Tipuri de profesii juridice

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru

Profesii juridice – Introducere

Alte profesii conexe

Nu există profesii conexe în Cipru, cum ar fi profesia de notar public. Toate aspectele legate de probleme juridice constituie material juridic și, în conformitate cu legile relevante, numai membrii Baroului din Cipru (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos) pot să practice avocatura. Bineînțeles, avocații pensionari își pot continua activitatea cu titlul de consilieri juridici interni, atât în cabinetele de avocatură existente, cât și în cadrul altor organizații.

O profesie care ar putea fi considerată profesie conexă este cea de asistent juridic (dikigorikoí ypálliloi), pentru care există dispoziții legislative separate. Persoanele care doresc să devină asistent juridic trebuie să fi absolvit studiile liceale, să fi lucrat într-un cabinet de avocatură timp de cel puțin 6 luni consecutive, să aibă o moralitate impecabilă și să depună o cerere la grefa (Protokollitís) instanței teritoriale (Eparchiakó Dikastírio) în a cărei circumscripție se află cabinetul de avocatură la care lucrează candidatul.

Procurori (Dimósioi Katígoroi)

Organizare

Generalități

Pe lângă calitatea de consilier juridic al statului, procurorul general (Genikós Eisangeléas) al Republicii conduce, de asemenea, Oficiul Juridic (Nomikí Ypiresía) și acționează în calitate de șef al parchetelor (Ypéfthynos tis Ypiresías Diacheírisis Poinikón Ypothéseon).

Oficiul Juridic al Republicii, care este condus de procurorul general, este format din avocați, dintre care unii sunt specializați în drept penal și instrumentează cauzele cu care sunt sesizate Curțile cu Jurați (Kakourgiodikeía). Procurorul general este informat cu privire la toate cauzele și dă dispozițiile necesare.

Pe lângă membrii Oficiului Juridic, angajații Poliției cipriote (Astynomikí Dýnami Kýprou) care dețin o diplomă în drept și au calificările necesare pentru a practica avocatura acționează, de asemenea, în calitate de procurori. Deși sunt funcționari ai poliției, aceste persoane se subordonează procurorului general și răspund în fața acestuia atunci când acționează în calitate de procurori. În raport cu activitatea desfășurată de aceste persoane, procurorul general are aceleași competențe ca și cele pe care le exercită în raport cu activitatea desfășurată de avocații din cadrul Oficiului Juridic.

În cazuri excepționale, procurorul general are competența de a delega anumite cauze unor avocați de renume aflați în exercițiu.

Rolurile și responsabilitățile procurorilor

Parchetul (Katigoroúsa Archí) de pe lângă instanțele penale teritoriale este condus de avocați care își desfășoară activitatea în departamentele de urmărire penală ale poliției, deși, bineînțeles, acest lucru nu exclude posibilitatea ca, în cazuri specifice, să se dispună ca această activitate să fie desfășurată de un membru al Oficiului Juridic. Parchetul de pe lângă Curtea cu Jurați este condus de avocați care își desfășoară activitatea în cadrul Oficiului Juridic. Indiferent de persoana care conduce parchetul, toate parchetele intră în sfera de competență a procurorului general, care poate să intervină în orice moment și, în anumite situații, poate să dispună suspendarea procedurii penale.

Oficiul Juridic este condus de procurorul general, asistat de procurorul general adjunct (Voithós Genikós Eisangeléas), urmat de procurorii Republicii (Eisangeleís tis Dimokratías), consilierii juridici principali ai Republicii (Anóteroi Dikigóroi tis Dimokratías) și consilierii juridici ai Republicii (Dikigóroi tis Dimokratías). Unul dintre procurorii Republicii conduce Secția de drept penal (Poinikó Tmíma), fiind de asemenea subordonat procurorului general.

Sistemul de audiere a pledoariilor se bazează pe principiul contradictorialității. Parchetul își prezintă probele, iar martorii convocați de acesta sunt supuși examinării, examinării încrucișate și reexaminării. După convocarea tuturor martorilor acuzării, instanța este chemată să se pronunțe dacă parchetul a stabilit existența fumus boni iuris. În caz afirmativ, inculpatul este invitat să pledeze, iar instanța îl informează că poate să își cheme proprii martori și să depună mărturie sub jurământ; în acest caz, atât martorii inculpatului, cât și inculpatul însuși vor fi supuși examinării încrucișate de către parchet. În caz contrar, aceștia pot face o declarație fără prestare de jurământ de pe banca acuzaților, situație în care nu are loc nicio examinare încrucișată.

Instanța pronunță hotărârea la sfârșitul ședinței de judecată. În cazul în care inculpatul este găsit nevinovat, acesta este achitat și eliberat. Dacă acesta este condamnat, apărarea are posibilitatea să pledeze pentru o pedeapsă mai mică și, după încheierea procedurilor, instanța pronunță sentința adecvată.

Judecătorii

Organizare

Structura instanțelor cipriote este foarte clară:

Curtea Supremă (Anótato Dikastírio)

Curtea Supremă a fost înființată în temeiul dispozițiilor Legii privind administrarea justiției (dispoziții diverse) din 1964 [O perí Aponomís tis Dikaiosínis (Poikílai Diatáxeis) Nómos tou 1964] [Legea nr. 33/1964], după ce președintele Curții Supreme și cel al Curții Supreme Constituționale (Anótato Syntagmatikó Dikastírio) au demisionat, dizolvând astfel, în esență, cele două instanțe în cauză, deoarece reprezentanții comunității turce din cadrul diferitelor organisme de stat au refuzat să participe și să aprobe hotărârile necesare.

Membrii Curții Supreme sunt numiți de către președintele Republicii Cipru. Există în prezent 13 membri, dintre care unul este desemnat președinte. Numai persoanele cu o moralitate impecabilă și cu o vechime de cel puțin 12 ani în calitate de membru devotat al profesiei juridice pot fi numite membri ai Curții Supreme.

Curți cu Jurați (Kakourgiodikeía)

Curtea cu Jurați este instanța superioară de drept penal de prim grad de jurisdicție din Republica Cipru și este formată din trei judecători [președintele (Próedros), un judecător cu grad profesional superior din cadrul instanțelor teritoriale (Anóteros Eparchiakós Dikastís) și un judecător din cadrul instanțelor teritoriale (Eparchiakós Dikastís)]. Membrii Curții cu Jurați sunt numiți de Curtea Supremă pentru un mandat de doi ani, din rândul președinților de instanțe teritoriale, al judecătorilor cu rang profesional superior din cadrul instanțelor teritoriale și, respectiv, al judecătorilor din cadrul instanțelor teritoriale.

Instanțe teritoriale (Eparchiaká Dikastíria)

În fiecare district al Republicii Cipru există o instanță teritorială având competență de fond, cu excepția, bineînțeles, a cauzelor care intră în sfera de competență a Curții Supreme și a instanțelor specializate menționate mai jos. Judecătorii instanțelor teritoriale sunt împărțiți în președinți ai instanțelor teritoriale, judecători cu rang profesional superior din cadrul instanțelor teritoriale și judecători din cadrul instanțelor teritoriale. Judecătorii din cadrul instanțelor teritoriale sunt numiți, transferați și promovați de către Curtea Supremă.

Tribunalele de dreptul familiei (Oikogeneiaká Dikastíria)

Tribunalele de dreptul familiei, care au fost înființate în temeiul Legii privind instanțele de dreptul familiei (O perí Oikogeneiakón Dikastiríon Nómos) [Legea nr. 23/90], sunt alcătuite din trei membri (un președinte și doi judecători asociați); toți trebuie să aibă experiență în domeniul juridic și să fi practicat cu succes o profesie juridică înainte de numirea lor în cadrul acestei instanțe.

Tribunalul competent în materia locațiunii (Dikastírio Elénchou Enoikiáseon)

Această instanță specializată este alcătuită din trei membri: un președinte și doi judecători asociați. Președintele instanței trebuie să fie un avocat care a practicat cu succes această profesie cel puțin același număr de ani ca și cel necesar pentru numirea în cadrul instanței teritoriale.

Tribunalul de dreptul muncii (Dikastírio Ergatikón Diaforón)

Ca și în cazul Tribunalului competent în materia locațiunii, Tribunalului de dreptul muncii este alcătuit din trei membri (un președinte și doi judecători asociați). Președintele trebuie să fie un avocat care și-a exercitat profesia timp de cel puțin 5 ani înainte de numirea sa în cadrul acestei instanțe.

Tribunalul militar (Stratiotikó Poinikó Dikastírio)

Cea din urmă instanță specializată este Tribunalul militar, care este condus de un avocat de renume și care, în momentul numirii, deținea calificările necesare pentru numirea sa ca judecător în cadrul unei instanțe teritoriale. Președintele Instanței militare trebuie să fie un cadru militar abilitat, cu gradul minim de colonel. Judecătorii asociați ai Tribunalului militar trebuie să fie cadre militare profesioniste care își desfășoară activitatea în armată.

Repertoriu (Evretírio)

Există un repertoriu pe site-ul internet al Curții Supreme care conține informații generale cu privire la instanțele judecătorești din Cipru.

Roluri și responsabilități

Curtea Supremă (Anótato Dikastírio)

Curtea Supremă joacă rolul de instanță de apel împotriva hotărârilor emise de toate instanțele de grad inferior de jurisdicție din Republica Cipru și de curte de primă instanță pentru diferite litigii, cum ar fi, de exemplu, cele care țin de dreptul administrativ și de dreptul maritim. Aceasta emite, de asemenea, certiorari, mandamus și alte ordonanțe, supraveghează activitatea tuturor celelalte instanțe din Republica Cipru pentru a se asigura că acestea își desfășoară activitatea în mod corespunzător și exercită controlul disciplinar asupra membrilor sistemului judiciar.

Curți cu Jurați (Kakourgiodikeía)

Cu excepția anumitor infracțiuni foarte grave, fiecare Curte cu Jurați are competența de a judeca în primă instanță toate infracțiunile care se pedepsesc în temeiul Codului penal (Poinikós Kódikas) sau al oricărei alte legi, săvârșite pe teritoriul Republicii sau în zonele de suveranitate și în care sunt implicați cetățeni ciprioți (fie în calitate de infractor, fie în calitate de victimă), ori în orice altă țară atât timp cât inculpatul se afla în serviciul Republicii, la bordul unei ambarcațiuni sau aeronave aflate pe teritoriul Republicii sau în alte locuri și în alte situații prevăzute prin lege.

Instanțe teritoriale (Eparchiaká Dikastíria)

Instanțele teritoriale, alcătuite dintr-un președinte, sunt competente să examineze și să se pronunțe în primă instanță cu privire la orice acțiune care intră în competența lor teritorială.

Orice judecător cu grad profesional superior din cadrul instanțelor teritoriale sau orice judecător din cadrul instanțelor teritoriale este competent (cu anumite excepții) să se pronunțe cu privire la orice acțiune în care suma contestată sau valoarea obiectului litigiului în cauză nu depășește 500 000,00 EUR în cazul unui judecător cu grad profesional superior și, respectiv, 100 000,00 EUR în cazul unui judecător din cadrul instanțelor teritoriale.

Competența în materie penală a instanțelor teritoriale acoperă toate infracțiunile săvârșite în circumscripția instanței și pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de maxim 5 ani sau o amendă de 50 000,00 EUR și/sau ambele și pentru care instanța poate dispune acordarea de despăgubiri victimei infracțiunii cu o valoare de până la 6 000,00 EUR.

Toate hotărârile judecătorești pronunțate de instanțele teritoriale, atât în materie civilă, cât și în materie penală, pot fi atacate fără restricții la Curtea Supremă.

Instanțe specializate

Competența Tribunalelor de dreptul familiei cuprinde aproape toate litigiile în materie matrimonială. Competența Tribunalului competent în materia locațiunii este limitată la litigiile privind clădiri care fac obiectul locațiunii. Competența Tribunalului de dreptul muncii acoperă numai relațiile dintre angajator și angajat, în special în cazurile de concediere pretins abuzivă. Tribunalul militar este competent să judece cauzele penale în care sunt implicați membri ai Gărzii Naționale (Ethnikí Frourá) sau care vizează încălcarea regulamentelor Gărzii Naționale.

Toate hotărârile pronunțate de instanțele menționate mai sus pot fi atacate la Curtea Supremă.

Organizarea profesiilor juridice: Avocați (Dikigóroi)

În Republica Cipru, prestarea de servicii juridice este reglementată în temeiul unui sistem standard, iar toate persoanele care furnizează acest tip de servicii poartă denumirea de avocat, indiferent de țara în care au studiat și de diploma universitară pe care au obținut-o în timpul studiilor juridice.

Pe internet este disponibil un registru al avocaților, la care avocații și judecătorii au acces gratuit și pe care publicul îl poate consulta prin plata unui abonament.

Baze de date juridice

Nu există un site oficial care să conțină publicarea hotărârilor judecătorești. O selecție de hotărâri judecătorești pronunțate recent este publicată pe site-ul Curții Supreme.

Există o serie de site-uri private care oferă acces la jurisprudență, fie contra cost, fie gratuit. Site-ul leginetcy cuprinde legislație, jurisprudență și acte cu putere de lege sau administrative și poate fi consultat gratuit de avocați, judecători și administrație. Orice altă persoană care dorește să consulte acest site internet trebuie să plătească un abonament. Site-ul cylaw conține hotărâri judecătorești și oferă acces gratuit tuturor celor care doresc să îl consulte.

Avocați/consilieri juridici (Nomikoí Sýmvouloi)

După cum s-a menționat mai sus, Cipru aplică un sistem standard în cadrul căruia avocații/consilierii juridici își exercită profesia.

Notari publici (Symvolaiográfoi)

Profesia de notar public nu există în Cipru. Activitatea desfășurată de obicei de un notar public este efectuată de un avocat.

Alte profesii juridice

Următoarele profesii din Republica Cipru sunt legate de profesiile juridice:

Grefieri (Protokollités)

Grefierii sunt numiți de Curtea Supremă. Aceștia sunt funcționari judiciari, de obicei avocați cu pregătire juridică solidă. Grefierii au atribuții specifice, stipulate în legea corespunzătoare. Grefierul cu cel mai înalt grad profesional coordonează personalul instanței și răspunde de supravegherea generală a acestuia. Aceste atribuții pot fi îndeplinite și de un grefier numit de Curtea Supremă.

Executori judecătorești (Epidótes)

Există două tipuri de executori judecătorești: executori judecătorești privați, a căror activitate se limitează la notificarea sau comunicarea diferitelor acte judiciare și executori judecătorești angajați de instanță, care se ocupă în principal de executarea hotărârilor judecătorești.

Asistenți juridici (Dikigorikoí Ypálliloi)

Titulatura de asistent juridic (dikigorikós ypállilos) se obține după efectuarea unui stagiu de 6 luni într-un cabinet de avocatură și după depunerea unei cereri în acest sens la grefa instanței teritoriale în a cărei circumscripție se află cabinetul de avocatură la care lucrează candidatul.

Linkuri utile

Parchetul general

Curtea Supremă

Ultima actualizare: 11/03/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.