Soorten juridische beroepen

Slovenië

Op deze pagina vindt u een overzicht van de juridische beroepen in Slovenië.

Inhoud aangereikt door
Slovenië

Organisatie van de juridische beroepen

Juridische beroepen

In de Republiek Slovenië mag een persoon met een universitaire graad in de rechten (univerzitetni diplomirani pravnik) of eenieder die een juridische studie van de eerste en de tweede graad volgens de Bologna-structuur heeft afgerond, verschillende juridische en justitiële beroepen uitoefenen, waaronder rechter, openbare aanklager, landsadvocaat, advocaat en notaris.

Openbare aanklagers

Organisatie

Krachtens artikel 135 van de grondwet van de Republiek Slovenië stellen openbare aanklagers strafrechtelijke vervolging in en hebben zij andere bij wet bepaalde bevoegdheden. De organisatie en de bevoegdheden van de openbare aanklager zijn met name neergelegd in de wet betreffende openbare aanklagers (Zakon o državnem tožilstvu) en de wet betreffende strafvordering (Zakon o kazenskem postopku).

Er zijn in Slovenië elf arrondissementsparketten (okrožno državno tožilstvo) (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo Mesto, Ptuj, Slovenj Gradec), naast een nationaal Bureau van de speciale openbare aanklager (Specializirano državno tožilstvo) en een Landelijk Parket van de Republiek Slovenië (Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije) in Ljubljana.

Het Bureau van de speciale openbare aanklager is verantwoordelijk voor het vervolgen van criminele activiteiten op het gebied van traditionele en economische misdrijven, terrorisme, corruptie en andere criminele activiteiten waarvoor opsporing en vervolging door speciaal georganiseerde en opgeleide openbare aanklagers vereist is. De afdeling voor onderzoek naar en vervolging van functionarissen met bijzondere bevoegdheden (Odelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili), ook bekend als de “speciale onderzoeksafdeling” (posebni oddelek), functioneert als een onafhankelijke eenheid binnen het Bureau van de speciale openbare aanklager. Openbare aanklagers van deze speciale onderzoeksafdeling zijn verantwoordelijk voor de vervolging van strafbare feiten die zijn begaan door politiefunctionarissen, functionarissen met politiebevoegdheden die in dienst zijn van een afdeling Interne zaken, militaire politiefunctionarissen, functionarissen van de inlichtingen- en veiligheidsdienst van het ministerie van Defensie en functionarissen van de Sloveense inlichtingen- en veiligheidsdienst. Ook begeleiden zij politiefunctionarissen die in dienst zijn van de afdeling.

Het Landelijk Parket is het hoogste parket in het land en bestaat uit:

 • de advocaten-generaal bij het Hooggerechtshof (vrhovni državni tožilci) en de advocaten-generaal bij de gerechtshoven (višji državni tožilci);
 • de openbare aanklagers met een tijdelijke of deeltijdtaak.

In beroepsprocedures voor gerechtshoven (višja sodišča) worden de beroepszaken behandeld door de advocaten-generaal bij de gerechtshoven. In procedures inzake buitengewone rechtsmiddelen op het gebied van strafrecht en op het gebied van civiele en administratieve zaken vertegenwoordigen de advocaten-generaal bij het Hooggerechtshof van de Republiek Slovenië het openbaar ministerie voor dit gerecht.

Het Landelijk Parket bestaat uit:

 • drie afdelingen (de afdeling strafzaken (kazenski oddelek), de afdeling civiele en administratieve zaken (civilno-upravni oddelek) en de afdeling inzake opleiding en deskundig toezicht (oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor)), en
 • het deskundigheidscentrum (Strokovno informacijski center), dat tot taak heeft deskundige bijstand te verlenen op fiscaal, financieel en boekhoudkundig gebied en met betrekking tot andere disciplines die vereist zijn voor het efficiënte functioneren van openbare aanklagers, en de ontwikkeling, uniformiteit en uitvoering van informatieve ondersteuning van de bureaus van de openbare aanklagers te waarborgen.

Rol en taken

De belangrijkste taak van openbare aanklagers is het vervolgen van strafbare feiten. In dit kader zijn zij verantwoordelijk voor:

 • het nemen van alle noodzakelijke maatregelen voor het opsporen van strafbare feiten en het opsporen van daders en voor het sturen van de werkzaamheden van de politie tijdens het vooronderzoek, waarbij de politie organisatorisch gezien onafhankelijk is;
 • het indienen van verzoeken tot uitvoering van strafrechtelijke onderzoeken;
 • het aanhangig maken van zaken bij de desbetreffende rechtbanken, en
 • het aantekenen van beroep tegen niet-definitieve rechterlijke uitspraken, en het instellen van buitengewone rechtsmiddelen tegen definitieve rechterlijke uitspraken (rechtsmiddelen in strafzaken tegen uitspraken van rechtbanken in eerste aanleg worden ingesteld door de openbare aanklager die de strafzaak aanhangig maakte bij de rechtbank van eerste aanleg, terwijl buitengewone rechtsmiddelen door de advocaten-generaal bij het Hooggerechtshof worden ingesteld).

Het strafrecht staat openbare aanklagers ook toe om in het kader van de bestrijding van criminele verenigingen in bepaalde omstandigheden te kiezen voor alternatieven voor strafrechtelijke vervolging. Zo kan vooreerst worden gekozen voor een schikkingsprocedure en een voorwaardelijke opschorting van de strafvervolging als de verdachte bereid is de instructies van de openbare aanklager na te leven en bepaalde handelingen te verrichten volgens de aanwijzingen van de openbare aanklager. Als de schikking of de voorwaardelijke opschorting van de vervolging resultaat heeft, kan de openbare aanklager afzien van vervolging, wat wil zeggen dat de zaak buitengerechtelijk wordt opgelost. De openbare aanklager kan de rechtbank ook voorstellen een werkstraf op te leggen, waarbij de rechtbank de verdachte veroordeelt tot een specifieke straf of maatregel, zonder dat een zitting wordt gehouden.

Daarnaast verricht het Landelijk Parket taken die buiten het strafrecht vallen. In een van de drie afdelingen van het Landelijk Parket, de afdeling civiele en administratieve zaken, kunnen de advocaten-generaal een verzoek indienen tot bescherming van de rechtmatigheid (zahteva za varstvo zakonitosti) tegen beslissingen van hogere hoven (pritožbeno sodišče) in litigieuze, niet-contentieuze en andere civiele rechtszaken. De voorwaarde voor het instellen van dit buitengewone rechtsmiddel is de bescherming van het algemeen belang, een kwestie die alleen kan worden beoordeeld door het Landelijk Parket. De procespartijen kunnen dus geen verzoeken indienen tot bescherming van de rechtmatigheid.

Rechters

Organisatie

Beroepsrechters en lekenrechters

De status van rechters is geregeld in de artikelen 125 tot en met 134 van de grondwet van de Republiek Slovenië en in de wet inzake het ambt van rechter (Zakon o sodniški službi). Rechters worden aangesteld door het nationale parlement (Državni zbor) op voorstel van de Raad voor de rechtspraak van de Republiek Slovenië (Sodni svet RS). Het mandaat van de rechters is permanent. Leeftijdsvereisten en andere voorwaarden voor verkiezing zijn in de wet vastgesteld.

Om als rechter te worden aangesteld, moet een persoon voldoen aan de volgende algemene voorwaarden:

 1. hij/zij is Sloveens burger is en beheerst de Sloveense taal actief;
 2. hij/zij moet over de vereiste beroepsvaardigheden beschikken en in goede gezondheid verkeren;
 3. hij/zij is ten minste dertig jaar oud;
 4. hij/zij moet aan een universiteit in Slovenië een universitaire graad hebben behaald, met als beroepstitel advocaat, of de beroepstitel bachelor of law (VN) en master of law, of een gelijkwaardige buitenlandse kwalificatie in de rechten die wordt geattesteerd door een buitenlands kwalificatiecertificaat met een bijgevoegd advies over de kwalificatie of een bijgevoegd besluit tot erkenning van de kwalificatie voor arbeidsdoeleinden of een certificaat van erkenning (odločba o nostrifikaciji), of een door de Republiek Slovenië erkende graad van een juridische faculteit in het buitenland;
 5. hij/zij moet zijn geslaagd voor het staatsexamen rechten;
 6. hij/zij mag niet zijn veroordeeld voor een opzettelijk strafbaar feit;
 7. hij/zij mag niet het voorwerp hebben uitgemaakt van een inbeschuldigingstelling of, op basis van een tenlastelegging, van een procedure betreffende een opzettelijk strafbaar feit dat ambtshalve wordt vervolgd.

Bij het verstrijken van hun ambtstermijn voldoen rechters die recht hebben gesproken of uitspraak hebben gedaan in onderzoeksprocedures of gerechtelijke procedures waarbij het oordeel de fundamentele vrijheden en mensenrechten heeft geschonden, niet aan de voorwaarden om opnieuw als rechter te worden aangesteld.

Rechters hebben de status van openbaar ambtenaar en zijn bij de uitoefening van hun taken gebonden door de grondwet en de wetten. Het rechtersambt is niet verenigbaar met ambten bij andere staatsorganen, plaatselijke overheidsorganen en organen van politieke partijen, en evenmin met andere ambten en werkzaamheden die bij wet zijn bepaald. Er is geen formele gespecialiseerde opleiding tot rechter. Het juridisch terrein waarop een rechter hoofdzakelijk actief is, hangt af van de interne organisatie van het individuele gerecht dat voor de uiteenlopende soorten geschillen verschillende juridische afdelingen heeft waarbinnen rechters worden aangewezen conform een jaarlijks werkprogramma. De Raad voor de rechtspraak beslist over bevordering tot een hogere rechterlijke positie en een hogere bezoldiging. Dit orgaan stelt ook aan het nationale parlement voor een rechter te ontslaan wanneer deze in de uitoefening van zijn/haar taken de grondwet heeft geschonden of een ernstige inbreuk heeft gemaakt op het recht of wanneer deze opzettelijk een strafbaar feit heeft begaan door misbruik te maken van zijn/haar ambt. De rangen binnen het rechtsambt zijn beschreven in de organisatie van de rechtbanken in Slovenië. Rechters kunnen verbonden zijn aan plaatselijke rechtbanken, arrondissementsrechtbanken, gerechtshoven of het Hooggerechtshof.

Rechters zijn lid van de Sloveense Vereniging van rechters, die is aangesloten bij de Internationale Vereniging van rechtersverenigingen (International Association of Judges). Het lidmaatschap van de vereniging is op vrijwillige basis.

Lekenrechters verlenen bijstand aan de professionele rechters in de kamers. Wanneer de wet voorziet in een uitspraak proces door een rechtsprekende formatie, wordt de kamer samengesteld uit een professionele rechter als voorzitter van de kamer en twee lekenrechters als leden van de kamer, tenzij anders bepaald in de wet. Wanneer de wet voorziet in een uitspraak door een rechtsprekende formatie van vijf leden, wordt de kamer samengesteld uit een professionele rechter als voorzitter van de kamer, uit een andere professionele rechter en drie lekenrechters als leden van de kamer, tenzij anders bepaald in de wet. Als lekenrechter kan worden aangesteld iedere onderdaan van de Republiek Slovenië ouder dan dertig jaar, die niet definitief is veroordeeld voor een strafbaar feit dat ambtshalve wordt vervolgd, die in goede gezondheid verkeert en over de nodige persoonlijke kwalificaties beschikt om deel te nemen aan de rechtsbedeling en die actief de Sloveense taal beheerst. De ambtstermijn van lekenrechters bedraagt vijf jaar en is hernieuwbaar. De president van elk gerechtshof benoemt en ontslaat de lekenrechters bij de arrondissementsrechtbanken die onder het rechtsgebied van het betrokken gerechtshof vallen.

De Raad voor de rechtspraak van de Republiek Slovenië

De Raad voor de rechtspraak van de Republiek Slovenië is het centrale orgaan dat verantwoordelijk is voor de regulering van het beroep.

De Raad voor de rechtspraak bestaat uit elf leden.

Vijf leden worden op voorstel van de president van de Republiek door het nationale parlement gekozen uit hoogleraren in de rechten aan de universiteit, advocaten en andere juristen. Zes leden worden gekozen door rechters van wie het mandaat permanent is. De leden van de Raad voor de rechtspraak kiezen uit hun midden de voorzitter.

De Raad voor de rechtspraak heeft de volgende bevoegdheden:

Krachtens de regelingen inzake rechtbanken en het ambt van rechter heeft de Raad voor de rechtspraak de volgende bevoegdheden:

1. met betrekking tot de selectie, de benoeming en het ontslag van rechters en van presidenten, voorzitters en vicevoorzitters van rechtbanken en hogere rechtscolleges:

 • het opstellen van een voorafgaand advies in het kader van de benoemingsprocedure betreffende de president van het Hooggerechtshof;
 • het aan het nationale parlement voordragen van kandidaten voor de benoeming als rechter in het Hooggerechtshof;
 • het benoemen en ontslaan van presidenten, voorzitters en vicevoorzitters van rechtbanken en hogere rechtscolleges, met uitzondering van de president van het Hooggerechtshof;
 • het selecteren van kandidaten voor rechtersvacatures;
 • het aan het nationale parlement voordragen van kandidaten voor hun verkiezing als rechter;
 • het benoemen van een rechter in een vacante post;
 • het opstellen van een met redenen omkleed advies in het kader van de ontslagprocedure betreffende de president van het Hooggerechtshof;
 • het informeren van het nationale parlement over de definitieve veroordeling van een rechter;
 • het aan het nationale parlement voorstellen van het ontslag van een rechter;
 • het aannemen van een verklaring over het staken van de functie/werkzaamheden als rechter;

2. met betrekking tot andere personeelskwesties inzake rechters: het nemen van besluiten/uitspraak doen over:

 • de onverenigbaarheid met openbare functies als deze een negatieve invloed hebben op de rechterlijke macht;
 • de bevordering naar een hogere rechterlijke functie en
 • een snellere bevordering in rang, naar de functie van senior rechter (svetnik) of naar die van een nog hogere rechter, en
 • de buitengewone bevordering naar een hogere rechterlijke functie;
 • de bekrachtiging van de beoordeling volgens welke een rechter niet geschikt is voor zijn/haar functie;
 • een voorstel ter beëindiging van een strafbaar feit begaan door een rechter die meent dat op enigerlei wijze inbreuk is gemaakt op zijn/haar onafhankelijkheid;
 • een beroep tegen het besluit tot overplaatsing of tot benoeming in de post/functie van rechter of de functie van senior rechter en tegen het besluit tot indeling in een rang;
 • de overplaatsing van een rechter;
 • de aanstelling van een rechter bij het Constitutioneel Hof van de Republiek Slovenië, het Hooggerechtshof, een gerechtshof, de speciale afdeling van een arrondissementsrechtbank, dan wel als deskundige bij de Raad voor de rechtspraak of bij het Centrum voor justitiële opleiding, of voor het verrichten van veeleisender werkzaamheden als deskundige bij het ministerie;
 • de vrijstelling van de taken als rechter;
 • de toekenning van justitiële beurzen;

3. met betrekking tot tuchtrechtelijke procedures:

 • het aanwijzen van de tuchtrechtelijke instanties;
 • het voorstellen van initiatieven voor tuchtrechtelijke procedures tegen rechters;
 • het uitvoeren van een tuchtrechtelijke sanctie tegen een rechter, indien uit hoofde van de wet inzake het ambt van rechter aan hem/haar een dergelijke sanctie is opgelegd in de vorm van opschorting van promotie, salarisverlaging of overplaatsing naar een andere rechtbank;
 • het nemen van besluiten over maatregelen tot tijdelijke opschorting van de taken van de president van het Hooggerechtshof;
 • het nemen van besluiten over beroepsprocedures die worden ingesteld tegen besluiten van de president van het Hooggerechtshof over maatregelen tot tijdelijke opschorting van de taken van een rechter;

4. met betrekking tot andere taken:

 • het vaststellen van criteria voor de selectie van kandidaat-rechters na advies van de minister en van kwaliteitscriteria voor de beoordeling van de werkzaamheden van rechters;
 • het vaststellen van de code inzake rechtsethiek;
 • het benoemen van de leden van de Commissie ethiek en integriteit;
 • het vaststellen van instructies over de wijze van verkiezing van de leden van de personeelsraden en over de oproepingen tot die verkiezingen;
 • het goedkeuren van het beleid voor het opsporen en beheersen van risico’s van corruptie in de rechtbanken en van hun blootstelling aan corruptie, en toezien op de uitvoering van dit beleid;
 • het opstellen van voorafgaande adviezen over de personeelsformatie van de organisatorische eenheden van de rechtbanken;
 • het opstellen van voorafgaande adviezen in het kader van de procedure voor de vaststelling van het aantal rechtersposten binnen een bepaalde rechtbank;
 • het opstellen van adviezen over het jaarverslag van het Hooggerechtshof inzake de doelmatigheid en doeltreffendheid van de rechtbanken, en over de voorgestelde financieringsplannen voor de rechtbanken;
 • het opstellen van adviezen ten behoeve van het nationale parlement en het ministerie betreffende de wetten inzake rechtbanken en het ambt van rechter;
 • het indienen van verzoeken tot inleiding van onderzoeksprocedures betreffende de (grond)wettigheid van bepalingen, indien deze inbreuk maken op de grondwettelijke status of grondwettelijke rechten van de rechterlijke macht;
 • het indienen van met redenen omklede verzoeken tot gelasting van controle op activiteiten in een bepaalde zaak;
 • het opstellen van adviezen over maatregelen van bewaring of de inleiding van een strafprocedure.

Tenzij anders bepaald in de wet of in zijn Reglement van orde neemt de Raad voor de rechtspraak besluiten in een openbare stemming en met een meerderheid van stemmen van alle raadsleden.

De Raad voor de rechtspraak beslist bij tweederdemeerderheid van stemmen van alle raadsleden in de volgende gevallen:

 • voorstellen voor de verkiezing van rechters;
 • benoemingen en promoties van rechters;
 • benoemingen en ontslagen van presidenten, voorzitters en vicevoorzitters van rechtbanken en hogere rechtscolleges;
 • indelingen in een rang;
 • beroepen tegen besluiten tot overplaatsing of tot benoeming in de post/functie van rechter of de functie van senior rechter;
 • beroepen tegen besluiten tot indeling in een rang;
 • voorstellen voor het ontslag van rechters;
 • bekrachtigingen van beoordelingen volgens welke een rechter niet geschikt is voor zijn/haar functie;
 • vaststelling van criteria voor de selectie van kandidaat-rechters;
 • vaststelling van kwaliteitscriteria voor de werkzaamheden van rechters;
 • in andere gevallen, indien daarin bij wet is voorzien.

Overeenkomstig zijn Reglement van orde kan de Raad voor de rechtspraak nog besluiten nemen over andere kwesties, waarbij hij dan besluit met tweederdemeerderheid van stemmen van alle raadsleden.

Advocaten

In artikel 137 van de grondwet van de Republiek Slovenië is bepaald dat de advocatuur (Odvetništvo) een autonome, onafhankelijke dienst is binnen het gerechtelijk systeem, die bij wet wordt geregeld. De advocatenwet (Zakon o odvetništvu) bepaalt dat een advocaat bij de uitoefening van zijn/haar taken juridisch advies verstrekt, partijen voor de gerechten en andere overheidsorganen vertegenwoordigt en verdedigt, documenten opstelt en partijen vertegenwoordigt inzake hun rechtsbetrekkingen. Alleen een advocaat kan een partij tegen betaling voor een rechtbank vertegenwoordigen; in bepaalde gevallen kan een stagiair de plaats van de advocaat innemen.

Een advocaat moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. hij/zij moet een Sloveens staatsburger zijn;
 2. hij/zij moet over de vereiste beroepsvaardigheden beschikken;
 3. hij/zij moet de volgende beroepstitel hebben behaald in de Republiek Slovenië of een equivalente kwalificatie in het buitenland hebben verkregen, zoals erkend in overeenstemming met de wet betreffende de erkenning en beoordeling van diploma’s:
  • de beroepstitel van advocaat met een universitaire graad;
  • de beroepstitel van bachelor of law (VN) en master of law;
  • de beroepstitel van master of law op basis van een masterprogramma uit de tweede Bologna-cyclus;
 4. hij/zij moet zijn geslaagd voor het staatsexamen rechten;
 5. hij/zij moet vier jaar praktijkervaring hebben als advocaat met een universitaire graad in de rechten, waarvan ten minste één jaar na het behalen van het staatsexamen bij een advocaat of advocatenpraktijk, een rechtbank, het openbaar ministerie, de landsadvocaat of een notaris in een normale arbeidsrelatie gesloten op basis van een voltijdse arbeidsovereenkomst;
 6. hij/zij moet de Sloveense taal actief beheersen;
 7. hij/zij moet als betrouwbaar worden beschouwd voor de uitoefening van de taken van een advocaat;
 8. hij/zij moet beschikken over passende uitrusting en huisvesting voor de uitoefening van de taken van een advocaat;
 9. hij/zij is geslaagd voor een examen voor het testen van de kennis over de advocatuur, het officiële tarief voor advocatenvergoedingen en de gedragscode voor advocaten aangesloten bij de Orde van Advocaten van Slovenië (Odvetniška zbornica Slovenije).

In strafzaken mag alleen een advocaat een persoon die aan het strafrechtelijke onderzoek wordt onderworpen, vertegenwoordigen.

In civiele zaken kan een partij voor een plaatselijke rechtbank worden vertegenwoordigd door eenieder met volledige rechtsbevoegdheid, terwijl uitsluitend een advocaat of een andere persoon die een staatsexamen voor advocaten heeft afgelegd een gemachtigde vertegenwoordiger kan zijn voor een arrondissementsrechtbank, een gerechtshof of het Hooggerechtshof. In procedures betreffende buitengewone rechtsmiddelen is vertegenwoordiging door een advocaat verplicht (met uitzondering van een partij of een wettelijke vertegenwoordiger die zelf is geslaagd voor het staatsexamen rechten).

Vertegenwoordiging door een advocaat is ook verplicht voor alle rechtbankprocedures die onder de wet op de geestelijke gezondheidszorg (Zakon o duševnem zdravju) vallen.

Een buitenlandse advocaat die gerechtigd is in eigen land het ambt van advocaat uit te oefenen, mag in de Republiek Slovenië onder de voorwaarden zoals bepaald in de advocatenwet, het volgende doen:

 • specifieke advocaatdiensten verrichten die verband houden met de praktijkvoering van een advocaat;
 • het ambt van advocaat uitoefenen onder de titel van het ambt uit zijn/haar eigen land;
 • het ambt van advocaat uitoefenen onder de Sloveense beroepstitel “odvetnik”.

Zijn/haar eigen land wordt geacht het land te zijn waarin de advocaat gerechtigd is het ambt van advocaat uit te oefenen met de ambtstitel die hij/zij heeft verkregen in overeenstemming met de regels van dat land.

Ingevolge de desbetreffende wet zijn advocaten uit andere lidstaten van de Europese Unie degenen die gerechtigd zijn het ambt van advocaat in enige lidstaat van de Europese Unie uit te oefenen met de ambtstitel die zij hebben verkregen krachtens de regels van die lidstaat. Een advocaat uit een ander land dat een lidstaat is van de Europese Unie wordt opgenomen in het register van buitenlandse advocaten die het ambt van advocaat mogen uitoefenen in de Republiek Slovenië onder de beroepstitel van “odvetnik”, met alle rechten en verplichtingen die van toepassing zijn op een advocaat, indien die persoon voldoet aan alle wettelijke bepalingen en is geslaagd voor het examen om de kennis te testen van de nationale wetgeving van de Republiek Slovenië. Nadere details over het examen en de procedure voor het afleggen ervan zijn opgenomen in het besluit betreffende het examen voor advocaten uit andere landen (Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav).

De advocaat mag in beperkte mate reclame maken voor zijn/haar activiteit, want de wet schrijft de toegestane vormen van reclame voor. Hij/zij oefent zijn/haar ambt zelfstandig of in een advocatenpraktijk uit. De vertegenwoordigende organisatie van advocaten is de Orde van Advocaten van Slovenië, die haar eigen regels en statuten heeft. Het recht om het ambt van advocaat uit te oefenen wordt verkregen door inschrijving op het tableau van advocaten, dat door de Orde van Advocaten van Slovenië wordt bijgehouden. Een advocaat die beschikt over het vereiste niveau of de juiste specifieke opleiding, kan onder bepaalde voorwaarden aan de Orde van Advocaten van Slovenië vragen hem/haar de status van gespecialiseerd advocaat te verlenen. De betaling voor de diensten van een advocaat is geregeld in de tarievenlijst die wordt opgesteld door de Orde van Advocaten van Slovenië met instemming van de minister van Justitie.

Juridische databases

Basisregelgeving met betrekking tot de advocatuur is in het Engels beschikbaar op de website van de Orde van Advocaten.

De Orde van Advocaten beheert een zoekmachine (in het Sloveens en het Engels), die kan worden gebruikt om te zoeken naar advocaten op:

 • naam;
 • regio;
 • kennis van buitenlandse talen, en
 • werkgebieden.

Notarissen

Organisatie

Artikel 137, lid 2, van de grondwet van de Republiek Slovenië bepaalt dat het notariaat een bij wet geregeld overheidsambt is. De notariswet (Zakon o notariatu) bepaalt het volgende: in overeenstemming met de bepalingen van deze wet stellen notarissen, als personen die het vertrouwen van het publiek genieten, authentieke akten op betreffende juridische transacties, intentieverklaringen en rechtsfeiten; zij nemen documenten, geld en waardepapieren in bewaring voor levering aan derden of aan overheidsorganen; zij voeren op aanwijzing van de rechter de taken uit die aan hen krachtens de wet kunnen worden toevertrouwd.

Om te worden benoemd, moet een notaris aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. hij/zij moet een staatsburger van de Republiek Slovenië, van een andere lidstaat van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte of van de Zwitserse Confederatie of een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling zijn;
 2. hij/zij moet over de vereiste beroepsvaardigheden beschikken en in goede gezondheid verkeren;
 3. hij/zij moet aan een universiteit in Slovenië een universitaire graad hebben behaald, met als beroepstitel advocaat, of de beroepstitel bachelor of law (VN) en master of law, of een gelijkwaardige buitenlandse kwalificatie in de rechten die wordt geattesteerd door een buitenlands kwalificatiecertificaat met een bijgevoegd advies over de kwalificatie of een bijgevoegd besluit tot erkenning van de kwalificatie voor arbeidsdoeleinden of een certificaat van erkenning (odločba o nostrifikaciji), of een door de Republiek Slovenië erkende graad van een juridische faculteit in het buitenland;
 4. hij/zij moet zijn geslaagd voor het staatsexamen rechten;
 5. hij/zij moet vijf jaar praktijkervaring hebben als advocaat-stagiair, waarvan ten minste één jaar bij een notaris en één jaar bij een rechtbank, een advocaat of een landsadvocaat;
 6. hij/zij moet als betrouwbaar worden beschouwd voor de uitoefening van de taken van een notaris;
 7. hij/zij moet de Sloveense taal actief beheersen;
 8. hij/zij moet beschikken over passende uitrusting en huisvesting voor de uitoefening van de taken van een notaris;
 9. hij/zij moet jonger zijn dan 64 jaar.

Niettegenstaande het bovenstaande punt 1, kunnen ook burgers van een land dat geen lid is van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, of van een land dat niet de Zwitserse Confederatie is noch een lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling tot notaris worden benoemd, mits er sprake is van wettelijke en feitelijke wederkerigheid.

De taken van een notaris zijn onverenigbaar met die van een advocaat, een bezoldigd ambt of een bezoldigde functie.

Een notaris is niet bevoegd om taken uit te voeren die onverenigbaar zijn met het vereiste aanzien en de vereiste integriteit of die afbreuk doen aan het vertrouwen in de onpartijdigheid van een notaris of de geloofwaardigheid van de door hem/haar opgestelde documenten.

Een notaris wordt door de minister van Justitie benoemd op een vacante post. Voordat een notaris wordt benoemd, wordt het oordeel van de Orde van Notarissen van Slovenië (Notarska zbornica Slovenije) over de kandidaat gevraagd. Het aantal notarissen is beperkt en wordt bepaald op grond van criteria die worden vastgesteld door het ministerie van Justitie. Enkel wanneer zich enige in de wet omschreven onregelmatigheid voordoet, wordt de notaris ontslagen door de minister van Justitie. De Orde van Notarissen is de belangrijkste organisatie voor notarissen.

Notarissen zijn bij wet verplicht lid te worden van de Orde van Notarissen van Slovenië.

Rol en taken

Notarissen voeren een overheidsambt uit en stellen voornamelijk openbare en particuliere documenten op die van groot belang zijn voor de betrouwbaarheid van juridische transacties.

Openbare documenten die vaak door notarissen worden opgesteld, zijn notariële verslagen en notariële notulen. Hoewel een notaris elk soort schriftelijke overeenkomst kan opstellen voor partijen, zijn er bepaalde soorten overeenkomsten en statuten van besloten en naamloze vennootschappen die overeenkomstig de Sloveense wetgeving uitsluitend geldig zijn indien ze zijn opgesteld in notariële vorm. Een notaris kan ook de laatste wilsbeschikking en het testament van personen vastleggen. Daarnaast is het soms nodig om afschriften van documenten en handtekeningen te laten legaliseren door een notaris, zodat hun geldigheid in de rechtbank wordt erkend. Documenten en waardepapieren kunnen bij een notaris in bewaring worden gegeven.

Juridische databases

De website van de Orde van Notarissen biedt toegang tot een lijst van alle notarissen in Slovenië met contactgegevens en een eenvoudige zoekmachine.

Via de website verkrijgt u toegang tot drie registers die worden beheerd door de Orde van Notarissen:

Andere juridische beroepen

Juridische hulp(372 Kb)  PDF (372 Kb) en

Landsadvocaten

De taken van landsadvocaten worden omschreven in de nieuwe, op 20 november 2017 van toepassing geworden landsadvocatenwet (Zakon o državnem odvetništvu), waarbij de instelling van landsadvocaat ingrijpend is gewijzigd.

Landsadvocaten verrichten speciale taken op het gebied van de bescherming van de rechten en belangen van vermogensrechtelijke en andere aard van de staat middels de wettelijke vertegenwoordiging van de staat voor de rechtbanken en de overheidsinstanties van de Republiek Slovenië, voor buitenlandse rechtbanken en arbitrageorganen en voor internationale rechtbanken en arbitrageorganen. Daarnaast verrichten zij ook taken op het vlak van juridisch advies, vreedzame geschillenbeslechting in procedures voorafgaand aan een proces en andere taken zoals bepaald in bovengenoemde wet en andere regelingen.

De taken van landsadvocaat worden verricht door de procureur-generaal en zijn/haar plaatsvervang(st)er in hun hoedanigheid van ambtenaar, de landsadvocaten bij de gerechtshoven, de landsadvocaten en de kandidaten voor deze functie, die volgens de nieuwe wet de status van openbaar ambtenaar hebben. Om politieke benoemingen te voorkomen, is bij de selectieprocedure voor de procureur-generaal en de advocaten-generaal bij de gerechtshoven voorzien in een advies van de commissie voor de beoordeling van de geschiktheid van kandidaten, die uit onafhankelijke deskundigen bestaat.

De procureur-generaal wordt benoemd door de regering van de Republiek Slovenië op met redenen omklede voordracht van de minister van Justitie, mits vooraf het advies van bovengenoemde beoordelingscommissie is ingewonnen. De plaatsvervang(st)er van de procureur-generaal wordt benoemd door de regering van de Republiek Slovenië op voordracht van de procureur-generaal met instemming van de minister van Justitie; hij/zij moet worden gekozen uit de landsadvocaten bij de gerechtshoven. De procureur-generaal en zijn/haar plaatsvervang(st)er worden benoemd voor een ambtstermijn van zes jaar met de mogelijkheid van verlenging. Het is voor het verrichten van de taken van landsadvocaten bij de gerechtshoven, landsadvocaten en kandidaten voor deze functie noodzakelijk een arbeidsrelatie aan te gaan in het kader waarvan, naast de bijzondere voorwaarden van de landsadvocatenwet, ook moet worden voldaan aan de voorwaarden van de ambtenarenwet.

De landsadvocaat is onafhankelijk bij de vervulling van de taken van wettelijke vertegenwoordiging in een bepaalde zaak.

Links

Informatie over juridische beroepen op de website van het Landelijk Parket van de Republiek Slovenië

Informatie over juridische beroepen

Informatie over juridische beroepen op de website van de Sloveense rechterlijke macht

Informatie over juridische beroepen op de website van de Orde van Advocaten van Slovenië

Informatie over juridische beroepen op de website van de Orde van Notarissen van Slovenië

Informatie over juridische beroepen op de website van het kantoor van de landsadvocaat

Laatste update: 07/01/2022

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.