NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini letonă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Pagina este deja disponibilă în următoarele limbi: franceză.
Swipe to change

Tipuri de profesii juridice

Letonia

Această secțiune oferă o prezentare generală a diferitelor profesii juridice din Letonia.

Conținut furnizat de
Letonia

Procurorii

Organizare

Parchetul din Republica Letonia (Prokuratūra) este o autoritate judiciară unificată, centralizată și organizată pe trei niveluri. Parchetul este condus de către Procurorul General (ģenerālprokurors). Misiunea acestuia este de a răspunde la încălcarea legii și de a se asigura că acțiunile în instanță referitoare la o astfel de încălcare sunt soluționate în conformitate cu procedura prevăzută de lege. Parchetul cuprinde instituții la următoarele niveluri:

 1. Parchetul General (Ģenerālprokuratūra);
 2. parchetele de la nivelul regiunilor judiciare (tiesu apgabalu prokuratūras);
 3. parchetele districtuale sau municipale [rajonu (republikas pilsētu) prokuratūras];
 4. parchetele specializate (specializētās prokuratūras).

Dacă este cazul, Procurorul General poate înființa un parchet sectorial specializat cu același statut ca un parchet districtual sau regional. În prezent, în Letonia există cinci parchete specializate:

 1. un parchet specializat pentru criminalitatea organizată și alte domenii;
 2. un parchet multisectorial specializat;
 3. parchetul pentru transport rutier din Riga;
 4. un parchet pentru investigarea criminalității economice și financiare;
 5. un parchet pentru investigarea criminalității în domeniul traficului de stupefiante.

Parchetul General poate, de asemenea, să supravegheze activitatea unor organisme publice care, deși nu au competențe de urmărire penală, contribuie la îndeplinirea anumitor sarcini în cadrul procedurilor penale care intră în sfera lor de competență. Aceste organisme sunt înființate, reorganizate și dizolvate de către Procurorul General. De asemenea, Procurorul General adoptă decizii referitoare la structura organizatorică și schema de personal a acestor organisme, în conformitate cu resursele financiare alocate de la bugetul de stat. Până în prezent, a fost înființat un singur astfel de organism, și anume Serviciul pentru combaterea spălării banilor.

Parchetele fac parte din sistemul judiciar, ceea ce înseamnă că acestea își desfășoară activitatea independent de ramura legislativă și de cea executivă. Saeima (Parlamentul Letoniei), Cabinetul de Miniștri și Președintele pot să ceară unui parchet să verifice fapte referitoare la încălcări, precum și să solicite explicații din partea Parchetului General. Totuși, acestea nu pot să intervină în activitatea parchetului în cauză, chiar dacă acesta investighează încălcări majore de importanță națională.

Procurorii pot formula obiecții împotriva legislației adoptate de Cabinet și de autoritățile publice atunci când legislația în cauză nu respectă legea. Procurorul General și procurorii șefi ai departamentelor Parchetului General pot participa la reuniunile Cabinetului și se pot pronunța asupra chestiunilor puse în discuție.

Rol și atribuții

Atribuțiile Parchetului în cadrul cercetărilor efectuate înainte de proces sunt prevăzute la articolul 2 din Legea privind parchetul.

Parchetul:

 1. supraveghează activitatea operațională a organelor de anchetă și a altor organisme;
 2. organizează, conduce și efectuează cercetări înainte de proces și dă instrucțiuni organelor de anchetă cu privire la desfășurarea anchetelor penale;
 3. inițiază și efectuează urmărirea penală;
 4. apără drepturile și interesele legitime ale persoanelor și ale statului;
 5. în cazurile prevăzute de lege, înaintează actul de sesizare a instanței sau sesizează instanța cu o cerere.

În conformitate cu articolul 36 alineatul (1) din Legea privind procedura penală, în cadrul procedurilor penale, procurorul îndeplinește atribuții în materie de supraveghere a anchetelor, investigare, urmărire penală, apărare a acuzațiilor formulate de stat, precum și alte atribuții.

Procurorul ­însărcinat cu supravegherea

Procurorul însărcinat cu supravegherea supraveghează cercetarea într-o anumită cauză penală și poate:

 1. să revoce deciziile luate de ofițerul care conduce procedura sau de membrii echipei de anchetă;
 2. să solicite superiorului ierarhic direct al unui anchetator să înlocuiască ofițerul care conduce procedura sau să aducă modificări componenței echipei de anchetă în cazul nerespectării instrucțiunilor sau al unei încălcări procedurale care periclitează desfășurarea procedurilor penale;
 3. să examineze plângerile referitoare la acțiunile sau deciziile persoanelor responsabile de desfășurarea procedurii sau ale membrilor unei echipe de anchetă, ale superiorului ierarhic direct al anchetatorului sau ale unei persoane care îndeplinește atribuții procedurale;
 4. să ia decizii cu privire la inițierea procedurii penale sau la sesizarea unui alt organ de anchetă;
 5. să întreprindă acțiuni procedurale, cu informarea prealabilă în acest sens a ofițerului care conduce procedura.

Ofițerul care conduce procedura

Procurorul însărcinat cu supravegherea (sau un alt procuror, conform instrucțiunilor primite din partea unui procuror șef) poate deveni ofițerul care conduce procedura (procesa virzītājs). Aceasta presupune preluarea desfășurării procedurii penale și adoptarea deciziei de începere sau neîncepere a urmăririi penale. În situații excepționale, Procurorul General, Departamentul de drept penal al Parchetului General sau procurorul șef al parchetului de pe lângă o instanță regională poate desemna un procuror în calitate de ofițer care conduce procedura în etapa de anchetă.

În calitate de ofițer care conduce procedura, procurorul poate:

 1. să ajungă la un consens cu învinuitul în ceea ce privește recunoașterea vinovăției;
 2. să ia decizia sesizării instanței cu o cauză penală;
 3. să înainteze o cauză spre soluționare în cadrul unei proceduri speciale;
 4. să pună capăt procedurii penale atunci când există motive întemeiate pentru a proceda astfel.

Ofițerul care conduce procedura poate adopta orice decizie procedurală și poate îndeplini orice acțiune procedurală sau poate transfera aceste atribuții unui membru al echipei de anchetă sau unei persoane care îndeplinește sarcini procedurale.

Procurorul șef

În conformitate cu procedura prevăzută de lege, un procuror șef verifică dacă procurorul își îndeplinește atribuțiile care i-au fost încredințate și dacă ia decizii privind plângerile și mustrările cu privire la deciziile și acțiunile procurorului însărcinat cu supravegherea sau ale ofițerului care conduce procedura. Un procuror șef poate, de exemplu, să ia o decizie în baza unei propuneri a procurorului însărcinat cu supravegherea de a înlocui superiorul ierarhic direct al unui anchetator sau organul de anchetă, sau să decidă cu privire la temeiul și legalitatea respingerii unei acuzații.

Procurorul șef poate:

 1. să revoce deciziile unui anchetator, ale unui membru al echipei de anchetă sau ale unui procuror debutant;
 2. să numească sau să înlocuiască procurorul însărcinat cu supravegherea sau procurorul/ofițerul care conduce procedura dacă atribuțiile de supraveghere nu sunt realizate pe deplin sau să își asume răspunderea pentru aceste atribuții;
 3. să constituie o echipă de anchetă în cazul în care volumul de muncă periclitează finalizarea procedurii penale într-un termen rezonabil;
 4. să solicite numirea unui alt superior ierarhic direct al anchetatorului sau să transfere ancheta penală unei alte autorități de anchetă.

Un procuror poate să fie inclus într-o echipă de anchetă prin decizia procurorului șef; ofițerul care conduce procedura poate solicita procurorului să îndeplinească una sau mai multe sarcini procedurale.

Judecătorii

Organizare

Temeiul constituțional al puterii judiciare este reprezentat de articolele 82-86 din Constituția Republicii Letonia (Latvijas konstitūcija), care prevăd că justiția se înfăptuiește numai de către instanțe. Judecătorii sunt independenți și se supun numai legii. Sistemul judiciar este reglementat de Legea privind sistemul judiciar. Conform legislației letone, judecătorii sunt funcționari publici.

Autoritățile publice, organizațiile sociale și politice și alte persoane juridice și fizice au obligația de a respecta independența instanțelor și imunitatea judecătorilor. Nimeni nu are dreptul să solicite unui judecător să prezinte declarații sau explicații în ceea ce privește modul în care a fost examinată o anumită cauză și nici să intervină în administrarea justiției, din niciun motiv. În îndeplinirea responsabilităților care le revin în materie de administrare a justiției, judecătorii se bucură de imunitate judiciară. Funcția de judecător este incompatibilă cu afilierea la un partid politic sau la orice altă organizație politică.

Rol și atribuții

Misiunea judecătorilor este de administra justiția în cauzele civile, administrative și penale, conform legii.

În cauzele civile, judecătorii examinează și soluționează litigiile privind apărarea drepturilor (civile, de muncă, familiale etc.) și a intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice.

În cauzele penale, judecătorii examinează acuzațiile formulate împotriva persoanelor și se pronunță asupra temeiniciei acestora. Judecătorii pot achita persoane nevinovate sau pot constata că o persoană se face vinovată de săvârșirea unei infracțiuni și îi pot aplica o pedeapsă.

În cauzele administrative, judecătorii exercită controlul jurisdicțional cu privire la legalitatea acțiunilor întreprinse de executiv (acte administrative emise de autorități sau acțiuni specifice întreprinse de acestea) și examinează litigiile izvorâte din orice relație de drept public. Judecătorii, de asemenea, prezintă clarificări în ceea ce privește drepturile și obligațiile persoanelor fizice în temeiul dreptului public. În ceea ce privește cazurile de încălcare a normelor administrative, judecătorii examinează și soluționează cauze privind săvârșirea de contravenții administrative.

Îndatoririle profesionale are judecătorilor includ toate îndatoririle care le revin judecătorilor și instanțelor în temeiul dreptului procedural.

Baze de date juridice

Sistemul judiciar dispune de propriul său portal internet, și anume portalul instanțelor letone, care este disponibil în prezent numai în limba letonă. Acesta oferă detalii cu privire la sistemul judiciar din Letonia, conținând o listă a instanțelor și a judecătorilor din Letonia, statistici judiciare și o descriere concisă a procedurilor aplicabile în diferite proceduri judiciare cu evidențierea principalelor caracteristici și diferențele dintre acestea, precum și informații privind modul de introducere a acțiunilor în fața autorităților judiciare.

La rândul său portalul de servicii electronice al instanțelor letone oferă acces la hotărâri judecătorești anonimizate, la jurisprudență, la calendarul ședințelor de judecată și la alte informații. Prin introducerea numărului de referință al cauzei sau al citației în secțiunea „Tiesvedības gaita” [stadiul procedurii] se obțin informații privind stadiul exact al procedurii și instanța care examinează cauza, inclusiv gradul instanței, un calendar al următoarelor ședințe de judecată, hotărârile pronunțate, obiecțiile formulate și rezultatul procedurii judiciare.

Repertoriile de jurisprudență se publică, de asemenea, pe site-ul Oficiului Judiciar.

Informații privind aspecte actuale de politică referitoare la sistemul judiciar sunt publicate, de asemenea, pe site-ul Ministerului Justiției din Letonia. Portalul este disponibil și în limba engleză.

Informații în format electronic privind Curtea Supremă și activitățile sale sunt disponibile pe site-ul Curții Supreme. Portalul este disponibil și în limba engleză.

Avocați

Organizare

Avocații sunt practicieni independenți în domeniul dreptului care oferă asistență juridică, apără și reprezintă interesele legitime ale persoanelor în instanță și în cadrul cercetărilor efectuate înainte de proces, acordă consultanță juridică, întocmesc documente juridice și îndeplinesc alte sarcini prevăzute de lege.

Avocații fac parte din sistemul judiciar, fiind membrii sistemului care susțin cauze în fața oricărei instanțe și a oricărui organ de anchetă care derulează cercetări înainte de proces din Republica Letonia, după ce au fost selectați și angajați de părțile la un litigiu, de inculpați și de alte părți interesate (clienți), precum și cauze în care, conform legii, acționează în numele președintelui unei instanțe, al șefului unui organ de anchetă care derulează cercetări înainte de proces sau al Consiliului leton al avocaților autorizați. Avocații oferă, de asemenea, alte tipuri de asistență juridică în conformitate cu procedura prevăzută de legehttp://www.likumi.lv/doc.php?id=59283.

În Letonia, profesia de avocat poate fi exercitată de:

 1. resortisanți letoni;
 2. resortisanți ai statelor membre ale Uniunii Europene care au obținut dreptul de a practica avocatura în orice stat membru al Uniunii Europene (avocați din state membre ale Uniunii Europene);
 3. avocați străini (alții decât avocații din statele membre UE), care pot profesa în Letonia în conformitate cu acordurile internaționale privind asistența juridică care sunt obligatorii pentru Letonia.

Toți avocații autorizați sunt membri independenți ai profesiei juridice, care s-au reunit în cadrul Colegiul avocaților autorizați din Letonia (Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija), un organism profesional național independent al avocaților autorizați. Organele Colegiul avocaților autorizați din Letonia sunt: Adunarea generală a avocaților autorizați, Consiliul avocaților autorizați din Letonia, Comisia de audit și Comisia disciplinară.

Baze de date juridice

Informații privind activitățile Colegiului avocaților autorizați din Letonia și ale Consiliului avocaților autorizați din Letonia, legile și reglementările aplicabile, avocați și instanțele în care își desfășoară aceștia activitatea (alături de date de contact), precum și detalii referitoare la alte aspecte privind profesia juridică în Letonia, sunt disponibile pe site-ul Consiliului avocaților autorizați din Letonia.

Notarii

Organizare

Chestiunile notariale aflate sub supravegherea autorităților judiciare sunt încredințate notarilor autorizați în conformitate cu procedura stabilită prin Legea privind notarii. Notarii autorizați sunt membri ai sistemului judiciar care își desfășoară activitatea pe lângă instanțele regionale și îndeplinesc atribuțiile prevăzute de lege. În îndeplinirea atribuțiilor care le revin, notarii autorizați au un statut echivalent cu cel al funcționarilor publici. În exercitarea profesiei, notarii autorizați se bucură de autonomie financiară, onorariile lor fiind stabilite de Cabinetul de Miniștri.

În temeiul Legii privind notarii, notarii autorizați sunt învestiți:

 1. să redacteze acte notariale;
 2. să întocmească certificate notariale;
 3. să ia în custodie bani, titluri de valoare și documente;
 4. să ia în custodie un bun care face obiectul unei obligații;
 5. să desfășoare proceduri în materie de succesiuni;
 6. să întocmească propuneri de împărțire a bunurilor în cazurile prevăzute de lege;
 7. să desfășoare proceduri de divorț (cu condiția ca ambii soți să își fi exprimat acordul în scris și să nu existe litigii pendinte);
 8. să efectueze alte acțiuni prevăzute de lege.

În temeiul Legea privind notarii, notari autorizați pot, de asemenea:

 1. să se ocupe de consolidarea drepturilor și de garantarea drepturilor înscrise în cărțile funciare, precum și de înregistrarea și garantarea drepturilor și a altor informații din Registrul funciar al statului și din registrele ținute de Registrul comerțului ;
 2. să obțină de la instituții publice, municipale și private, precum și de la funcționari și de la persoane fizice, autorizațiile, certificatele și alte documente necesare pentru încheierea sau autentificarea actelor notariale și a legalizărilor;
 3. să întocmească proiecte de acte, contracte și alte documente aferente activității unui notar autorizat și să pregătească copii și traduceri;
 4. să ofere alte forme de asistență juridică;
 5. să desfășoare activitate de mediere în calitate de mediator autorizat în conformitate cu dispozițiile și procedurile prevăzute în Legea privind medierea.

Toți notarii autorizați din Letonia s-au reunit în cadrul Colegiului notarilor autorizați din Letonia (Latvijas Zvērinātu notāru kolēģija), un organism național independent al notarilor autorizați. Consiliul notarilor autorizați din Letonia (Latvijas Zvērinātu notāru padome) este un organism de reprezentare și de supraveghere a notarilor autorizați și reprezintă organul administrativ și executiv al Colegiului notarilor autorizați din Letonia. Atribuțiile acestuia sunt prevăzute la articolul 230 din Legea privind notarii.

Baze de date juridice

Informații privind activitățile și numărul notarilor autorizați, locația cabinetelor acestora și alte aspecte legate de sistemul notarilor publici din Letonia sunt disponibile pe site-ul oficial al notarilor din Letonia.

Executorii judecătorești autorizați

Organizare

Executorii judecătorești autorizați (Zvērināti tiesu izpildītāji) sunt membri ai sistemului judiciar. Executorii judecătorești autorizați sunt repartizați pe lângă instanțele regionale, execută hotărârile organismelor judiciare și ale altor organisme și desfășoară alte activități prevăzute de lege.

Executorii judecătorești autorizați sunt membri independenți ai profesiei juridice, însă, atunci când își îndeplinesc atribuțiile, au un statut echivalent celui al funcționarilor publici. În îndeplinirea atribuțiilor care le revin, executorii judecătorești autorizați sunt independenți și răspund numai în fața legii. Somațiile și ordinele emise de executorii judecătorești autorizați în exercitarea atribuțiilor lor profesionale au caracter obligatoriu pentru toate părțile de pe teritoriul național.

Executorii judecătorești autorizați își îndeplinesc atribuțiile în sfera de competență teritorială a instanței regionale pe lângă care funcționează. Numărul executorilor judecătorești autorizați, posturile, precum și competența materială și teritorială a acestora sunt stabilite de Cabinetul de Miniștri.

În îndeplinirea atribuțiilor care le revin, executorii judecătorești autorizați aplică dispozițiile Legii privind procedura civilă și ale altor elemente legislative, respectă metodologia aprobată de Consiliul executorilor judecătorești autorizați din Letonia (care este organismul de reprezentare și de supraveghere a executorilor judecătorești autorizați din Letonia), precum și lecțiile desprinse din jurisprudență.

Baze de date juridice

Informații privind locația cabinetelor executorilor judecătorești autorizați și detalii privind legislația care reglementează profesia de executor judecătoresc autorizat și activitățile Consiliului executorilor judecătorești autorizați din Letonia pot fi consultate pe site-ul Consiliului executorilor judecătorești autorizați din Letonia. În prezent, portalul este disponibil numai în limba letonă.

Organizații care oferă servicii juridice pro bono

Nu există nicio listă cu organizații de acest tip în Letonia.

Linkuri

Parchetul

Serviciul pentru combaterea spălării banilor

Portalul instanțelor letone

Oficiul Judiciar

Consiliului avocaților autorizați din Letonia

Notarii din Letonia

Site-ul Consiliului executorilor judecătorești autorizați din Letonia

Ministerul Justiției din Republica Letonia

Ultima actualizare: 27/05/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.