Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej maltański. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rodzaje zawodów prawniczych

Malta

Strona ta przedstawia w ogólnym zarysie zawody prawnicze na Malcie. Zawody prawnicze – wstęp Prokuratorzy Sędziowie Adwokaci Notariusze Inne zawody prawnicze Sekretarz sądowy i personel sądu

Autor treści:
Malta
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Zawody prawnicze – wstęp

Do zawodów prawniczych na Malcie należą zawody: adwokata, notariusza i reprezentanta prawnego (legal procurator).

  • Adwokaci są uprawnieni do występowania przed każdym sądem.
  • Notariusze są uznawani za urzędników państwowych. Sporządzają oni i wydają akty notarialne.
  • Reprezentanci prawni mogą występować przed sądami niższych instancji, a w praktyce większość ich pracy polega na wykonywaniu czynności prawnych w sekretariacie sądu. Czynności te są związane bądź ze sprawami sądowymi, bądź z innymi roszczeniami.

Zawody prawnicze na Malcie są zorganizowane w jednolity system, a oskarżycieli publicznych powołuje się spośród praktykujących adwokatów.

Prokuratorzy

Organizacja

Prokuratorowi Generalnemu (Attorney General) nadano uprawnienia na mocy art. 91 konstytucji. Biuro Prokuratora Generalnego jest organem rządowym na mocy rozporządzenia o Prokuratorze Generalnym, rozdział 90 Zbioru Praw Malty.

Na mocy konstytucji Malty Prokuratorowi Generalnemu przysługuje taka sama ochrona stanowiska jak sędziom. Prokurator Generalny dokonuje niezależnego osądu zagadnień związanych ze ściganiem przestępstw oraz wykonuje funkcje związane z postępowaniem karnym przewidziane w kodeksie karnym.

Prokuratora Generalnego w sprawowaniu funkcji wspomaga zastępca (Deputy Attorney General), asystent (Assistant Attorney General) oraz inni prawnicy.

Rola i obowiązki

Prokurator Generalny pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed Sądem Karnym (Criminal Court) oraz Sądem Apelacyjnym ds. Karnych (Court of Criminal Appeal). Niektóre czynności w zakresie dochodzenia podejmowane przez policję wymagają uprzedniej zgody Prokuratora Generalnego.

Niektóre czynności w zakresie dochodzenia podejmowane przez policję wymagają uprzedniej zgody Prokuratora Generalnego. Wykonując uprawnienia do wszczynania, podejmowania lub umarzania postępowania karnego nadane ustawą, Prokurator Generalny nie podlega kierownictwu ani kontroli innej osoby bądź organu.

Prokurator Generalny pełni również funkcję doradcy prawnego rządu, a prawnicy z jego biura reprezentują rząd przed sądami cywilnymi i konstytucyjnymi.

Biuro Prokuratora Generalnego jest także organem właściwym w większości spraw dotyczących współpracy prawnej w obszarze prawa cywilnego, handlowego i karnego.

Biuro Prokuratora Generalnego reprezentuje Republikę Malty przed trybunałami międzynarodowymi oraz reprezentuje rząd na posiedzeniach międzynarodowych dotyczących współpracy prawnej i sądowej.

Przygotowuje ono również projekty aktów prawnych oraz wspomaga ich przyjmowanie w parlamencie.

Sędziowie

Organizacja

Sędziów i sędziów pokoju powołuje Prezydent po zasięgnięciu opinii premiera. Sędziowie są niezależni od organów władzy wykonawczej, a stanowisko sędziowskie podlega szczególnej ochronie. Osoby ubiegające się o stanowisko sędziego pokoju muszą prowadzić praktykę adwokacką co najmniej przez siedem lat, a ubiegający się o powołanie na stanowisko sędziowskie – co najmniej przez dwanaście lat. Sędzia może zostać złożony z urzędu przez Prezydenta po udowodnieniu mu niezdolności do jego sprawowania (z powodu niesprawności fizycznej lub umysłowej lub z innej przyczyny) bądź uchybienia godności stanowiska, na wniosek Izby Reprezentantów (House of Representatives), przyjęty kwalifikowaną większością dwóch trzecich głosów wszystkich posłów.

Organizacja zawodów prawniczych: Prawnicy

Adwokaci

Rola i obowiązki

Adwokaci to przedstawiciele zawodów prawniczych uprawnieni do udzielania porad i konsultacji prawnych oraz reprezentowania klientów przed sądami, trybunałami lub innymi organami prawnymi.

Aby zostać adwokatem na Malcie, należy uzyskać nominację (warrant) wydaną przez Prezydenta oraz opatrzoną maltańską pieczęcią urzędową. Osoby, które otrzymały taką nominację, składają przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych przysięgę lojalności oraz ślubowanie. Ceremonia zaprzysiężenia odbywa się podczas otwartego posiedzenia Sądu Apelacyjnego.

Organizacja

Maltańska Izba Adwokacka (Malta Chamber of Advocates) reprezentuje adwokatów będących członkami maltańskiej palestry. Jest to organizacja dobrowolna, apolityczna i pozarządowa, finansowana ze składek członków oraz środków uzyskiwanych z organizowanych przez nią działań. Stanowi ona prawnie uznany organ doradczy i przedstawicielski dla adwokatów w sprawach związanych z organizacją i zarządzaniem wymiarem sprawiedliwości.

Na Malcie istnieje tylko jeden rodzaj adwokatów, a terminy „lawyer” i „advocate” są używane zamiennie. Warunki wykonywania zawodu ustala Komisja ds. Wymiaru Sprawiedliwości (Commission for the Administration of Justice) złożona z Prezydenta Malty, prezesa Trybunału Konstytucyjnego (Chief Justice), prezesa Izby Adwokackiej oraz członków kadry sądowniczej, jak również przedstawicieli innych zawodów prawniczych. Wszystkie skargi dotyczące działalności adwokatów rozpatruje komisja złożona z pięciu adwokatów, która następnie formułuje zalecenia dla Komisji ds. Wymiaru Sprawiedliwości dotyczące podjęcia czynności dyscyplinarnych. Trzech z pięciu adwokatów powołuje Izba Adwokacka, co daje Izbie skuteczne uprawnienia regulacyjne w odniesieniu do wykonywania zawodu.

Izba Adwokacka prowadzi informacyjną stronę internetową poświęconą zawodowi adwokata, która zwiera również bazę adresową. Baza jest podzielona na dwie części: część ogólnodostępna zawiera dane wszystkich adwokatów będących członkami Izby Adwokackiej, natomiast część dostępna tylko dla członków zawiera dane wszystkich adwokatów znanych Izbie Adwokackiej.

W ostatnich latach Izba zorganizowała wiele konferencji i seminariów akademickich, jak również cykl comiesięcznych wykładów promujących kulturę ustawicznego rozwoju zawodowego wszystkich adwokatów.

Prawnicze bazy danych

Na stronie internetowej Izby Adwokackiej znajdują się informacje dotyczące ogółu adwokatów, w tym aktualności, kalendarz wydarzeń oraz baza danych adwokatów. Istnieje również sekcja dostępna tylko dla członków, która zawiera dodatkowe usługi dla adwokatów.

Czy dostęp do bazy danych jest nieodpłatny?

Tak, dostęp do bazy danych jest nieodpłatny.

Notariusze

Rola i obowiązki

Notariusze to funkcjonariusze publiczni, upoważnieni do przyjmowania oświadczeń woli składanych w stosunkach między żyjącymi oraz na wypadek śmierci oraz do ich uwierzytelniania. W związku z powierzonym im zakresem obowiązków i zadań są oni również upoważnieni do przechowywania takich dokumentów i wydawania ich odpisów. Dział 55 Zbioru Praw Malty, ustawa o zawodzie notariusza i archiwach notarialnych (Notarial Profession oraz Notarial Archives Act) określa pozostałe uprawnienia i funkcje pełnione przez notariusza.

Przed rozpoczęciem praktyki notariusze składają przed Sądem Apelacyjnym przysięgę lojalności oraz ślubowanie.

Nadzór nad wszystkimi notariuszami, prowadzonymi przez nich archiwami oraz rejestrem publicznym sprawuje sąd szczególny zwany Sądem ds. Kontroli Aktów Notarialnych (Court of Revision of Notarial Acts). Sąd ten składa się z członków powołanych przez ministra właściwego do spraw notariatu spośród sędziów zwyczajnych i sędziów pokoju w stanie spoczynku oraz spośród adwokatów i notariuszy.

Sąd ten może, o ile uzna to za stosowne, przeprowadzić niezapowiedzianą kontrolę archiwów, rejestru publicznego lub kancelarii każdego notariusza.

W styczniu każdego roku w maltańskim dzienniku urzędowym (Malta Government Gazette) publikowana jest lista wszystkich praktykujących notariuszy na Malcie.

Organizacja

Rada Notarialna to ogólny organ nadzorujący działalność notariatu. Rada jest uprawniona do prowadzenia, z własnej inicjatywy lub na podstawie otrzymanej skargi, postępowania wyjaśniającego dotyczącego działalności notariusza, któremu zarzuca się obrazę godności zawodu notariusza. Rada może również rozpatrywać stawiane notariuszom zarzuty o zaniedbanie lub nadużycie uprawnień w toku wykonywania czynności zawodowych lub w związku z działalnością zawodową, chyba że takie uprawnienie zostało ustawowo powierzone innemu organowi zgodnie z art. 85 i 94 rozdziału 55 ustawy o zawodzie notariusza i archiwach notarialnych opublikowanej w Zbiorze Praw Malty lub zgodnie z innymi przepisami prawa.

Prawnicze bazy danych

Oficjalna strona internetowa Rady Notarialnej na Malcie zawiera informacje na temat Rady Notarialnej, ogólne informacje przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców oraz dla notariuszy, jak również bazę adresową notariuszy, którzy prowadzą swoją praktykę na Malcie. Baza danych jest publicznie dostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

Inne zawody prawnicze

Reprezentanci prawni

Osoba fizyczna, która zamierza wykonywać zawód reprezentanta prawnego na Malcie, musi uzyskać nominację (warrant) wydaną przez Prezydenta oraz opatrzoną pieczęcią urzędową. Osoby, które otrzymały taką nominację, składają przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych przysięgę lojalności oraz ślubowanie. Ceremonia zaprzysiężenia odbywa się podczas otwartego posiedzenia Sądu Apelacyjnego.

Podstawowym zadaniem reprezentantów prawnych jest pomoc w postępowaniu sądowym adwokatom, którzy ich zatrudniają. Reprezentanci prawni składają pisma procesowe w sekretariacie sądu w imieniu klientów oraz wykonują inne czynności związane z przygotowaniem pozwów przez adwokatów.

Reprezentanci prawni są uprawnieni do występowania w sądach pokoju oraz szczególnych trybunałach i radach oraz do udzielania porad prawnych.

Komisja ds. Wymiaru Sprawiedliwości (Commission for the Administration of Justice) to organ odpowiedzialny za regulację tego zawodu na Malcie. Sekcja poświęcona reprezentantom prawnym znajdująca się na stronie internetowej maltańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego (Ministry for Home Affairs and National Security) jest ogólnodostępna.

Sekretarz sądowy i personel sądu

Sekretarz sądowy (Registrar of the Courts) odpowiada za rejestry oraz urzędników je prowadzących, sporządzanie i doręczanie dokumentów sądowych, wykonywanie tytułów egzekucyjnych, m.in. wyroków i nakazów sądowych przez urzędników sądowych, licytacje sądowe, rozprawy z udziałem ławy przysięgłych i inne sądowe postępowania karne.

Zastępca sekretarza sądowego PDF (377 Kb) en

Asystent sędziego PDF (374 Kb) en

Urzędnik sekretariatu sądu PDF (378 Kb) en

Powiązane strony

Izba Adwokacka (Malta)

Oficjalna strona internetowa Rady Notarialnej Malty

Ostatnia aktualizacja: 26/02/2021

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.