Rodzaje zawodów prawniczych

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja

Pracownicy organów sądowych

Za pracowników organów sądowych uznaje się urzędników sądowych, urzędników służby cywilnej i członków personelu pomocniczego.

Sędziowie (suci; l. poj. sudac)

Sędziowie są urzędnikami sądowymi zajmującymi stanowiska stałe. Na stanowisko sędziego może być powołany obywatel chorwacki.

Osoba, która ukończyła Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (Državna škola za pravosudne dužnosnike) lub która pracuje już w charakterze urzędnika sądowego (pravosudni dúžnosnīk), może zostać powołana na stanowisko sędziego w sądzie rejonowym (općinski sud), sądzie gospodarczym (trgovački sud) lub sądzie administracyjnym (upravni sud).

Osoba, która pracowała w charakterze urzędnika sądowego przez co najmniej 10 lat, może zostać powołana na stanowisko sędziego sądu okręgowego (županijski sud).

Osoba, która pracowała w charakterze urzędnika sądowego (pravosudni dúžnosnīk) przez co najmniej 12 lat, może zostać powołana na stanowisko sędziego Apelacyjnego Sądu ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), Apelacyjnego Sądu Gospodarczego Republiki Chorwacji (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) oraz Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji (Visoki upravni sud Republike Hrvatske).

Aby zostać powołanym na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske), należy przez co najmniej 15 lat wykonywać obowiązki urzędnika sądowego, adwokata, notariusza lub profesora na wydziale prawa (stosowne doświadczenie zawodowe obejmuje okres po złożeniu państwowego egzaminu kończącego aplikację) lub być prawnikiem o dużej renomie, który złożył państwowy egzamin kończący aplikację, ma co najmniej 20-letni staż pracy i dowiódł swych umiejętności w danym obszarze prawa poprzez swoją działalność zawodową i akademicką.

Ustawa o sądach (Zakon o sudovima)
Ustawa o Państwowej Radzie Sądownictwa (Zakon o državnom sudbenom vijeću)
Ustawa o uposażeniu sędziów i innych urzędników sądowych (Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika)

Personel sądu

Decyzje dotyczące liczby urzędników służby cywilnej pracujących w organach sądowych oraz członków personelu pomocniczego wykonujących specjalistyczne zadania administracyjne i techniczne podejmuje Minister Sprawiedliwości.

Kwestie związane z zatrudnianiem i szkoleniem urzędników służby cywilnej i członków personelu pomocniczego w sądach, procedurą, metodyką i programem przeprowadzania specjalistycznych egzaminów państwowych, uposażeniem tych pracowników i innymi prawami, obowiązkami i zadaniami związanymi ze stosunkiem pracy oraz ich odpowiedzialnością za wykroczenia w związku z pełnieniem obowiązków służbowych regulują przepisy dotyczące urzędników służby cywilnej i członków personelu pomocniczego oraz przepisy ogólne z zakresu prawa pracy.

Powołanie danej osoby na wolne stanowisko w sądzie musi być zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Przy rekrutacji urzędników służby cywilnej pracujących w organach sądowych i członków personelu pomocniczego część stanowisk należy przeznaczyć dla przedstawicieli mniejszości narodowych.

Przepisy określające wymogi związane z poziomem wykształcenia urzędników służby cywilnej pracujących w organach sądowych i członków personelu pomocniczego przyjmuje Minister Sprawiedliwości.

Doradcy sądowi (sudski savjetnici; l. poj. sudski savjetnik), starsi doradcy sądowi (viši sudski savjetnici; l. poj. viši sudski savjetnik) i wyspecjalizowani starsi doradcy sądowi (viši sudski savjetnici – specijalisti; l. poj. viši sudski savjetnik – specijalist)

Na stanowisko doradcy sądowego może zostać powołana osoba, która uzyskała dyplom ukończenia jednolitych magisterskich studiów uniwersyteckich na kierunku prawo lub dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku prawo i która zdała państwowy egzamin kończący aplikację.

Na stanowisko starszego doradcy sądowego lub doradcy sądowego w Sądzie Najwyższym Republiki Chorwacji może zostać powołana osoba, która uzyskała dyplom ukończenia jednolitych magisterskich studiów uniwersyteckich na kierunku prawo lub dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku prawo, która zdała państwowy egzamin kończący aplikację i która pracowała w charakterze doradcy sądowego lub doradcy prokuratora bądź urzędnika sądowego, adwokata lub notariusza przez co najmniej dwa lata albo która po zdaniu państwowego egzaminu kończącego aplikację wykonywała inny zawód prawniczy przez co najmniej pięć lat.

Na stanowisko wyspecjalizowanego starszego doradcy sądowego może zostać powołana osoba, która uzyskała dyplom ukończenia jednolitych magisterskich studiów uniwersyteckich na kierunku prawo lub dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku prawo, która zdała państwowy egzamin kończący aplikację i która pracowała w charakterze doradcy sądowego lub doradcy prokuratora bądź urzędnika sądowego, adwokata lub notariusza przez co najmniej cztery lata albo która po zdaniu państwowego egzaminu kończącego aplikację wykonywała inny zawód prawniczy przez co najmniej osiem lat.

Na stanowisko starszego doradcy sądowego w Sądzie Najwyższym Republiki Chorwacji może zostać powołana osoba, która uzyskała dyplom ukończenia jednolitych magisterskich studiów uniwersyteckich na kierunku prawo lub dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku prawo, która zdała państwowy egzamin kończący aplikację i która pracowała w charakterze doradcy sądowego lub doradcy prokuratora bądź urzędnika sądowego, adwokata lub notariusza przez co najmniej cztery lata albo która po zdaniu państwowego egzaminu kończącego aplikację wykonywała inny zawód prawniczy przez co najmniej osiem lat.

Na stanowisko wyspecjalizowanego starszego doradcy sądowego w Sądzie Najwyższym Republiki Chorwacji może zostać powołana osoba, która uzyskała dyplom ukończenia jednolitych magisterskich studiów uniwersyteckich na kierunku prawo lub dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku prawo, która zdała państwowy egzamin kończący aplikację i która pracowała w charakterze doradcy sądowego lub doradcy prokuratora bądź urzędnika sądowego, adwokata lub notariusza przez co najmniej sześć lat albo która po zdaniu państwowego egzaminu kończącego aplikację wykonywała inny zawód prawniczy przez co najmniej dziesięć lat.

Uprawnienia doradców sądowych i starszych doradców sądowych

Doradcy sądowi, starsi doradcy sądowi i wyspecjalizowani starsi doradcy sądowi biorą udział w rozprawach i są uprawnieni do samodzielnego prowadzenia określonych postępowań sądowych, oceniania dowodów i ustalania stanu faktycznego. Po zakończeniu postępowania przedkładają oni sędziemu projekt orzeczenia, na podstawie którego sędzia wydaje orzeczenie, po czym publikują przyjęte orzeczenie po uzyskaniu zgody sędziego.

Na podstawie obowiązującej ustawy o sądach doradcy sądowi, starsi doradcy sądowi i wyspecjalizowani starsi doradcy sądowi są uprawnieni do prowadzenia postępowań i przedstawiania projektów orzeczeń:

 1. w postępowaniu cywilnym w sporach dotyczących roszczeń majątkowych lub odszkodowawczych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000,00 kun i w sporach gospodarczych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 000,00 kun;
 2. w sporach z zakresu prawa pracy wynikających z układów zbiorowych pracy;
 3. w sporach administracyjnych, które dotyczą kwestii prawnej stanowiącej podstawę prawną wydania decyzji w oparciu o wyrok końcowy w postępowaniu zwykłym, bądź dotyczących czynności lub zaniechania organu publicznego i w sporach administracyjnych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000,00 kun;
 4. w postępowaniu egzekucyjnym;
 5. w postępowaniu spadkowym;
 6. w postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru nieruchomości;
 7. w postępowaniu dotyczącym wykroczeń;
 8. w postępowaniu nieprocesowym, z wyjątkiem postępowania dotyczącego pozbawienia zdolności operacyjnej, rozwiązania zrzeszenia współwłaścicieli, wyznaczania granic i w postępowaniu na podstawie ustawy Prawo rodzinne (Obiteljski zakon),
 9. w postępowaniu rejestrowym;
 10. w uproszczonym postępowaniu upadłościowym;
 11. w postępowaniu dotyczącym kosztów postępowania sądowego.

Doradcy sądowi, starsi doradcy sądowi i wyspecjalizowani starsi doradcy sądowi są uprawnieni do dokonywania czynności i podejmowania decyzji w określonych postępowaniach, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

W postępowaniu drugoinstancyjnym i postępowaniu wszczętym na podstawie nadzwyczajnych środków zaskarżenia doradcy sądowi, starsi doradcy sądowi i wyspecjalizowani starsi doradcy sądowi przedstawiają przebieg kolejnych etapów postępowania i sporządzają projekty orzeczeń.

Asesorzy (sudački vježbenici; l. poj. sudački vježbenik)

Co roku Minister Sprawiedliwości – po uwzględnieniu dostępnych krajowych środków budżetowych – wyznacza liczbę stanowisk dla asesorów.

Warunki zatrudniania asesorów w sądach, sposób oraz okres ich zatrudnienia, rozwiązania dotyczące zatrudnienia oraz szkolenia są uregulowane odrębną ustawą.

Biegli (stručni suradnici; l. poj. stručni suradnik)

Sądy mogą również zatrudniać osoby, które ukończyły odpowiednie studia zawodowe (licencjackie lub magisterskie) i mają wymagane doświadczenie w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, socjologii, edukacji, ekonomii, księgowości i finansów lub w innej odpowiedniej dziedzinie.

Biegli i asystenci biegłych (stručni pomoćnici; l. poj. stručni pomoćnik) wspomagają biegłych w pracy, która wymaga wiedzy eksperckiej.

Ławnicy (suci porotnici; l. poj. sudac porotnik)

Ławnicy to obywatele chorwaccy uczestniczący w rozprawach organizowanych w ramach określonych postępowań, którzy nie są zawodowymi sędziami. Jako członkowie składu orzekającego decydują oni jednak na równi z sędziami o kwestiach wymagających wydania orzeczenia w postępowaniu karnym.

Aby zostać powołanym w charakterze ławnika, należy być pełnoletnim obywatelem chorwackim, który ze względu na swoje przymioty może objąć to stanowisko.

Ławnicy są powoływani na okres czteroletni i mogą zostać powołani ponownie przed końcem upływającej kadencji.

Ławnicy w sądach rejonowych i okręgowych są powoływani przez radę okręgową (županijska skupština) lub – w przypadku Zagrzebia – przez Radę miasta Zagrzebia (Gradska skupština Grada Zagreba) po przedstawieniu propozycji przez rady miejskie, związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców i Izbę Gospodarczą.

Przed powołaniem ławników konieczne jest uzyskanie opinii prezesa danego sądu na temat zaproponowanych kandydatów.

Dyrektor administracji sądowej (ravnatelj sudske uprave)

W sądzie, w którym pracuje więcej niż 15 sędziów, zatrudnia się dyrektora administracji sądowej.

Dyrektor administracji sądowej wspiera prezesa sądu przy wykonywaniu obowiązków związanych z zarządzaniem sądem, w szczególności poprzez:

 • wykonywanie zadań związanych z planowaniem wykorzystania zasobów ludzkich sądu i zarządzaniem tymi zasobami;
 • organizowanie pracy urzędników służby cywilnej pracujących w organach sądowych i członków personelu pomocniczego oraz sprawowanie nadzoru nad rezultatami ich pracy;
 • monitorowanie i planowanie szkoleń dla urzędników służby cywilnej pracujących w organach sądowych i członków personelu pomocniczego;
 • utrzymanie budynku sądu, pomieszczeń i sprzętu w odpowiednim stanie oraz dokonywanie inwestycji;
 • organizowanie i koordynowanie sporządzania rocznego planu zamówień zgodnie z prawem i potrzebami sądu;
 • organizowanie postępowań z zakresu zamówień publicznych;
 • monitorowanie działalności finansowej i operacyjnej sądu oraz wykonywanie zadań administracyjnych i pomocniczych zadań technicznych;
 • zarządzanie środkami budżetowymi i własnymi sądu oraz monitorowanie ich wykorzystania;
 • branie udziału w przygotowywaniu i wdrażaniu projektów administracji sądowej oraz nadzorowanie ich wdrażania;
 • zapewnienie przygotowania danych statystycznych sądu właściwie i na czas;
 • współpraca z organami lokalnymi i regionalnymi w zakresie zakupu sprzętu i zapewnienia środków na określone działania sądu;
 • wykonywanie zadań, które są przypisane dyrektorowi przez prezesa sądu.

Dyrektor administracji sądowej przy wykonywaniu obowiązków służbowych podlega prezesowi sądu.

Na stanowisko dyrektora administracji sądowej może zostać powołana osoba, która uzyskała dyplom ukończenia jednolitych magisterskich studiów uniwersyteckich na kierunku prawo lub dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku prawo bądź dyplom ukończenia jednolitych magisterskich studiów uniwersyteckich na kierunku ekonomia lub dyplom ukończenia szkoły zawodowej specjalizującej się w dziedzinie ekonomii i która ma co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Rzecznik sądu (glasnogovornik suda)

Sądy zatrudniają rzeczników.
Rzecznikiem sądu jest sędzia, doradca sądowy lub osoba wskazana przez prezesa sądu w rocznym planie pracy.

Prezes sądu okręgowego może powołać sędziego z tego sądu na stanowisko rzecznika na potrzeby tego sądu i sądów rejonowych mających siedzibę w tym okręgu sądowym. Można powołać zastępcę rzecznika.

Rzecznik sądowy publikuje informacje na temat pracy sądu zgodnie z ustawą o sądach, regulaminem postępowania sądowego (Sudski poslovnik oraz ustawą o prawie do informacji (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Prokuratorzy (državni odvjetnici; l. poj. državni odvjetnik)

Na stanowisko Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji (Glavni državni odvjetnik Republike Hrvatske) może zostać powołana osoba, która spełnia ogólne i szczegółowe warunki wymagane do pełnienia funkcji zastępcy Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji (zamjenik Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske).

Prokuratorów okręgowych (županijski državni odvjetnici) powołuje się spośród prokuratorów, zastępców Prokuratora Generalnego, zastępców w wyspecjalizowanym biurze prokuratury oraz zastępców prokuratorów okręgowych, którzy pełnili funkcję zastępcy prokuratora okręgowego przez co najmniej dwa lata.

Rada Prokuratorów (Državnoodvjetničko vijeće) powołuje prokuratorów okręgowych na czteroletnią kadencję na podstawie wniosku Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji, po wydaniu opinii przez Kolegium Prokuratury Generalnej Republiki Chorwacji (Kolegij Državnog odvjetništva Republike Hrvatske).

Prokuratorów rejonowych (općinski državni odvjetnici) powołuje się spośród prokuratorów i zastępców prokuratorów.

Rada Prokuratorów powołuje prokuratorów rejonowych na czteroletnią kadencję na podstawie wniosku Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji, po wydaniu opinii przez kolegium prokuratury okręgowej i prokuratora okręgowego.

Zastępcy prokuratorów (zamjenici državnog odvjetnika)

Tryb, warunki i procedura powoływania zastępców prokuratorów służą zapewnieniu, aby osoby piastujące to stanowisko dysponowały wiedzą fachową i niezależnością oraz cieszyły się poważaniem niezbędnymi do pełnienia funkcji prokuratora.

Na zastępcę prokuratora może zostać powołany obywatel chorwacki, który pomyślnie złożył państwowy egzamin kończący aplikację i który spełnia warunki przewidziane w ustawie o Radzie Prokuratorów (Zakon o državnoodvjetničkom vijeću).

Na zastępcę prokuratora rejonowego może zostać powołana osoba, która ukończyła Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury.

Na zastępcę prokuratora okręgowego może zostać powołana osoba, która zajmowała stanowisko w organie wymiaru sprawiedliwości przez co najmniej 10 lat.

Na stanowisko zastępcy Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji może zostać powołana osoba, która przez co najmniej 15 lat zajmowała stanowisko w organie wymiaru sprawiedliwości lub pracowała przez ten okres jako adwokat, notariusz lub profesor na wydziale prawa, który pomyślnie złożył egzamin kończący aplikację (w tym ostatnim przypadku stosowne doświadczenie zawodowe obejmuje okres po złożeniu państwowego egzaminu kończącego aplikację), lub jest prawnikiem o dużej renomie, który złożył państwowy egzamin kończący aplikacją, ma co najmniej 20-letni staż pracy i dowiódł swych umiejętności w danym obszarze prawa poprzez swoją działalność zawodową i akademicką.

Aby zostać powołanym na stanowisko zastępcy prokuratora w biurze prokuratury wyższego szczebla, kandydat musi spełniać warunki przewidziane w ustawie i zostać uznanym przynajmniej za osobę »skutecznie wywiązującą się z powierzonych jej obowiązków« w ramach ostatniej oceny.

W biurze prokuratury powołuje się co najmniej jednego zastępcę prokuratora, którego działalność ma stały charakter.

Prokuratorzy i zastępcy prokuratorów są obowiązani zachowywać się w taki sposób, aby nie stracić reputacji, nie narazić powagi urzędu prokuratora na szwank ani nie dopuścić do powstania jakichkolwiek wątpliwości co do ich bezstronności lub autonomii i niezależności prokuratury.

Przy pełnieniu funkcji reprezentacyjnych oraz w relacjach z organami państwowymi i podmiotami prawnymi prokuratorzy i zastępcy prokuratorów są obowiązani przestrzegać zasad legalności, profesjonalizmu i bezstronności, a także dotrzymywać terminów na przeprowadzenie określonego postępowania oraz przestrzegać zasad pierwszeństwa przy rozpoznawaniu spraw.

Prokuratorzy i zastępcy prokuratorów biorący udział w postępowaniach przed sądem lub organem administracji są obowiązani zapewnić poszanowanie powagi sądu lub odpowiedniego organu, a także dbać o zachowanie powagi własnego urzędu oraz biura prokuratury.

Prokuratorzy i zastępcy prokuratorów są obowiązani zachowywać poufność wszelkich danych i innego rodzaju informacji na temat życia prywatnego i rodzinnego stron i innych osób, które to informacje uzyskali przy pełnieniu powierzonych im obowiązków i które nie są uznawane za tajemnicę zawodową zgodnie z przepisami prawa, a także zapewnić poufność wszystkich danych, które nie są ogólnodostępne.

Prokuratorzy i zastępcy prokuratorów nie mogą należeć do żadnej partii politycznej ani nie mogą angażować się w działalność polityczną.

Prokurator Generalny Republiki Chorwacji, zastępcy Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji, prokuratorzy ani zastępcy prokuratorów nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z jakąkolwiek opinią prawną wyrażoną w przydzielonej im sprawie, chyba że wyrażenie takiej opinii wiązało się z naruszeniem prawa i stanowiło przestępstwo.

Doradcy prokuratora (državnoodvjetnički savjetnici)

Doradcy prokuratora, starsi doradcy prokuratora (viši državnoodvjetnički savjetnici) i wyspecjalizowani starsi doradcy prokuratora (viši državnoodvjetnički savjetnici – specijalisti) udzielają prokuratorowi i jego zastępcy wsparcia w wykonywanej przez nich pracy, sporządzają projekty orzeczeń, wpisują sprawozdania, pisma i oświadczenia osób do protokołu oraz wykonują inne specjalistyczne zadania przewidziane w przepisach ustawodawczych i wykonawczych samodzielnie lub pod nadzorem, zgodnie z instrukcjami prokuratora lub jego zastępcy.

Doradcy prokuratora w wydziałach karnych biur prokuratury mogą stawiać zarzuty w postępowaniu dotyczącym przestępstw zagrożonych karą grzywny lub pozbawienia wolności do lat pięciu.

Doradcy prokuratora w wydziałach cywilnych i administracyjnych biur prokuratury mogą występować przed sądami i organami administracji oraz innymi organami na podstawie szczególnego pełnomocnictwa udzielonego przez właściwego prokuratora na następujących warunkach:

 • jeżeli chodzi o biura prokuratury rejonowej, w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000,00 kun,
 • jeżeli chodzi o biura prokuratury okręgowej, w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 000,00 kun.

Urząd ds. Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta) – USKOK

Urząd ds. Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej to wyspecjalizowane biuro prokuratury zajmujące się zwalczaniem korupcji i przestępczości zorganizowanej, którego zakres właściwości obejmuje terytorium całej Chorwacji.

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta
Gajeva 30a
10 000 Zagreb

tel.: +385 4591 874
faks: +385 1 4591 878

e-mail: tajnistvo@uskok.dorh.hr
Ustawa o Urzędzie ds. Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

Dyrektor Urzędu ds. Przeciwdziałania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (USKOK)

Pracami USKOK zarządza dyrektor, którego powołuje Prokurator Generalny, po wydaniu opinii przez ministra właściwego do spraw sprawiedliwości i Kolegium Prokuratury Generalnej Republiki Chorwacji. Dyrektora powołuje się na czteroletnią kadencję, która może zostać przedłużona.

Adwokatura – autonomiczna i niezależna służba

Wykonywanie zawodu adwokata polega na niezależnym i autonomicznym świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym, tak aby mogły one wykonywać swoje prawa i chronić swoje interesy prawne.

Adwokaci (odvjetnici; l. poj. odvjetnik)

Adwokaci mogą świadczyć każdego rodzaju pomoc prawną.

W szczególności mogą oni udzielać porad prawnych, sporządzać dokumenty (umowy, testamenty, oświadczenia itp.) oraz formułować pozwy, skargi, wnioski, nadzwyczajne środki zaskarżenia oraz inne pisma procesowe, a także reprezentować swoich klientów.

Adwokaci mogą prowadzić praktykę samodzielnie lub w kancelarii prawnej, przy czym są obowiązani wystrzegać się prowadzenia działalności, której nie da się pogodzić z powagą i niezależnością tego zawodu prawniczego.

Adwokaci są obowiązani zachować poufność wszystkich informacji przekazanych im przez klientów oraz wszelkiej wiedzy zdobytej w inny sposób w trakcie reprezentowania klientów. Obowiązek zachowania poufności takich informacji spoczywa również na wszystkich innych osobach, które pracują lub pracowały w danej kancelarii prawnej.

Adwokat jest uprawniony do otrzymania honorarium z tytułu świadczenia usług prawnych oraz do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych w związku z wykonywaną pracą zgodnie ze stawkami opłat ustalonymi przez Chorwacką Izbę Adwokacką (Hrvatska odvjetnička komora) i zatwierdzonymi przez Ministra Sprawiedliwości.

Wysokość honorarium adwokata występującego w charakterze obrońcy z urzędu określa Ministerstwo Sprawiedliwości.

W postępowaniu przed sądem okręgowym (županijski sud) oskarżonego może reprezentować wyłącznie adwokat, co oznacza że tylko adwokat mający co najmniej ośmioletnie doświadczenie w wykonywaniu pracy adwokata lub urzędnika w organie wymiaru sprawiedliwości może pełnić funkcję obrońcy z urzędu lub obrońcy, którego honorarium pokrywa Skarb Państwa, w postępowaniu karnym dotyczącym przestępstwa zagrożonego długoterminową karą pozbawienia wolności.

Adwokaci są obowiązani wystawić klientom fakturę za wyświadczoną usługę. W przypadku odwołania lub wypowiedzenia pełnomocnictwa adwokat wystawia fakturę w terminie 30 dni od dnia takiego odwołania lub wypowiedzenia.

Adwokaci muszą przystąpić do Chorwackiej Izby Adwokackiej, która jest autonomicznym i niezależnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Chorwacka Izba Adwokacka reprezentuje wszystkich przedstawicieli tego zawodu prawniczego w Republice Chorwackiej.

Prawo do wykonywania zawodu adwokata w Republice Chorwacji można uzyskać w drodze wpisu na listę adwokatów.

Hrvatska odvjetnička komora
Koturaška 53/II
10 000 Zagreb

tel.: +385 6165 200
faks: +385 1 6170 686

hok-cba@hok-cba.hr
http://www.hok-cba.hr/
Ustawa o adwokaturze (Zakon o odvjetništvu)

Notariat

Notariusze (javni bilježnici; l. poj. javni bilježnik)

Notariusze to osoby wykonujące zawód zaufania publicznego powoływane przez Ministra Sprawiedliwości w następstwie konkursu przeprowadzonego przez Chorwacką Izbę Notarialną (Hrvatska javnobilježnička komora).

Notariusze są wykwalifikowanymi prawnikami, którzy pomyślnie złożyli państwowy egzamin kończący aplikację oraz państwowy egzamin notarialny, mają niezbędne doświadczenie, świadczą usługę publiczną w samodzielny i niezależny sposób oraz pełnią funkcję bezstronnych ekspertów, którym klienci powierzają dokonanie określonych czynności.

Notariusze są uprawnieni do:

 • sporządzania i wydawania aktów notarialnych będących dokumentami urzędowymi potwierdzającymi dokonanie określonych czynności prawnych oraz oświadczeniami, na podstawie których stronom przysługują określone prawa;
 • sporządzania i wydawania protokołów notarialnych dotyczących czynności prawnych, których notariusz dokonał lub przy dokonywaniu których był obecny;
 • sporządzania i wydawania poświadczeń notarialnych dotyczących okoliczności faktycznych, których byli świadkami;
 • przyjmowania dokumentów, gotówki, papierów wartościowych i kosztowności na przechowanie w celu ich wydania innym osobom lub właściwym organom (depozyt notarialny);
 • uwierzytelniania (poświadczania) dokumentów prywatnych;
 • dokonywania czynności i podejmowania decyzji w charakterze zarządcy sądowego (sudski povjerenik) w postępowaniu spadkowym;
 • przeprowadzania postępowania egzekucyjnego na podstawie dokumentu urzędowego;
 • reprezentują klientów w postępowaniach przed sądami i innymi podmiotami publicznymi, ale wyłącznie w kwestiach, które są bezpośrednio powiązane z jednym z wydanych przez nich dokumentów.

Fakt, że strony nie mogą zmienić sądu właściwego do przeprowadzenia postępowania spadkowego, oznacza brak możliwość wyznaczenia konkretnego notariusza na zarządcę sądowego w postępowaniu spadkowym.

Notariusz reprezentujący stronę przed sądem lub innym podmiotem publicznym ma takie same uprawnienia i obowiązki jak adwokat.

Notariusze nie mogą odmówić dokonania czynności urzędowych bez uzasadnionej przyczyny i są obowiązani zachować poufność wszelkich informacji uzyskanych w trakcie wykonywania swoich obowiązków.

Notariusze są uprawnieni do otrzymania honorarium oraz do zwrotu kosztów poniesionych w związku z dokonywaniem czynności urzędowych wchodzących w zakres ich kompetencji zgodnie z rozporządzeniem w sprawie tymczasowych opłat notarialnych (Pravilnik o privremenoj javnobilježničkoj tarifi), rozporządzeniem w sprawie honorariów notariuszy występujących w charakterze zarządcy sądowego w postępowaniu spadkowym i zwrotu ponoszonych przez nich kosztów (Pravilnik o visini nagrade i naknade troškova javnog bilježnika kao povjerenika suda u ostavinskom postupku) oraz rozporządzeniem w sprawie honorariów notariuszy i zwrotu kosztów ponoszonych przez nich w toku postępowania egzekucyjnego (Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku).

Osoby wykonujące zawód notariusza w Republice Chorwacji muszą być członkami Chorwackiej Izby Notarialnej.

Nadzór nad działalnością notariuszy sprawują Chorwacka Izba Notarialna i Ministerstwo Sprawiedliwości w obszarach podlegających ich właściwości.

Nadzór nad działalnością notariusza występującego w charakterze zarządcy sądowego w postępowaniu spadkowym sprawuje sąd, który go powołał.

Hrvatska javnobilježnička komora
Koturaška 34/II
10 000 Zagreb

tel.: +385 4556 566
faks: +385 1 4551 544

e-mail: hjk@hjk.hr
http://www.hjk.hr/Uredi
ustawa o notariacie (Zakon o javnom bilježništvu)
ustawa o opłatach notarialnych (Zakon o javnobilježničkim pristojbama)

Akademia Sądowa

Akademia Sądowa to niezależna instytucja publiczna świadcząca usługi kształcenia i szkolenia wstępnego kandydatów w zakresie autonomicznego, odpowiedzialnego i niezawisłego wykonywania obowiązków sędziego; usługi kształcenia zawodowego aplikantów, doradców w organach wymiaru sprawiedliwości oraz innych członków personelu sądowego oraz usługi w zakresie doskonalenia zawodowego urzędników sądowych. Na czele Akademii stoi jej dyrektor. Działalnością Akademii zarządza Komitet Sterujący, w skład którego wchodzi dziewięciu członków. Kadrę dydaktyczną Akademii tworzą wykwalifikowane osoby będące sędziami, prokuratorami, zastępcami prokuratora, wykładowcami akademickimi oraz, w stosownych przypadkach, przedstawicielami innych zawodów.

Akademia aktywnie wspiera współpracę międzynarodową i bierze udział w realizacji projektów Unii Europejskiej w charakterze beneficjenta lub uczestnika. Celem tych projektów jest wzmocnienie pozycji Akademii jako instytucji oraz zapewnienie grupom docelowym możliwości rozwoju zawodowego.

Ustawa o Akademii Sądowej (Zakon o Pravosudnoj akademiji)

Państwowa Rada Sądownictwa (Državno sudbeno vijeće)

Państwowa Rada Sądownictwa jest autonomicznym i niezależnym podmiotem, który zapewnia autonomię i niezależność wymiaru sprawiedliwości w Republice Chorwacji. Podejmuje ona samodzielnie, zgodnie z konstytucją i przepisami prawa, decyzje dotyczące powołania, awansu, przeniesienia, odwołania ze stanowiska i odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prezesów sądów, z wyjątkiem prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji. Państwowa Rada Sądownictwa liczy 11 członków, z których siedmiu jest sędziami, dwóch jest profesorami prawa na uniwersytecie, a dwóch – członkami parlamentu, przy czym jeden z nich musi być przedstawicielem opozycji.

Zakon o državnom sudbenom vijeću (ustawa o Państwowej Radzie Sądownictwa)

Rada Prokuratorów (Državnoodvjetničko vijeće)

Rada Prokuratorów to autonomiczny i niezależny podmiot stojący na straży autonomii i niezależności prokuratorów w Republice Chorwacji.

Rada jest odpowiedzialna za powoływanie i odwoływanie zastępców prokuratora oraz prokuratorów okręgowych i rejonowych, przeprowadzanie postępowań dyscyplinarnych i orzekanie o odpowiedzialności dyscyplinarnej zastępców prokuratora, przenoszenie zastępców prokuratora, zarządzanie oświadczeniami majątkowymi prokuratorów i zastępców prokuratora oraz weryfikowanie ich prawidłowości, a także wykonywanie innych obowiązków powierzonych jej zgodnie z przepisami prawa.

Rada Prokuratorów liczy 11 członków, z których siedmiu jest zastępcami prokuratora, dwóch jest profesorami prawa, a dwóch – posłami, przy czym jeden z nich musi być przedstawicielem opozycji.

Członków Rady Prokuratorów powołuje się na czteroletnią kadencję – żaden z członków Rady nie może zasiadać w niej przez dwie kadencje z rzędu.

Ustawa o Radzie Prokuratorów (Zakon o Državnoodvjetničkom vijeću)

Trybunał Konstytucyjny Republiki Chorwacji (Ustavni sud Republike Hrvatske)

Kwestie związane z ustanowieniem, organizacją i właściwością Trybunału Konstytucyjnego regulują przepisy konstytucji Republiki Chorwacji (Ustava Republike Hrvatske) oraz ustawy konstytucyjnej o Trybunale Konstytucyjnym Republiki Chorwacji (Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske). 
W skład Trybunału Konstytucyjnego Republiki Chorwacji wchodzi 13 sędziów powoływanych przez parlament Chorwacji większością dwóch trzecich łącznej liczby posłów spośród wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa, w szczególności sędziów, prokuratorów, adwokatów i profesorów prawa w trybie określonym w ustawie konstytucyjnej i zgodnie z procedurą przewidzianą w tej ustawie. Kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego trwa osiem lat i w wyjątkowych przypadkach może zostać przedłużona o maksymalnie sześć miesięcy, jeżeli wygaśnie przed powołaniem nowego sędziego lub przed objęciem przez niego stanowiska. Procedurę zbierania zgłoszeń od potencjalnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego i proponowania kandydatów do powołania przez parlament Chorwacji prowadzi Komisja Parlamentarna ds. Konstytucyjnych. Trybunał Konstytucyjny Republiki Chorwacji wybiera prezesa Trybunału na czteroletnią kadencję. 
W ustawie konstytucyjnej o Trybunale Konstytucyjnym Republiki Chorwacji określono warunki i procedurę powoływania sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz zakończenia ich kadencji. Ustanowiono w niej również warunki i terminy wszczęcia postępowania w przedmiocie kontroli zgodności ustawy z konstytucją oraz zgodności innych przepisów z konstytucją i ustawami, określono procedurę wydawania orzeczeń Trybunału i skutki prawne tych orzeczeń, a także uregulowano kwestie związane z ochroną praw człowieka i podstawowych wolności zagwarantowanych w konstytucji oraz inne kwestie istotne z punktu widzenia obowiązków i prac Trybunału Konstytucyjnego. 
Trybunał Konstytucyjny stoi na straży przestrzegania i stosowania konstytucji Republiki Chorwacji i podejmuje działania na podstawie przepisów konstytucji oraz ustawy konstytucyjnej o Trybunale Konstytucyjnym Republiki Chorwacji. 
Trybunał Konstytucyjny jest całkowicie niezależny od organów państwowych i samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania środków przeznaczonych na jego działalność w budżecie krajowym zgodnie ze swoim budżetem rocznym i przepisami ustawy, aby zapewnić możliwość dalszego wywiązywania się z powierzonych mu obowiązków. Kwestie związane z wewnętrzną organizacją Trybunału Konstytucyjnego uregulowano w regulaminie Trybunału Konstytucyjnego Republiki Chorwacji. Prace Trybunału Konstytucyjnego są jawne, a jego sędziom – podobnie jak posłom do parlamentu Chorwacji – przysługuje immunitet.

Ustavni sud Republike Hrvatske
Trg Svetoga Marka 4
10000 Zagreb

tel.: +385 1 640 02 50
faks: +385 1 455 10 55

e-mail: Ustavni_sud@usud.hr
https://www.usud.hr/

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.