Tipuri de profesii juridice

Ungaria

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra profesiilor juridice din Ungaria. Profesii juridice — introducere Procurori (ügyészek) Judecători (bírák) Avocați și juriști (jogászok) Notari (közjegyzők) Alte profesii juridice

Conținut furnizat de
Ungaria

Profesii juridice - introducere

Mai jos este prezentată o imagine de ansamblu asupra profesiilor juridice din Ungaria: procurori, judecători, avocați, juriști, notari și executori judecătorești.

În Ungaria, profesioniștii din domeniul juridic (avocați, notari și executori judecătorești) funcționează în mod independent, dar în cadrul unui sistem de autoguvernare, stabilit de camere profesionale la care sunt obligați să adere pentru a putea îndeplini această funcție. Aceste camere sunt abilitate să exercite un control profesional asupra propriilor membri, pentru a se asigura că serviciile pe care le furnizează sunt de un nivel corespunzător.

Procurori (ügyészek)

Organizare

Normele constituționale maghiare prevăd că Biroul Procurorului General (ügyészség) exercită drepturi prevăzute de lege în legătură cu urmărirea penală, decide trimiterea în judecată și este responsabil de verificarea legalității măsurilor penale.

Biroul Procurorului General contribuie la garantarea respectării legii de către toți cetățenii și acționează în vederea restabilirii legii atunci când aceasta este încălcată în cazurile și în modurile prevăzute de lege.

Serviciul de urmărire penală este o organizație centralizată condusă de Procurorul General (legfőbb ügyész) care răspunde în fața Parlamentului. Procurorii sunt numiți și revocați din funcție de Procurorul General.

Procurorii sunt numiți, mai întâi, pentru un mandat de trei ani și ulterior, pentru o perioadă de timp nedeterminată.

Normele care reglementează activitatea Biroului Procurorului General sunt stabilite prin lege.

Rol și atribuții

Atribuțiile, responsabilitățile și statutul juridic al procurorilor sunt reglementate prin lege. Serviciul de urmărire penală este un organism uniform și toți procurorii au același statut juridic.

Biroul Procurorului (ügyészség):

 • efectuează anchete în cazurile prevăzute de legea privind procedurile penale;
 • verifică dacă anchetele sunt efectuate în conformitate cu dispozițiile legale corespunzătoare;
 • exercită alte competențe legale în legătură cu anchetele;
 • exercită funcția publică și sprijină urmărirea penală în cursul procedurii; exercită dreptul de formulare a căilor de atac conform legislației în vigoare;
 • se asigură că pedepsele sunt executate în conformitate cu dispozițiile legale corespunzătoare;
 • participă și la alte proceduri în materie civilă, de drept administrativ și comercial; participă la procedurile reglementate de Codul de procedură civilă (polgári perrendtartás) dacă titularul drepturilor nu are capacitatea de a își apăra singur drepturile, indiferent de motiv;
 • în cadrul examinării generale a legalității (általános törvényességi felügyelet), se asigură că legea este aplicată;
 • ia măsurile necesare de protecție a copilului pentru infracțiuni comise împotriva minorilor;
 • îndeplinește atribuțiile care decurg din obligațiile internaționale, în special cele în materie de asistență juridică;
 • îndeplinește atribuțiile în legătură cu Eurojust;
 • contribuie la garantarea faptului că legea este respectată de către toate organizațiile societății civile, organismele guvernamentale și cetățeni și, în caz de încălcare, acționează pentru aplicarea legii.

Baze de date juridice

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul internet al Serviciului de urmărire penală al Republicii Ungare.

Judecători

Organizare

Constituția stipulează că judecătorii sunt independenți. Aceștia iau decizii care respectă legea și care sunt bazate pe propriile convingeri și acționează fără a fi supuși niciunei influențe sau instrucțiuni.

Judecătorii sunt numiți de către Președintele Ungariei (köztársasági elnök).

Candidații pentru funcția de judecător trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă cetățenie maghiară;
 • să nu aibă cazier judiciar;
 • să aibă drept de vot;
 • să dețină o diplomă universitară în drept;
 • să fi promovat examenul de intrare în barou(szakvizsga);
 • să se angajează să facă o declarație de avere, în conformitate cu legislația; și
 • să aibă o experiență profesională atestată de cel puțin un an ca grefier (bírósági titkár) sau funcționar al biroului procurorului (ügyészségi titkár), judecător al Curții Constituționale, judecător militar, procuror, notar, avocat sau consilier juridic, sau angajat în cadrul unei agenții administrative centrale (központi közigazgatási szerv) pentru care este necesar un examen de barou.

Asesori

În conformitate cu Constituția, judecătorii consultanți sau asesorii (nem hivatásos bíró/ülnök) pot, de asemenea, să participe la procedurile judiciare.

Asesorii nu trebuie să aibă cazier judiciar, trebuie să aibă dreptul la vot, să fie cetățeni maghiari și să aibă peste 30 de ani. De asemenea, asesorii militari (katonai ülnök) trebuie să fie membri ai personalului din forțele armate ale Ungariei (Magyar Honvédség) sau ai forțelor de aplicare a legii.

Aceștia sunt aleși pentru un mandat de patru ani.

În cadrul unei proceduri penale, instanțele locale sunt alcătuite dintr-un judecător profesionist (hivatásos bíró) și doi asesori atunci când infracțiunea se pedepsește cu închisoarea pe o perioadă de cel puțin opt ani. Tribunalele districtuale care acționează în primă instanță pot fi, de asemenea, alcătuite dintr-un judecător profesionist și doi asesori.

În cadrul unei proceduri civile, în funcție de natura cauzelor și în conformitate cu legea, tribunalul poate să fie alcătuit dintr-un judecător profesionist și doi asesori.

Auditori de justiție, grefieri

Absolvenții facultăților de drept sunt angajați de instanțe în calitate de auditori de justiție sau grefieri; aceștia pot dobândi astfel cunoștințele și experiența necesare pentru o viitoare carieră de judecător. Aceștia pot activa în calitate de judecători numai în procedurile și împrejurările definite de lege.

Fișele informative cu privire la personalul din justiție pot fi accesate făcând clic pe linkurile de mai jos:

 1. funcționari PDF (407 Kb) en
 2. auditori de justiție PDF (382 Kb) en
 3. grefieri PDF (286 Kb) hu
 4. lucrători manuali PDF (371 Kb) en

Avocați și juriști (jogászok)

Avocați

Pe parcursul activității profesionale, avocații (ügyvédek) își ajută clienții să își exercite drepturile și să își îndeplinească obligațiile. Avocații pot oferi reprezentare legală în toate cazurile și în fața tuturor autorităților. Avocații sunt independenți în exercitarea activității profesionale, ceea ce înseamnă că nu pot fi influențați și nu trebuie să sufere nicio influență sau să accepte nicio răspundere care le-ar putea compromite independența.

Activitățile remunerate care sunt rezervate avocaților sunt:

 • reprezentarea juridică și apărarea în materie penală;
 • consultanța juridică;
 • pregătirea și redactarea de acte juridice;
 • gestionarea sumelor și obiectelor de valoare depuse în bancă în legătură cu activitățile menționate mai sus.

Deși acestea nu intră în mod exclusiv în domeniul activităților avocaților, datorită cerințelor vieții economice actuale, avocații pot presta și servicii precum cele de consiliere fiscală, operațiuni de intermediere pentru tranzacții imobiliare și mediere în afara cadrului instanței (peren kívüli közvetítés).

Cu excepția avocaților salariați, exercitarea profesiei de avocat presupune admiterea în baroul de avocați (kamara) și depunerea jurământului de avocat (ügyvédi eskü).

Condiții de admitere în barou:

 • să aibă cetățenia unui stat membru al Spațiului Economic European;
 • să nu aibă cazier judiciar;
 • să aibă studii superioare de drept și să fi promovat examenul de admitere în barou (jogi szakvizsga);
 • să dețină o asigurare de răspundere civilă și un spațiu adecvat de birou.

Avocații din statele membre ale Uniunii Europene pot profesa ca avocat, în Ungaria, sub trei forme principale: în calitate de furnizori de servicii ad-hoc, ca avocați care profesează în mod constant și în calitate de membru admis în baroul de avocați. Furnizorii de servicii ad-hoc sunt obligați să declare serviciile prestate baroului (ügyvédi kamara) competent în raza teritorială a locului unde sunt furnizate, în timp ce aceia care doresc să furnizeze servicii în mod constant trebuie să se înregistreze în asociația baroului de avocați competent.

Avocații din Uniunea Europeană care sunt înregistrați pot solicita acceptarea în baroul de avocați dacă aceștia îndeplinesc cerințele prevăzute de lege [de exemplu, au îndeplinit perioada de practică prevăzută de lege, aceștia își dovedesc competența în dreptul maghiar (precum și în dreptul Uniunii Europene), au cunoștințe adecvate de limbă maghiară pentru a-și desfășura activitatea etc.].

Un avocat al Uniunii Europene care a fost admis în baroul de avocați are dreptul să folosească titlul profesional de avocat (ügyvédi cím) și se supune acelorași norme precum avocații maghiari.

Avocații au obligația de a păstra secretul profesional în legătură cu toate faptele și datele care le sunt aduse la cunoștință pe parcursul desfășurării activităților profesionale.

În general, onorariile se stabilesc prin acordul liber dintre avocați și clienții acestora. Onorariile avocaților sunt reglementate numai dacă aceștia acționează în calitate de avocați din oficiu (kirendelt védő) în cadrul procedurilor judiciare.

Baze de date juridice

Puteți găsi mai multe informații pe site-ul web al Asociației Baroului de Avocați din Ungaria (Magyar Ügyvédi Kamara).

Juriști (jogtanácsosok)

Atribuția principală a juriștilor este de a facilita funcționarea organizației în cadrul căreia sunt angajați. Juriștii exercită reprezentarea legală din cadrul organizației care i-a angajat, oferă consiliere și informare juridică; redactează cereri, contracte și alte documente și participă la organizarea activității juridice. Ca regulă generală, juriștii – spre deosebire de avocați – își desfășoară activitățile (care nu sunt la fel de vaste precum cele ale avocaților) ca angajați. Remunerarea acestora este reglementată de dreptul muncii.

Orice persoană înscrisă în registrul administrat de către tribunalul departamental sau, în capitală, de Tribunalul Budapesta, poate exercita profesia de jurist. Candidații trebuie:

 • să aibă cetățenia unuia din statele membre semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European;
 • să nu aibă cazier judiciar;
 • să dețină o diplomă universitară în drept;
 • să fie declarați admiși în barou; și
 • să fie înscriși în registru.

În anumite cazuri, ministrul justiției poate acorda o scutire de la îndeplinirea condiției privind cetățenia.

Notari (közjegyzők)

Acționând în limitele puterilor definite de lege, notarul (közjegyzők) se ocupă de administrarea oficială a justiției ca parte a sistemului judiciar al statului.

Obiectivul activităților acestora este de a preveni generarea litigiilor juridice, iar activitatea notarială este rezervată membrilor Asociației Notarilor (Közjegyzői Kamara). Potrivit legii, notarii sunt numiți de ministrul justiției pentru a își exercita atribuțiile într-o anumită circumscripție și pentru o perioadă de timp nedeterminată.

Notarii au obligația de a încheia o asigurare de răspundere civilă profesională pentru întreaga durată a activității lor.

Notarii se bucură de monopol în ceea ce privește stabilirea de convenții, acte unilaterale și constatarea prin acte autentice. Notarii sunt responsabili în mod tradițional în ceea ce privește chestiunile succesorale și alte proceduri necontencioase. Lista atribuțiilor include, de asemenea, înregistrarea ipotecilor, precum și gestionarea de fonduri, obiecte de valoare și titluri de valoare pe care le primesc de la părți pentru a le încredința altor părți cărora le sunt destinate.

Pentru activitățile desfășurate în exercitarea atribuțiilor, notarii au dreptul la un onorariu prevăzut prin lege, care corespunde, în medie, timpului acordat, experienței juridice necesare și răspunderii implicate. Suma poate varia în anumite cazuri excepționale (de exemplu, în cazurile dificile care necesită un nivel superior de cunoștințe de specialitate). Atunci când actul notarial vizează un aspect a cărui valoare poate fi determinată, remunerația notarului se calculează pe baza valorii respective. În toate celelalte cazuri, remunerația notarului este calculată în raport cu timpul petrecut în exercitarea activității sale. Prețul pentru legalizarea copiilor documentelor este fix.

Deoarece cetățenia maghiară este o cerință esențială pentru judecători, procurori, grefieri, executori judecătorești și notari, cetățenii străini nu pot fi numiți în aceste funcții în Ungaria.

Baze de date juridice

Puteți găsi mai multe informații pe site-ul web al Camerei Naționale a Notarilor din Ungaria (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Alte profesii juridice

Executori judecătorești

Executarea hotărârilor judecătorești este îndeplinită de către executorii judecătorești – executori judecătorești independenți de pe lângă instanțe (önálló bírósági végrehajtó) sau executori judecătorești ai instanțelor locale (törvényszéki végrehajtó).

În general, creanțele stabilite prin hotărâri judecătorești sunt puse în executare de către executori judecătorești independenți. Aceștia sunt numiți de ministrul justiției pentru o durată nedeterminată să profeseze pe lângă o anumită instanță locală (járásbíróság), într-o anumită jurisdicție.

Executorii judecătorești independenți nu sunt angajați ai statului, iar veniturile acestora provine de la clienți ca retribuție pentru activitatea lor.

Gama de activități pe care le desfășoară este următoarea:

 • executarea se bazează pe un certificat de executare (végrehajtási lap) eliberat de instanță;
 • executarea se bazează pe un document cu titlu executoriu (végrehajtási záradék) eliberat de instanță;
 • executarea se bazează pe un ordin judecătoresc de sechestru, un ordin de transfer (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés) sau, mai mult, pe o procedură de notificare directă (közvetlen bírósági felhívás).

Executorii judecătorești ai tribunalelor departamentale își exercită activitatea în cadrul acestor instanțe și pe lângă Tribunalul Capitalei. Aceștia sunt numiți de către președintele tribunalului să își exercite activitatea pe lângă o anumită instanță pe o perioadă nedeterminată. Procesul de recrutare a executorilor judecătorești locali se realizează prin intermediul unui apel la candidaturi lansat de președintele tribunalului. Executorii judecătorești locali fac parte din personalul judiciar al instanțelor și sunt remunerați în acest sens.

Executorii judecătorești ai tribunalelor departamentale execută „creanțe judiciare” (al căror titular legitim este statul); aceste creanțe corespund taxelor procedurale civile sau penale plătite de către stat. De asemenea, aceștia sunt responsabili pentru recuperarea costurilor aferente procedurilor penale, precum și de confiscarea bunurilor și aplicarea de alte sancțiuni financiare. Pensiile alimentare oferite de stat sunt considerate, de asemenea, creanțe judiciare, intrând în sfera de competență a acestora. În fine, executorii judecătorești ai tribunalelor departamentale execută creanțele al căror titular legitim este instanța, Consiliul Judiciar Național, Biroul Judiciar Național, ministerul justiției, Institutul de expertiză judiciară sau statul.

Competența executorilor judecătorești este identică cu cea a instanțelor pe lângă care își desfășoară activitatea.

Baze de date juridice

Puteți găsi mai multe informații pe site-ul web al Camerei executorilor judecătorești de pe lângă instanțele din Ungaria (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Organizații care oferă servicii juridice pro bono (gratuite)

Cabinetele de consiliere juridică gratuită și practică în drept funcționează în cadrul universităților și în cadrul câtorva organizații neguvernamentale maghiare și internaționale care activează în domeniu.

Linkuri utile

Site-ul internet al Camerei Naționale a Notarilor din Ungaria

Site-ul internet al Camerei executorilor judecătorești de pe lângă instanțele din Ungaria

Site-ul internet al Serviciului de urmărire penală al Republicii Ungare

Site-ul internet al Asociației Baroului de Avocați din Ungaria

Ultima actualizare: 15/02/2017

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.