Tipuri de profesii juridice

Malta

Această pagină vă oferă o prezentare generală a profesiilor juridice din Malta.

Conținut furnizat de
Malta

Profesii juridice - introducere

Profesiile juridice din Malta sunt cele de avocat, notar public și procurator juridic.

  • Avocații au dreptul de a pleda în fața tuturor instanțelor.
  • Notarii publici sunt considerați funcționari publici; aceștia redactează și publică acte publice.
  • Procuratorii juridici au dreptul de a pleda în fața instanțelor inferioare; în mod concret, o mare parte a activității lor constă în urmărirea actelor juridice, atât a celor referitoare la acțiunile în instanță, cât și a celor care vizează alte cereri depuse la grefa instanței.

Profesiunea juridică în Malta este organizată într-un sistem unitar și procurorii sunt numiți dintre avocații practicanți.

Procurorii

Organizare

În temeiul articolului 91 din Constituție, procurorul general este învestit cu atribuții constituționale, iar parchetul general este înființat ca agenție guvernamentală conform Ordonanței privind procurorul general, capitolul 90 din Legislația Maltei, având totodată funcția de apărător al Republicii.

În conformitate cu dispozițiile Constituției Maltei, procurorul general este inamovibil și își exercită în mod independent competența decizională în materia urmăririi penale, îndeplinind totodată atribuțiile prevăzute de Codul penal în legătură cu acțiunile penale.

Procurorul general este asistat de către procurorul general adjunct și de către alți juriști.

Rol și atribuții

Procurorul general este procurorul principal care se prezintă în fața instanțelor penale. În conformitate cu Regulamentul privind urmărirea penală a infracțiunilor (dispoziții tranzitorii) din 2020 (Avizul juridic nr. 378 din 2020), care a intrat în vigoare la 1 octombrie 2020, procurorul general a fost învestit cu competența de a decide asupra inițierii sau nu a urmăririi penale în fața Curții Magistraților în calitate de instanță de instrucție pentru o categorie de infracțiuni grave, printre care:

  1. acte de terorism, finanțarea terorismului și infracțiuni conexe prevăzute în Codul penal, volumul 1, partea II titlul IX subtitlul IV A;
  2. extorcarea ilicită, extorcarea, darea sau luarea de mită, tentativa de corupere a unui jurat, corupția, traficul de influență și infracțiunile în materie de contabilitate prevăzute în Codul penal, volumul 1, partea II titlul III subtitlul IV;
  3. infracțiunile de spălare a banilor prevăzute la articolul 3 din Legea privind prevenirea spălării banilor, cu excepția cazurilor în care aceste infracțiuni sunt urmărite penal împreună cu infracțiuni împotriva Ordonanței privind drogurile periculoase și a Ordonanței privind profesiile medicale și înrudite;
  4. cazurile de fraudă și deturnare de fonduri publice, în care pierderea financiară cauzată este de cel puțin cincizeci de mii de EUR (50 000 EUR);
  5. tentativa, participarea la un grup infracțional organizat sau complicitatea la săvârșirea infracțiunilor menționate mai sus.

În exercitarea competențelor în materie de începere, desfășurare sau încetare a procedurilor penale care le revin în temeiul oricărei legi prin care se autorizează exercitarea acestor competențe, procurorul general nu se supune îndrumării sau controlului exercitat de vreo persoană sau de orice altă autoritate, cu excepția cazului în care există o anumită lege care poate prevedea:

  1. controlul jurisdicțional al unei decizii de neîncepere a urmăririi penale sau al oricărei alte decizii pe motiv de caracter ilegal sau nerezonabil; sau
  2. controlul jurisdicțional în baza criteriilor stabilite prin lege, cu privire la o decizie adoptată de procurorul general, conform căreia urmărirea penală trebuie să se desfășoare într-o instanță superioară competentă în materie penală, atunci când pedeapsa aplicabilă este mai severă decât cea care ar fi fost aplicată în cazul în care aceeași infracțiune ar fi fost judecată în fața unei instanțe inferioare competentă în materie penală.

Avocatul statului

Organizare

Biroul avocatului statului a fost înființat la 18 decembrie 2019 ca entitate juridică distinctă; acesta îndeplinește anumite funcții și atribuții care intrau anterior în sfera de competență a parchetului general. În conformitate cu articolul 91A din Constituție, Avocatul statului are atribuții constituționale. Biroul avocatului statului este înființat ca agenție guvernamentală în conformitate cu Legea privind avocații statului, capitolul 603 din Legislația Maltei.

În conformitate cu Constituția Maltei, Avocatul general al statului se bucură de aceeași inamovibilitate ca și procurorul general și, în exercitarea atribuțiilor sale, Avocatul general al statului trebuie să acționeze conform judecății proprii, nefiind supus îndrumării sau controlului exercitat de o altă persoană sau autoritate.

Avocatul general al statului este asistat de Avocatul general adjunct și de alți juriști.

Rol și atribuții

Avocatul general al statului este consilierul juridic principal al guvernului, în timp ce juriștii de pe lângă Biroul avocatului statului reprezintă statul în fața instanțelor civile și a curților constituționale.

Biroul avocatului statului reprezintă Republica Malta în fața instanțelor internaționale, inclusiv în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului, în timp ce funcționarii instituției reprezintă guvernul la reuniuni internaționale privind cooperarea juridică și judiciară.

În plus, Biroul oferă asistență la elaborarea legislației și la ratificarea legislației de către Parlament.

Judecătorii

Organizare

Judecătorii și magistrații sunt numiți de către președintele republicii la recomandarea Comitetului pentru numiri în sistemul judiciar instituit în temeiul articolului 96A din Constituție. Președintele Curții Supreme este numit de președintele republicii în temeiul unei rezoluții a Camerei Reprezentanților, susținută de voturile a nu mai puțin de două treimi din numărul membrilor acesteia.

Toți judecătorii și magistrații sunt independenți de executiv și se bucură de inamovibilitate. O persoană trebuie să fi practicat dreptul în calitate de avocat în Malta pentru o perioadă de cel puțin șapte ani pentru a putea fi numită magistrat și de doisprezece ani pentru a fi numită judecător. Măsurile disciplinare care vizează sistemul judiciar, care nu pot conduce la revocarea din funcție a unui membru al sistemului judiciar, constituie o prerogativă a Comisiei pentru administrarea justiției. Împotriva deciziilor referitoare la cele de mai sus se poate introduce o cale de atac la Curtea Constituțională. În exercitarea funcțiilor sale, Comisia este învestită cu toate competențele instanțelor competente în materie civilă. În cazul în care, conform constatărilor Comisiei, conduita care face obiectul anchetei poate conduce la revocarea unui judecător, aceasta ar trebui să recomande Președintelui Republicii revocarea judecătorului respectiv în baza unei abateri dovedite sau din cauza incapacității dovedite de a-și exercita funcțiile. Judecătorul poate contesta această recomandare la Curtea Constituțională.

Organizarea profesiunii juridice: avocați

Avocații pledanți /Avocații

Rol și atribuții

Avocații sunt specialiști autorizați să ofere consultanță juridică și avize juridice, precum și să își reprezinte clienții în fața instanțelor sau a altor foruri juridice.

Persoanele care doresc să exercite profesia de avocat în Malta trebuie să fie în posesia unei atestări emise de președintele Republicii; atestarea trebuie să poarte sigiliul public al Maltei. După ce se obține o astfel un atestare și înainte de a profesa, se depune un jurământ de loialitate și un jurământ solemn de preluare a mandatului în cadrul unei ședințe publice în fața Curții de Apel.

Organizare

Camera Avocaților din Malta reprezintă corpul avocaților acceptat în Baroul din Malta. Este o organizație voluntară apolitică și non-guvernamentală finanțată din taxele achitate de membrii și din fondurile adunate din activitățile pe care le organizează, și este recunoscută legal ca organism consultativ și participativ al avocaților în chestiunile referitoare la organizarea și administrarea justiției.

Există un singur tip de avocați în Malta, iar termenii „practician în domeniul dreptului” și „avocat” sunt folosiți ca sinonime. Profesia este reglementată de Comisia pentru administrarea justiției, care este alcătuită din Președintele Maltei, președintele Curții Supreme, doi judecători, doi magistrați, Președintele Camerei Avocaților și doi practicieni în domeniul dreptului. Toate plângerile împotriva avocaților sunt tratate de o comisie alcătuită din cinci avocați care ulterior fac recomandări Comisiei de Administrare a Justiției privind acțiunea disciplinară ce urmează a fi luată. Trei din cei cinci avocați sunt numiți de Camera Avocaților, astfel conferind Camerei puteri efective de reglementare a profesiei.

Camera Avocaților administrează un site web informativ dedicat profesiei, care cuprinde și un registru. Registrul are două părți: o parte accesibilă publicului larg, care conține detalii privind toți avocații care sunt membrii ai Camerei Avocaților și o parte accesibilă doar membrilor privați, care conține detalii privind toți avocații cunoscuți Camerei Avocaților.

În ultimii ani, Camera a organizat un număr de conferințe și seminare academice, precum și o serie de conferințe lunare din dorința de a promova o cultură a dezvoltării juridice continue a tuturor avocaților.

Baze de date juridice

Pe site-ul web al guvernului, care poate fi consultat la adresa lawyersregister.gov.mt, se găsește o listă oficială a avocaților în care se precizează numele și alte date de contact ale avocaților atestați care și-au dat acordul pentru publicarea datelor lor cu caracter personal în acest registru. Registrul este accesibil publicului.

Notarii

Rol și atribuții

Notarii sunt funcționari publici competenți să primească acte îndeplinite de orice persoană pe durata vieții și testamente, atribuindu-le acestora un caracter autentic. De asemenea, aceștia sunt responsabili de custodia acestor documente și pot emite copii ale acestora. Capitolul 55 din Legislația Maltei (Legea privind notarii și arhivele notariale) stabilește ce alte competențe au notarii.

Notarii depun în fața Curții de Apel un jurământ de loialitate și un jurământ solemn de preluare a mandatului înainte de a începe practicarea acestei profesii.

Supravegherea tuturor notarilor, a arhivelor notariale și a registrului public este exercitată de o instanță specială numită Curtea de revizuire a actelor notariale. Această instanță este compusă din membri desemnați de ministrul responsabil de aspectele notariale din rândul judecătorilor și magistraților pensionați și dintre avocați și notari publici.

Ori de câte ori consideră util, Curtea poate, fără preaviz, să viziteze și să inspecteze arhivele, registrul public sau biroul oricărui notar.

În luna ianuarie a fiecărui an, Monitorul Oficial al Maltei publică datele de contact ale tuturor notarilor care își desfășoară activitatea în Malta.

Organizare

Consiliul Notarial este organismul general care supraveghează profesia de notar și are dreptul, fie din proprie inițiativă, fie la primirea unei plângeri, să investigheze conduita oricărui notar cu privire la care se consideră că acționează într-o manieră care contravine etichetei profesiei de notar. Consiliul poate, de asemenea, să examineze orice acuzație de neglijență sau abuz formulată la adresa unui notar în legătură cu conduita sa profesională sau cu aspecte de ordin profesional, în afară de cazul în care competența în acest sens este conferită unei alte autorități, astfel cum se prevede la articolele 85 și 94 din capitolul 55 din legislația Maltei, intitulat „Legea privind profesia de notar și arhivele notariale”, sau în orice altă lege.

Baze de date juridice

Site-ul web oficial al Consiliului Notarial (Malta) conține informații privind Consiliul Notarial, informații generale utile atât pentru public, cât și pentru notari, precum și un registru cu datele de contact ale notarilor publici care își exercită profesia în Malta. Baza de date este accesibilă publicului larg și accesul la aceasta este gratuit.

Alte profesii juridice

Procuratorii juridici

Pentru a exercita profesia de procurator juridic în Malta, este necesară o atestare emisă de președintele Republicii; atestarea trebuie să poarte sigiliul public al Maltei. După ce se obține o astfel un atestare și înainte de a profesa, se depune un jurământ de loialitate și un jurământ solemn de preluare a mandatului în cadrul unei ședințe publice în fața Curții de Apel.

Obligația principală a procuratorului juridic este de a asista avocatul care l-a angajat în legătură cu procedurile judiciare. Astfel, procuratorii juridici depun pledoariile scrise la registraturile instanțelor în numele clienților și în general, efectuează alte servicii în cadrul pregătirii proceselor de către avocați.

Procuratorii juridici au dreptul de a pleda în fața curților magistraților și a tribunalelor și consiliilor speciale. De asemenea, pot să ofere consultanță.

Comisia pentru administrarea justiției este entitatea responsabilă cu reglementarea acestei profesii în Malta.

Agenția pentru servicii judiciare (Court Services Agency)

Agenția pentru servicii judiciare este responsabilă de administrarea instanțelor judecătorești din Malta. Agenția răspunde de registre și de funcționarii care le administrează, de depunerea, notificarea sau comunicarea actelor de procedură, de executarea titlurilor executorii, cum ar fi hotărârile judecătorești și mandatele prin intermediul unor agenți numiți de instanță și al altor funcționari judiciari, de vânzările judiciare la licitație, de procesele cu jurați și de alte proceduri ale instanțelor penale.

Grefierul adjunct al instanței  PDF (489 Kb) mt

Asistentul judiciar  PDF (382 Kb) mt

Grefierul registrator  PDF (390 Kb) mt

Linkuri utile

Camera Avocaților (Malta)

Site-ul internet oficial al Consiliului Notarial (Malta)

Ultima actualizare: 16/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.