NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Tipuri de profesii juridice

Ţările de Jos

Prezenta secțiune vă oferă o imagine generală asupra profesiilor juridice din Țările de Jos. Procurorii Judecătorii Avocații Notarii Alte profesii juridice

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Procurorii

Organizare

Ministerul Public (Openbaar Ministerie sau OM) este o organizație națională cu parchete în toate regiunile. Există și un parchet național, a cărui misiune principală constă în combaterea criminalității organizate (internaționale), precum și un parchet funcțional, axat pe combaterea infracționalității și fraudei de mediu și financiare.

Există 10 parchete teritoriale, în cadrul cărora procurorii, asistați de experți administrativi și juridici, instrumentează câteva sute de mii de dosare pe an. În cazul introducerii unei căi de atac, dosarul este trimis la unul dintre cele patru parchete regionale. Reprezentantul Ministerului Public în cadrul acestor parchete poartă denumirea de avocat-general (Advocaat-Generaal). Procurorii șefi și avocații-generali șefi răspund de parchetele respective. La nivel național, Ministerul Public este administrat de Consiliul Procurorilor Generali (College van Procureurs-generaal) de la Haga. Răspunderea politică pentru Ministerul Public îi revine ministrului justiției. Împreună cu Consiliul Procurorilor Generali, acesta hotărăște care sunt prioritățile în materie de cercetare și urmărire penală.

Rol și atribuții

Orice persoană suspectată de săvârșirea unei infracțiuni penale va fi supusă cercetărilor desfășurate de Ministerul Public. Acesta este singurul organ din Țările de Jos care poate decide trimiterea în judecată. Ministerul Public se ocupă de efectuarea cercetărilor în cazul infracțiunilor penale și de punerea sub urmărire penală.

El acționează în colaborare cu poliția și cu alte servicii de cercetare. De cercetări este responsabil procurorul. Ministerul Public supraveghează, de asemenea, punerea în executare corespunzătoare a hotărârilor judecătorești, asigurându-se de plata amenzilor, de executarea pedepselor cu închisoarea și de efectuarea serviciului în folosul comunității. Membrii Ministerului Public și judecătorii fac parte din corpul judiciar. Prin urmare, Ministerul Public nu este un minister în sensul obișnuit al termenului.

Judecătorii

Organizare

Orice persoană care dorește să devină judecător trebuie să aibă cel puțin șapte ani de experiență profesională. Această experiență poate fi obținută prin urmarea unui curs intern de formare organizat de corpul magistraților sau de un alt organism din cadrul sistemului judiciar. Sistemul judiciar oferă formarea profesională necesară.

Judecătorii sunt numiți de Coroană, sub responsabilitatea Ministerului Securității și Justiției. Numai cetățenii olandezi pot fi numiți în funcția de judecător. Candidații trebuie să fie licențiați în drept la o universitate din Țările de Jos.

O persoană poate fi numită în funcția de magistrat numai la recomandarea unui comitet național de selecție, alcătuit din membrii diferitelor instanțe, ai Ministerului Public și din membri activi ai societății.

Un judecător este numit să administreze justiția într-o anumită instanță. poate avea loc numai dacă instanța în cauză îl desemnează pe candidatul respectiv. Datorită acestor condiții, sistemul de numire este cât se poate de obiectiv.

Judecătorul este un funcționar al statului cu un statut special. Odată numit, judecătorul nu poate accepta o numire într-o altă funcție.

Judecătorii pot rămâne în funcție până la vârsta de 70 de ani. Înainte de împlinirea acestei vârste, aceștia pot fi revocați din funcție împotriva voinței lor numai de către instanța de cel mai înalt grad din Țările de Jos, Curtea Supremă a Țărilor de Jos (Hoge Raad der Nederlanden), la propunerea procurorului-general (procureur-general) al acestei instanțe. Acest sistem garantează o protecție corespunzătoare împotriva influenței politice în procesul de numire sau revocare din funcție a judecătorilor.

Rol și atribuții

Sarcina judecătorului este de a pronunța hotărâri imparțiale în litigiile juridice – inclusiv în cauzele în care una dintre părți este statul. Pentru a garanta imparțialitatea față de stat, există un sistem special de selecție și de numire. Astfel, statutul juridic al judecătorilor diferă de statutul altor funcționari ai statului.

Constituția Țărilor de Jos însărcinează magistrații cu pronunțarea de hotărâri în litigii și cuprinde prevederi privind statutul juridic al membrilor corpului magistraților.

Cu respectarea legislației în vigoare, judecătorii pot decide, dacă doresc acest lucru, să audieze cauze. De asemenea, aceștia stabilesc, într-o mare măsură, derularea practică a procedurilor (de exemplu durata anumitor etape ale procedurilor).

În cazul în care una din părțile care participă la proceduri are îndoieli asupra imparțialității judecătorului, legea prevede posibilități de a prezenta obiecții împotriva judecătorului care audiază cauza. Ocazional, se poate întâmpla ca una dintre părțile participante să nu fie mulțumită de prestația judecătorului. Se face astfel o distincție între hotărârea pronunțată de instanță și comportamentul judecătorului.

 1. În cazul în care nemulțumirea este legată de hotărâre, partea care reclamă acest lucru are, de obicei, posibilitatea de a introduce apel.
 2. Reclamațiile referitoare la conduita unui judecător pot fi depuse la consiliul instanței unde judecătorul în cauză își exercită funcția. Fiecare instanță prevede o procedură privind reclamațiile, stabilind regulile referitoare la modul de soluționare a acestora.

Există o serie de prevederi legale privind comportamentul judecătorilor. Obiectivul acestora este garantarea faptului că judecătorii își exercită activitatea în mod imparțial.

Judecătorii trebuie să fie specializați în cel puțin două domenii. Astfel, ei au, de obicei, misiunea de a audia cauze dintr-un anumit domeniu, după care trec la un altul. Această regulă are drept scop de a împiedica judecătorii să se concentreze prea mult și pe o perioadă de timp prea mare asupra unui singur domeniu de specialitate.

Judecătorii își desfășoară activitatea în tribunale regionale (rechtbanken). Acestea cuprind cel puțin patru secții: secția civilă, secția penală, secția administrativă și secția subregională. Judecătorii care își desfășoară activitatea la cea din urmă secție sunt denumiți kantonrechte, iar ceilalți sunt desemnați ca și rechter. Judecătorii care activează în instanțele de apel și la Curtea Supremă se numesc raadsheer (consilier).

Componența instanțelor în timpul audierilor este următoarea:

 • kantonrechters audiază cauze singuri;
 • în general, judecătorii tribunalelor regionale audiază cauze singuri, însă anumite cauze trebuie audiate de un complet format din trei judecători;
 • judecătorii instanțelor de apel audiază cauze în complet de trei, cu excepția cazului în care o cauză poate fi judecată de un singur judecător. Legislația prevede dispoziții în acest sens;
 • Curtea Supremă judecă toate cauzele în complet de cinci judecători.

Organismul guvernamental responsabil pentru reglementarea profesiunii este Corpul Magistraților din Țările de Jos (rechtspraak).

Baze de date juridice

Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul referitor la sistemul judiciar din Țările de Jos, site care este accesibil publicului larg.

Organizarea profesiunii juridice: Avocați pledanți / Avocați

Avocați pledanți / Avocați

Asociația Baroului Avocaților din Țările de Jos (de Orde) este organizația profesională juridică pentru toți avocații din Țările de Jos. Activitatea principală a Baroului, reglementată prin lege, este de a supraveghea calitatea serviciilor oferite de avocați. Această calitate este asigurată, printre altele, de:

 • un program complet de pregătire pentru profesiunea juridică
 • elaborarea de legi secundare și de alte reguli obligatorii pentru avocați
 • procedurile disciplinare
 • informații și servicii oferite membrilor săi
 • recomandări oferite guvernului olandez privind planurile de politică și proiectele de lege.

Prin lege, un avocat trebuie să devină membru al Baroului. În 2014, existau peste 17 000 de avocați înscriși în Barou.

Avocați consultanți/ Consilieri juridici

Nu există un organism centralizat care să reglementeze aceste profesiuni.

Notarii

Organizare

A se vedea site-ul Organizației profesionale regale a notarilor (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie).

Rol și atribuții

Legea prevede obligativitatea încheierii de acte notariale pentru o serie de acorduri și tranzacții juridice. Cele mai importante sunt:

 1. transferul proprietății imobiliare în Țările de Jos
 2. constituirea sau anularea ipotecilor
 3. constituirea societăților publice sau private cu răspundere limitată (NVs și BVs) sau modificarea actelor constitutive ale acestora
 4. înființarea de fundații sau asociații (inclusiv cooperative) sau modificarea statutelor acestora
 5. întocmirea, modificarea sau executarea testamentelor
 6. întocmirea sau modificarea convențiilor matrimoniale și a parteneriatelor înregistrate
 7. transferul acțiunilor nominative
 8. împuternicirile de semnătură
 9. asigurarea de cadouri și donații într-un act notarial

Din motive practice, deseori un notar efectuează și alte tipuri de tranzacții juridice și poate elabora și alte tipuri de contracte. Acestea includ, de exemplu, contracte de parteneriat (parteneriate comerciale, civile sau pentru societăți în comandită simplă), convenții între coabitanți și prevederi pentru protejarea societăților private cu răspundere limitată față de terți.

Alte profesii juridice

Organizația profesională regală a funcționarilor judiciari (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders sau KBvG) a fost înființată prin Actul privind funcționarii judiciari, care a intrat în vigoare la data de 15 iulie 2001. Acesta oferă KBvG – organism pe lângă care trebuie să se înregistreze toți funcționarii judiciari din Țările de Jos – sarcina de a încuraja bunele practici în cadrul profesiei.

Funcționarii judiciari din Țările de Jos sunt responsabili pentru primirea și transmiterea documentelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1348/2000 din 29 mai 2000 al Consiliului privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială. Documentele care urmează să fie notificate și comunicate în Țările de Jos trebuie să fie trimise direct la unul din funcționarii judiciari olandezi. Cererile de notificare și comunicare trebuie să fie depuse în limba olandeză sau engleză.

O astfel de cerere nu poate fi trimisă organismului central olandez, Organizația Profesională Regală a Funcționarilor Judiciari. Asistența acestei organizații poate fi solicitată numai în circumstanțele excepționale descrise la articolul 3 litera (c) din regulamentul european menționat anterior.

Servicii juridice pro bono

Pentru consiliere juridică de bază, vă puteți adresa unuia dintre Birourile de consultanță juridică. Aici puteți solicita lămuriri privind chestiuni juridice, informații și consiliere. Aceste birouri de consultanță constituie prima instanță de la care puteți cere asistență juridică.

Dacă este cazul, veți fi îndrumat spre un avocat sau mediator privat, care constituie a doua instanță care poate oferi asistență juridică.

Toate serviciile de informare furnizate de birourile de consultanță juridică sunt gratuite și sunt oferite la fața locului sau în cadrul unei consultații (de maximum 60 de minute). Vă puteți adresa acestor birouri în legătură cu probleme referitoare la legislația în materie civilă, administrativă, penală și privind imigrarea.

S-au înființat în total 30 de astfel de birouri de consultanță juridică, repartizate uniform din punct de vedere geografic astfel încât fiecare cetățean olandez să poată accede cu ușurință la serviciile juridice.

Pentru informații suplimentare a se vedea site-ul birourilor de consultanță juridică.

Linkuri

Ministerul Public, Sistemul judiciar olandez și Curtea Supremă a Țărilor de Jos (Nederlandse rechtspraak en de Hoge Raad der Nederlanden), Asociația Baroului Avocaților din Țările de Jos (Nederlandse Orde van Advocaten) , Organizația profesională regală a notarilor (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie ), Organizația profesională regală a funcționarilor judiciari (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), Birourile de consultanță juridică (Het Juridisch Loket), Fișă informativă privind personalul instanțelor PDF (389 Kb) en

Ultima actualizare: 11/10/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.