Typer af juridiske erhverv

Bułgaria

Denne side indeholder oplysninger om de juridiske erhverv i Bulgarien Juridiske erhverv:Introduktion Offentlig anklager Undersøgelsesdommer Dommer Organisation af juridiske erhverv:Advokater Notarer Andre juridiske erhverv

Autor treści:
Bułgaria

Juridiske erhverv: Indledning

De vigtigste juridiske erhverv i Bulgarien er: offentlig anklager, undersøgelsesdommer, dommer, advokat, notar, privat foged, statsfoged og tinglysningsdommer. Kravene, der stilles til udøvelsen af disse erhverv, er fastlagt i Republikken Bulgariens forfatning og loven om retssystemet.

Offentlige anklagere

Organisation

Anklagemyndigheden i Republikken Bulgarien består af den offentlige anklager, anklagemyndigheden ved den øverste kassationsdomstol, anklagemyndigheden ved den øverste forvaltningsdomstol, den nationale efterforskningstjeneste, anklagemyndigheden ved appeldomstolen, anklagemyndigheden ved den særlige appeldomstol, anklagemyndigheden ved den militære appeldomstol, anklagemyndighederne ved de regionale domstole, den særlige anklagemyndighed, anklagemyndighederne ved de regionale militærdomstole og ved distriktsdomstolene. Inden for anklagemyndigheden ved de regionale domstole er der regionale undersøgelsesafdelinger, og inden for den særlige anklagemyndighed er der en undersøgelsesafdeling. Anklagemyndighederne ved de regionale domstole har administrative afdelinger, hvis anklagere deltager i retsprocedurerne i forvaltningssager.

Anklagemyndigheden er en samlet og centraliseret struktur. Alle anklagere og undersøgelsesdommere er underlagt den offentlige anklager. Den enkelte anklager rapporterer til den respektive overordnede anklager, og alle anklagere og undersøgelsesdommere er underlagt den administrative leder af den relevante anklagemyndighed. Militære anklagere og undersøgelsesdommere er uafhængige af de militære myndigheder i forbindelse med varetagelsen af deres opgaver.

Den offentlige anklager udnævnes (og afsættes) af Republikken Bulgariens præsident efter indstilling fra det øverste retsråd (Vissh Sadeben Savet) (VSS) for en periode på syv år uden mulighed for genudnævnelse.

Anklagere udnævnes, forfremmes, degraderes, forflyttes og afsættes i deres embedsperiode ved en beslutning truffet af det øverste retsråd.

Stillingerne i anklagemyndigheden fordeler sig som følger med den krævede tidligere erfaring anført:

  • Anklager ved anklagemyndigheden ved den øverste kassationsdomstol og anklager ved anklagemyndigheden ved den øverste forvaltningsdomstol - mindst 12 års erfaring fra et juridisk erhverv
  • - Anklager ved anklagemyndigheden ved appeldomstolen, anklager ved anklagemyndigheden ved militærappeldomstolen og anklager ved anklagemyndigheden ved den særlige appeldomstol – mindst 10 års erfaring fra et juridisk erhverv, men for en anklager ved anklagemyndigheden ved den særlige appeldomstol – mindst 12 års erfaring, heraf mindst otte år som anklager eller undersøgelsesdommer
  • - Anklager ved anklagemyndigheden ved en regional domstol, anklager ved anklagemyndigheden ved en regional militærdomstol, anklager ved anklagemyndigheden ved den særlige domstol – mindst otte års erfaring fra et juridisk erhverv, men for en anklager ved anklagemyndigheden ved den særlige domstol – mindst 10 års erfaring, heraf mindst fem år som anklager eller undersøgelsesdommer
  • - Anklager ved anklagemyndigheden ved en distriktsdomstol – mindst tre års erfaring fra et juridisk erhverv
  • - Junioranklager – der kræves ingen erfaring.

Anklagere udnævnes til tjenestemænd ved en beslutning truffet af det øverste retsråd efter fuldførelsen af en femårig tjenesteperiode og efter en omfattende positiv bedømmelse af deres præstationer.

Rolle og ansvarsopgaver

Den offentlige anklager er leder for anklagemyndigheden og udsteder instrukser og retningslinjer for aktiviteter i forbindelse med retsforfølgelsen. Han kan sammen med afdelingsledere i ministerier og statslige institutioner oprette specialiserede enheder på tværs af afdelinger til at bistå med undersøgelser under proceduremæssig vejledning af en anklager, der er udnævnt af den offentlige anklager. Den offentlige anklager kan henvise sager til forfatningsdomstolen.

Anklageren leder en undersøgelse som ledende anklager. Han eller hun kan rejse indsigelser og anmode om ophævelse eller ændring af ulovlige foranstaltninger inden for de frister og på de betingelser, der er fastsat ved lov. Han eller hun kan udsætte gennemførelsen af en foranstaltning, indtil den relevante myndighed har behandlet en indsigelse. Alle akter og dokumenter fra en anklagemyndighed kan indbringes for den anklagemyndighed, der er direkte overordnet, medmindre de er underlagt prøvelse af lovligheden. En overordnet anklager eller en anklager fra en overordnet anklagemyndighed kan udføre handlinger, som hører under en underordnet anklagers kompetence, og kan udsætte eller ophæve deres afgørelser skriftligt i sager, der er fastlagt ved lov.

Ved udøvelsen af deres hverv handler anklagerne uafhængigt og i overensstemmelse med loven. Anklagere er politisk neutrale. De træffer afgørelser på grundlag af loven og det i sagen indsamlede bevismateriale, og de lader sig kun lede af deres samvittighed og indre overbevisning.

Der findes yderligere oplysninger på hjemmesiden for Den offentlige anklagemyndighed i Republikken Bulgarien (Prokuraturata na Republika Bulgaria).

Foreningen af offentlige anklagere i Bulgarien er en frivillig ikke-politisk dommerforening som arbejder eller har arbejdet i Bulgariens offentlige retsforfølgelsessystem. Formålet med foreningen er at samle dommere fra hele landet og tilvejebringe et forum med de nødvendige oplysninger og udveksling af synspunkter om spørgsmål vedrørende retsforfølgende arbejde samt at udbygge den offentlige anklagemyndigheds og de tilknyttede anklageres internationale kontakter. Der findes yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside: - http://ecocrime.bg.

Undersøgelsesdommere

I henhold til loven om retsvæsenet har undersøgelsesdommerne i Republikken Bulgarien status som retsembedsmænd (dommere og anklagere).

Undersøgelsesmyndighederne består af den nationale efterforskningstjeneste og de offentlige regionale anklageres undersøgelsesafdelinger og undersøgelsesafdelingen ved anklagemyndigheden ved den særlige domstol. Undersøgelsesafdelingen ved anklagemyndigheden for Sofia By har status som en regional undersøgelsesafdeling.

Den nationale efterforskningstjeneste forvaltes direkte af den offentlige anklager eller af direktøren, der endvidere handler som stedfortrædende offentlig anklager i forbindelse med undersøgelser. Direktøren for den nationale efterforskningstjeneste er ansvarlig for den administrative og organisatoriske forvaltning af undersøgelsesdommere og personale og giver metodologisk vejledning til undersøgelsesdommerne fra de regionale anklagemyndigheders undersøgelsesafdelinger.

De regionale undersøgelsesafdelinger ved de regionale anklagemyndigheder og undersøgelsesafdelingen ved anklagemyndigheden ved den særlige domstol består af undersøgelsesdommere.

Undersøgelsesdommerne ved de regionale anklagemyndigheders undersøgelsesafdelinger og ved den særlige anklagemyndigheds undersøgelsesafdeling undersøger sager, som administrationschefen for den relevante anklagemyndighed har tildelt dem.

Når de udfører deres opgaver i forbindelse med straffesager, handler undersøgelsesmyndighederne under en offentlig anklagers ledelse og tilsyn.

Kendelser afsagt af undersøgelsesdommere under en undersøgelse er bindende for alle statslige organer, juridiske enheder og borgere.

Dommere

Bulgarske dommere udnævnes, forfremmes, degraderes, forflyttes og afsættes i deres embedsperiode ved en beslutning truffet af det øverste retsråd.

Organisation

Der findes følgende stillinger for dommere, som har den nødvendige erfaring:

  • Dommer ved den øverste kassationsret og dommer ved den øverste forvaltningsdomstol – mindst 12 års erfaring fra et juridisk erhverv
  • Dommer ved en appeldomstol, dommer ved en militærappeldomstol, dommer ved den særlige appelkriminalret – mindst 10 års erfaring fra et juridisk erhverv, men for en dommer ved den særlige appelkriminalret – mindst 12 års erfaring, heraf mindst otte år som dommer i straffesager
  • Dommer ved en regional ret, dommer ved en forvaltningsdomstol, dommer ved en militærdomstol, dommer ved den særlige kriminalret – mindst otte års erfaring fra et juridisk erhverv, men for en dommer ved den særlige kriminalret – mindst 10 års erfaring, heraf mindst fem år som dommer i straffesager
  • Dommer ved en distriktsdomstol – mindst tre års erfaring
  • Juniordommer – der kræves ingen tidligere erfaring.

Dommere udnævnes til tjenestemænd ved en beslutning truffet af det øverste retsråd efter fuldførelsen af en femårig tjenesteperiode og efter en omfattende positiv bedømmelse af deres præstationer.

Sammenslutningen af dommere i Bulgarien (SSB) blev grundlagt den 28. marts 1997 i Sofia af 30 personer, herunder dommere fra den øverste kassationsret og regionale domstole og distriktsdomstole i hele Bulgarien.

Denne sammenslutning afløser sammenslutningen af bulgarske dommere, som blev grundlagt i 1919 og var aktiv indtil 1945 som en uformel faglig organisation, der bragte fællesskabet af dommere sammen med det formål at beskytte dets faglige interesser og drøfte og finde løsninger på dets problemer.

Der findes yderligere oplysninger på hjemmesiden for Sammenslutningen af bulgarske dommere (Sayuzat na Sadiite v Bulgaria).

Den bulgarske dommerforening blev oprettet for at sikre, at borgerne får lige vilkår, gennemsigtighed og adgang til retlig prøvelse.

Foreningen bestræber sig på inden for rammerne af retssystemet at arbejde i overensstemmelse med forfatningen og vedtægterne og samtidig følge de fagetiske regler. Der findes yderligere oplysninger på den bulgarske dommerforenings hjemmeside - https://judgesbg.org

Rolle og ansvarsopgaver

Sammenslutningen af dommere i Bulgarien udarbejder dossierer, herunder om disciplinærsager mod dommere, fungerer som mægler i tilfælde af tvister mellem dommere og andre embedsmænd, bistår lovgivningsmyndigheden i lovgivningsprocessen, fører registre og udgiver sin egen avis.

Retsassistenter og assistenter ved anklagemyndigheden

Der er ansat retsassistenter ved de regionale domstole og forvaltningsdomstolene, appeldomstolene, den øverste kassationsret og den øverste forvaltningsdomstol.

Der findes assistenter ved anklagemyndigheden ved de regionale domstole og appeldomstolene, ved den øverste kassationsret og ved den øverste forvaltningsdomstol.

En person, der opfylder kravene til stillingen som dommer, anklager eller undersøgelsesdommer, og som har bestået en åben udvælgelsesprøve for retsfunktionærer, udnævnes til retsassistent eller til assistent ved anklagemyndigheden.

Retsassistenter udnævnes af den relevante domstols administrative leder. Anklagemyndighedens assistenter udnævnes af den offentlige anklager eller af den relevante anklagemyndigheds administrative leder.

Organisation af juridiske erhverv: Advokater

Advokater

I Bulgarien er advokaterhvervet en aktivitet, der er fastlagt ved bestemmelserne i forfatningen. For at blive advokat skal man aflægge ed og registreres i en advokatsammenslutning. Hver regional domstols retskreds har en advokatsammenslutning, som er underlagt det øverste advokatråd, der har hovedsæde i Sofia. Den bulgarske advokatlov fastlægger advokaternes status, rettigheder og forpligtelser.

Det øverste advokatråd er en juridisk enhed, som samler repræsentanter for advokatsammenslutningerne, og hvor repræsentationsforholdet er en delegeret for hver 40 advokater.

Det øverste advokatråd indkalder til og tilrettelægger møder i de bulgarske advokaters generalforsamling, gennemfører sine beslutninger samt forbereder og forelægger rapporter for generalforsamlingen, fastlægger advokaternes indledende og årlige bidrag til budgettet, udsteder bestemmelser i overensstemmelse med advokatloven, træffer afgørelse om appeller mod ulovlige beslutninger truffet af advokatsammenslutningers generalforsamlinger og mod lovligheden af valg til advokatråd, træffer afgørelse om appeller og fremsætter indsigelser mod advokatråds beslutninger om advokaters adgang til praktikophold og mod afslag på registrering af advokater, godkender og betaler udgifter i forbindelse med driften af det øverste kontrolorgan og den øverste disciplinærdomstol.

Det øverste advokatråd fører én fortegnelse over advokater, én over junioradvokater og advokatfirmaer og én over udenlandske advokater med møderet som forsvarsadvokat for bulgarske domstole.

Juridisk database

Der findes yderligere oplysninger på hjemmesiden for det øverste advokatråd (Visshiyat Advokatski Savet).

Notarer

Organisation

En notar er en person, der af staten har fået overdraget hvervet med at udarbejde notarialakter i henhold til loven. En notar er uafhængig i udøvelsen af sine funktioner og handler alene i overensstemmelse med loven. Justitsministeren fører tilsyn med alle notarers aktiviteter i henseende til overholdelsen af loven og notarkammerets vedtægter.

Notarernes status, rettigheder og forpligtelser er fastlagt i loven om bulgarske notarer og notariel praksis.

Rolle og ansvarsopgaver

Notarkabinettet (Notarialnata Kamara) er en organisation for notarer i Bulgarien, der blev grundlagt i henhold til loven om bulgarske notarer og notariel praksis. Alle notarer er fuldgyldige medlemmer af Bulgariens notarkabinet, som er en juridisk enhed med hovedsæde i Sofia.

Notarkabinettets ledelsesorganer er generalforsamlingen, notarrådet, tilsynsrådet og disciplinærnævnet. Formanden for notarrådet handler som repræsentant for notarkabinettet.

Notarkabinettet tilrettelægger og støtter notarernes aktiviteter, beskytter og fremmer erhvervets prestige og opretholder forbindelser med internationale organisationer, der udfører lignende aktiviteter.

Der findes yderligere oplysninger på hjemmesiden for det Notarkabinettet (Notarialnata Kamara).

Andre juridiske erhverv

Private fogeder

En privat foged er en person, som staten har udpeget til at fuldbyrde civile krav og inddrive offentlige krav. En privat fogeds jurisdiktion er den relevante regionale domstols retskreds.

Kabinettet for private fogeder har til opgave at fremme de private fogeders erhverv og forbedre fuldbyrdelsesproceduren i Bulgarien ved at beskytte offentlige interesser og støtte sine medlemmer.

Juridisk database

Kabinettet for private fogeder (Kamarata na Chastnite Sadebni Izpalniteli) fører et register over private fogeder.

Registret er offentligt tilgængeligt og kan benyttes via kabinettets hjemmeside. Alle har ret til at foretage undersøgelser i registret og få udskrifter derfra (loven om private fogeder).

Private fogeder skal til justitsministeriet indsende halvårlige og årlige aktivitetsrapporter, der anvendes af justitsministeren som grundlag for opbygning, ajourføring og videreudvikling af et informationssystem om retshåndhævelse. Justitsministeriet opkræver et gebyr for at bruge informationssystemet i henhold til de satser, der er godkendt af ministerrådet. Der er gratis adgang i embeds medfør til informationssystemet for statslige myndigheder, lokale myndigheder og administrationsorganer samt for personer, som udøver et offentligt erhverv.

Statsfogeder

Statsfogeder har til opgave at fuldbyrde civile krav. Staten kan også pålægge statsfogeder at inddrive offentlige krav i særlige tilfælde, som er fastsat ved lov.

Antallet af statsfogeder fastlægges af justitsministeren.

Ved distriktsdomstole uden statsfogeder udføres deres opgaver af en distriktsdommer udpeget af formanden for den relevante domstol, og justitsministeren underrettes herom.

Statsfogeder udpeges af justitsministeren efter en udvælgelsesprøve. Justitsministeren kan planlægge en udvælgelsesprøve på forslag af formanden for en distriktsdomstol.

Foreningen for bulgarske statsfogeder (Asotsiatsiyata na Darzhavnite Sadebni Izpalniteli v Bulgaria) er en uafhængig og frivillig faglig organisation, der samler tinglysningsdommere i Bulgarien og forsvarer deres faglige, intellektuelle, kulturelle, sociale og materielle interesser samt bidrager til at fremme erhvervet og til dets prestige i staten og samfundet.

Juridisk database

Registeret over statsfogeder (Registarat na Darzhavnite Sadebni Izpalniteli) kan også benyttes på hjemmesiden for foreningen for statsfogeder.

Tinglysningsdommere

Tinglysningsdommere udfører nedenstående opgaver ved distriktsdomstole.

De foretager eller afviser indførelser, anmærkninger og slettelser i tingbogen og træffer beslutning om udstedelsen af udskrifter og attester samt udfører notarielle handlinger og andre handlinger i henhold til loven. En tinglysningsdommer handler kun inden for sit eget distrikt.

Antallet af tinglysningsdommere fastlægges af justitsministeren.

Ved distriktsdomstole, hvor der ikke er en tinglysningsdommer, eller hvor denne er forhindret i at udøve sit hverv, varetages tinglysningsdommerens opgaver af en distriktsdommer, og justitsministeren underrettes herom.

Justitsministeren kan pålægge en statsfoged ved den samme domstol at udføre en tinglysningsdommers opgaver.

Tinglysningsdommere udpeges af justitsministeren efter en udvælgelsesprøve. Justitsministeren kan planlægge en udvælgelsesprøve på forslag af formanden for en distriktsdomstol.

Foreningen for bulgarske tinglysningsdommere er en uafhængig og frivillig faglig organisation, der samler tinglysningsdommere i Bulgarien og forsvarer deres faglige, intellektuelle, kulturelle, sociale og materielle interesser samt bidrager til at fremme erhvervet og til dets prestige i staten og samfundet. Der findes yderligere oplysninger på foreningens hjemmeside: http://www.basv.free.bg

Der findes yderligere oplysninger om retspersonale her PDF (378 Kb) en.

Sidste opdatering: 08/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.