Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej chorwacki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rodzaje zawodów prawniczych

Chorwacja

Autor treści:
Chorwacja
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Zawody prawnicze w organach sądowych

Sędziowie (suci; l. poj. sudac)

Wymogi w zakresie wykształcenia: ukończenie wyższych studiów prawniczych z zakresu prawa lub otrzymanie tytułu magistra prawa oraz złożenie z powodzeniem państwowego egzaminu kończącego aplikację.

Na stanowisko sędziego może być powołany obywatel chorwacki.

Osoba, która ukończyła Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (Državna škola za pravosudne dužnosnike), może zostać powołana na stanowisko sędziego w sądzie ds. wykroczeń (prekršajni sud), sądzie rejonowym (općinski sud), sądzie gospodarczym (trgovački sud) lub sądzie administracyjnym (upravni sud).

Osoba, która pracowała w charakterze urzędnika sądowego (pravosudni dúžnosnīk) przez co najmniej osiem lat, może zostać powołana na stanowisko sędziego sądu okręgowego (županijski sud), Apelacyjnego Sądu ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske), Apelacyjnego Sądu Gospodarczego Republiki Chorwacji (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske) oraz Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji (Visoki upravni sud Republike Hrvatske).

Aby zostać powołanym na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji (Vrhovni sud Republike Hrvatske), należy przez co najmniej 15 lat wykonywać obowiązki urzędnika sądowego, adwokata, notariusza lub profesora na wydziale prawa (stosowne doświadczenie zawodowe obejmuje okres po złożeniu państwowego egzaminu kończącego aplikację) lub być prawnikiem o dużej renomie, który złożył państwowy egzamin kończący aplikację, ma co najmniej 20-letni staż pracy i dowiódł swych umiejętności w danym obszarze prawa poprzez swoją działalność zawodową i akademicką.

Ustawa o sądach (Zakon o sudovima)

Ustawa o Państwowej Radzie Sądownictwa (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

Ustawa o uposażeniu sędziów i innych urzędników sądowych (Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika)

Personel sądu

Minister Sprawiedliwości podejmuje decyzje dotyczące liczby urzędników sądowych oraz pracowników administracyjnych wykonujących specjalistyczne zadania administracyjne i techniczne.

Zatrudnienie urzędników sądowych i pracowników administracyjnych, ich uposażenie i inne prawa związane ze stosunkiem pracy, obowiązki i uprawnienia oraz ich odpowiedzialność za wykroczenia w związku z pełnieniem obowiązków służbowych są regulowane przepisami dotyczącymi urzędników sądowych i pracowników administracyjnych oraz przepisami ogólnymi z zakresu prawa pracy.

Powołanie danej osoby na wolne stanowisko w sądzie musi być zatwierdzone przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W czasie procesu rekrutacyjnego urzędników sądowych i pracowników administracyjnych część stanowisk należy przeznaczyć dla przedstawicieli mniejszości narodowych.

Regulacje dotyczące wymogów w zakresie wykształcenia urzędników sądowych i pracowników administracyjnych, szkoleń, warunków złożenia państwowego egzaminu kończącego aplikację, programu i sposobu składania egzaminu oraz innych powiązanych zagadnień określa Minister Sprawiedliwości.

Urzędnicy sądowi mogą być przeniesieni do innego sądu decyzją Ministra Sprawiedliwości ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości. Sąd może zatrudniać doradców sądowych (sudski savjetnici; l. poj. sudski savjetnik) oraz starszych doradców sądowych (viši sudski savjetnici; l. poj. viši sudski savjetnik).

Na stanowisko doradcy sądowego może zostać powołana osoba, która ma wyższe wykształcenie prawnicze i która zdała państwowy egzamin kończący aplikację.

Na stanowisko doradcy sądowego w Sądzie Najwyższym Republiki Chorwacji może zostać powołana osoba z wyższym wykształceniem prawniczym, która złożyła państwowy egzamin kończący aplikację i pełniła funkcję doradcy sądowego, urzędnika sądowego, adwokata bądź notariusza, lub osoba, która wykonywała inny zawód prawniczy po zdaniu państwowego egzaminu kończącego aplikację.

Na stanowisko starszego doradcy sądowego w Sądzie Najwyższym Republiki Chorwacji może zostać powołana osoba, która pracowała przez co najmniej cztery lata w charakterze doradcy sądowego, urzędnika sądowego, adwokata lub notariusza bądź osoba, która wykonywała inny zawód prawniczy przez co najmniej 10 lat po zdaniu państwowego egzaminu kończącego aplikację.

Uprawnienia doradców sądowych i starszych doradców sądowych

Doradcy sądowi i starsi doradcy sądowi biorą udział w rozprawach i są uprawnieni do prowadzenia pewnych postępowań dowodowych w sądzie i na potrzeby ustalenia stanu faktycznego.

Po przeprowadzeniu takiego postępowania doradca sądowy bądź starszy doradca sądowy przedstawia sędziemu wskazanemu przez prezesa sądu projekt, na podstawie którego sędzia wydaje wyrok. Doradca sądowy lub starszy doradca sądowy ogłasza wyrok po uzyskaniu zgody sędziego.

Jeżeli sędzia nie przyjmuje projektu przedłożonego przez doradcę sądowego lub starszego doradcę sądowego, sam przeprowadza postępowanie sądowe.

Na podstawie obowiązującej ustawy o sądach doradcy sądowi i starsi doradcy sądowi są uprawnieni do przeprowadzania postępowania i przedstawiania projektów wyroków:

 1. w postępowaniu cywilnym w sporach dotyczących roszczeń majątkowych lub odszkodowawczych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000,00 HRK i w sporach gospodarczych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 500 000,00;
 2. w sporach z zakresu prawa pracy wynikających z układów zbiorowych pracy;
 3. w sporach administracyjnych, które dotyczą kwestii prawnej stanowiącej podstawę prawną wydania decyzji w oparciu o wyrok końcowy w postępowaniu zwykłym, bądź dotyczących czynności lub zaniechania organu publicznego i w sporach administracyjnych, w których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 100 000,00 HRK;
 4. w postępowaniu egzekucyjnym;
 5. w postępowaniu spadkowym;
 6. w postępowaniu dotyczącym wpisu do rejestru nieruchomości;
 7. w postępowaniu dotyczącym wykroczeń;
 8. w postępowaniu nieprocesowym, z wyjątkiem postępowania dotyczącego pozbawienia zdolności operacyjnej, rozwiązania zrzeszenia współwłaścicieli, wyznaczania granic i w postępowaniu na podstawie ustawy Prawo rodzinne (Obiteljski zakon);
 9. w postępowaniu rejestrowym;
 10. w uproszczonym postępowaniu upadłościowym;
 11. w postępowaniu dotyczącym kosztów postępowania sądowego.

Doradcy sądowi i starsi doradcy sądowi są uprawnieni do dokonywania czynności i podejmowania decyzji w postępowaniu szczególnym, jeżeli tak stanowią przepisy szczególne.

W postępowaniu drugoinstancyjnym i postępowaniu wszczętym na podstawie nadzwyczajnych środków zaskarżenia doradcy sądowi i starsi doradcy sądowi przedstawiają przebieg kolejnych etapów postępowania i sporządzają projekty wyroków.

Asesorzy (sudački vježbenici; l. poj. sudački vježbenik)

Co roku Minister Sprawiedliwości – po uwzględnieniu dostępnych krajowych środków budżetowych – wyznacza liczbę stanowisk dla asesorów.

Warunki zatrudniania asesorów w sądach, sposób oraz okres ich zatrudnienia, rozwiązania dotyczące zatrudnienia oraz szkolenia są uregulowane odrębną ustawą.

Biegli (stručni suradnici; l. poj. stručni suradnik)

Sądy mogą również zatrudniać osoby, które ukończyły odpowiednie studia zawodowe (licencjackie lub magisterskie) i mają wymagane doświadczenie w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej, socjologii, edukacji, ekonomii, księgowości i finansów lub w innej odpowiedniej dziedzinie.

Biegli i asystenci biegłych (stručni pomoćnici; l. poj. stručni pomoćnik) wspomagają biegłych w pracy, która wymaga wiedzy eksperckiej.

Ławnicy (suci porotnici; l. poj. sudac porotnik)

Aby zostać powołanym w charakterze ławnika, należy być pełnoletnim obywatelem chorwackim, który ze względu na swoje przymioty może objąć to stanowisko.

Ławnicy są powoływani na okres czteroletni i mogą zostać powołani ponownie przed końcem upływającej kadencji.

Jeżeli dana osoba została powołana jako ławnik przed upływem kadencji odchodzącego ławnika, ten ostatni pełni swoją funkcję do końca swojej kadencji.

Ławnicy w sądach rejonowych i okręgowych są powoływani przez radę okręgową (županijska skupština) lub – w przypadku Zagrzebia – przez Radę Miasta Zagrzebia (Gradska skupština Grada Zagreba) po przedstawieniu propozycji przez rady miejskie, związki zawodowe, stowarzyszenia pracodawców i Izbę Gospodarczą.

Ławnicy w Najwyższym Sądzie Republiki Chorwacji są powoływani przez parlament chorwacki, na wniosek Ministra Sprawiedliwości, w taki sposób, aby były reprezentowane wszystkie okręgi.

Przed powołaniem ławników konieczne jest uzyskanie opinii prezesa danego sądu na temat zaproponowanych kandydatów.

Dyrektor administracji sądowej (ravnatelj sudske uprave)

W sądzie, w którym pracuje więcej niż 40 sędziów, można zatrudnić dyrektora administracji sądowej.

Kilka sądów różnej instancji i rodzaju, które mają siedzibę w okręgu sądu okręgowego i w których jest zatrudnionych ponad 40 sędziów łącznie, może podlegać wspólnemu dyrektorowi, który wykonuje zadania na rzecz wszystkich sądów. Sądy, które mają wspólnego dyrektora administracji sądowej, zawierają porozumienie dotyczące wspólnego wykonywania zadań, za które odpowiada dyrektor administracji sądowej.

Dyrektor administracji sądowej jest odpowiedzialny za właściwe i czasowe wykonanie pracy przez biegłych, zadań administracyjnych i technicznych oraz innego rodzaju prac w sądzie, poprzez:

 • utrzymanie budynku sądu, pomieszczeń i sprzętu w odpowiednim stanie oraz dokonywanie inwestycji;
 • organizowanie i koordynowanie sporządzania rocznego planu zamówień zgodnie z prawem i potrzebami sądu;
 • przeprowadzanie postępowania z zakresu zamówień publicznych;
 • monitorowanie operacji rzeczowych i finansowych oraz wykonywania zadań biurowych i dodatkowych zadań technicznych;
 • zarządzanie środkami budżetowymi i własnymi sądu oraz monitorowanie ich wykorzystania;
 • przygotowywanie i wdrażanie projektów administracji sądowej oraz nadzorowanie wdrażania takich projektów;
 • zapewnienie właściwego funkcjonowania systemu informatycznego sądu oraz ponoszenie odpowiedzialności za to zadanie;
 • zapewnienie przygotowania danych statystycznych sądu właściwie i na czas;
 • współpraca z organami lokalnymi i regionalnymi w zakresie zakupu sprzętu i zapewnienia środków na określone działania sądu;
 • wykonywanie zadań, które są przypisane dyrektorowi przez prezesa sądu.

Dyrektor administracji sądowej przy wykonywaniu obowiązków służbowych podlega prezesowi sądu.

Aby zostać powołanym na stanowisko dyrektora administracji sądowej, należy mieć wyższe wykształcenie prawnicze lub ekonomiczne oraz odpowiednie doświadczenie w pracy organizacyjnej i finansowej.

Kierownik sekretariatu (tajnik suda)

W sądzie, w którym pracuje więcej niż 15 sędziów, można zatrudnić kierownika sekretariatu. Kierownik sekretariatu wspomaga prezesa sądu w wykonywaniu zadań w zakresie administracji sądowej. Na stanowisko kierownika sekretariatu można powołać osobę, która ma wyższe wykształcenie prawnicze.

Aby zostać kierownikiem sekretariatu Sadu Najwyższego Republiki Chorwacji, Apelacyjnego Sądu Gospodarczego Republiki Chorwacji, Apelacyjnego Sądu Administracyjnego Republiki Chorwacji i Apelacyjnego Sądu ds. Wykroczeń Republiki Chorwacji, należy spełniać warunki powołania na stanowisko starszego doradcy w danym sądzie.

Kierownik sekretariatu jest odpowiedzialny za właściwe i czasowe wykonywanie pracy biurowej i innych prac technicznych. Odpowiada za:

 • organizowanie pracy urzędników sądowych i pracowników administracyjnych sądu oraz ponosi odpowiedzialność za te zadania;
 • monitorowanie i planowane szkoleń urzędników sądowych i pracowników administracyjnych sądu; nadzór nad jakością ich pracy;
 • po zatwierdzeniu przez prezesa sądu, określanie godzin pracy urzędników sądowych i pracowników administracyjnych;
 • na podstawie delegacji prezesa sądu, przygotowywanie odpowiedzi na skargi i zażalenia stron na temat pracy sądu;
 • wykonywanie innych zadań wchodzących w zakres kompetencji administracji sądowej, które zostały mu powierzone przez prezesa sądu;
 • wykonywanie innych zadań określonych przepisami szczególnymi.

Kierownik sekretariatu przy wykonywaniu obowiązków służbowych podlega prezesowi sądu.

Rzecznik sądu (glasnogovornik suda)

Sądy zatrudniają rzeczników.

Rzecznikiem sądu jest sędzia, doradca sądowy lub osoba wskazana przez prezesa sądu w rocznym planie pracy.

Prezes sądu okręgowego może powołać sędziego z tego sądu na stanowisko rzecznika na potrzeby tego sądu i sądów rejonowych mających siedzibę w tym okręgu sądowym. Można powołać zastępcę rzecznika.

Rzecznik sądowy publikuje informacje na temat pracy sądu zgodnie z ustawą o sądach, zasadami postępowania sądowego (Sudski poslovnik) oraz ustawą o prawie do informacji (Zakon o pravu na pristup informacijama).

Prokuratorzy (državni odvjetnici; l. poj. državni odvjetnik)

Wymogi w zakresie wykształcenia: wyższe studia prawnicze lub tytuł magistra prawa oraz złożenie z powodzeniem państwowego egzaminu kończącego aplikację.

Prokurator wykonuje zadania wchodzące w zakres kompetencji Biura Prokuratury (državno odvjetništvo), które reprezentuje i którym kieruje.

Biuro Prokuratury jest autonomicznym i niezależnym organem wymiaru sprawiedliwości uprawnionym i zobowiązanym do ścigania sprawców przestępstw i innych czynów zabronionych, wszczynania postępowania na potrzeby ochrony mienia Republiki Chorwacji i korzystania ze środków ochrony prawnej na potrzeby ochrony konstytucji i ustaw.

Biuro Prokuratora wykonuje swoje zadania na podstawie konstytucji, ustawodawstwa, umów międzynarodowych, które stanowią część porządku prawnego Republiki Chorwacji i innych regulacji przyjętych zgodnie z konstytucją, międzynarodowymi umowami lub ustawami Republiki Chorwacji.

Właściwość Biura Prokuratury Republiki Chorwacji obejmuje całe terytorium Republiki Chorwacji; biura prokuratory rejonowej (općinska državna odvjetništva; l. poj. općinsko državno odvjetništvo) są właściwe w okręgu jednego lub więcej sądów rejonowych, a biura prokuratury okręgowej (županijska državna odvjetništva; l. poj. županijsko državno odvjetništvo) – w okręgu sądu okręgowego, sądu gospodarczego oraz sądu administracyjnego.

BIURO PROKURATURY REPUBLIKI CHORWACJI

BIURO ZAPOBIEGANIA KORUPCJI I

PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ (URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA) [USKOK]

BIURA PROKURATURY OKRĘGOWEJ (15)

BIURA PROKURATURY REJONOWEJ (33)

Biuro Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji
Gajeva 30a, 10 000 Zagrzeb
http://www.dorh.hr/

Prokurator Generalny (glavni državni odvjetnik)
tel.: +385 1 459 18 88
faks: +385 1 459 18 54
e-mail: tajnistvo.dorh@dorh.hr

Wydział ds. Prawa Karnego (kazneni odjel)
tel.: +385 1 459 18 00
faks: +385 1 459 18 05
e-mail: tajnistvo.kazneni@dorh.hr

Wydział ds. Prawa Cywilnego i Administracyjnego (građansko upravni odjel)
tel.: +385 1 459 18 61
faks: +385 1 459 19 12
e-mail: tajnistvo.gradjanski@dorh.hr

Biura prokuratury rejonowej PDF (370 Kb) hr

Biura prokuratury okręgowej PDF (284 Kb) hr

Ustawa o prokuraturze (Zakon o državnom odvjetništvu)

Ustawa o właściwości miejscowej i siedzibie organów prokuratury (Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava)

Nowa ustawa o właściwości miejscowej i siedzibie organów prokuratury weszła w życie dnia 1 kwietnia 2015 r. Ma ona na celu zracjonalizowanie sieci prokurator rejonowych.

Ustawa o Biurze Zapobiegania Korupcji i Przestępczości Zorganizowanej (Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta)

Adwokaci (odvjetnici; l. poj. odvjetnik)

Wymogi w zakresie wykształcenia: wyższe studia prawnicze lub tytuł magistra prawa oraz złożenie z powodzeniem państwowego egzaminu kończącego aplikację.

Wykonywanie zawodu adwokata polega na niezależnym świadczeniu pomocy prawnej osobom fizycznym i prawnym, tak aby mogły one wykonywać swoje prawa i chronić swoje interesy prawne. Wykonywanie zawodów prawniczych jest uregulowane ustawą o zawodach prawniczych (Zakon o odvjetništvu).

Autonomię i niezależność tego zawodu prawniczego zapewnia się poprzez umożliwienie adwokatom wykonywania tego zawodu autonomicznie i niezależnie. Adwokaci są zorganizowani w Chorwackiej Izbie Adwokackiej (Hrvatska odvjetnička komora), która jest autonomicznym i niezależnym zrzeszeniem adwokatów na terytorium Republiki Chorwacji.

Adwokaci mogą prowadzić kancelarie adwokackie (odvjetnički ured), kancelarie zrzeszające adwokatów (zajednički odvjetnički ured) lub kancelarie prawne (odvjetničko društvo), przy czym w tym ostatnim przypadku kancelarie te prowadzą działalność w formie spółki jawnej (javno trgovačko društvo) lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (društvo s ograničenom odgovornošću). Adwokaci świadczą usługi adwokackie i nie mogą wykonywać innych zadań.

Adwokaci muszą przystąpić do Chorwackiej Izby Adwokackiej, która jest autonomicznym i niezależnym podmiotem posiadającym osobowość prawną. Chorwacka Izba Adwokacka reprezentuje wszystkich przedstawicieli tego zawodu prawniczego w Republice Chorwackiej. Organami samorządu adwokackiego są: Zgromadzenie Ogólne (Skupština), Komisja Zarządzająca (Upravni odbor), Rada Wykonawcza (Izvršni odbor), Prezes (Predsjednik) oraz inne podmioty określone w statucie.

Adwokaci mogą świadczyć każdego rodzaju pomoc prawną, w szczególności:

 • udzielać porad prawnych;
 • sporządzać dokumenty (umowy, testamenty, oświadczenia itp.) oraz formułować pozwy, skargi, wnioski, nadzwyczajne środki zaskarżenia oraz inne pisma procesowe;
 • reprezentować swoich klientów:

Adwokat może prowadzić praktykę prawną samodzielnie lub w kancelarii adwokatów bądź kancelarii prawnej.

Jedynie adwokaci mogą świadczyć zawodowo pomoc prawną, o ile prawo nie stanowi inaczej. Profesorowie i docenci (docenti) prawa wykładający na chorwackich uniwersytetach mogą udzielać za wynagrodzeniem porad prawnych i sporządzać opinie. Nie obejmuje to sporządzania dokumentów (umów, testamentów, oświadczeń itp.) oraz formułowania pozwów, skarg, wniosków, nadzwyczajnych środków zaskarżenia oraz innych pism procesowych. Takie osoby nie są uprawnione do świadczenia innych form pomocy prawnej i są zobowiązane do poinformowania Chorwackiej Izby Adwokackiej o zamiarze świadczenia pomocy prawnej, tak aby zostało to odpowiednio odnotowane.

Prawo do wykonywania zawodu adwokata na terytorium Republiki Chorwacji można uzyskać w drodze wpisu na listę adwokatów i po złożeniu przysięgi. Decyzję o dokonaniu wpisu na listę adwokatów podejmuje Chorwacka Izba Adwokacka.

Chorwacka Izba Adwokacka
Koturaška 53/II, 10 000 Zagrzeb
tel.: +385 1 6165 200
faks: +385 1 6170 686
hok-cba@hok-cba.hr
http://www.hok-cba.hr/
Ustawa o zawodach prawniczych

Notariusze (javni bilježnici; l. poj. javni bilježnik)

Wymogi w zakresie wykształcenia: wyższe studia prawnicze lub tytuł magistra prawa oraz złożenie z powodzeniem państwowego egzaminu notarialnego.

Notariusze nie reprezentują klientów. Są oni doświadczonymi specjalistami zatrudnianymi przez klientów. Notariusze pomagają klientom w zarządzaniu sprawami majątkowymi, tak aby, na ile jest to możliwe, uniknąć długich i kosztownych sporów. Ponadto są bezstronni, ponieważ ich działalność ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa prawnego, a nie działanie na rzez określonego klienta; notariusze nie mogą odmówić wykonania obowiązku urzędowego, chyba że uzasadnią odpowiednio swoją odmowę. Są oni zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do informacji, które otrzymują w czasie wykonywania swoich obowiązków.

Usługi notarialne obejmują sporządzanie i wydawanie dokumentów urzędowych dotyczących transakcji prawnych, oświadczeń i dokumentów dotyczących okoliczności faktycznych, na których opierają się prawa, urzędowej certyfikacji dokumentów prywatnych, przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i innych cennych przedmiotów na potrzeby przekazania ich innym osobom i właściwym organom oraz prowadzenie postępowań określonych w przepisach, na podstawie instrukcji z sądu lub innego organu publicznego. Organizacja i funkcjonowanie notariuszy jest uregulowane w ustawie o notariacie (Zakon o javnom bilježništvu).

Usługi notarialne są świadczone przez notariuszy, którzy są przedstawicielami zawodu zaufania publicznego, w sposób autonomiczny i niezależny. Notariusze są powoływani przez Ministra Sprawiedliwości. Notariusza powołuje i siedzibę jego kancelarii wyznacza Ministerstwo Sprawiedliwości, a okręg, w którym pełni on swoje obowiązki, odpowiada okręgowi sądu rejonowego określonemu przez przepisy prawa. Notariusz jest uprawniony do reprezentowania klienta przed sądami i innymi organami publicznymi w postępowaniu nieprocesowym, jeżeli sprawa jest bezpośrednio powiązana z jakąkolwiek jego czynnością; w tym przypadku przysługują mu prawa adwokata oraz ciążą na nim jego obowiązki.

Osoby wykonujące zawód notariusza w Republice Chorwacji muszą być członkami Chorwackiej Izby Notarialnej (Hrvatska javnobilježnička komora). Siedzibą Izby jest Zagrzeb. Izba dąży do ochrony reputacji i honoru notariuszy oraz broni ich praw i interesów, a także określa ich prawa, obowiązki i odpowiedzialność. Organami Izby są Zgromadzenie (Skupština), Rada Wykonawcza (Upravni odbor) i Prezes (Predsjednik).

Działalność notariuszy nadzoruje Ministerstwo Sprawiedliwości i Izba.

Chorwacka Izba Notarialna
Radnička cesta 34/II, 10 000 Zagrzeb
tel.: +385 1 4556 566
faks: +385 1 4551 544
e-mail: hjk@hjk.hr
http://www.hjk.hr/Uredi
Ustawa o notariacie (Zakon o javnom bilježništvu)
Ustawa o opłatach notarialnych (Zakon o javnobilježničkim pristojbama)

Prawnicy w organach krajowych, lokalnych i regionalnych

Wymogi w zakresie wykształcenia: wyższe studia prawnicze lub tytuł magistra prawa oraz złożenie z powodzeniem państwowego egzaminu kończącego aplikację (na potrzeby reprezentacji pracodawcy).

Status urzędników cywilnych (w tym prawników) w organach publicznych na szczeblu krajowym jest uregulowany ustawą o służbie cywilnej (Zakon o državnim službenicima), a status urzędników cywilnych (w tym prawników) w organach lokalnych i regionalnych jest uregulowany ustawą o samorządzie lokalnym i regionalnym (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi).

Prawnicy w spółkach

Wymogi w zakresie wykształcenia: wyższe studia prawnicze lub tytuł magistra prawa oraz złożenie z powodzeniem państwowego egzaminu kończącego aplikację (na potrzeby reprezentacji pracodawcy).

Prawnicy w spółkach handlowych są uprawnieni do reprezentowania danej spółki jako pełnomocnicy, w ramach stosunku pracy, przed wszystkimi organami i we wszystkich stosunkach prawnych, takich jak postępowanie cywilne, zawieranie umów, w sprawach dotyczących prawa pracy, mienia i statutu, wykroczeń i postępowania karnego itp. Prawnicy, który pracują w spółkach, są uprawnieni do złożenia państwowego egzaminu kończącego aplikację zgodnie z warunkami określonymi przepisami prawa.

W Republice Chorwacji nie ma izby zrzeszającej prawników, którzy pracują w spółkach handlowych. Z tego powodu pewna liczba prawników, którzy pracują w spółkach handlowych, należy do organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zostały utworzone po to, aby reprezentować ich interesy oraz organizować dla nich specjalistyczne szkolenia zawodowe.

Sytuacja prawników w spółkach handlowych nie została uregulowana w Republice Chorwacji odrębnymi przepisami.

Prawnicy w instytucjach i na uniwersytecie

Wymogi w zakresie wykształcenia: wyższe studia prawnicze lub tytuł magistra prawa oraz złożenie z powodzeniem państwowego egzaminu kończącego aplikację (na potrzeby reprezentacji pracodawcy).

Wymagania w zakresie wykształcenia na potrzeby pracy na uniwersytecie lub na potrzeby wykonywania zawodów związanych z badaniami naukowymi lub nauczaniem: dana osoba musi legitymować się wyższym wykształceniem prawniczym, tytułem magistra prawa lub uzyskać stopień doktora, występować na konferencjach naukowych lub uniwersyteckich w określonej dziedzinie i publikować prace naukowe i akademickie.

Państwowa Rada Sądownictwa (Državno sudbeno vijeće)

Państwowa Rada Sądownictwa jest autonomicznym i niezależnym podmiotem, który zapewnia autonomię i niezależność wymiaru sprawiedliwości w Republice Chorwacji. Podejmuje ona samodzielnie, zgodnie z konstytucją i przepisami prawa, decyzje dotyczące powołania, awansu, przeniesienia, odwołania ze stanowiska i odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i prezesów sądów, z wyjątkiem prezesa Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji. Prezes Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji jest wybierany i odwoływany przez chorwacki parlament na wniosek prezydenta Chorwacji, po wydaniu opinii przez Zgromadzenie Ogólne (Opća sjednica) Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji i właściwą komisję chorwackiego parlamentu. Prezes Sądu Najwyższego Republiki Chorwacji jest wybierany na czteroletnią kadencję.

Państwowa Rada Sądownictwa liczy 11 członków, z których siedmiu jest sędziami, dwóch jest profesorami prawa na uniwersytecie, a dwóch – członkami parlamentu, przy czym jeden z nich musi być przedstawicielem opozycji.

Ustawa o Państwowej Radzie Sądownictwa (Zakon o državnom sudbenom vijeću)

Rada Prokuratorów (Državnoodvjetničko vijeće)

Rada Prokuratorów powołuje i odwołuje oraz podejmuje decyzje na temat odpowiedzialności prokuratorów, z wyjątkiem Prokuratora Generalnego Republiki Chorwacji i jego zastępców. Prokurator Generalny Republiki Chorwacji jest powoływany na czteroletnią kadencję przez chorwacki parlament, na wniosek rządu Republiki Chorwacji, po wydaniu opinii przez właściwą komisję chorwackiego parlamentu.

Państwowa Rada Prokuratorów liczy 11 członków, z których siedmiu jest prokuratorami, dwóch jest profesorami prawa na uniwersytecie, a dwóch – członkami parlamentu, przy czym jeden z nich musi być przedstawicielem opozycji.

Ostatnia aktualizacja: 12/09/2016

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.