Uwaga: niedawno wprowadzono na tej stronie zmiany w oryginalnej wersji językowej niderlandzki. Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Swipe to change

Rodzaje zawodów prawniczych

Niderlandy

Na tej stronie przedstawiono przegląd zawodów prawniczych w Niderlandach.

Autor treści:
Niderlandy
Oficjalne tłumaczenie przeglądanej wersji językowej nie istnieje.
Tutaj znajdą Państwo tłumaczenie maszynowe tego tekstu. Ma ono charakter wyłącznie orientacyjny. Autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za jakość tłumaczenia maszynowego.

Prokuratorzy

Organizacja

Służby prokuratorskie (Openbaar Ministerie, OM) to jednostka na szczeblu krajowym, której biura mieszczą się we wszystkich regionach Niderlandów. Istnieje również krajowe biuro prokuratury (Het Landelijk Parket), które koncentruje się na zwalczaniu (międzynarodowej) przestępczości zorganizowanej oraz wyspecjalizowane biuro prokuratury (Functioneel Parket) zajmujące się zwalczaniem przestępczości i oszustw finansowych oraz przestępczości w dziedzinie ochrony środowiska.

Obecnie funkcjonuje 10 rejonowych biur prokuratury, w ramach których prokuratorzy, wspomagani przez ekspertów administracyjnych i prawnych, prowadzą kilkaset tysięcy spraw rocznie. Jeżeli złożono odwołanie, sprawa zostanie przekazana do jednego z czterech biur prokuratury okręgowej (ressortsparketten). Przedstawicielem służb prokuratorskich w biurze prokuratury okręgowej jest rzecznik generalny (advocaat-generaal). Biurami zarządzają najwyżsi rangą prokuratorzy i rzecznicy generalni. Na poziomie krajowym służbami prokuratorskimi zarządza Rada Prokuratorów Generalnych (College van Procureurs-generaal) w Hadze. Odpowiedzialność polityczną za służby prokuratorskie ponosi Minister Sprawiedliwości. Wraz z radą prokuratorów generalnych podejmuje on decyzje dotyczące priorytetów dotyczących dochodzenia i ścigania.

Rola i obowiązki

Każda osoba podejrzewana o popełnienie przestępstwa będzie miała do czynienia ze służbami prokuratorskimi. Są one jedynym podmiotem w Niderlandach, który może postawić podejrzanego przed sądem. W przypadku gdy doszło do popełnienia przestępstwa, służby prokuratorskie mają za zadanie zadbać o wszczęcie postępowania przygotowawczego i postawienie zarzutów.

W tym celu służby prokuratorskie współpracują z policją i innymi służbami dochodzeniowymi. Postępowania przygotowawcze nadzoruje prokurator. Openbaar Ministerie nadzoruje również właściwe wykonywanie orzeczeń sądowych; grzywny muszą być bowiem zapłacone, kara pozbawienia wolności – odbyta, a prace społeczne – wykonane. Służby prokuratorskie i sędziowie stanowią część systemu sądownictwa. Mimo że w języku niderlandzkim Openbaar Ministerie dosłownie znaczy „ministerstwo publiczne”, nie jest to więc ministerstwo w zwykłym sensie tego słowa.

Sędziowie

Organizacja

Każda osoba pragnąca wykonywać zawód sędziego musi posiadać kilka lat doświadczenia zawodowego. Więcej informacji o wymogach można znaleźć tutaj. Doświadczenie zawodowe można uzyskać odbywając wewnętrzne kursy szkoleniowe organizowane przez aparat sądownictwa lub zdobyć je w innych obszarach wymiaru sprawiedliwości. Potrzebne szkolenia organizowane są przez wymiar sprawiedliwości.

Sędziów powołuje monarcha, na wniosek Ministra Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości. Na urząd sędziego mogą być powołani jedynie obywatele niderlandzcy. Ponadto kandydaci muszą mieć ukończone wyższe studia prawnicze na niderlandzkim uniwersytecie.

Poszczególne osoby wyznacza się do sprawowania stanowisk w wymiarze sprawiedliwości na podstawie rekomendacji krajowej komisji selekcyjnej złożonej z członków różnych sądów, prokuratury i osób fizycznych aktywnie działających na forum społecznym.

Sędziego powołuje się do pełnienia funkcji w konkretnym sądzie. Jest to możliwe pod warunkiem, że dany sąd sam wyznaczył przyszłego sędziego. Dzięki tym warunkom system powoływania sędziów zachowuje najwyższy możliwy poziom obiektywizmu.

Sędzia jest urzędnikiem państwowym, któremu przysługuje specjalny status. Sędzia powołany do pełnienia funkcji w sądzie nie może przyjąć innego stanowiska. Sędziowie mogą pełnić urząd do ukończenia 70. roku życia. Do tego czasu wbrew ich woli może ich odwołać z urzędu tylko sąd najwyższej instancji w kraju, czyli Sąd Najwyższy Niderlandów (Hoge Raad der Nederlanden), na wniosek prokuratora generalnego (procureur-general) tego sądu.

Rola i obowiązki

Zadaniem sędziego jest wydawanie bezstronnych orzeczeń w sporach prawnych — także w sprawach, których stroną jest administracja rządowa. W celu zagwarantowania bezstronności wobec organów państwowych stosuje się specjalny system wyboru i powoływania sędziów, Dlatego status prawny sędziego różni się od statusu innych urzędników państwowych.

Konstytucja Niderlandów nakazuje sędziom wydawanie orzeczeń w sporach i zawiera postanowienia dotyczące statusu prawnego członków systemu wymiaru sprawiedliwości.

Sędziowie mogą rozstrzygać sprawy według własnego uznania na podstawie obowiązującego prawa. W szerokim zakresie regulują oni również praktyczny przebieg postępowania, na przykład czas trwania jego poszczególnych etapów.

Postępowanie sędziów regulują także przepisy ustawowe. Celem tych przepisów jest zapewnienie bezstronnego wykonywania obowiązków przez sędziów. Jeśli strona postępowania ma wątpliwości co do bezstronności sędziego w prowadzonym postępowaniu, przepisy prawa umożliwiają wystąpienie o wyłączenie sędziego rozpoznającego daną sprawę. Zdarza się, iż jedna ze stron postępowania sądowego nie jest zadowolona ze sposobu wypełniania obowiązków przez sędziego. W takim przypadku oddziela się kwestię orzeczenia wydanego przez sąd od kwestii zachowania konkretnego sędziego.

 1. Jeśli problem dotyczy samego orzeczenia, strona skarżąca ma zazwyczaj możliwość wniesienia odwołania.
 2. Skargę na zachowanie sędziego można złożyć do prezesa sądu, w którym dany sędzia sprawuje urząd. W każdym sądzie istnieje procedura składania skarg, która określa zasady ich rozpatrywania.

Sędziowie powinni mieć doświadczenie w co najmniej dwóch dziedzinach. Zazwyczaj rozpoznają oni sprawę w jednej dziedzinie, a następnie w drugiej, na zmianę. Zasada ta ma na celu uniknięcie nadmiernego koncentrowania się sędziów przez długi czas na jednym obszarze specjalizacji.

Sędziowie pracują w sądach okręgowych (rechtbanken), które obejmują co najmniej cztery wydziały: cywilny, karny, administracyjny i rejonowy. Sędziów pracujących w tym ostatnim nazywa się kantonrechter; pozostałych natomiast rechter. Sędziów pracujących w sądach apelacyjnych (gerechtshoven) oraz w Sądzie Najwyższym nazywa się raadsheer.

Składy orzekające przedstawiają się następująco:

 • Sędziowie w wydziałach rejonowych rozpoznają sprawy w składzie jednoosobowym.
 • Sędziowie sądów okręgowych zazwyczaj rozpoznają sprawy w składzie jednoosobowym, lecz w niektórych przypadkach wymagany jest skład trzech sędziów.
 • Sędziowie w sądach apelacyjnych rozpoznają sprawy w składzie trzech sędziów, chyba że sprawa może zostać rozpoznana przez sąd w składzie jednoosobowym. Kwestie te regulują przepisy ustawy o ustroju sądów (Wet op de rechterlijke organisatie).
 • W Sądzie Najwyższym każdą sprawę rozpoznaje się w składzie pięcioosobowym.

Za regulację zawodu sędziego odpowiada Rada Sądownictwa (Raad voor de rechtspraak).

Prawnicza baza danych

Więcej informacji można znaleźć na publicznie dostępnej ogólnej stronie internetowej niderlandzkiego sądownictwa.

Organizacja zawodów prawniczych

Adwokaci

Organizacją zawodową prawa publicznego dla wszystkich adwokatów w Niderlandach jest Niderlandzka Izba Adwokacka (Nederlandse Orde van Advocaten). Określona ustawowo podstawowa działalność Izby Adwokackiej polega na nadzorowaniu jakości usług świadczonych przez adwokatów, między innymi w drodze:

 • realizacji szerokiego programu szkoleń zawodowych dla adwokatów;
 • opracowywania regulaminów i innych przepisów wiążących adwokatów;
 • prowadzenia postępowań dyscyplinarnych;
 • zapewniania informacji i usług na rzecz członków oraz
 • wydawania zaleceń dla instytucji państwowych dotyczących planów z różnych dziedzin polityki i projektów ustaw.

Zgodnie z ustawą o adwokaturze (Advocatenwet) wszyscy adwokaci muszą być członkami Niderlandzkiej Izby Adwokackiej. Obecnie zarejestrowanych w niej jest ponad 18 000 adwokatów.

Doradcy prawni

Nie istnieje centralna instytucja regulująca ten zawód.

Notariusze

Organizacja

Królewskie Stowarzyszenie Notariuszy (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) broni interesów notariuszy w Niderlandach i zapewnia im warunki do właściwego wykonywania zawodu.

Rola i obowiązki

Dla skuteczności niektórych umów i transakcji handlowych prawo wymaga formy aktu notarialnego. Najważniejsze z nich to:

 1. przeniesienie własności nieruchomości w Niderlandach;
 2. powstanie lub wygaśnięcie hipoteki;
 3. utworzenie publicznej lub prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (NV lub BV) lub zmiana umowy spółki;
 4. utworzenie fundacji lub stowarzyszenia (w tym spółdzielni) lub zmiana ich statutu;
 5. sporządzanie, zmiana i wykonanie testamentów;
 6. zawieranie lub zmiana małżeńskich umów majątkowych (zwykle umów przedmałżeńskich) oraz umów krajowych spółek osobowych;
 7. przeniesienie własności zarejestrowanych udziałów oraz
 8. dokonanie darowizny w formie aktu notarialnego.

Ze względów praktycznych notariusz często przeprowadza inne rodzaje transakcji prawnych i może sporządzać inne umowy. Należą do nich m.in. umowy spółek osobowych (handlowych, cywilnych, komandytowych), umowy między konkubentami oraz uzgodnienia chroniące prywatne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed stronami trzecimi.

Inne zawody prawnicze

Działalność Królewskiej Organizacji Zawodowej Urzędników Sądowych (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) reguluje ustawa o urzędnikach sądowych (Gerechtsdeurwaarderswet). Ustawa nakłada na KBvG, do której mają obowiązek należeć wszyscy urzędnicy sądowi, zadanie krzewienia dobrych praktyk zawodowych.

Urzędnicy sądowi odpowiadają za przyjmowanie i przekazywanie dokumentów zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych. Dokumenty do doręczenia na terytorium Niderlandów należy przesyłać bezpośrednio do urzędnika sądowego. Wnioski o doręczenie należy składać w języku niderlandzkim lub angielskim. Wniosków nie można przesyłać do niderlandzkiego organu centralnego – Królewskiej Organizacji Zawodowej Urzędników Sądowych w Niderlandach. O pomoc ze strony tej organizacji można wnioskować wyłącznie w nadzwyczajnych wypadkach, o których mowa w art. 3 lit. c) wyżej wymienionego rozporządzenia UE.

Usługi prawne pro bono

O podstawową poradę prawną można zwrócić się do jednego z punktów pomocy prawnej (Het Juridisch Loket). Można tam uzyskać wyjaśnienia w sprawach natury prawnej, informacje i porady. Jest to miejsce pierwszego kontaktu w zakresie pomocy prawnej.

Jeżeli zajdzie potrzeba, interesant jest kierowany do prawnika świadczącego usługi odpłatnie lub mediatora, który udziela specjalistycznej porady prawnej.

Wszystkie usługi informacyjne w punktach pomocy prawnej są świadczone nieodpłatnie, na miejscu lub w ramach konsultacji. Punkty pomocy prawnej zajmują się problematyką z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, karnego oraz imigracyjnego.

W kraju działają 44 takie punkty, rozmieszczone na terenie całych Niderlandów, zatem każdy obywatel niderlandzki ma łatwy dostęp do usług prawnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej punktów pomocy prawnej.

Powiązane strony

Służby prokuratorskie

Sądownictwo niderlandzkie i Sąd Najwyższy Niderlandów

Niderlandzka Izba Adwokacka

Królewskie Stowarzyszenie Notariuszy

Królewska Organizacja Zawodowa Urzędników Sądowych w Niderlandach

Punkty pomocy prawnej

Ostatnia aktualizacja: 11/01/2022

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.