NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Tipuri de profesii juridice

Cipru

Conținut furnizat de
Cipru
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Profesii juridice – Introducere

Profesia de avocat – Introducere

Profesia de avocat în Republica Cipru (Κυπριακή Δημοκρατία) este reglementată de diferitele dispoziţii ale Legii privind avocaţii (Ο περί Δικηγόρων Νόμος), capitolul 2, modificată în mai multe rânduri.

Conform dispoziţiilor Legii privind avocaţii, orice persoană care doreşte să practice profesia de avocat trebuie:

  • să deţină o diplomă de studii în domeniul juridic recunoscută de Consiliul juridic (Νομικό Συμβούλιο);
  • să fi efectuat un stagiu de formare de un an la un cabinet de avocatură în cadrul căruia cel puţin un avocat şi-a desfăşurat activitatea timp de minim 5 ani la acea dată;
  • să fi promovat examenele organizate sau desfăşurate sub coordonarea Consiliului juridic.

Alte profesii conexe

Nu există alte profesii conexe în Cipru, cum ar fi, de exemplu, profesia de notar public. Toate aspectele legate de actele juridice sunt de competența avocaților şi numai membrii Asociației Barourilori din Cipru (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) pot să exercite profesia de avocat, în conformitate cu legile relevante. Avocaţii pensionaţi îşi pot continua activitatea cu titlul de consultanţi juridici interni, atât în cabinetele de avocatură existente, cât şi în cadrul altor organizaţii.

Una dintre profesiile care pot fi considerate conexe este cea de asistent juridic (δικηγορικοί υπάλληλοι), pentru care există dispoziții legislative separate. Persoanele care doresc să practice această profesie trebuie să fi absolvit studiile liceale, să fi lucrat într-un cabinet de avocatură timp de cel puţin şase luni consecutive, să aibă o moralitate impecabilă şi să depună o cerere la grefa instanţei teritoriale competente pentru localitatea în care îşi desfăşoară activitatea candidatul.

Procurori (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organizare

Generalităţi

Pe lângă capacitatea sa de consilier juridic al statului, Procurorul general (Γενικός Εισαγγελέας) al Republicii conduce de asemenea Direcția de contencios (Νομική Υπηρεσία) şi acţionează în calitate de șef al parchetelor (Director of Public Prosecutions) (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

Direcția de contencios condus de procurorul general este format din avocaţi, unii dintre aceştia fiind specializaţi în drept penal şi ocupându-se de cauzele judecate de către Instanţa superioară de drept penal. Procurorul general este informat cu privire la toate cauzele şi dă dispoziţiile necesare.

Pe lângă membrii Direcția de contencios, membrii Poliţiei din Cipru (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου) care deţin o diplomă în domeniul juridic şi au calificarea să exercite profesia de avocat pot desfăşura activitatea de procurori publici. Deşi sunt membri ai poliţiei, aceştia sunt subordonaţi procurorului general atunci când acţionează în calitate de procurori. Procurorull general are aceleaşi atribuţii cu privire la activitatea desfăşurată de aceştia ca şi pentru activitatea desfăşurată de membrii Direcției de contencios.

În cazuri excepţionale, procurorul general poate dispune avocaţilor pledanţi cu rezultate remarcabile să preia anumite cauze.

Rolurile şi responsabilităţile procurorilor publici

Parchetul (Κατηγορούσα Αρχή) de pe lângă instanţele penale teritoriale este condus de avocaţi pledanţi (juriștii) care îşi desfăşoară activitatea în departamentele de urmărire penală ale poliţiei, deşi există posibilitatea să se dispună ca, în anumite situaţii, un membru al Dircției de contencios să desfăşoare această activitate. Parchetul de pe lângă Instanţa superioară de drept penal este condus de avocaţi din cadrul Direcției de contencios. Indiferent de persoana care conduce autoritatea de urmărire penală, toate acestea sunt subordonate procurorului general, care poate interveni în orice moment şi poate, în anumite situaţii, să dispună încetarea urmăririi penale.

Direcția de contencios este condusă de către procurorul general, secondat de procurorul general adjunct (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), urmat de procurorii republicii (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), consilierii principali ai republicii (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) şi consilierii republicii (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Unul dintre procuroriii republicii conduce Secţia penală a Direcției de contencios (Τμήμα Ποινικού Δικαίου), fiind de asemenea subordonat procurorului general.

Procesul se desfăşoară sub forma unor pledoarii. Acuzarea îşi prezintă probele, iar martorii acuzării sunt interogaţi, interogaţi în contradictoriu şi re-interogaţi. După audierea tuturor martorilor acuzării, instanţa trebuie să hotărască dacă Parchetul are o cauză prima facie. În cazul unui răspuns afirmativ, i se cere pârâtului să declare dacă este vinovat sau nevinovat. Instanţa informează pârâtul că poate să-şi cheme proprii martori şi să depună mărturie sub jurământ; în acest caz, atât martorii pârâtului, cât şi pârâtul însuşi vor fi interogaţi în contradictoriu de către procuror. În cazul în care pârâtul face o declaraţie fără prestare de jurământ de pe banca acuzaţilor, nu se efectuează interogatoriul în contradictoriu.

Instanţa pronunţă hotărârea la sfârşitul procesului. Dacă este achitat, pârâtul este absolvit şi eliberat. Dacă acesta este condamnat, apărarea are posibilitatea să pledeze pentru o pedeapsă mai mică şi, după încheierea procedurilor, instanţa stabileşte o sentinţă adecvată.

Judecătorii

Organizare

Structura instanţelor cipriote este foarte clară:

Curtea Supremă (Ανώτατο Δικαστήριο)

Curtea Supremă a fost înfiinţată în temeiul Legii privind organizarea justiţiei (Alte dispoziţii) din 1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [Legea 33/1964], după ce preşedintele Curţii Supreme şi cel al Curţii Constituţionale Supreme au demisionat, dizolvând astfel cele două instanţe, deoarece reprezentanţii comunităţii turce din cadrul diferitelor organe ale statului au refuzat să participe şi să aprobe hotărârile necesare.

Membrii Curţii Supreme sunt numiţi de către preşedintele Republicii Cipru. Există în prezent 13 membri, dintre care unul este desemnat preşedinte. Numai persoanele cu o moralitate impecabilă şi care au desfăşurat cel puţin 12 ani de activitate remarcabilă în sistemul judiciar pot fi numiţi membri ai Curţii Supreme.

Instanţa superioară de drept penal (Κακουργιοδικεία)

Instanţa superioară de drept penal este instanţa supremă de drept penal de prim grad de jurisdicţie din Republica Cipru şi este formată din trei judecători (preşedintele, un judecător din cadrul instanţei teritoriale supreme şi un judecător din cadrul instanţei teritoriale). Membrii Instanţei superioare de drept penal sunt numiţi de Curtea Supremă pe termen de doi ani din rândul preşedinţilor de instanţe teritoriale, al judecătorilor din cadrul instanţelor teritoriale supreme şi, respectiv, al judecătorilor din cadrul instanţelor teritoriale.

Instanţe teritoriale (Επαρχιακά Δικαστήρια)

În fiecare district al Republicii Cipru există o instanţă teritorială cu competenţă nelimitată, bineînţeles, cu excepţia cauzelor care intră în competenţa Curţii Supreme şi a instanţelor specializate menţionate mai jos. Judecătorii instanţelor teritoriale sunt împărţiţi în preşedinţi ai instanţelor teritoriale, judecători din cadrul instanţelor teritoriale supreme şi judecători din cadrul instanţelor teritoriale. Judecătorii din cadrul instanţelor teritoriale sunt numiţi, transferaţi şi promovaţi de către Curtea Supremă.

Instanţe de dreptul familiei (Οικογενειακά Δικαστήρια)

Instanţele de dreptul familiei, înfiinţate în temeiul Legii privind instanţele de dreptul familiei (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (Legea 23/90), sunt alcătuite din trei membri (un preşedinte şi doi membri laici); toţi trebuie să aibă experienţă în sistemul judiciar şi să fi practicat cu succes o profesie juridică înainte de numirea lor în cadrul acestei instanţe.

Instanţa de control locativ (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Această instanţă specializată este alcătuită din trei membri, un preşedinte şi doi membri laici. Preşedintele instanţei trebuie să fie un avocat care a practicat cu succes această profesie cel puţin acelaşi număr de ani ca şi cel necesar pentru numirea în cadrul instanţei teritoriale.

Instanţa pentru litigiile de muncă (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Ca şi în cazul Instanţei de control locativ, Instanţa pentru litigiile de muncă este alcătuită din trei membri: un preşedinte şi doi membri laici. Preşedintele trebuie să fie un avocat care şi-a exercitat profesia timp de cel puţin 5 ani înainte de numirea sa în cadrul acestei instanţe.

Instanţa militară (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Cea din urmă instanţă specializată este Instanţa militară, condusă de un avocat de renume şi care, în momentul numirii, deţine calificările necesare pentru a deveni judecător în cadrul instanţelor teritoriale.  Preşedintele Instanţei militare trebuie să fie un cadru militar abilitat, cu gradul minim de colonel. Membrii laici ai instanţei militare trebuie să fie cadre militare profesioniste.

Repertoriu (Ευρετήριο)

Există un repertoriu pe site-ul internet al Curţii Supreme care conţine informaţii generale cu privire la instanţele judecătoreşti din Cipru.

Roluri şi responsabilităţi

Curtea Supremă

Curtea Supremă joacă rolul de instanţă de apel împotriva hotărârilor emise de toate instanţele de grad inferior de jurisdicţie din Republica Cipru şi de curte de primă instanţă pentru diferite litigii, cum ar fi, de exemplu, cele care ţin de dreptul administrativ şi de dreptul maritim. Aceasta emite de asemenea certiorari, mandamus şi alte ordonanţe, monitorizează activitatea tuturor instanţelor de grad inferior de jurisdicţie din Republica Cipru pentru a asigura că acestea îşi desfăşoară activitatea în mod corespunzător şi exercită controlul disciplinar asupra membrilor sistemului judiciar.

Instanţe superioare de drept penal

Cu excepţia anumitor infracţiuni foarte grave, fiecare instanţă superioară de drept penal are competenţa de a judeca în primă instanţă toate infracţiunile pentru care se acordă pedepse conform Codului penal (Ποινικός Κώδικας) sau oricărei alte legi, săvârşite pe teritoriul republicii sau în părţile cipriote ale zonelor de suveranitate ale Regatului Unit, care implică cetăţeni ciprioţi (fie ca victime, fie ca pârâţi), ori în orice altă ţară dacă pârâtul se afla în serviciul republicii sau pe o navă sau o aeronavă aflată pe teritoriul republicii sau în alte locuri şi în alte situaţii prevăzute prin lege.

Instanţe teritoriale

Instanţele teritoriale, alcătuite dintr-un preşedinte, pot să judece şi să pronunţe hotărâri în primă instanţă cu privire la orice acţiune care intră în competenţa lor teritorială.

Orice judecător din cadrul instanţelor teritoriale supreme sau din cadrul instanţelor teritoriale este competent (cu anumite excepţii) să pronunţe hotărâri cu privire la orice acţiune în care suma contestată sau valoarea obiectului litigiului nu depăşeşte 500 000,00 EUR pentru instanţele teritoriale supreme şi, respectiv, 100 000,00 EUR pentru instanţele teritoriale.

Competenţa în materie penală a instanţelor teritoriale acoperă toate infracţiunile săvârşite pe teritoriul districtului pentru care instanţa respectivă este competentă, pentru care legea prevede o pedeapsă cu închisoarea de maxim 5 ani şi/sau o amendă de până la 50 000,00 EUR şi pentru care instanţa poate dispune acordarea de despăgubiri victimei infracţiunii cu o valoare de până la 6 000 EUR.

Toate hotărârile judecătoreşti pronunţate de instanţele teritoriale, atât în materie civilă, cât şi în materie penală, pot fi atacate fără restricţii la Curtea Supremă.

Instanţe specializate

Instanţele de dreptul familiei sunt competente pentru aproape toate litigiile legate de căsătorie. Competenţa Instanţei de control locativ este limitată la litigiile care implică clădiri care fac obiectul reglementării chiriilor. Instanţa pentru litigiile de muncă este competentă numai pentru litigiile care implică relaţiile dintre angajator şi angajat, în special în cazurile de concedieri pretinse ilegale. Instanţa militară este competentă să judece cauzele penale care implică membri ai Gărzii Naţionale (Εθνική Φρουρά) sau încălcări ale regulamentelor Gărzii Naţionale.

Toate hotărârile pronunţate de instanţele menţionate anterior pot fi atacate la Curtea Supremă.

Organizarea profesiilor juridice: Avocaţi (Δικηγόροι)

Există un sistem formal pentru furnizarea de servicii juridice în Republica Cipru, iar toate persoanele implicate în furnizarea acestui tip de servicii sunt numite avocaţi, indiferent de ţara în care au studiat şi de diploma de studii superioare pe care au obţinut-o în cadrul studiilor absolvite în domeniul juridic.

Există, bineînţeles, pe internet un repertoriu care cuprinde nume de avocaţi, la care avocaţii şi judecătorii au acces gratuit şi pe care publicul îl poate consulta contra unei taxe.

Baze de date juridice

Site-ul internet leginetcy cuprinde legislaţie, jurisprudenţă şi reglementări şi poate fi consultat gratuit de către avocaţi, judecători şi administraţie. Orice altă persoană care doreşte să consulte acest site internet trebuie să plătească un abonament. Site-ul internet cylaw conţine hotărâri judecătoreşti şi oferă acces gratuit tuturor celor care doresc să-l consulte.

Avocaţi/Consilieri juridici (Νομικοί Σύμβουλοι)

Există un sistem formal în cadrul căruia avocaţii/consilierii juridici îşi exercită profesia.

Notari publici (Συμβολαιογράφοι)

Profesia de notar public nu există în Cipru. Activitatea desfăşurată în general de un notar public este efectuată în Cipru de către avocaţi.

Alte profesii juridice

Următoarele profesii din Republica Cipru sunt legate de profesiile juridice:

Grefieri (Πρωτοκολλητές)

Grefierii sunt numiţi de Curtea Supremă; aceştia sunt angajaţi ai instanţei, de obicei avocaţi, şi au experienţă în domeniul juridic. Grefierii au atribuţii specifice, stipulate în legea corespunzătoare. Grefierul şef este numit de către Curtea Supremă să conducă personalul instanţei, asupra căruia are atribuţii de control.

Executori judecătoreşti

Există două tipuri de executori judecătoreşti: executori judecătoreşti privaţi, ale căror atribuţii sunt limitate la notificarea/comunicarea diferitelor acte judiciare, şi executorii judecătoreşti ai instanţei, care se ocupă în principal cu executarea hotărârilor judecătoreşti.

Asistenţii avocaţilor (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

Titlul de asistent al unui avocat se obţine după efectuarea unui stagiu de 6 luni într-un cabinet de avocatură şi după depunerea unei cereri în acest sens la grefa instanţei teritoriale competente pentru localitatea în care se desfăşoară activitatea candidatului.

Linkuri relevante

Procurorul general

Curtea Supremă

Ultima actualizare: 11/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.