving van overheden mag de openbare aanklager het wettige karakter nagaan van:

 • algemeen toepasselijke regelgeving die is goedgekeurd door overheden;
 • interne bestuurlijke regelgeving van overheden om de uitvoering van hun openbare functies te waarborgen;
 • besluiten op diverse terreinen die de overheid aangaan;
 • procedures die worden beheerd door de overheid in het kader van de verspreiding van interne bestuurlijke regelgeving en besluiten op het gebied van openbaar bestuur.

Rechters

Organisatie

Gerechtelijke functionarissen

 1. Assistent-hoofdambtenaar  PDF (382 Kb) sk
 2. Griffier  PDF (295 Kb) sk
 3. Hoofdofficier voor de magistratuur  PDF (460 Kb) sk
 4. Assistent-rechter bij het hooggerechtshof  PDF (291 Kb) sk

Advocaten

Juridische gegevensbanken

Voor meer informatie raadpleegt u de website van de Slowaakse balie.

Advocaten/juridisch adviseurs

Juridische gegevensbanken

Voor meer informatie raadpleegt u de website van het Slowaakse centrum voor rechtsbijstand.

Notarissen

In Slowakije moet een notaris een universitaire graad in de rechten bezitten.

Notarissen zijn werkzaam in het kader van preventief recht en geven authentieke akten af.

Zij vallen onder de controle van het ministerie van Justitie.

Alle notarissen moeten lid zijn van de notariële beroepsorganisatie van Slowakije.

Juridische gegevensbanken

De website van de notariële beroepsorganisatie bevat een intranetsite die alleen toegankelijk is voor notarissen. Toegang tot deze website is kosteloos, maar de beschikbare informatie is zeer beperkt.

De gegevensbank biedt toegang tot:

 • de openbare registers;
 • een lijst van notarissen (met contactgegevens, gesproken talen en openingstijden);
 • wetgeving inzake het notariaat.
Laatste update: 16/05/2023

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.