Tipuri de profesii juridice

Danemarca

Această secțiune vă oferă o prezentare generală a profesiilor juridice din Danemarca.

Conținut furnizat de
Danemarca

Procurori

Organizare

Parchetele daneze (den danske anklagemyndighed) se află sub autoritatea Ministerului Justiției. Structura parchetelor este formată din procurorul-șef (rigsadvokaten), procurorii publici (statsadvokaterne) și șefii poliției (politidirektørerne).

Procurorul-șef desfășoară proceduri penale pentru cauze aflate pe rolul Curții Supreme și, de asemenea, participă la audieri derulate în fața Curții speciale de acuzare și revizuire (Den Særlige Klageret).

Procurorul-șef este superiorul ierarhic al celorlalți procurori și supraveghează activitatea acestora. De asemenea, procurorul-șef soluționează căile de atac formulate împotriva soluțiilor dispuse de procurorii publici în primă instanță.

Rol și responsabilități

Atribuțiile și organizarea parchetelor sunt prevăzute în capitolul 10 din Legea privind administrarea justiției (retsplejeloven) (§§ articolele 95-107).

Sarcina parchetelor, în cooperare cu poliția, este să urmărească infracțiuni în justiție în conformitate cu normele prevăzute în Legea privind administrarea justiției. § Articolul 96 alineatul (2) prevede că parchetele trebuie să deruleze toate procedurile cu viteza impusă de natura cauzei. În acest sens, pachetele trebuie să se asigure, pe de o parte, că cei pasibili de pedeapsă sunt urmăriți în justiție și, pe de altă parte, că cei nevinovați nu fac obiectul urmăririi penale („principiul obiectivității”).

Șase procurori publici regionali derulează proceduri penale – căi de atac și procese cu jurați – aflate pe rolul înaltelor curți și supraveghează instrumentarea cauzelor penale de către șefii poliției. De asemenea, procurorii publici regionali soluționează căi de atac formulate împotriva deciziilor luate de șefii poliției în ceea ce privește acțiunile de urmărire penală. În cele din urmă, procurorii publici se ocupă de cauzele având ca obiect despăgubiri în legătură cu acțiunile de urmărire penală și plângerile formulate la adresa poliției.

Procurorul public pentru infracțiuni economice grave (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet) derulează urmărirea penală pentru cazurile importante de infracțiuni economice din întreaga țară.

Procurorul public pentru chestiuni penale internaționale speciale (Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager) derulează urmărirea penală pentru infracțiuni internaționale comise în străinătate, inclusiv infracțiunea de genocid, crime împotriva umanității și crime de război.

Șefii poliției acționează în calitate de procurori la instanțele districtuale (în primă instanță) și, prin urmare, sunt responsabili – în afara conducerii poliției – de investigațiile desfășurate de brigada de poliție și de activitățile parchetului local.

Judecători

Organizare

Consiliul pentru numiri în domeniul judiciar (Dommerudnævnelsesrådet) este responsabil pentru înaintarea de propuneri către ministrul justiției privind numirile în domeniul judiciar, cu excepția numirii președintelui Curții Supreme. În practică, ministrul justiției urmează întotdeauna recomandările consiliului.

De procedurile disciplinare privind judecătorii și alt personal judiciar din cadrul instanțelor daneze se ocupă Curtea specială de acuzare și revizuire (Den Særlige Klageret).

Administrația instanțelor daneze (Domstolsstyrelsen) deține responsabilitatea globală pentru formarea personalului judiciar din cadrul instanțelor.

Rol și responsabilități

De regulă, judecătorii profesioniști din Danemarca nu se specializează într-un anumit domeniu. Judecătorii pot fi numiți pe un post permanent sau temporar (interimar). Judecătorii asistenți (retsassessorer) și judecătorii supleanți (dommerfuldmægtige) soluționează de obicei cauze minore (de exemplu, executorii judecătorești).

Cu câteva excepții importante, judecătorii consultanți (lægdommere) participă la toate procedurile penale soluționate de instanțele reprezentând primul și al doilea grad de jurisdicție. În cauzele civile, instanțele din primul și al doilea grad de jurisdicție pot utiliza experți evaluatori (sagkyndige domsmænd). Judecătorii consultanți și experții evaluatori sunt numiți pentru un mandat de patru ani.

Baze de date juridice

Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:

Site-ul web al Asociației judecătorilor danezi (Den Danske Dommerforening)

Pagina principală a Asociației judecătorilor supleanți (Dommerfuldmægtigforeningen)

Informații cu privire la personalul administrativ al instanțelor  PDF (361 Kb) en

Organizarea profesiilor juridice: avocați (advokater)

Avocați

Avocați cu drept de practică privată

Toți avocații danezi sunt membri ai Asociației daneze a baroului avocaților și a practicienilor în drept (Advokatsamfundet), care a fost înființată în 1919.

Avocați interni și avocați stagiari (advokatfuldmægtige)

Avocații și avocații stagiari sunt organizați în cadrul Asociației avocaților și a avocaților stagiari (Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige – FAAF), care face parte din Asociația daneză a juriștilor și a economiștilor (Danmark Jurist- og Økonomforbund – Djøf). Djøf constituie cel mai mare sindicat din Danemarca și cea mai mare organizație de susținere și promovare pentru studenții și angajații în domeniul dreptului, administrației, guvernanței, cercetării, educației, comunicațiilor, economiei și științelor politice. Sindicatul numără aproximativ 50 000 de membri care activează în aceste domenii. Din cei aproximativ 1 500 de membri ai FAAF, aproximativ 900 sunt avocați cu drept de practică privată.

Consilieri juridici

Consilierii juridici sunt organizați în cadrul Asociației daneze a baroului avocaților și a practicienilor în drept, însă pot alege, de asemenea, să se alăture Asociației consilierilor juridici danezi (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). În prezent, aproximativ două treimi din membrii DVJ sunt avocați cu drept de practică în Danemarca. La modul general, DVJ reprezintă interesele profesionale ale consilierilor juridici. De asemenea, asociația urmărește să promoveze recunoașterea și înțelegerea activității consilierilor juridici și a importanței în continuă creștere a acestei activități pentru întreprinderi, autorități publice, organizații neguvernamentale și pentru societate în general. DVJ este membru al Asociației europene a consilierilor juridici din societățile comerciale (ECLA).

Diferența dintre avocații cu drept de practică privată și consilierii juridici

În Danemarca, consilierii juridici cu drept de liberă practică în această țară fac obiectul acelorași norme care se aplică în cazul avocaților cu drept de practică privată. Legea privind administrarea justiției nu face distincție între cele două categorii, ambele fiind incluse în Asociația daneză a baroului avocaților și a practicienilor în drept.

Aceasta înseamnă că, în esență, consilierii juridici au același statut juridic ca alți avocați în ceea ce privește codul deontologic (advokatetiske regler), secretul profesional, confidențialitatea client-avocat etc. Cu toate acestea, codul deontologic a fost modificat pentru a include consilierii juridici, având în vedere circumstanțele specifice în care acești își desfășoară activitatea.

Principiul confidențialității în relația client-avocat, astfel cum se aplică consilierilor juridici, se bazează, așadar, pe aceleași norme ca și cele aplicabile avocaților cu drept de practică privată. Instanțele nu au analizat încă dacă standardul pentru consilierii juridici este același ca pentru alți avocați sau mai scăzut.

Singura excepție de la regula conform căreia consilierii juridici au același statut juridic ca ceilalți avocați se referă la persoanele care pot fi reprezentate de un consilier juridic în calitate de avocat. Posibilitatea prevăzută de lege de a acționa în calitate de consilier juridic este considerată ca o excepție implicită de la articolul § 124 din Legea privind administrarea justiției cu privire la tipul de întreprindere pentru care poate lucra un avocat.

Prin urmare, cu excepția situației în care practică avocatura în privat, consilierii juridici pot utiliza titlul de „avocat” numai atunci când reprezintă întreprinderea sau organizația angajatoare. Aceasta înseamnă că dacă angajatorul îi solicită consilierului juridic să ofere consultanță juridică unui client sau unui asociat, consilierul juridic poate acționa în calitate de avocat numai dacă are drept de practică privată și oferă consultanță clientului sau asociatului în această calitate.

În cazul în care consilierul juridic nu are drept de practică privată și oferă consultanță juridică unui client sau unui asociat care are calitate de consumator, iar consilierea este oferită în scopuri comerciale, Legea privind consultanța juridică (lov om juridisk rådgivning) se aplică consilierului juridic cu o singură excepție: Legea nu se aplică consultanței juridice oferite de sindicate și de organizații neguvernamentale. Motivul pentru această excepție este constituit de faptul că o astfel de consiliere nu este oferită în scopuri comerciale și este considerată în general ca un serviciu care merge dincolo de serviciul general pe care sindicatul îl oferă membrilor săi în scopul îndeplinirii obiectivelor sale principale.

Prin urmare, consultanța juridică oferită unui consumator de către un angajat cu drept de liberă practică în avocatură al unui sindicat, este reglementată numai de normele generale în materie de răspundere civilă, delictuală și cvasi-delictuală și numai indirect de codul deontologic. În temeiul acestuia din urmă, în conformitate cu articolul § 126 alineatul (4) din Legea privind administrarea justiției, un avocat nu poate (atunci când nu este în exercițiul funcțiunii) să manifeste un comportament nedemn pentru un avocat atunci când acționează în chestiuni de ordin comercial sau financiar.

Legea privind consultanța juridică

Începând cu luna iulie 2006, consultanța juridică oferită consumatorilor în scopuri comerciale face obiectul unei legi separate, care se aplică indiferent de studiile persoanei care oferă consilierea. În lege se prevede în mod expres că aceasta nu se aplică consultanței juridice oferite de avocați în exercitarea profesiei de avocat independent. Legea nu se aplică nici consultanței juridice oferite de sindicate sau de organizații neguvernamentale, întrucât nu se consideră că o astfel de consultanță este oferită în scopuri comerciale (a se vedea mai sus). Totodată, legea nu reglementează consultanța juridică oferită de întreprinderile financiare care intră sub incidența Legii privind instituțiile financiare, atât timp cât ministrul afacerilor economice și comerciale a emis norme de bune practici în domeniul în cauză.

Totuși, astfel cum s-a menționat anterior, acest lucru nu înseamnă că oferirea de consultanță juridică de către o persoană cu drept de liberă practică în avocatură nu este reglementată de lege. În cazul în care un consilier juridic cu drept de liberă practică în avocatură oferă consultanță juridică unui consumator (adică unei persoane diferite de angajatorul său), iar consilierul juridic nu practică avocatura și în privat, acest serviciu este reglementat de Legea privind consultanța juridică, în cazul în care se consideră că respectiva consiliere a fost oferită în scopuri comerciale.

Principalele caracteristici ale Legii privind consilierii juridici sunt următoarele:

  • Un consilier juridic trebuie să se comporte în conformitate cu bunele practici în materie de consultanță juridică. Aceasta presupune că respectivul consilier juridic trebuie să își îndeplinească atribuțiile în mod minuțios, cu conștiinciozitate și consecvență, conform cerințelor legitime ale interesului superior al clientului. Consilierea se oferă cu celeritate.
  • Contractele de consultanță juridică trebuie încheiate în formă scrisă.
  • Un consilier juridic nu are obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă, însă în contractul încheiat trebuie să se regăsească informații în acest sens.
  • Un consiliere juridic trebuie să informeze clientul cu privire la costul consultanței juridice.
  • Un consilier juridic nu primește fonduri fiduciare.
  • Un consilier juridic nu trebuie să accepte sarcini cu privire la care are un interes de ordin personal sau financiar.
  • Un consilier juridic respectă normele de bune practici în materie de consiliere emise de ministrul justiției. Ombudsmanul pentru consumatori supraveghează respectarea de către consilier a legii și a normelor de bună practică.

Baze de date juridice

Aceste informații sunt disponibile pe site-ul web al Asociației daneze a baroului avocaților și a practicienilor în drept.

Site-ul web conține informații privind profesia de avocat în Danemarca și o listă a avocaților cu drept de practică.

Alte profesii juridice

Organizații care oferă asistență judiciară

Există instituții care oferă asistență judiciară pe întreg teritoriul Danemarcei. Orice persoană care dorește să beneficieze de asistență judiciară poate contacta Agenția pentru afaceri civile (Civilstyrelsen), de unde va fi îndrumată către cea mai apropiată instituție. Adresa este:

Agenția pentru afaceri civile

Toldboden 2, etaj 2.

8800 Viborg.

Tel.: +45 33 92 33 34

Email: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Ultima actualizare: 15/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.