Tipuri de profesii juridice

Finlanda

Această secțiune vă oferă o imagine de ansamblu asupra profesiilor juridice din Finlanda.

Conținut furnizat de
Finlanda

Profesii juridice – introducere

Profesiile juridice din Finlanda includ judecătorii, procurorii, avocații din oficiu, avocații, consilierii juridici autorizați, notarii publici și executorii judecătorești.

Procurori

Organizare

Autoritatea națională de urmărire penală are aproximativ 550 de angajați. Dintre aceștia, aproximativ 400 sunt procurori. De asemenea, autoritatea are aproximativ 150 de angajați încadrați pe posturi de personal de sprijin și experți.

Autoritatea națională de urmărire penală este alcătuită din Biroul procurorului general, care constituie unitatea administrativă centrală și din cinci parchete districtuale aferente următoarelor regiuni: Finlanda de Sud, Finlanda de Vest, Finlanda de Nord, Finlanda de Est și Åland. Autoritatea are 34 de birouri pe întreg teritoriul Finlandei.

Autoritatea națională de urmărire penală este condusă de procurorul general, în calitate de procuror suprem al țării.

Biroul procurorului general este responsabil de administrarea, coordonarea și supravegherea la nivel central a Autorității naționale de urmărire penală și de funcționarea acesteia în general. Activitatea de urmărire penală în sine este desfășurată de parchetele districtuale.

Autoritatea națională de urmărire penală este subordonată din punct de vedere administrativ Ministerului Justiției.

Atribuții

Autoritatea de urmărire penală este o autoritate independentă a statului și face parte din sistemul judiciar. Atribuția sa este de a se asigura că există răspundere penală, și anume că o infracțiune este pasibilă de pedeapsă în sensul legii. Procurorii adoptă în mod independent propriile decizii în materie de urmărire penală și sunt organe judiciare independente.

În cadrul procedurilor penale, procurorului, dintre autoritățile publice, îi revine cel mai substanțial rol; în lanțul procedural, acest rol extinzându-se de la instrucția penală la procedurile judiciare. De asemenea, un procuror poate aplica amenzi contravenționale.

Atribuțiile procurorului vizează în principal urmărirea penală și procedurile judiciare. În cursul urmăririi penale, procurorii decid asupra cauzelor cu care sesizează instanța, în baza acuzațiilor aduse. În cadrul unui proces, responsabilitatea de a dovedi că infracțiunea de care este acuzat un inculpat există, îi revine procurorului.

Procurorul se va asigura, de asemenea, că instrucția penală este desfășurată suficient de riguros. Procurorul se familiarizează cu cauzele penale mai complexe încă de la începutul instrucției penale și, de asemenea, la propunerea procurorului de caz, poate încheia instrucția penală înainte de faza punerii sub acuzare.

Rolul procurorului în faza de instrucție penală este deosebit de important atunci când există suspiciunea că un funcționar al poliției a săvârșit o infracțiune. În acest caz, procurorul va coordona faza de instrucție penală.

Baze de date juridice

Mai multe informații se pot găsi pe site-ul web al Autorității naționale de urmărire penală.

Judecători

Organizare

În Finlanda, majoritatea hotărârilor judecătorești sunt pronunțate de judecători profesioniști. În tribunalele districtuale, există și judecători consultanți. Judecătorii sunt membri ai unui sistem judiciar independent. Aceștia dețin funcții la Curtea Supremă, la curțile de apel și la instanțele districtuale, la Curtea Supremă Administrativă și instanțele administrative, la Tribunalul pentru asigurări, la Tribunalul pentru litigii de muncă și la Tribunalul comercial. Judecătorii sunt funcționari de stat și nu pot fi eliberați din funcție. Un judecător nu poate fi suspendat din funcție, decât printr-o hotărâre judecătorească. În plus, un judecător nu poate fi transferat pe un alt post fără consimțământul său.

Capitolul 12 din Legea funcționarilor publici din administrația centrală conține dispoziții legale distincte pentru judecători în calitate de funcționari publici. Conform legii, dispozițiile care reglementează concediul fără plată, mustrarea, munca temporară și destituirea în cazul altor funcționari publici nu se aplică judecătorilor. Conform Legii funcționarilor publici din administrația centrală, judecătorii sunt obligați să demisioneze odată ce au împlinit vârsta legală de pensionare (pentru judecători, aceasta este de 68 de ani) sau dacă se află în situația pierderii permanente a capacității de muncă.

Atribuții

Judecători

O persoană care dorește să aibă calitatea de judecător trebuie să aibă studii universitare superioare de drept și să fi efectuat un an de stagiu într-un complet de judecată în cadrul unei instanțe de prim grad de jurisdicție. Traseul obișnuit pentru profesia de judecător este ocuparea funcției de grefier-referent (secretar superior) la curtea de apel, după care urmează numirea ca judecător la o instanță districtuală sau la o curte de apel. În viitor, candidații vor beneficia de cursuri speciale de formare. Posturile vacante sunt anunțate de Curtea de apel, iar caracterul adecvat al candidaților este evaluat de Consiliul pentru numiri în domeniul judiciar. Judecătorii sunt numiți de Președintele Republicii.

Judecători consultanți

Tribunalele districtuale cuprind membri consultanți sau „judecători consultanți” care participă la pronunțarea hotărârilor în anumite cauze. În principiu, judecătorii consultanți sunt folosiți în cauze penale, însă pot fi cooptați și în litigii în materie civilă și privind contracte de închiriere. Într-un tribunal districtual, o cauză este judecată de un judecător titular care îndeplinește funcția de președinte al completului și de trei judecători consultanți. Judecătorii consultanți sunt abilitați în mod independent și, atunci când este necesar, hotărârile sunt adoptate prin vot; verdictul este stabilit în baza opiniei majoritare. Dacă există egalitate de voturi într-o cauză penală, va prevala opinia cea mai avantajoasă pentru inculpat; într-o cauză civilă, președintele are votul decisiv.

Consiliile municipale numesc judecătorii consultanți pentru mandate de patru ani. Fiecare municipiu trebuie să aibă cel puțin doi judecători consultanți; în cazul municipiilor mari, acest număr este mult mai mare. Judecătorii consultanți ar trebui să reprezinte structura de vârsta, sex, limbă și ocupație a municipiului cât mai fidel cu putință.

Judecătorul consultant trebuie să fie cetățean finlandez. Persoanele sub 25 de ani sau peste 63 de ani nu pot fi numite judecători consultanți. Persoanele care au calitate oficială în cadrul instanțelor sau al penitenciarelor nu pot deține funcția de judecător consultant; această funcție nu poate fi exercitată nici de procurori, avocați sau funcționari al poliției. Un judecător consultant depune un jurământ sau dă o declarație solemnă înainte de a-și ocupa funcția.

Obiectivul este ca fiecare judecător consultant să participe la o ședință de judecată aproximativ o dată pe lună sau de 12 ori pe an. Tribunalul districtual plătește judecătorilor consultanți un onorariu de ședință și îi despăgubește pentru pierderea de venit.

Avocații din oficiu

Organizare

Avocații din oficiu sunt avocați angajați de Birourile de asistență judiciară acordată pe cheltuiala statului. Acești avocați sunt funcționari de stat numiți în funcție de ministrul justiției. Birourile de asistență judiciară sunt coordonate de Ministerul Justiției.

Cerințele de eligibilitate pentru funcția de avocat din oficiu sunt diploma de masterat în drept (oikeustieteen kandidaatti sau oikeustieteen maisteri) și experiență adecvată în avocatură sau soluționarea cauzelor. Mulți avocați din oficiu dețin, de asemenea, titlul onorific de varatuomari (Master în drept cu formare în instanțe judecătorești).

Avocații din oficiu sunt angajați să se prezinte în fața instanțelor. În activitățile pe care le realizează, aceștia au obligația de a respecta normele de conduită profesională adecvată aplicabile avocaților. În acest sens, aceștia sunt supuși normelor disciplinare ale Baroului din Finlanda. Mai mult de jumătate din avocații din oficiu din Finlanda sunt membrii ai Baroului. Avocații din oficiu sunt independenți de orice alți factori în realizarea obligațiilor aferente.

Avocați

Numai membrii Baroului din Finlanda au dreptul să folosească titlurile profesionale „asianajaja” sau „advokat” (în limba suedeză). Orice persoană care solicită dobândirea calității de membru al Baroului din Finlanda trebuie:

 • să fie titularul unei Diplome de master în drept (LL.M.) care să îi confere dreptul să ocupe o funcție în sistemul judiciar;
 • să fie cunoscută drept o persoană integră;
 • să aibă mai mulți ani de experiență în profesia juridică și în alte activități judiciare;
 • să fie declarată admisă la un examen special care cuprinde elementele de bază ale profesiei de avocat și ale eticii profesionale;
 • să fie autonomă și independentă față de orice influență exercitată de guvern și de toate celelalte organisme, cu excepția clientului său;
 • să aibă diverse calificări, după caz.

Responsabilitățile avocaților și supravegherea activității acestora

În sensul răspunderii penale sau civile, responsabilitatea avocatului nu diferă, în principiu, de responsabilitatea altor cetățeni. Cu toate acestea, fiecare avocat trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă pentru a acoperi daunele care decurg din orice fel de acțiune cu excepția acțiunilor premeditate sau a neglijenței grave. Baroul a constituit un fond de despăgubire pentru a acoperi prejudiciile care rezultă din comportamentul infracțional al avocatului.

De asemenea, avocatul are și o responsabilitate profesională. Consiliul Baroului trebuie să se asigure că avocații își îndeplinesc obligațiile conform eticii profesionale. În caz contrar, Baroul va iniția o acțiune disciplinară care, de cele mai multe ori, începe cu o reclamație sau un avertisment în formă scrisă. Cancelarul Justiției este informat despre deciziile adoptate de Barou și poate contesta aceste decizii la Curtea de Apel din Helsinki.

Baroul din Finlanda este o organizație de drept public reglementată de Legea privind avocații din 1958. Această organizație a fost precedată de o asociație înregistrată sub același nume. Toți membrii acestor două organizații sunt și au fost dintotdeauna avocați.

Baroul are aproximativ 1 850 de membri, denumiți „avocați” (în limba finlandeză: asianajaja; în limba suedeză: advokat). În birourile de avocatură sunt angajați aproximativ 600 de practicieni în domeniul dreptului asociați. Aproximativ 120 dintre avocați sunt avocați din oficiu. De asemenea, în birourile de asistență judiciară sunt angajați peste 100 de avocați care acordă asistență judiciară pe cheltuiala statului care nu au sunt membri ai Baroului.

Practicienii în domeniul dreptului care au fost excluși din Barou în urma unor măsuri disciplinare își pot exercita în continuare profesia sub o altă titulatură profesională. În acest caz, totuși, practicianul în domeniul dreptului își exercită profesia fără a i se aplica obligațiile care revin unui avocat și în afara supravegherii Baroului.

Un cetățean al Finlandei sau al unui alt stat din cadrul Spațiului Economic European, care a împlinit vârsta de 25 de ani, poate fi acceptat ca avocat, dacă este cunoscut drept o persoană onestă și dacă este potrivit pentru profesia de avocat din punctul de vedere al celorlalte trăsături ale sale și al stilului său de viață. Acesta trebuie să îndeplinească cerințele privind formarea universitară prevăzute în Finlanda pentru ocuparea unei funcții în sistemul judiciar, să fi dobândit competențele necesare pentru a practica profesia de avocat și să aibă experiență profesională în reprezentarea juridică. De asemenea, acesta nu trebuie să fie în stare de faliment și trebuie să aibă capacitate juridică deplină.

În conformitate cu angajamentele internaționale care au intrat în vigoare în Finlanda, o persoană care nu îndeplinește cerințele privind formarea universitară și care nu a dobândit experiența profesională cerută în Finlanda, dar care are calificarea profesională de avocat în unul din statele Spațiului Economic European, poate dobândi calitatea de avocat. În astfel de cazuri, solicitanții trebuie să dovedească, în cadrul unui examen susținut la Barou, că au cunoștințe suficiente în ceea ce privește dreptul finlandez și profesia de avocat în Finlanda.

În plus, o persoană care deține calificarea profesională de avocat într-un stat membru al Uniunii Europene poate fi acceptată în calitate de avocat fără a susține un examen. Acceptarea în calitate de avocat care nu a susținut un examen este supusă unor condiții, și anume: solicitantul trebuie să fie înscris de cel puțin trei ani în registrul avocaților ținut de Barou, să profeseze sub titlul profesional inițial și să fie calificat pentru a practica avocatura într-un alt stat membru (registrul UE). În plus, persoana trebuie să dovedească că a exercitat în mod constant profesia de avocat în Finlanda cel puțin pe parcursul acestei perioade.

Baze de date juridice

Mai multe informații se găsesc pe site-ul web al Baroului din Finlanda.

Consilieri juridici autorizați

Un consilier juridic autorizat este un practician în domeniul dreptului care a obținut o autorizație din partea Consiliul pentru consilieri juridici pentru a exercita profesia de consilier juridic. Consilierii juridici autorizați au obligația de a respecta norme deontologice echivalente cu cele din Codul de conduită atunci când se prezintă în instanță în calitate de consilier sau de avocat. În acest sens, activitatea consilierilor juridici autorizați este supravegheată de Consiliul de supraveghere al Baroului din Finlanda, de Consiliul pentru consilieri juridici și de Cancelarul Justiției.

Baze de date juridice

Mai multe informații privind lista consilierilor juridici sunt disponibile pe site-ul web al Ministerului Justiției din Finlanda.

Notarii publici

În Finlanda, sarcinile notarilor publici sunt reglementate prin lege. Notarii publici sunt angajați de birourile de stare civilă și oficiile districtuale jurisdicționale. Cerința de eligibilitate pentru funcția de notar public este deținerea unei diplome de master în drept (oikeustieteen kandidaatti sau oikeustieteen maisteri).

În ciuda numeroaselor similitudini, obligațiile notarilor publici din Finlanda diferă considerabil de sarcinile notarilor publici din restul Europei și din Statele Unite. În Finlanda, un notar public este întotdeauna un funcționar de stat. Cu toate acestea, funcția de notar public nu este o funcție cu normă întreagă; majoritatea funcționarilor care îndeplinesc atribuții de notar public sunt registratori districtuali în cadrul birourilor locale de stare civilă. Datorită doctrinei libertății contractuale în materie civilă, confirmarea de către un notar public nu este o condiție prealabilă pentru validitatea contractelor în Finlanda. Singurul contract civil care necesită legalizare în Finlanda este cel de transfer al dreptului de proprietate.

Notarii publici realizează certificarea, printre altele, a semnăturilor, a copiilor certificatelor și a CV-urilor. Notarii publici pot certifica și documentele pe care s-a aplicat o apostilă, un act prin care se confirmă că semnatarul unui anumit document are calitatea indicată în document și este autorizat să emită documentul în cauză.

Alte profesii juridice

Autoritățile responsabile de aplicarea legii

Autoritatea Națională pentru Executarea Hotărârilor Judecătorești și a Titlurilor Executorii din Finlanda este o agenție din cadrul Ministerului Justiției, responsabilă cu îndeplinirea în mod independent a atribuțiilor de executare prevăzute de lege. Executarea face parte din sistemul judiciar și se bazează pe dispozițiile legii. Printre atribuțiile de executare se numără recuperarea creanțelor, evicțiunile și măsurile asigurătorii. Autoritatea de executare acționează în mod imparțial și ia în considerare atât drepturile creditorului, cât și drepturile debitorului. Rețeaua de 64 de birouri a Autorității Naționale pentru Executarea Hotărârilor Judecătorești și a Titlurilor Executorii acoperă întregul teritoriu al Finlandei.

Termenul de executor judecătoresc, sau responsabil cu aplicarea legii, este un termen generic pentru funcționarii publici care îndeplinesc atribuții de executare. Un executor judecătoresc dispune de competențe independente de aplicare a legii.

Potrivit legii, sunt executori judecătorești:

 • Inspectorii în materie de executare din cadrul departamentului de executare care se ocupă de cauze de bază;
 • Inspectorii superiori în materie de executare din cadrul departamentelor de executare care se ocupă de cauze diverse și speciale;
 • aceștia raportează către ofițerii superiori în materie de executare și către
 • responsabilii în materie de executare.
 • În Åland, titulatura echivalentă este inspector superior în materie de executare și inspector provincial superior în materie de executare.
 • Conform legii, în categoria executorilor judecătorești intră, de asemenea, directorul general al Autorității Naționale pentru Executarea Hotărârilor Judecătorești și a Titlurilor Executorii din Finlanda și directorul adjunct al acestei instituții.

În cadrul Autorității Naționale pentru Executarea Hotărârilor Judecătorești și a Titlurilor Executorii din Finlanda se aplică și alte denumiri legale, cum ar fi consilier economic, specialist, executor judecătoresc administrativ și executor judecătoresc administrativ superior.

În majoritatea lor, cererile de executare sunt soluționate prin mijloace electronice de recuperare a creanțelor de către departamentul de executare de la nivel central care se ocupă de cauze de bază, nefiind necesară prezența fizică a debitorilor.

Cele cinci departamente de executare de la nivel regional, care se ocupă de cauze diverse, sunt responsabile, de exemplu, în jurisdicțiile de care răspund, pentru valorificarea activelor indisponibilizate (confiscate) și pentru îndeplinirea unor atribuții de executare mai complexe.

Departamentul de executare de la nivel central care se ocupă de cauze speciale gestionează atribuții de executare de durată și care presupun un volum mare de investigații, fiind implicat atât în cooperarea cu alte autorități, cât și în combaterea economiei subterane și a criminalității economice.

Aparatul central al Autorității Naționale pentru Executarea Hotărârilor Judecătorești și a Titlurilor Executorii din Finlanda este responsabil pentru supravegherea administrativă, dezvoltarea și controlul activității de executare. De asemenea, aparatul central este responsabil pentru performanța și eficacitatea autorității în ansamblu.

Aparatul central al autorității nu este implicat în derularea atribuțiilor individuale de executare; toate departamentele de executare își desfășoară activitatea în mod independent. Cazurile individuale de executare sunt întotdeauna în competența executorului judecătoresc/responsabilului cu aplicarea legii care răspunde de caz, iar deciziile adoptate în cazurile individuale de executare nu pot, de exemplu, să fie revizuite de aparatul central.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web al Autorității Naționale pentru Executarea Hotărârilor Judecătorești și a Titlurilor Executorii din Finlanda website.

Ultima actualizare: 19/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.