Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej grecki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rodzaje zawodów prawniczych

Grecja

Strona ta przedstawia w ogólnym zarysie zawody prawnicze w Grecji.

Autor treści:
Grecja

Prokuratorzy

Sędziowie

Prawnicy

Radcy prawni

Notariusze

Komornicy

Urzędnicy sądowi

Prokuratorzy

Organizacja

Podobnie jak organy sądowe, prokuratury (εισαγγελίες) zaliczają się do władzy sądowniczej i uczestniczą w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości. Prokuratorzy (εισαγγελείς) są niezależni służbowo i osobiście.

Przy każdym sądzie, z wyjątkiem sądów rejonowych ds. karnych (πταισματοδικεία), działa biuro prokuratury, która ma charakter niezależnego organu wymiaru sprawiedliwości. Jej zadania obejmują przede wszystkim przygotowanie postępowania karnego. Do podstawowych zadań prokuratora należy wszczynanie postępowania karnego, nadzorowanie czynności w zakresie ścigania przestępstw i wnoszenie środków zaskarżenia.

W Grecji prokuratorzy nie specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa.

Ogólne warunki sprawowania urzędu prokuratora określa Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Nie istnieje odrębna strona internetowa poświęcona prokuraturze. Informacje na temat zasad sprawowania urzędu prokuratora można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Rola i najważniejsze obowiązki

Do zadań prokuratora należy:

 1. prowadzenie postępowania przygotowawczego;
 2. wszczynanie postępowania sądowego;
 3. przesłuchiwanie osób uczestniczących w sprawie;
 4. nadzorowanie czynności organów ścigania w zakresie zapobiegania przestępstwom i ich ścigania;
 5. składanie wniosków do rad sądowych i sądów;
 6. wnoszenie środków odwoławczych;
 7. wykonywanie wyroków karnych oraz wspieranie czynności związanych z wykonywaniem tytułów egzekucyjnych;
 8. nadzór nad zakładami karnymi;

oraz podejmowanie innych czynności określonych w przepisach prawa.

Przepisy prawa powierzają nadzór nad czynnościami prokuratorów sędziom Sądu Najwyższego oraz prokuratorom wyższym rangą.

Sędziowie

Organizacja

Wymiar sprawiedliwości sprawują sądy, w których zasiadają sędziowie zwyczajni (τακτικοί δικαστές). Sędziowie są niezawiśli służbowo i osobiście.

Sędziowie (δικαστές) wykonują swoje obowiązki wyłącznie na podstawie konstytucji i przepisów prawa, nie są też zobowiązani do przestrzegania jakichkolwiek przepisów, które są niezgodne z konstytucją.

Przepisy prawa powierzają nadzór nad czynnościami sędziów zwyczajnych sędziom wyższym rangą oraz Prokuratorowi Generalnemu oraz jego zastępcy (Αντεισαγγελείς) przy Sądzie Najwyższym (Άρειος Πάγος).

Ogólne warunki sprawowania urzędu sędziego określa Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Nie istnieje odrębna strona internetowa poświęcona sędziom. Informacje na temat zasad sprawowania urzędu prokuratora można uzyskać w Ministerstwie Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Organizacja zawodów prawniczych: Prawnicy

Adwokaci

W Grecji adwokaci (δικηγόροι) zaliczają się do urzędników służby cywilnej, ale nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

Adwokaci nie muszą specjalizować się w konkretnych dziedzinach prawa. Ogólne warunki wykonywania zawodu określa Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

W Grecji istnieją 63 izby adwokackie (δικηγορικοί σύλλογοι) – po jednej przy każdym z sądów pierwszej instancji (πρωτοδικείο).

Nadzór nad izbami adwokackimi w całym kraju sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Prawnicze bazy danych

Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Atenach, ale dostęp do tej strony jest zastrzeżony dla członków poszczególnych organizacji samorządu zawodowego.

Radcy prawni

Prawnicy w Grecji wykonują również zawód radcy prawnego (νομικοί σύμβουλοι).

Prawnicze bazy danych

Informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Izby Adwokackiej w Atenach, ale dostęp do tej strony jest zastrzeżony dla członków poszczególnych organizacji samorządu zawodowego.

Notariusze

Notariusze (συμβολαιογράφοι) zaliczają się do urzędników służby cywilnej, ale nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia. Do ich głównych zadań należy przygotowywanie i przechowywanie sporządzonych na piśmie opinii prawnych, materiałów dowodowych oraz oświadczeń składanych przez zainteresowane strony w przypadkach, w których jest to wymagane przepisami prawa lub na żądanie stron, które chcą takie dokumenty uwierzytelnić.

W Grecji notariusze nie specjalizują się w konkretnych dziedzinach prawa.

Dekretem prezydenckim przy każdym sądzie rejonowym ds. cywilnych (ειρηνοδικείο) powołana została przynajmniej jedna kancelaria notarialna.

Warunki wykonywania zawodu notariusza ustala Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

W Grecji istnieje dziewięć izb notarialnych (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), prowadzących działalność w miejscowościach, w których znajdują się siedziby sądów apelacyjnych (εφετεία).

Nadzór nad izbami notarialnymi sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Informacje dotyczące notariuszy można znaleźć na stronie internetowej Greckiej Izby Notarialnej (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) oraz na stronie internetowej poświęconej Europejskiemu Spisowi Notariuszy, prowadzonej przez Radę Notariatów Unii Europejskiej(CNUE).

Inne zawody prawnicze

Komornicy

Komornicy (δικαστικοί επιμελητές) zaliczają się do urzędników służby cywilnej, ale nie pobierają z tego tytułu wynagrodzenia.

Do zadań komorników należy:

 1. doręczanie pism sądowych i pozasądowych;
 2. wykonywanie tytułów egzekucyjnych, o których mowa w art. 904 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego, tj. (a) prawomocnych orzeczeń oraz orzeczeń wydanych i opatrzonych przez grecki sąd tymczasową klauzulą wykonalności, (b) wyroków sądów polubownych, (c) postanowień greckich sądów zawierających ugodę lub ustalających wysokość kosztów sądowych, (d) dokumentów urzędowo poświadczonych, (e) nakazów zapłaty wydanych przez greckie sądy oraz nakazów eksmisji, (f) orzeczeń wydanych za granicą i opatrzonych klauzulą wykonalności oraz (g) nakazów oraz innych orzeczeń, których zostały zgodnie z prawem uznane za wykonalne; oraz
 3. podejmowanie innych czynności określonych w przepisach prawa.

Ogólne warunki wykonywania zawodu notariusza określa Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

W Grecji istnieje osiem izb komorniczych (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Urzędnicy sądowi

Ogólne warunki zatrudnienia pracowników greckich sądów określa Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka.

Komornicy  PDF (378 Kb) en

Urzędnicy PDF (379 Kb) en

Powiązane strony

Izba Adwokacka w Atenach

Izba Adwokacka w Pireusie

Ministerstwo Sprawiedliwości, Przejrzystości i Praw Człowieka

Grecka Izba Notarialna

Izba Notarialna w Salonikach

Ostatnia aktualizacja: 27/08/2020

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.