NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini malteză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Tipuri de profesii juridice

Malta

Această pagină vă oferă o privire de ansamblu asupra profesiilor juridice din Malta. Profesii juridice - introducere Procurorii Judecătorii Avocați pledanți / Avocați Notarii Alte profesii juridice Grefierul și personalul instanțelor

Conținut furnizat de
Malta
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Profesii juridice - introducere

Profesiile juridice din Malta sunt cele de avocat, notar public și procurator juridic.

  • Avocații au dreptul de să pledeze în fața tuturor instanțelor.
  • Notarii publici sunt considerați funcționari publici; aceștia întocmesc acte publice.
  • Procuratorii juridici au drept de a pleda înaintea instanțelor inferioare și în practică, o mare parte din munca acestora constă în urmărirea actelor judiciare, fie că au legătură cu cauzele din instanță sau cu alte pretenții de la registratura instanțelor.

Profesiunea juridică în Malta este organizată într-un sistem unitar și procurorii sunt numiți dintre avocații practicanți.

 

Procurorii

Organizare

Procurorul General este învestit cu funcții constituționale conform articolului 91 din Constituție și Parchetul General este considerat o agenție guvernamentală conform Ordonanței privind Procurorul General, capitolul 90 din Legislația Maltei.

În sensul Constituției Maltei, Procurorul General este inamovibil ca orice judecător și are competențe legate de activitatea de urmărire penală; acesta exercită funcțiile prevăzute în Codul penal în ceea ce privește urmăririle penale.

Procurorul General este asistat de către Procurorul General Adjunct, de către Procurorul General Asistent și de către alți funcționari.

Rol și atribuții

Procurorul General este procurorul care se prezintă în fața Tribunalului penal și Curții de Apel pentru cauze penale. Anumite urmăriri penale inițiate de poliție necesită consimțământul prealabil al Procurorului General.

În exercitarea competențelor de inițiere, derulare sau întrerupere a procedurilor penale, Procurorul General nu este subordonat sau supus controlului vreunei alte persoane sau autorități.

De asemenea, Procurorul General acționează în calitate de consilier juridic pentru autoritățile publice și pentru funcționarii juridici din Parchet care reprezintă statul în fața instanțelor civile și curților constituționale.

Parchetul General este și autoritatea competentă în majoritatea materiilor privind cooperarea juridică în domeniile dreptului civil, comercial și penal.

Parchetul reprezintă Republica Malta în fața instanțelor internaționale și reprezintă statul la întâlnirile internaționale privind cooperarea juridică și judiciară.

Parchetul, de asemenea, elaborează legislație și asistă parcursul acesteia în Parlament.

Judecătorii

Organizare

Judecătorii și magistrații sunt numiți de către Președintele Republicii, dup[ avizul prim-ministrului. Aceștia sunt independenți de executiv și se bucură de inamovibilitate. O persoană trebuie să fi practicat dreptul în calitate de avocat în Malta pentru o perioadă de nu mai puțin de șapte ani pentru a putea fi numit magistrat și doisprezece ani pentru a fi numit judecător. Aceștia pot fi revocați din funcție de către președinte în cazul în caz de incapacitate de a îndeplini sarcinile (fie ca urmare a incapacității fizice sau mentale, fie din orice altă cauză) sau în caz de comportament inacceptabil, printr-o adresă a Camerei Reprezentanților sprijinită de voturile a nu mai puțin de două treimi din numărul membrilor acesteia.

Organizarea profesiunii juridice: avocați

Avocați pledanți / Avocați

Rol și atribuții

Avocații sunt specialiști autorizați să ofere consiliere juridică și avize, precum și să își reprezinte clienții în fața instanțelor sau a altor foruri juridice.

Persoanele care doresc să exercite profesia de avocat în Malta trebuie să fie în posesia unei atestări emise de președintele Republicii; atestarea trebuie să poarte sigiliul public al Maltei. După ce se obține o astfel un atestare și înainte de a profesa, se depune un jurământ de loialitate și un jurământ solemn de preluare a mandatului în cadrul unei ședințe publice în fața Curții de Apel.

Organizare

Camera Avocaților din Malta reprezintă corpul avocaților acceptat în Baroul de Avocați din Malta. Este o organizație voluntară apolitică și non-guvernamentală finanțată din taxele achitate de membrii și din fondurile adunate din activitățile pe care le organizează, și este recunoscută legal ca organism consultativ și participativ al avocaților în chestiunile referitoare la organizarea și administrarea justiției.

Există un singur tip de avocați în Malta, iar termenii „jurist” și „avocat” sunt folosiți ca sinonime. Profesiunea este reglementată de Comisia de Administrare a Justiției, care este alcătuită din Președintele Maltei, Șeful Justiției, Președintele Camerei Avocaților și alți membrii ai corpului magistraților, precum și din alți specialiști în domeniul juridic. Toate plângerile împotriva avocaților sunt tratate de o comisie alcătuită din cinci avocați care ulterior fac recomandări Comisiei de Administrare a Justiției privind acțiunea disciplinară ce urmează a fi luată. Trei din cei cinci avocați sunt numiți de Camera Avocaților, astfel conferind Camerei puteri efective de reglementare a profesiei.

Camera Avocaților menține un site internet informativ dedicat profesiunii, care include și un anuar. Anuarul are două părți – o parte accesibilă publicului larg, care conține detalii privind toți avocații care sunt membrii ai Camerei Avocaților și o parte accesibilă doar membrilor privați, care conține detalii privind toți avocații cunoscuți Camerei Avocaților.

În ultimii ani, Camera a organizat un număr de conferințe și seminare academice, precum și o serie de conferințe lunare din dorința de a promova o cultură a dezvoltării juridice continue a tuturor avocaților.

Baze de date juridice

Site-ul internet al Camerei Avocaților oferă informații privind corpul avocaților, inclusiv știri, un calendar al evenimentelor și o bază de date a avocaților. De asemenea, există și o secțiune care este destinată numai membrilor care oferă servicii suplimentare pentru avocați.

Este accesul la această bază de date gratuit?

Da, accesul la această bază de date este gratuit.

Notarii

Rol și atribuții

Notarii sunt funcționari publici competenți să primească acte îndeplinite de orice persoană pe durata vieții și testamente, atribuindu-le acestora un caracter autentic. De asemenea, aceștia sunt responsabili de custodia acestor documente și pot emite copii ale acestora. Capitolul 55 din Legislația Maltei (Legea privind notarii și arhivele notariale) stabilește ce alte competențe au notarii.

Notarii depun în fața Curții de Apel un jurământ de loialitate și un jurământ solemn de preluare a mandatului înainte de a începe practicarea acestei profesii.

Supravegherea tuturor notarilor, a arhivelor notariale și a registrului public este exercitată de o instanță specială numită Curtea de revizuire a actelor notariale. Această instanță este compusă din membri desemnați de ministrul responsabil de aspectele notariale din rândul judecătorilor și magistraților pensionați și dintre avocați și notari publici.

Ori de câte ori consideră util, Curtea poate, fără preaviz, să viziteze și să inspecteze arhivele, registrul public sau biroul oricărui notar.

În luna ianuarie a fiecărui an, Monitorul Oficial al Maltei publică datele de contact ale tuturor notarilor practicanți din Malta.

Organizare

Consiliul Notarial este organismul general care supraveghează profesia de notar, și are dreptul, fie din proprie inițiativă, fie la primirea unei plângeri, să investigheze conduita oricărui notar care este considerat incompatibil cu profesiunea de notar. De asemenea, consiliul poate trata orice acuzație de neglijență sau abuz comis împotriva oricărui notar din cauza conduitei profesionale sau în legătură cu chestiunile profesionale, în afară de cazul în care competența de a proceda astfel este învestită altei autorități, după cum se prevede la articolele 85 și 94 din capitolul 55 din Legea privind notarii și arhivele notariale din Legislația Maltei sau în oricare altă lege.

Baze de date juridice

Site-ul web oficial al Consiliului Notarial (Malta) conține informații privind Consiliul Notarial, informații generale utile pentru public și pentru notari, precum și un anuar cu datele de contact ale notarilor publici care își exercită profesia în Malta. Baza de date este accesibilă publicului larg și accesul la aceasta este gratuit.

Alte profesii juridice

Avocat asistent

Pentru a exercita profesia de avocat asistent în Malta, este necesară o atestare emisă de președintele Republicii; atestarea trebuie să poarte sigiliul public al Maltei. După ce se obține o astfel un atestare, se depune un jurământ de loialitate și un jurământ solemn de preluare a mandatului în cadrul unei ședințe publice în fața Curții de Apel.

Obligația principală a avocatului asistent este de a asista avocatul care l-a angajat în legătură cu procedurile judiciare. Astfel, avocații asistenți sunt implicați în depunerea pledoariilor scrise la registraturile instanțelor în numele clienților și în general, în realizarea de alte servicii în legătură cu pregătirea proceselor avocaților.

Avocații asistenți au dreptul de a pleda în fața curților magistraților și a tribunalelor și consiliilor speciale, și sunt pot să ofere consiliere.

Comisia pentru administrarea justiției este organismul responsabil de reglementarea acestei profesii în Malta. O secțiune de pe site-ul internet al Ministerului Justiției și Afacerilor Interne este dedicată profesiunii de avocat asistent și este accesibilă publicului larg.

Grefierul și personalul instanțelor

Grefierul este responsabil de registrele instanței și de funcționarii aflați în subordinea acestora, de depunerea, notificarea sau comunicarea actelor judiciare, de executarea titlurilor executorii, cum ar fi hotărârile judecătorești, și a garanțiilor prin intermediul unor agenți numiți de instanță, de vânzările judiciare la licitație, de procesele cu jurați și de alte proceduri ale instanțelor penale.

Grefier adjunct PDF (377 Kb) en

Secretar juridic PDF (374 Kb) en

Angajat al grefei PDF (378 Kb) en

Linkuri utile

Camera Avocaților (Malta)

Site-ul internet oficial al Consiliului Notarial (Malta)

Ultima actualizare: 26/02/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.