Jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, bieżące procedury i postępowania wszczęte przed końcem okresu przejściowego będą nadal prowadzone na mocy prawa UE. W portalu e-Sprawiedliwość do końca 2024 r. będą nadal aktualizowane informacje dotyczące Wielkiej Brytanii na podstawie dwustronnej umowy z tym krajem.
Strona w wybranej przez Ciebie wersji językowej jest obecnie tłumaczona przez nasze służby tłumaczeniowe.
Do tej pory przetłumaczono ją na następujące języki: angielski
Swipe to change

Rodzaje zawodów prawniczych

Irlandia Północna

Na niniejszej stronie przedstawiono w zarysie zawody prawnicze w okręgu Irlandii Północnej w Zjednoczonym Królestwie.

Autor treści:
Irlandia Północna

Zawody prawnicze – wprowadzenie

Osoby wykonujące zawody prawnicze w Irlandii Północnej to:

 • sędziowie;
 • prokuratorzy;
 • prawnicy zwani barristers;
 • prawnicy zwani solicitors.

 

 

 

Organizacja zawodu prawniczego: Sędziowie

Sądownictwo Irlandii Północnej obejmuje następujące stanowiska:

 • Lord Chief Justice – zwierzchnik sądownictwa;
 • sędziowie Sądu Apelacyjnego (Lords Justices of Appeal);
 • sędziowie Wysokiego Trybunału (High Court Judges);
 • sędziowie Sądu Najwyższego (Masters of the Supreme Court);
 • sędziowie sądów hrabstw (County Court Judges);
 • sędziowie rejonowi (sąd hrabstwa);
 • sędziowie rejonowi (sąd pokoju);
 • ławnicy (Lay Magistrates);
 • kornerzy (Coroners).

Organizacja zawodu prawniczego: Prokuratorzy

Organizacja

Prokuratura Irlandii Północnej (Public Prosecution Service for Northern Ireland, PPS) to główny organ ścigania w Irlandii Północnej. Oprócz podejmowania decyzji o wszczęciu ścigania w sprawach objętych dochodzeniem policyjnym w Irlandii Północnej, prokuratura rozpoznaje również sprawy, w których dochodzenie prowadzą inne ustawowe organy, na przykład Królewski Urząd Podatków i Ceł (HM Revenue and Customs).

Na czele prokuratury stoi Dyrektor Urzędu Prokuratury Irlandii Północnej (Director of Public Prosecutions for Northern Ireland). Istnieje również stanowisko Zastępcy Dyrektora Urzędu Prokuratury Irlandii Północnej. Zastępca Dyrektora dysponuje wszystkimi uprawnieniami swojego zwierzchnika, ale jest zobowiązany wykonywać je pod jego kierownictwem i nadzorem. Na oba te stanowiska powołuje Prokurator Generalny Irlandii Północnej.

Prokuratura Irlandii Północnej stanowi pozaministerialny organ administracji rządowej. Zgodnie z ustawą o wymiarze sprawiedliwości (Irlandia Północna) z 2002 r. dyrektor prokuratury wykonuje swoje obowiązki niezależnie od jakiejkolwiek innej osoby. Ustawa z 2002 r. stanowi, że Dyrektor Urzędu Prokuratury Irlandii Północnej i Prokurator Generalny konsultują się okresowo we wszelkich sprawach, za które Prokurator Generalny odpowiada przed Zgromadzeniem Irlandii Północnej. Obecnie pewna ilość zagadnień dotyczących prokuratury jest zastrzeżona dla Parlamentu Zjednoczonego Królestwa. Rzecznik Generalny Irlandii Północnej (Advocate General for Northern Ireland) pełni pewne obowiązki w tym zakresie.

Rola i obowiązki

Główną rolą prokuratury jest podejmowanie decyzji o wszczęciu ścigania wobec osób popełniających przestępstwa oraz postawienie stosownych zarzutów.

Prokuratura odpowiada również za wnoszenie oskarżenia przed sądem. Prokurator przedstawia dowody w sądzie w imieniu Korony. Prokuratorzy wzywają do stawienia się oraz przesłuchują świadków oskarżenia oraz przesłuchują świadków obrony. Na końcu rozprawy prokuratorzy przedstawiają sądowi podsumowanie dowodów w imieniu Korony.

Organizacja zawodu prawniczego: Prawnicy

Prawnicy zwani barristers lub advocates

W Irlandii Północnej prawnicy zwani barristers dzielą się na starszych doradców (senior counsel, posługujących się również tytułem Queen’s Counsel) oraz młodszych doradców (junior counsel). Izba Adwokacka (bar) to organizacja zawodowa adwokatów specializujących się w określonych dziedzinach prawa i dysponujących doświadczeniem w prowadzeniu sporów sądowych, z usług których obywatele mogą skorzystać za pośrednictwem prawników zwanych solicitors, oraz, w ograniczonych okolicznościach, bezpośrednio.

Izba Adwokacka Irlandii Północnej to organizacja zawodowa niezależnych prawników zwanych barristers, mająca siedzibę w Bar Library w Belfaście. Do dnia 1 września 2012 r. na listę wpisanych było prawie 600 prawników (barristers) prowadzących prywatną praktykę.

Prawnicy zwani solicitors (doradcy prawni)

Towarzystwo Prawnicze (Law Society) w Irlandii Północnej jest organem regulacyjnym, określającym standardy w zakresie kształcenia prawników zwanych solicitors, prowadzenia przez nich rozliczeń oraz podejmującym decyzje w kwestiach dyscyplinarnych oraz związanych z etyką zawodową. Rolą tego organu jest utrzymanie niezależności, norm etycznych, kompetencji zawodowych oraz jakości usług oferowanych ogółowi społeczeństwa. Prawnicy zwani solicitors mogą specjalizować się w danej dziedzinie prawa lub zdecydować się na świadczenie ogólnych usług prawniczych.

Notariusze

W Irlandii Północnej wszyscy prawnicy zwani solicitors są uprawnieni do poświadczania dokumentów. Oznacza to, że mogą poświadczać dokumenty urzędowe (inne niż dokumenty przygotowane przez nich samych lub stronę przeciwną w sprawie).

Ponadto niektórzy prawnicy zwani solicitors są również notariuszami, co oznacza, że mogą poświadczać dokumenty wykorzystywane za granicą. Informacje dotyczące notariuszy można znaleźć na stronie Towarzystwa Prawniczego Irlandii Północnej.

Rzecznicy patentowi i rzecznicy ds. znaków towarowych

Rzecznicy patentowi i rzecznicy ds. znaków towarowych są wyspecjalizowanymi doradcami z zakresu własności intelektualnej Udzielają klientom porad prawnych w tej dziedzinie, w szczególności na temat patentów, znaków towarowych, wzorów i praw autorskich. Reprezentują również swoich klientów w sądach szczególnych ds. własności intelektualnej (niektórzy nabywają szersze uprawnienia po uzyskaniu dodatkowych uprawnień procesowych i są wówczas określani mianem litigators).

Większość rzeczników patentowych i rzeczników ds. znaków towarowych prowadzi prywatną praktykę. Wielu z nich pracuje w wyspecjalizowanych kancelariach, ale niektórzy są partnerami w spółkach, do których należą też prawnicy zwani solicitors. Dodatkowo znaczna cześć osób wykonujących ten zawód pracuje w sektorze przemysłowym.

Rzecznicy patentowi i rzecznicy ds. znaków towarowych mający uprawnienia procesowe (litigators) mogą reprezentować swoich klientów w sądzie, tak jak prawnicy mający uprawnienia do wykonywania zawodu solicitor, w sprawach dotyczących własności intelektualnej, w tym korzystać z usług prawnika (barrister), który poprowadzi sprawę w sądzie.

Akredytowany Instytut Rzeczników Patentowych (Chartered Institute of Patent Attorneys) reprezentuje rzeczników patentowych w całym Zjednoczonym Królestwie. Jego zadania obejmują udział, wraz z administracją rządową, w pracach nad legislacją dotyczącą własności intelektualnej, zapewnianie kształcenia i szkoleń dla rzeczników patentowych i stażystów oraz kontakty z organami regulacyjnymi rzeczników. Zadaniem instytutu jest upowszechnianie prawa własności intelektualnej i zawodów związanych z tą dziedziną prawa.

Instytut Rzeczników ds. Znaków Towarowych (Institute of Trade Mark Attorneys, ITMA) reprezentuje rzeczników ds. znaków towarowych i ich środowisko na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Zadania instytutu polegają na negocjowaniu z administracją rządową, jego niezależnym organem nadzoru (Komisją ds. Nadzoru Własności Intelektualnej) i innymi odpowiednimi organizacjami, oraz lobbing w tych podmiotach. Zapewnia on odpowiednie kształcenie, szkolenie i doradztwo osobom wykonującym zawód rzecznika ds. znaków towarowych i jest odpowiedzialny za promowanie tego zawodu i prawa własności intelektualnej.

Komisja ds. Nadzoru Własności Intelektualnej (Intellectual Property Regulation Board – IPReg) zajmuje się wszystkimi sprawami dotyczącymi nadzoru i sprawami dyscyplinarnymi oraz ustala, monitoruje i egzekwuje standardy dotyczące rzeczników patentowych i rzeczników ds. znaków towarowych na terytorium Zjednoczonego Królestwa. Działa w interesie publicznym i prowadzi ustawowe rejestry rzeczników patentowych i rzeczników ds. znaków towarowych, tak jednostek, jak i organizacji.

Inne zawody prawnicze

Urzędnicy sądowi

Urzędnicy sądowi oraz pozostały personel sądów Irlandii Północnej to urzędnicy służby cywilnej, którzy nie posiadają wykształcenia prawniczego, zajmujący się sprawami administracyjnymi.

Urzędnicy sądowi odpowiedzialni są za przekazanie na czas dokumentów niezbędnych sędziemu do rozstrzygania w sprawie; załączenie protokołów wyroków i postanowień sądu do akt sprawy oraz zapewnianie wszelkiego innego wsparcia administracyjnego, którego mogą potrzebować sędziowie. Chociaż personel sądowy może udzielać porad w zakresie procedur sądowych, nie może udzielać porad prawnych, ani zalecać stronom podjęcia określonych działań. Personel sądowy należy do służby cywilnej i zatrudniony jest przez Służbę ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej, jednostkę w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Irlandii Północnej.

Funkcjonariusze organów wykonujących orzeczenia sądowe (Enforcement officers)

Funkcjonariusze organów wykonujących orzeczenia sądowe to urzędnicy służby cywilnej zatrudnieni przez Służbę ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej. W ramach działalności Urzędu ds. Wykonywania Orzeczeń Sądowych (Enforcement of Judgments Office) zajmują się oni wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych. Urząd odpowiada za wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych wydanych przez sądy pokoju i sądy hrabstw (w tym sądy ds. drobnych roszczeń), jak również orzeczeń Wysokiego Trybunału. Przepisy dotyczące wykonywania orzeczeń sądowych zawarto w rozporządzeniu dotyczącym wykonywania orzeczeń sądowych (Irlandia Północna) z 1981 r. oraz ustawie dotyczącej wykonywania orzeczeń sądowych (Irlandia Północna) z 1981, ze zmianami.

Powiązane strony

Prokuratura

Izba Adwokacka Irlandii Północnej

Towarzystwo Prawnicze

Służba ds. Sądów i Trybunałów Irlandii Północnej

Ostatnia aktualizacja: 03/10/2018

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.