Rodzaje zawodów prawniczych

Litwa

Na niniejszej stronie przedstawiono przegląd zawodów prawniczych na Litwie.

Autor treści:
Litwa

Zawody prawnicze – wprowadzenie

Do zawodów prawniczych na Litwie należą:

 • prokuratorzy (prokurorai);
 • sędziowie (teisėjai);
 • adwokaci (advokatai);
 • notariusze (notarai);
 • komornicy (antstoliai).

Prokuratorzy

Organizacja

Na Litwie istnieje 56 terenowych jednostek prokuratury, w tym:

 • 51 rejonowych;
 • 5 okręgowych.

Jednostki terenowe prokuratury (teritorinės prokuratūros) podlegają Prokuraturze Generalnej (Generalinė prokuratūra). Prokurator generalny jest powoływany na siedmioletnią kadencję przez Prezydenta Republiki Litewskiej (Lietuvos Respublikos Prezidentas), za zgodą Sejmu (Seimas).

Prokurator generalny odpowiada przed Sejmem oraz prezydentem. Wyróżnia się następujące rodzaje stanowisk prokuratorskich:

 • prokurator generalny (generalinis prokuroras);
 • prokuratorzy przełożeni (okręgowi lub rejonowi) (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai);
 • pozostali prokuratorzy.

Między prokuraturą a Ministerstwem Sprawiedliwości nie ma stosunku podległości, wspólnej właściwości czy jakiegokolwiek innego szczególnego związku.

Rola i obowiązki

Funkcje prokuratury są następujące:

 • organizacja postępowania przygotowawczego i kierowanie nim;
 • stawianie zarzutów w imieniu państwa w sprawach karnych;
 • ochrona interesu publicznego;
 • zagwarantowanie sprawiedliwości;
 • wsparcie sądownictwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości.

Prokuratorzy uczestniczą we wszystkich sprawach karnych, jak również w sprawach cywilnych lub administracyjnych, jeśli podyktowane jest to treścią roszczenia.

Sędziowie

Organizacja

Na Litwie nie ma rozróżnienia rodzajów stanowisk sędziowskich; wszyscy sędziowie są sędziami zawodowymi (profesionalūs teisėjai).

Ogólne zasady sądownictwa zostały zawarte w konstytucji oraz w ustawie Sejmu o ustroju sądów. Sądy są niezawisłe. Organami samorządowymi sądownictwa są:

 • zgromadzenie ogólne sędziów (Visuotinis teisėjų susirinkimas);
 • rada sądownictwa (Teisėjų taryba);
 • sąd honorowy (Teisėjų garbės teismas).

Działalność sądów wspiera krajowa administracja sądowa (Nacionalinė teismų administracija).

Organizacja zawodów prawniczych: prawnicy

Adwokaci

Na Litwie występują adwokaci (advokatai) i aplikanci adwokaccy (advokatų padėjėjai). Aplikanci adwokaccy mogą reprezentować klientów w postępowaniu cywilnym oraz bronić ich w postępowaniu karnym, za zgodą adwokata patrona oraz w granicach dopuszczalnych prawem.

Nie ma rozróżnienia rodzajów adwokatów i aplikantów adwokackich. Adwokaci mogą swobodnie wybrać dziedzinę prawa, w której chcą się specjalizować (specjalizacja adwokacka).

Prawnicze bazy danych

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Litewskiej Izby Adwokackiej (Lietuvos advokatūra).

Czy dostęp do bazy danych jest bezpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych Litewskiej Izby Adwokackiej jest bezpłatny.

Radcy prawni

Na Litwie nie istnieje zawód radcy prawnego.

Notariusze

Organizacja

Na Litwie występuje tylko jedna kategoria notariuszy (notarai). Liczbę notariuszy, kancelarii notarialnych oraz obszary ich działalności ustala minister sprawiedliwości (Teisingumo ministerija). Notariuszy powołuje i odwołuje minister.

Notariusze podlegają Izbie Notarialnej (Notarų rūmai). Każdego roku izba notarialna składa ministrowi sprawiedliwości szczegółowe roczne sprawozdanie ze swojej działalności, zawierające plany i wytyczne co do działań notariuszy w nadchodzącym roku.

Akty regulujące zawód notariusza zatwierdza minister sprawiedliwości, uwzględniając opinię prezydium Izby Notarialnej (Notarų rūmų prezidiumas).

Jeśli minister sprawiedliwości uzna, że uchwała lub decyzja Izby Notarialnej jest niezgodna z prawem Republiki Litewskiej, może zwrócić się do sądu okręgowego w Wilnie (Vilniaus apygardos teismas) o uchylenie takiej uchwały lub decyzji.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej litewskiej Izby Notarialnej.

Rola i obowiązki

Podstawowe obowiązki Izby Notarialnej są następujące:

 1. Koordynowanie działalności notariuszy.
 2. Zajmowanie się sprawami awansu zawodowego notariuszy.
 3. Ochrona i reprezentowanie interesów notariuszy w instytucjach rządowych i organach administracji.
 4. Przygotowywanie projektów aktów regulacyjnych dotyczących notariatu oraz ich przedkładanie ministrowi sprawiedliwości.
 5. Dbałość o jednolitość praktyki notarialnej.
 6. Nadzór nad wykonywaniem powinności zawodowych przez notariuszy oraz zgodność z normami etyki zawodowej.
 7. Dbałość o zachowanie i stosowanie instrumentów powstałych w trakcie praktyki zawodu notariusza;
 8. Zapewnienie aplikacji notarialnej.
 9. Wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie Izby Notarialnej (Notarų rūmų statutas).

Inne zawody prawnicze

Komornicy

Na Litwie występuje tylko jedna kategoria komorników (antstoliai).

Informacje o zawodzie komornika znajdują się na stronie internetowej o zawodzie komornika oraz na stronie Izby Komorniczej (Antstolių rūmai).

Ostatnia aktualizacja: 07/04/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.