Rodzaje zawodów prawniczych

Grecja

Poniżej przedstawiono przegląd zawodów prawniczych w Grecji.

Autor treści:
Grecja

Prokuratorzy

Organizacja

Prokuratury (εισαγγελίες) zaliczają się do władzy sądowniczej i uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Prokuratorzy są niezależni służbowo i osobiście.

Przy każdym sądzie, z wyjątkiem rejonowych sądów karnych (πταισματοδικεία), działa biuro prokuratury, która ma charakter niezależnego organu sądowniczego. Jej zadania obejmują przede wszystkim przygotowanie postępowania karnego. Do podstawowych zadań prokuratora należy wszczynanie postępowania karnego, nadzorowanie czynności w zakresie ścigania przestępstw i wnoszenie środków odwoławczych.

W Grecji prokuratorzy nie specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa.

Ogólne warunki sprawowania urzędu prokuratora określa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nie istnieje odrębna strona internetowa poświęcona prokuraturze. Informacje na temat zasad sprawowania urzędu prokuratora można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Rola i najważniejsze obowiązki

Do zadań prokuratora należy:

  1. prowadzenie postępowania przygotowawczego;
  2. wszczynanie postępowania sądowego;
  3. przesłuchiwanie osób uczestniczących w sprawie;
  4. nadzorowanie czynności organów ścigania w zakresie zapobiegania przestępstwom i ich ścigania;
  5. składanie wniosków do rad sądowych i sądów;
  6. wnoszenie środków odwoławczych;
  7. nadzór nad zakładami karnymi oraz podejmowanie innych czynności określonych w przepisach prawa.

W ustawie powierzono nadzór nad czynnościami prokuratorów sędziom Sądu Najwyższego oraz prokuratorom wyższym rangą.

Sędziowie

Organizacja

Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy, w których zasiadają sędziowie zwyczajni (τακτικοί δικαστές). Sędziowie są niezawiśli służbowo i osobiście.

Sędziowie (δικαστές) wykonują swoje obowiązki wyłącznie na podstawie konstytucji i przepisów prawa, nie są też zobowiązani do przestrzegania jakichkolwiek przepisów, które są niezgodne z konstytucją.

W przepisach prawa powierzono nadzór nad czynnościami sędziów zwyczajnych sędziom wyższym rangą oraz prokuratorowi generalnemu i jego zastępcy (aντεισαγγελείς) przy Sądzie Najwyższym (Άρειος Πάγος).

Ogólne warunki sprawowania urzędu sędziego określa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nie istnieje odrębna strona internetowa poświęcona sędziom. Informacje na temat zasad sprawowania urzędu sędziego można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Organizacja zawodów prawniczych: adwokaci

Adwokaci

W Grecji adwokaci (δικηγόροι) zaliczają się do urzędników służby cywilnej, ale nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. Adwokaci nie muszą specjalizować się w konkretnych dziedzinach prawa.

Ogólne warunki wykonywania zawodu adwokata określa Ministerstwo Sprawiedliwości.

W Grecji działają 63 izby adwokackie (δικηγορικοί σύλλογοι) – po jednej przy każdym z sądów pierwszej instancji (πρωτοδικείο).

Nadzór nad izbami adwokackimi w całym kraju sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Prawnicze bazy danych

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej izb adwokackich, ale dostęp do tej strony jest zastrzeżony dla członków poszczególnych izb.

Radcy prawni

Prawnicy w Grecji mogą również wykonywać zawód radcy prawnego (νομικοί σύμβουλοι).

Prawnicze bazy danych

Informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej izb adwokackich, ale dostęp do tej strony jest zastrzeżony dla członków poszczególnych izb.

Notariusze

Notariusze (συμβολαιογράφοι) zaliczają się do urzędników służby cywilnej, ale nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. Do ich głównych zadań należy przygotowywanie i przechowywanie dokumentów służących jako dowód dokonania czynności prawnej lub złożenia oświadczenia w przypadkach, w których jest to wymagane przepisami prawa lub gdy strony chcą takie dokumenty uwierzytelnić.

W Grecji notariusze nie specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa.

Dekretem prezydenckim przy każdym rejonowym sądzie cywilnym (ειρηνοδικείο) powołana została przynajmniej jedna kancelaria notarialna.

Warunki wykonywania zawodu notariusza ustala Ministerstwo Sprawiedliwości.

W Grecji działa dziewięć izb notarialnych (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), prowadzących działalność w miejscowościach, w których znajdują się siedziby sądów apelacyjnych (εφετεία).

Nadzór nad izbami notarialnymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Informacje dotyczące notariuszy można znaleźć na stronie internetowej Izby Notarialnej dla Aten, Pireusu, Regionu Morza Egejskiego i Dodekanezu (Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου) oraz na stronie internetowej Europejskiego Spisu Notariuszy, prowadzonej pod egidą Rady Notariatów Unii Europejskiej (CNUE).

Pozostałe zawody prawnicze

Komornicy

Komornicy (δικαστικοί επιμελητές) zaliczają się do urzędników służby cywilnej, ale nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

Do ich zadań należy:

  1. doręczanie dokumentów sądowych i pozasądowych;
  2. wykonywanie tytułów egzekucyjnych, o których mowa w art. 904 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego, tj. (a) prawomocnych orzeczeń sądowych oraz orzeczeń wydanych i opatrzonych przez grecki sąd tymczasową klauzulą wykonalności, (b) wyroków sądów polubownych, (c) postanowień greckich sądów zawierających ugodę lub ustalających wysokość kosztów sądowych, (d) dokumentów poświadczonych notarialnie (e) nakazów zapłaty wydanych przez greckie sądy oraz nakazów eksmisji, (f) orzeczeń wydanych za granicą i objętych stwierdzeniem wykonalności oraz (g) nakazów oraz innych orzeczeń, których zostały zgodnie z prawem uznane za wykonalne;
  3. podejmowanie innych czynności określonych w przepisach prawa.

Ogólne warunki wykonywania zawodu komornika określa Ministerstwo Sprawiedliwości.

W Grecji działa osiem izb komorniczych (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Urzędnicy sądowi

Ogólne warunki zatrudnienia pracowników greckich sądów określa Ministerstwo Sprawiedliwości.

Komornicy  PDF (377 Kb) el

Urzędnicy sądowi  PDF (376 Kb) el

Powiązane strony

Strona internetowa izb adwokackich

Ministerstwo Sprawiedliwości

Izby Notarialne dla Aten, Pireusu, Regionu Morza Egejskiego i Dodekanezu

Izba Notarialna Sądu Apelacyjnego w Salonikach

Izba Notarialna Sądu Apelacyjnego w Tracji

Grecka Federacja Komorników

Ostatnia aktualizacja: 24/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.