Rodzaje zawodów prawniczych

Niemcy

Na tej stronie przedstawiono informacje na temat zawodów prawniczych w Niemczech.

Autor treści:
Niemcy

Prokurator (Staatsanwalt)

Rola i obowiązki

Prokuratura (Staatsanwaltschaft) jest niezależnym organem działającym w systemie sądownictwa karnego, o tej samej randze co sądy. Odpowiada ona za prowadzenie postępowania przygotowawczego i przedstawianie zarzutów, pełni funkcję oskarżyciela publicznego podczas rozprawy oraz odpowiada za wykonanie wyroku. Z wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy stanowią inaczej, prokuratura odpowiada również za ściganie wykroczeń.

Prokuratura ma obowiązek podjąć odpowiednie czynności w przypadkach przestępstw podlegających ściganiu z oskarżenia publicznego, jeżeli zachodzą ku temu wystarczające przesłanki (legalizm ścigania). Oznacza to, że przed podjęciem decyzji o wszczęciu postępowania z oskarżenia publicznego prokuratura bada wszystkie okoliczności faktyczne, o których powzięła wiadomość, i dokonuje ich oceny pod kątem prawnym. Przy przeprowadzaniu tych czynności prokuratura zachowuje obiektywizm i bezstronność: bada zarówno okoliczności faktyczne obciążające podejrzanego, jak i okoliczności łagodzące. Jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w przepisach, prokuratura przedstawia zarzuty. W postępowaniu w sprawie o wykroczenie prokuratura może odstąpić od oskarżenia w przypadku niskiego stopnia zawinienia przy jednoczesnym braku interesu publicznego w ściganiu sprawcy. Pod pewnymi warunkami określonymi w przepisach wymaga się również zgody sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Prokuratura może także zobowiązać sprawcę do spełnienia określonych warunków i do zastosowania się do określonych poleceń i – w przypadku wywiązania się przez sprawcę z tych obowiązków – umorzyć postępowanie.

W toku czynności dochodzeniowo-śledczych w postępowaniu karnym prokuratura może korzystać z pomocy innych osób, takich jak funkcjonariusze policji, inspektorzy skarbowi i funkcjonariusze celni. Osoby te mają obowiązek stosować się do poleceń prokuratury.

Wniesienie aktu oskarżenia jest w sprawach karnych warunkiem otwarcia przewodu sądowego. Poza kilkoma wyjątkami dotyczącymi wykroczeń akt oskarżenia zawsze wnosi prokuratura. Prokurator uczestniczy zazwyczaj w rozprawie sądowej, pełniąc funkcję oskarżyciela publicznego.

Prokuratura uczestniczy zarówno w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji, jak i w postępowaniu przed sądem apelacyjnym (w przypadku wniesienia apelacji co do okoliczności faktycznych i prawnych).

Podczas rozprawy prokurator odczytuje akt oskarżenia. Ma on prawo przesłuchać oskarżonego i świadków oraz złożyć własne wnioski dowodowe. Pod koniec rozprawy prokurator wygłasza mowę końcową, w której poddaje ocenie okoliczności faktyczne i prawne oraz często wnosi do sądu o wymierzenie określonej kary oskarżonemu lub jego uniewinnienie.

Za zgodą prokuratury, sądu i oskarżonego sprawa może zostać zakończona na tym etapie postępowania – na przykład wówczas, gdy z przebiegu rozprawy wynika, że stopień zawinienia oskarżonego jest niski.

Jeżeli prokuratura stanowczo uważa, że należy przeprowadzić kontrolę wyroku sądu ze względu na okoliczności faktyczne lub prawne, może wnieść apelację – nawet na korzyść oskarżonego.

Organizacja

Biura prokuratury znajdują się przy każdym sądzie krajowym (Landgericht) oraz wyższym sądzie krajowym (Oberlandesgericht), a także przy Trybunale Federalnym (Bundesgerichtshof). Prokuratura ma strukturę hierarchiczną.

Z uwagi na federalny ustrój Niemiec rozróżnia się właściwość rządu federalnego i właściwość krajów związkowych (Länder).

Prokuratura w krajach związkowych (Staatsanwaltschaften der Länder)

Prokuratura w krajach związkowych jest właściwa do ścigania wszystkich tych przestępstw, które nie podlegają właściwości Federalnego Prokuratora Generalnego przy Trybunale Federalnym (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof). Federalny Prokurator Generalny przy Trybunale Federalnym oraz prokuratura na szczeblu kraju związkowego stanowią odrębne, niezależne od siebie struktury. Prokuratura na szczeblu federalnym i prokuratura na szczeblu kraju związkowego nie tworzą układu hierarchicznego. W wyjątkowych przypadkach Federalny Prokurator Generalny przy Trybunale Federalnym może jednak przekazać sprawy należące do jego właściwości prokuraturze na szczeblu kraju związkowego lub przejąć sprawy należące do właściwości tej prokuratury.

Każdy z 16 krajów związkowych ma własną prokuraturę. Organizację prokuratury opisano poniżej.

Każdy sąd krajowy (Landgericht) ma własne biuro prokuratury, które jest również właściwe dla sądów rejonowych (Amtsgerichte) znajdujących się w okręgu sądowym tego sądu krajowego.

Nadzór i kierownictwo nad pracą biur prokuratury sprawuje prokuratura generalna przy właściwym wyższym sądzie krajowym (Oberlandsgericht), która z kolei podlega ministrowi sprawiedliwości kraju związkowego, w którym ma ona siedzibę.

Prokuratura generalna (Generalstaatsanwaltschaft) odpowiada za środki zaskarżenia co do okoliczności prawnych w wyższych sądach krajowych. Jeśli takie postępowanie należy do właściwości Trybunału Federalnego, funkcję oskarżyciela publicznego pełni federalny prokurator generalny.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcjonowania prokuratury, zob. sekcja „Sądy i prokuratura” („Gerichte und Staatsanwaltschaften”) na stronie internetowej Federalnego Ministerstwa Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. Wiele prokuratur ma również własne strony internetowe. Łącza do nich znajdują się na portalach wymiaru sprawiedliwości krajów związkowych.

Federalny Prokurator Generalny przy Trybunale Federalnym (Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof)

W Republice Federalnej Niemiec wymiar sprawiedliwości należy co do zasady do właściwości krajów związkowych (zgodnie z art. 30, 92 i 96 ustawy zasadniczej). Biuro Federalnego Prokuratora Generalnego przy Trybunale Federalnym stanowi jedyną prokuraturę na szczeblu rządu federalnego. Określa się je również mianem „prokuratury federalnej” (Bundesanwaltschaft). Oprócz federalnego prokuratora generalnego pracują w nim inni prokuratorzy federalni, prokuratorzy naczelni, prokuratorzy i inni pracownicy. Federalny prokurator generalny stoi na czele prokuratury federalnej przy Trybunale Federalnym.

Federalny Prokurator Generalny przy Trybunale Federalnym wykonuje funkcję prokuratora we wszystkich sprawach o poważne przestępstwa przeciwko państwu, które skutkują znacznym naruszeniem bezpieczeństwa wewnętrznego Niemiec (w szczególności akty terrorystyczne) lub ich bezpieczeństwa zewnętrznego (zdrada stanu i szpiegostwo). Federalny Prokurator Generalny przy Trybunale Federalnym może przejąć odpowiedzialność za ściganie innych przestępstw przeciwko państwu na warunkach określonych w § 120 ust. 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG). Uprawnienie to określa się mianem „prawa do przejęcia sprawy”. Federalny prokurator generalny odpowiada również za ściganie przestępstw ujętych w kodeksie karnym dotyczącym zbrodni prawa międzynarodowego (Völkerstrafgesetzbuch) oraz uczestniczy we wszystkich postępowaniach apelacyjnych i zażaleniowych w sprawach karnych przed Trybunałem Federalnym (Bundesgerichtshof).

Federalnego prokuratora generalnego nominuje Federalny Minister Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów, a mianuje Prezydent Federalny. Nominację zatwierdza Rada Federalna Niemiec (izba wyższa niemieckiego parlamentu). Federalny prokurator generalny podlega Federalnemu Ministrowi Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów. Ministrowi nie podlegają jednak prokuratorzy krajów związkowych ani nie może on wydawać im poleceń.

Sędzia (Richter)

Organizacja

Podstawową ustawą regulującą pracę sędziego w sądach federalnych i sądach krajów związkowych jest ustawa o zawodzie sędziego (Deutsches Richtergesetz, DRiG). Rozmaite przepisy zawarte są również w prawie poszczególnych krajów związkowych.

Ministerstwa sprawiedliwości krajów związkowych nadzorują pracę sędziów na szczeblu krajów związkowych. Nadzór nad sędziami sądów federalnych, z wyjątkiem sędziów Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht), sprawuje odpowiednie ministerstwo federalne.

Rola i obowiązki

Sędziowie zawodowi i ławnicy

Sędziowie zawodowi (Berufsrichter) pełnią funkcję sędziów w sądach federalnych i krajowych. Na szczeblu kraju związkowego sędziowie sprawują swoją funkcję w różnych sądach krajów związkowych, np. w sądach rejonowych (Amtsgerichte), w sądach krajowych (Landgerichte), w wyższych sądach krajowych (Oberlandesgerichte). Większość sędziów to sędziowie sądów krajów związkowych.

Sędziowie szczebla federalnego (Bundesrichter) zasiadają w składach orzekających Federalnego Trybunału Konstytucyjnego (Bundesverfassungsgericht), Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof), Federalnego Sądu Pracy (Bundesarbeitsgericht), Federalnego Sądu Skarbowego (Bundesfinanzhof), Federalnego Sądu ds. Socjalnych (Bundessozialgericht), Federalnego Sądu Administracyjnego (Bundesverwaltungsgerich) i Federalnego Sądu Patentowego (Bundespatentgericht).

W sprawach karnych sędziom zawodowym towarzyszą ławnicy (Laienrichter). Są oni powoływani przez odpowiednie organy, a za pełnienie tych obowiązków nie otrzymują wynagrodzenia. Teoretycznie do pełnienia funkcji ławnika obywatel może być powołany nawet bez swojej zgody, a z pełnienia obowiązku może się zwolnić jedynie w szczególnych okolicznościach. Ławnicy uczestniczą w rozprawach w sądach rejonowych oraz w rozprawach w sprawach karnych i dotyczących nieletnich w sądach krajowych.

Zasadniczo ławnikom przysługuje takie samo prawo głosu, jak sędziom zawodowym. Oznacza to, że ławnicy wespół z sędziami zawodowymi rozstrzygają o winie oskarżonego oraz decydują o treści wyroku.

Zgodnie z § 36 ustawy o ustroju sądów (Gerichtsverfassungsgesetz, GVG), wybór ławników przeprowadza się co 5 lat. Ławnikiem może zostać tylko obywatel niemiecki (§ 31 GVG), przy czym wyłączone są następujące osoby (§ 33 GVG):

  • osoby w wieku poniżej 25 lat lub powyżej 70 lat oraz osoby, które w dniu rozpoczęcia pełnienia funkcji miałyby powyżej 70 lat;
  • osoby niezamieszkałe w danym okręgu;
  • osoby niezdolne do pełnienia tej funkcji ze względów zdrowotnych;
  • osoby niezdolne do pełnienia tej funkcji ze względu na niewystarczającą znajomość języka niemieckiego,
  • osoby niewypłacalne.

Funkcji ławnika nie mogą pełnić następujące osoby:

  • osoby, którym sąd zakazał pełnienia funkcji publicznych lub które sąd skazał na karę pozbawienia wolności w wymiarze przekraczającym sześć miesięcy za umyślne przestępstwo, ani
  • osoby, wobec których toczy się postępowanie w sprawie o przestępstwo, które to postępowanie może się zakończyć orzeczeniem zakazu pełnienia funkcji publicznych (§ 32 GVG).

Ławnicy uprawnieni są do rekompensaty za utratę zarobków, wysokość której określona jest w ustawie o rekompensatach i wynagrodzeniach za czynności sądowe (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz) (§ 55 GVG). Administracje krajów związkowych zapewniają ławnikom broszury informacyjne na temat ich obowiązków. Można je znaleźć również w internecie. Kraje związkowe oferują także szkolenia dla ławników.

Referendarz sądowy (Rechtspfleger)

Referendarze sądowi (Rechtspfleger) są urzędnikami niemieckiego wymiaru sprawiedliwości. Jako „drugi filar trzeciej władzy” wykonują oni przeważnie czynności w dziedzinie tzw. sądownictwa nieprocesowego (m.in. w sprawach z zakresu prawa spadkowego, opieki, w sprawach dotyczących rodziców i dzieci oraz przysposobienia, postępowaniach wieczystoksięgowych, sprawach dotyczących rejestru handlowego, rejestru spółdzielczego i rejestru spółek partnerskich, rejestracji stowarzyszeń, rejestru małżeńskich ustrojów majątkowych, rejestru statków itd.). Oprócz tego są odpowiedzialni za cały szereg innych czynności sądowych, np. w dziedzinie postępowania upominawczego, pomocy prawnej, postępowania egzekucyjnego, licytacji przymusowej i zarządu komisarycznego, niewypłacalności, ustalania kosztów, wykonywania wyroków skazujących, w postępowaniach przed Federalnym Sądem Patentowym (Bundespatentgericht) oraz w międzynarodowym obrocie prawnym.

W sądach rejonowych liczba referendarzy sądowych jest obecnie wyższa niż liczba sędziów. Obszary czynności referendarza sądowego reguluje ustawa o referendarzach sądowych (Rechtspflegergesetz, RPflG) Podobnie jak sędziowie, również referendarze sądowi są przy wykonywaniu swoich zadań i w podejmowaniu decyzji niezależni i związani tylko ustawą. Co do zasady istnieje możliwość odwołania się od ich orzeczeń zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa procesowego.

Bazy danych

Publicznie dostępne strony internetowe poświęcone zawodom prawniczym:

Informacje są również dostępne na stronach internetowych Niemieckiego Stowarzyszenia Sędziów (Deutscher Richterbund) oraz Stowarzyszenia Niemieckich Referendarzy Sądowych (Bund Deutscher Rechtspfleger).

Adwokat (Rechtsanwalt)

W Niemczech jest około 166 000 adwokatów. Odbywają oni takie samo szkolenie prawnicze jak sędziowie i mogą doradzać swoim klientom oraz reprezentować ich w każdej sprawie natury prawnej. Mają oni prawo wykonywać swój zawód zarówno na sali rozpraw, jak i poza nią: w niemieckim systemie prawnym nie ma specjalnej kategorii adwokatów zajmującej się w szczególności występowaniem przed sądem. Co do zasady adwokaci są uprawnieni do reprezentowania swoich klientów przed każdym sądem w Niemczech; jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy chcą reprezentować swoich klientów w sprawach cywilnych przed Trybunałem Federalnym, w którym obowiązują szczególne warunki dopuszczenia do udziału w postępowaniu. Przewidziano również wyjątek dotyczący adwokatów pozostających w stosunku pracy z podmiotem nieprowadzącym działalności prawniczej (Syndikusanwälte), którzy doradzają pracodawcy i reprezentują go w sprawach natury prawnej; tacy adwokaci nie są jednak uprawnieni do reprezentowania pracodawcy przed niektórymi sądami.

Adwokaci podlegają przepisom federalnej ustawy o adwokaturze (Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO). Adwokaci mają poza tym własne profesjonalne reguły postępowania, w szczególności Zawodowy Kodeks Postępowania Adwokatów (Berufsordnung der Rechtsanwälte, BORA) i Kodeks Postępowania Prawników-Specjalistów (Fachanwaltsordnung, FAO). Wynagrodzenie adwokatów w Niemczech określono w ustawie o wynagrodzeniu adwokatów (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG).

Adwokaci mogą należeć do jednej z 27 regionalnych izb adwokackich Rechtsanwaltskammern) lub do izby adwokackiej Trybunału Federalnego. Izby te odpowiadają za przyjmowanie kandydatów w poczet adwokatów. Są one również m.in. odpowiedzialne za monitorowanie zgodności działań adwokatów z wymogami zawodowymi.

Bazy danych

Obszerne informacje dotyczące zawodu adwokata dostępne są na stronie internetowej Federalnej Izby Adwokackiej (Bundesrechtsanwaltskammer, BRAK). Wiele różnych informacji o zawodzie adwokata (również w języku angielskim i francuskim) udostępnia ponadto największe niezależne stowarzyszenie niemieckich adwokatów – Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów (Deutscher Anwaltverein, DAV).

Na następujących stronach internetowych można uzyskać pomoc w znalezieniu adwokata: oficjalny federalny wykaz adwokatów w Niemczech (Bundesweites Amtliches Anwaltsverzeichnis) zawierający listę wszystkich adwokatów (w językach niemieckim i angielskim) oraz niemiecki adwokacki serwis informacyjny (Deutsche Anwaltauskunft).

Rzecznik patentowy (Patentanwalt)

W Niemczech jest około 3 500 praktykujących rzeczników patentowych. Rzecznicy patentowi mają przeważnie ukończone studia wyższe w zakresie nauk przyrodniczych lub technicznych, po których odbywają uzupełniającą praktykę prawniczą. Zakres ich działalności ograniczony jest do doradztwa i reprezentowania klientów w dziedzinie praw własności przemysłowej (w szczególności związanych z patentami, wzorami użytkowymi, znakami towarowymi i wzorami). Działalność ta dotyczy przede wszystkim procedur składania wniosków i monitorowania. Rzecznicy patentowi uprawnieni są do reprezentowania swoich klientów przed Niemieckim Urzędem ds. Patentów i Znaków Towarowych (Deutsches Patent- und Markenamt), Federalnym Trybunałem Patentowym (Bundespatentgericht) oraz, w specjalnych okolicznościach, przed Trybunałem Federalnym (Bundesgerichtshof). Przed sądami krajowymi i wyższymi sądami krajowymi mogą oni jednak jedynie przedstawiać opinie dotyczące spraw ich klientów i nie mogą sami dokonywać czynności procesowych.

Rzecznicy patentowi zrzeszeni są w Izbie Rzeczników Patentowych (Patentanwaltskammer) i obowiązują ich przepisy ustawy o rzecznikach patentowych (Patentanwaltsordnung, PAO).

Bazy danych

Strona internetowa Izby Rzeczników Patentowych zawiera informacje o zawodzie oraz oficjalny federalny wykaz rzeczników patentowych w Niemczech (Bundesweites Amtliches Patentanwaltsverzeichnis).

Notariusz (Notar)

W Niemczech zawód notariusza wykonuje obecnie blisko 7 000 osób, które zasadniczo odbyły takie samo szkolenie prawnicze jak sędziowie. Notariusze udzielają niezależnych, bezstronnych i obiektywnych porad i pomocy przy dokonywaniu ważnych czynności prawnych oraz w innych sprawach natury prawnej w taki sposób, aby uniknąć ewentualnych sporów. Ich najważniejszym zadaniem jest poświadczanie czynności prawnych.

Z uwagi na strukturę federacyjną państwa w Niemczech istnieją dwie kategorie notariuszy. W większości krajów związkowych pełnienie obowiązków notariusza jest dla nich głównym zajęciem zawodowym (Nurnotariat). W niektórych krajach związkowych obowiązki notariusza pełnione są jednocześnie z działalnością adwokacką (Anwaltsnotariat). Wszyscy notariusze są powoływani i nadzorowani przez swoje odpowiednie regionalne władze sądownicze (Landesjustizverwaltung).

Przepisy regulujące działalność zawodową notariusza zawarte są w federalnej ustawie o notariacie (Bundesnotarordnung, BNotO). Wynagrodzenie notariuszy w Niemczech określa ustawa o kosztach sądowych (Kostenordnung, KostO).

Notariusze należą do regionalnych izb notarialnych.

Bazy danych

Obszerne informacje dotyczące zawodu notariusza dostępne są na stronie internetowej Federalnej Izby Notarialnej (Bundesnotarkammer). Strona ta zawiera również wykaz notariuszy (Verzeichnis der Notare), który ułatwia znalezienie notariusza. Informacje na stronie podane są w językach niemieckim, angielskim, francuskim i hiszpańskim.

Inne zawody prawnicze

Zawody prawnicze zdefiniowane w Ustawie o świadczeniu usług prawnych (Rechtsdienstleistungsgesetz, RDG)

Ustawa ta umożliwia windykatorom, doradcom emerytalnym oraz prawnikom praktykom specjalizującym się w prawie obcym udzielanie pozasądowych porad prawnych. W niektórych przypadkach windykatorzy i doradcy emerytalni mogą reprezentować swoich klientów w sądzie. Warunkiem jest uzyskanie wpisu do rejestru (zgodę wydaje sąd na wniosek). Imiona i nazwiska wszystkich zarejestrowanych osób znajdują się w wykazie usług prawniczych.

Osoby świadczące takie usługi nie mają obowiązku przynależności do izb ani stowarzyszeń zawodowych. Niektórzy windykatorzy i doradcy emerytalni należą do organizacji zawodowych, z których największe to: Niemieckie Stowarzyszenie Agencji Windykatorskich (Bundesverband Deutscher Inkassounternehmen), Niemieckie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej/Usług Prawniczych (Bundesverband Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister) oraz Niemieckie Stowarzyszenie Doradców Emerytalnych (Bundesverband der Rentenberater).

Bazy danych

Na niemieckim portalu dotyczącym wymiaru sprawiedliwości dostępny jest wykaz usług prawniczych zawierający listę podmiotów świadczących usługi prawnicze wraz z informacją o sądach odpowiedzialnych za ich rejestrację. Dodatkowe obszerne informacje dostępne są na stronach internetowych następujących organizacji: Niemieckiego Stowarzyszenia Agencji WindykatorskichNiemieckiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej/Usług Prawniczych oraz Niemieckiego Stowarzyszenia Doradców Emerytalnych.

Organizacje świadczące nieodpłatne usługi prawnicze

W Niemczech świadczeniem nieodpłatnych porad prawnych (zgodnie z §§ 6 i 8 ustawy o usługach prawnych – Rechtsdienstleistungsgesetz) zajmują się liczne organizacje charytatywne. Do najważniejszych z nich zaliczają się:

Powiązane strony

Portal dotyczący wymiaru sprawiedliwości rządu federalnego i krajów związkowych

Informacje na temat funkcjonowania sądów i prokuratury, Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów

Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości i Ochrony Konsumentów

Ministerstwo Sprawiedliwości Hamburga

Ministerstwo Sprawiedliwości Berlina

Ministerstwo Sprawiedliwości Bawarii

Niemieckie Stowarzyszenie Sędziów

Federalna Izba Adwokacka

Oficjalny federalny wykaz adwokatów w Niemczech

Niemieckie Stowarzyszenie Adwokatów

Niemiecki adwokacki serwis informacyjny

Izba Rzeczników Patentowych

Wykaz notariuszy

Federalna Izba Notarialna

Wykaz usług prawniczych

Niemieckie Stowarzyszenie Pracowniczej Opieki Społecznej

Caritas

Diakonie

Żydowskie Stowarzyszenie Opieki Społecznej

Niemiecki Czerwony Krzyż

Bezwyznaniowe Stowarzyszenie Opieki Społecznej

Ostatnia aktualizacja: 10/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.