Soorten juridische beroepen

Spanje

In Spanje wordt onder juridische beroepen verstaan: beroepen die alleen kunnen worden uitgeoefend door iemand die een gespecialiseerde juridische opleiding heeft gevolgd, omdat zij betrekking hebben op de toepassing van het recht. Rechters en magistraten Openbare aanklagers Griffiers Advocaten Juridische adviseurs Notarissen Registrators Wettelijke vertegenwoordigers Adviseurs inzake arbeidsaangelegenheden

Inhoud aangereikt door
Spanje

Juridische beroepen - inleiding

In Spanje wordt onder juridische beroepen verstaan: beroepen die alleen kunnen worden uitgeoefend door iemand die een gespecialiseerde juridische opleiding heeft gevolgd, gezien zijn taken bestaan uit de toepassing van de wet.

De belangrijkste juridische beroepen in Spanje zijn die van openbare aanklager (fiscal), rechter (juez) en magistraat (magistrado), advocaat (abogado), notaris, griffier (letrados de la administración de justicia), registrator van het kadaster, registrator van het handelsregister en procureur (procurador).

Rechters en magistraten

Organisatie

Recht en wet, die hun oorsprong vinden bij het volk, worden namens de koning toegepast door rechters en magistraten die de rechterlijke macht vormen. Zij zijn als enigen bevoegd om recht te spreken en uitspraken te doen uitvoeren.

Rechters en magistraten zijn onafhankelijk van de andere staatsmachten, aangezien zij uitsluitend zijn onderworpen aan de grondwet en het recht.

De toegang tot een loopbaan binnen de rechterlijke macht is gebaseerd op de beginselen van verdienste en capaciteit. Het selectieproces waarborgt op objectieve en transparante wijze de gelijke toegang van alle burgers die aan de voorwaarden voldoen en over de benodigde bekwaamheden, geschiktheid en beroepskwalificaties beschikken om de functie van rechter uit te oefenen.

In de Organieke Wet op de rechterlijke macht (Ley Orgánica del Poder Judicial) wordt bepaald dat drie categorieën functies deel uitmaken van de rechterlijke macht:

 • Magistraat van het hooggerechtshof (magistrado del Tribunal Supremo);
 • Magistraat (magistrado);
 • Rechter (juez).

Het grootste aantal kandidaten solliciteert voor de functie van rechter. Hiervoor voorziet de Organieke Wet op de rechterlijke macht in selectie aan de hand van een algemeen vergelijkend onderzoek onder afgestudeerde juristen, waarna nog een opleiding bij een speciale school voor juridische studies, de “Escuela Judicial”, moet worden gevolgd.

Juristen kunnen hun loopbaan in de rechterlijke macht ook beginnen op het niveau van magistraat of magistraat van het hooggerechtshof, maar dat komt minder voor.

De aanstelling tot magistraat valt onder de bevoegdheid van de Spaanse Algemene Raad voor de rechterlijke macht (Consejo General del Poder Judicial). Om in die functie te kunnen worden aangesteld, moet men meer dan vijftien dienstjaren hebben, waarvan tien als magistraat. Een vijfde van het aantal ambten is bestemd voor personen die bekendstaan als bekwame rechtskundigen met ten minste vijftien jaar ervaring.

Functies en taken

De hoven en rechtbanken zullen enkel die gevallen horen waarvoor zij bevoegd zijn krachtens de Organieke Wet op de rechterlijke macht of een andere wet.

Voor de verschillende rechtsgebieden, zie het onderdeel “Gewone rechtbanken in Spanje”.

De rechters en magistraten oefenen hun rechtsmacht uit onafhankelijk van alle gerechtelijke instanties en het bestuur van de rechterlijke macht.

De rechters en magistraten kunnen volgens het burgerlijk of strafrecht aansprakelijk gehouden worden in de gevallen en op de wijze die zijn vastgelegd in de wet, en zijn tuchtrechtelijk verantwoordelijk in overeenstemming met de Organieke Wet op de rechterlijke macht.

Zie voor meer informatie de website van de Algemene Raad voor de rechterlijke macht.

Openbare aanklagers

Organisatie

Het Openbaar Ministerie (Ministerio Fiscal) is een grondwettelijk belangrijke instantie met een eigen rechtspersoonlijkheid en met functionele autonomie binnen de rechterlijke macht. Het voert zijn taken uit via eigen structuren en in overeenstemming met de beginselen van eenheid van optreden en hiërarchische ondergeschiktheid, en is altijd onderworpen aan de beginselen van legaliteit en onpartijdigheid.

De procureur-generaal (Fiscal General del Estado) is het hoofd van het Openbaar Ministerie en vertegenwoordigt het Openbaar Ministerie op het hele grondgebied van Spanje. De procureur-generaal geeft bevelen en instructies aan de dienst, en is belast met de interne organisatie en in het algemeen met de leiding van en het toezicht op het Openbaar Ministerie.

De openbare aanklagers zijn ambtenaren die zijn geselecteerd via een vergelijkend examen onder afgestudeerde en gepromoveerde juristen. Ze vallen onder het College van procureurs-generaal en de respectieve parketten van het Openbaar Ministerie van de autonome gemeenschappen.

Functies en taken

Artikel 124 van de Spaanse grondwet van 1978 bepaalt dat de parketten van het Openbaar Ministerie “onverminderd de taken waarmee andere instanties belast zijn, als opdracht heeft om de werking van justitie te bevorderen ter verdediging van de rechtstaat, de burgerrechten en het algemeen belang zoals gewaarborgd door de wet, hetzij ambtshalve, hetzij op verzoek van de belanghebbenden, evenals de bescherming van de onafhankelijkheid van de rechtbanken en de behartiging van het maatschappelijk belang voor deze rechtbanken.”

De taken van het Openbaar Ministerie zijn onder meer:

 • erop toezien dat het rechterlijk ambt op doeltreffende wijze wordt uitgeoefend overeenkomstig de wet en de daarin vastgestelde voorwaarden en termijnen door, waar nodig, tot passende actie over te gaan, beroepsprocedures in te stellen of andere passende maatregelen te nemen;
 • deelnemen aan strafprocedures door bij de rechterlijke instanties aan te dringen op de aanneming van passende voorzorgsmaatregelen en de uitvoering van onderzoek om de betrokken feiten vast te stellen;
 • optreden in bij de wet vastgestelde civiele procedures wanneer het maatschappelijk belang of de belangen van minderjarigen, handelingsonbekwamen of kansarmen in het gedrang komen, totdat de normale vertegenwoordigingsmechanismen beschikbaar zijn;
 • de bevoegdheden uitoefenen die verleend worden door de relevante wetgeving in gevallen met betrekking tot de strafrechtelijke aansprakelijkheid van minderjarigen, waarbij steeds rekening moet worden gehouden met het hogere belang van het minderjarige kind.

Voor meer informatie kunt u de website van het Spaanse Openbaar Ministerie raadplegen.

Griffiers

Organisatie

De griffiers vormen een korps van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de gerechtelijke administratie. Zij zijn als ambtenaar verbonden aan het ministerie van Justitie en handelen uit hoofde van hun zelfstandige bevoegdheid.

Griffiers moeten over een universitair diploma in de rechten beschikken en vervolgens slagen voor een vergelijkend examen. Daarna moeten zij een opleiding volgen bij een instituut voor juridische studies, het “Centro de Estudios Judiciales”, waarvoor ze eerst een toelatingsexamen moeten doen.

Griffiers vormen een hiërarchisch orgaan onder het ministerie van Justitie en de regeringssecretarissen (Secretarios de Gobierno) van alle arrondissementsrechtbanken en zijn aan vrijwel hetzelfde stelsel van onverenigbaarheden en dezelfde verbodsbepalingen onderworpen als rechters.

Functies en taken

De griffiers moeten erop toezien dat wordt voldaan aan alle uitspraken van de rechters of rechtbanken waarvoor ze verantwoordelijk zijn. Ze dienen te allen tijde een aantal beginselen in acht te nemen, zoals de beginselen van rechtmatigheid en onpartijdigheid, autonomie en onafhankelijkheid bij de authenticatie van juridische instrumenten, en eenheid van handelen en hiërarchische ondergeschiktheid bij de uitoefening van al hun andere functies.

De griffiers zijn verantwoordelijk voor documentatie en voor het bijhouden van dossiers. Zij moeten gerechtelijke uitspraken bijhouden en zijn ook verantwoordelijk voor het mogelijk maken en erop toezien dat gerechtelijke procedures op de juiste wijze worden gevoerd en zij geven leiding aan het personeel dat werkzaam is in de rechtbanken. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de samenwerking met andere instanties en het openbaar bestuur, en voor het opstellen van gerechtelijke statistieken.

Voor meer informatie over het personeel van de rechtbanken in Spanje, ga naar:

Organisatie van de juridische beroepen

Advocaten

Het beroep van advocaat is een vrij en onafhankelijk beroep. De advocaat verleent diensten aan de samenleving, is onafhankelijk van elke overheidsinstantie en oefent zijn beroep uit in een stelsel van vrije en eerlijke mededinging (artikel 1 van de Algemene wet inzake de Spaanse advocatuur – Estatuto General de la Abogacía Española).

Advocaten hebben als belangrijkste taken de begeleiding en verdediging van de partijen in allerlei soorten gerechtelijke procedures, het verstrekken van bijstand en juridisch advies en de vertegenwoordiging van de cliënt, wanneer niet bij wet is bepaald dat andere beroepen deze op zich moeten nemen.

Om advocaat te worden moet men:

 • de Spaanse nationaliteit bezitten, of de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie of van een van de landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992;
 • meerderjarig zijn en mag men om geen enkele reden ongeschikt zijn verklaard om het beroep van advocaat uit te oefenen;
 • een gekwalificeerde advocaat zijn of een Spaans universitair rechtendiploma hebben (in gevallen die niet geregeld zijn door de wet 30/2006 van 30 oktober 2006 betreffende de toegang tot het beroep van advocaat of wettelijke vertegenwoordiger en de desbetreffende uitvoeringsverordeningen), of beschikken over een gelijkwaardig buitenlands diploma dat officieel werd goedgekeurd volgens de geldende regels;
 • aangesloten zijn bij een Orde van Advocaten (Colegio de Abogados), met name die van de enige of belangrijkste plaats waar het kantoor voor de uitoefening van het beroep op het hele Spaanse grondgebied is gevestigd.

Het honorarium van een advocaat is afhankelijk van de verleende diensten en kan betaald worden in de vorm van een vaste vergoeding, een periodieke vergoeding of een vergoeding per uur. De cliënt en de advocaat kunnen het bedrag van het honorarium vrij vaststellen, op voorwaarde dat de regels van de beroepsethiek en van de eerlijke concurrentie worden nageleefd.

U vindt meer informatie op de website van de Algemene raad van de Spaanse advocatuur.

Juridische gegevensbanken

Is de toegang tot de juridische gegevensbanken kosteloos?

Ja, de toegang is kosteloos.

Juridische adviseurs

Zie het onderdeel “Advocaten”.

Notarissen

Organisatie, functies en taken

Notarissen hebben twee onlosmakelijk met elkaar verbonden rollen: zij zijn overheidsambtenaren en juridisch deskundigen met als belangrijkste publieke functie om juridische instrumenten en andere buitengerechtelijke stukken overeenkomstig de wet te bekrachtigen. Zij moeten deze stukken opstellen in overeenstemming met de wensen van de partijen en conform de wet, die zij moeten toetsen en interpreteren; daarnaast moeten zij de partijen op de hoogte brengen van de betrokken juridische gevolgen.

De rol van de notaris als openbaar ambtenaar houdt in dat documenten die door hem/haar zijn gewaarmerkt of gecertificeerd zijn (notariële akten – escrituras publicas, commerciële overeenkomsten – pólizas mercantiles, of gewaarmerkte afschriften – testimonios), bijzondere gerechtelijke en buitengerechtelijke gevolgen hebben, afhankelijk van het type document.

Alle aspecten van de rol van de notarissen in Spanje zijn strikt geregeld (benoeming door het ministerie van Justitie; toelating via vergelijkende examens; beperkt aantal plaatsen, beloning in de vorm van vergoedingen die door de overheid zijn vastgesteld; pensionering; tuchtmaatregelen). Promoties gebeuren op basis van anciënniteit of via vergelijkende onderzoeken voor notarissen, die worden georganiseerd door het ministerie van Justitie.

Enkel houders van een rechtendiploma of promovendi in de rechten mogen deelnemen aan vergelijkende onderzoeken voor toelating als notarissen.

Notarissen zijn voor de uitoefening van hun beroep verenigd in Ordes van Notarissen (Colegios Notariales; één orde per autonome gemeenschap), en worden gecoördineerd door de Algemene raad voor het notarisambt (Consejo General del Notariado), waaraan de staat bepaalde toezichtbevoegdheden heeft toegekend.

Notarissen vallen onder het rechtstreekse gezag van het ministerie van Justitie, meer bepaald het directoraat-generaal Registers en Notarissen (Dirección General de los Registros y del Notariado), dat is belast met de inspectie van en het toezicht op het notariaat.

U vindt meer informatie op de website van de Algemene raad van het notarisambt (www.notariado.org).

Andere juridische beroepen

Registrators

Het kadaster, het handelsregister en het register voor roerende goederen dienen als openbare registers van bepaalde wettelijke rechten, instrumenten of handelingen met een wezenlijk effect voor iedereen en zorgen voor een vermoeden van rechtmatigheid, correctheid, volledigheid en nauwkeurigheid. Hierdoor zijn er geen andere garanties vereist (eigendomsbewijzen, garanties enz.) om te bewijzen dat deze rechten zijn verleend; dit betekent dus dat dit een veiliger en kosteneffectiever systeem is, want er dient slechts een eenmalige registratievergoeding betaald te worden en het effect is direct en permanent.

Registrators van het kadaster, het handelsregister en het register voor roerende goederen zijn overheidsambtenaren belast met het bijhouden van die registers in Spanje. Ze zijn zowel overheidsambtenaar als juridisch deskundige: als ze op eigen verantwoordelijkheid handelen, voeren ze bepaalde openbare taken uit die hen door de wet zijn opgelegd, in het bijzonder door de wetgeving inzake hypotheken, handel en administratie; en in hun hoedanigheid van openbare ambtenaren krachtens de hypotheekwet (Ley Hipotecaria) oefenen zij de bevoegdheden uit die hen werden toegekend door het bestuursrecht.

De overheid regelt alle zaken met betrekking tot de toelating, het aantal plaatsen, bezoldiging, tuchtmaatregelen en pensioen. Om registrator te worden, moeten juristen of promovendi deelnemen aan vergelijkende onderzoeken die georganiseerd worden door de staat.

Hun bezoldiging is in de vorm van vergoedingen door de overheid vastgesteld.

De registrators van de openbare registers zijn eveneens aangesloten bij het Spaanse Nationale Orde van registrators (Colegio Nacional de Registradores de España), waaraan de staat bepaalde toezichtbevoegdheden heeft toegekend.

De registrators ressorteren onder het ministerie van Justitie, meer bepaald het directoraat‑generaal Registers en Notariaat (Dirección General de los Registros y del Notariado), dat is het orgaan dat is belast met het toezicht op en de controle van de registers.

De taken van de registrators zijn: de registratie van de documenten die worden voorgelegd ter inschrijving in het register waarvoor zij verantwoordelijk zijn; advisering van het publiek over aangelegenheden op het gebied van registratie, en het publiek toegang verlenen tot de geregistreerde gegevens, waarbij zij, waar nodig, controleren of het verzoek tot toegang gerechtvaardigd is door het rechtmatige belang van de verzoeker en ervoor zorgen dat gevoelige gegevens naar behoren worden beschermd.

U vindt meer informatie op de website van de Spaanse Nationale Orde van Registrators.

Wettelijke vertegenwoordigers

Wettelijke vertegenwoordigers (procuradores; procureurs) vertegenwoordigen de rechten en de belangen van de partijen in de rechtbank overeenkomstig de volmacht die hen daarvoor is verleend, zij garanderen de authenticiteit van de communicatie tussen de rechtbank en de partijen, en voeren elke andere taak uit die door de wet aan hen wordt opgelegd.

Om als wettelijk vertegenwoordiger te kunnen optreden, moet men gekwalificeerd zijn als wettelijk vertegenwoordiger of als procureur (deze laatste in overeenstemming met de Wet 34/2006 van 30 oktober 2006 betreffende de toegang tot het beroep van advocaat of wettelijke vertegenwoordiger), lid zijn van de Orde van Procureurs (Colegio de Procuradores), een waarborg stellen en de eed of een plechtige verklaring afleggen.

Wettelijke vertegenwoordigers ressorteren onder de Orde van Procureurs, die erop toeziet dat de leden van de Orde hun taak naar behoren uitoefenen.

Hun bezoldiging is in de vorm van vergoedingen door het ministerie van Justitie vastgesteld.

U vindt meer informatie op de website van de Spaanse Algemene Raad van Procureurs.

Adviseurs inzake arbeidsaangelegenheden

Een adviseur inzake arbeidsaangelegenheden (graduado social) is een adviseur inzake aangelegenheden die betrekking hebben op het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Dit zijn deskundigen die voor de rechtbanken kunnen optreden in procedures betreffende arbeidsrecht en sociale zekerheid.

Zij mogen optreden in procedures voor alle lagere en hogere rechtbanken en kunnen zelfs beroep instellen. Om beroep in te stellen bij het Spaanse Hooggerechtshof is evenwel de bijstand van een advocaat vereist.

Spanje telt meer dan 25 000 adviseurs inzake arbeidsaangelegenheden, die zowel ondernemingen als werknemers adviseren.

Links

MINISTERIE VAN JUSTITIE VAN SPANJE

ALGEMENE RAAD VOOR DE RECHTERLIJKE MACHT VAN SPANJE

OPENBAAR MINISTERIE VAN SPANJE

NATIONAAL COLLEGE VAN GRIFFIERS VAN SPANJE

ALGEMENE RAAD VAN DE SPAANSE ADVOCATUUR

SPAANSE ALGEMENE RAAD VAN PROCUREURS

ALGEMENE RAAD VAN HET NOTARISAMBT VAN SPANJE

SPAANSE NATIONALE ORDE VAN REGISTRATORS

ALGEMENE RAAD VAN BEROEPSVERENIGINGEN VAN ADVISEURS INZAKE ARBEIDSAANGELEGENHEDEN VAN SPANJE

Laatste update: 26/02/2024

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.