NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini olandeză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Tipuri de profesii juridice

Ţările de Jos

Prezenta pagină vă oferă o imagine generală asupra profesiilor juridice din Țările de Jos.

Conținut furnizat de
Ţările de Jos
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Procurorii

Organizare

Ministerul Public (Openbaar Ministerie sau OM) este o organizație națională cu parchete în toate regiunile din Țările de Jos. Există și un parchet național, a cărui misiune principală constă în combaterea criminalității organizate (internaționale), precum și un parchet funcțional, axat pe combaterea infracționalității și fraudei de mediu și financiare.

Există 10 parchete teritoriale, în cadrul cărora procurorii, asistați de experți administrativi și juridici, instrumentează câteva sute de mii de dosare pe an. În cazul introducerii unei căi de atac, dosarul este trimis la unul dintre cele patru parchete regionale. Reprezentantul Ministerului Public în cadrul acestor parchete poartă denumirea de avocat-general (Advocaat-Generaal). Procurorii șefi și avocații-generali șefi răspund de parchetele respective. La nivel național, Ministerul Public este administrat de Consiliul Procurorilor Generali (College van Procureurs-generaal) de la Haga. Răspunderea politică pentru Ministerul Public îi revine ministrului justiției. Împreună cu Consiliul Procurorilor Generali, acesta hotărăște care sunt prioritățile în materie de cercetare și urmărire penală.

Rol și atribuții

Orice persoană suspectată de săvârșirea unei infracțiuni penale va fi supusă cercetărilor desfășurate de Ministerul Public. Acesta este singurul organ din Țările de Jos care poate decide trimiterea în judecată. Ministerul Public se ocupă de efectuarea cercetărilor în cazul infracțiunilor penale și de punerea sub urmărire penală.

El acționează în colaborare cu poliția și cu alte servicii de cercetare. De cercetări este responsabil procurorul. Ministerul Public supraveghează, de asemenea, punerea în executare corespunzătoare a hotărârilor judecătorești, asigurându-se de plata amenzilor, de executarea pedepselor cu închisoarea și de efectuarea serviciului în folosul comunității. Membrii Ministerului Public și judecătorii fac parte din corpul judiciar. Cu toate că denumirea sa în neerlandeză înseamnă literal „minister public”, Ministerul Public nu este un minister în sensul obișnuit al termenului.

Judecătorii

Organizare

Orice persoană care dorește să devină judecător trebuie să aibă șapte ani de experiență profesională. Informații suplimentare privind cerințele aplicabile sunt disponibile aici. Experiența profesională poate fi obținută prin urmarea unui curs intern de formare organizat de corpul magistraților sau de un alt organism din cadrul sistemului judiciar. Sistemul judiciar oferă formarea profesională necesară.

Judecătorii sunt numiți de Coroană, sub responsabilitatea Ministerului Justiției și Securității. Numai cetățenii olandezi pot fi numiți în funcția de judecător. Candidații trebuie să fie licențiați în drept la o universitate din Țările de Jos.

O persoană poate fi numită în funcția de magistrat numai la recomandarea unui comitet național de selecție, alcătuit din membrii diferitelor instanțe, ai Ministerului Public și din membri activi ai societății.

Un judecător este numit să administreze justiția într-o anumită instanță. poate avea loc numai dacă instanța în cauză îl desemnează pe candidatul respectiv. Datorită acestor condiții, sistemul de numire este cât se poate de obiectiv.

Judecătorii sunt funcționari ai statului cu un statut special. Odată numiți, nu pot accepta o numire într-o altă funcție. Judecătorii pot rămâne în funcție până la vârsta de 70 de ani. Înainte de împlinirea acestei vârste, aceștia pot fi revocați din funcție împotriva voinței lor numai de către instanța de cel mai înalt grad a țării, respectiv de Curtea Supremă a Țărilor de Jos (Hoge Raad der Nederlanden), la propunerea procurorului-general (procureur-general) al acestei instanțe.

Rol și atribuții

Sarcina judecătorului este de a pronunța hotărâri imparțiale în litigiile juridice – inclusiv în cauzele în care una dintre părți este statul. Pentru a garanta imparțialitatea față de stat, se utilizează un sistem special de selecție și de numire. Din acest motiv statutul juridic al judecătorilor diferă de statutul altor funcționari ai statului.

Constituția Țărilor de Jos prevede obligația magistraților de a soluționa litigii și cuprinde prevederi privind statutul juridic al membrilor corpului magistraților.

Cu respectarea legislației în vigoare, judecătorii pot decide, dacă doresc acest lucru, să audieze cauze. De asemenea, aceștia stabilesc, într-o mare măsură, derularea practică a procedurilor (de exemplu durata anumitor etape ale procedurilor).

Există o serie de prevederi legale privind comportamentul judecătorilor. Obiectivul acestora este garantarea faptului că judecătorii își exercită activitatea în mod imparțial. În cazul în care una din părțile care participă la proceduri are îndoieli asupra imparțialității judecătorului, legea oferă părții în cauză posibilitatea de a prezenta obiecții cu privire la judecătorul care audiază cauza. Ocazional, se poate întâmpla ca una dintre părțile participante să nu fie mulțumită de prestația judecătorului. Se face astfel o distincție între hotărârea pronunțată de instanță și comportamentul judecătorului.

 1. În cazul în care nemulțumirea este legată de hotărâre, partea reclamantă are, de obicei, posibilitatea de a introduce o cale de atac.
 2. Reclamațiile referitoare la conduita unui judecător pot fi depuse la consiliul instanței unde judecătorul în cauză își exercită funcția. Fiecare instanță prevede o procedură privind reclamațiile, stabilind regulile referitoare la modul de soluționare a acestora.

Judecătorii trebuie să fie specializați în cel puțin două domenii. Ei audiază, de obicei, cauze dintr-un anumit domeniu juridic, după care trec la un altul. Acest sistem este menit să îi împiedice pe judecătorii să se concentreze prea mult și pentru un timp prea îndelungat asupra unui domeniu de expertiză.

Judecătorii își desfășoară activitatea în tribunale regionale (rechtbanken). Acestea cuprind cel puțin patru secții: una pentru dreptul civil, una pentru dreptul penal, una pentru dreptul administrativ și una pentru aspectele care țin de instanțele subregionale. Judecătorii care își desfășoară activitatea în cea din urmă secție sunt denumiți kantonrechters, iar cei care lucrează în celelalte secții sunt cunoscuți drept rechters. Judecătorii care activează în instanțele de apel(gerechtshoven) și la Curtea Supremă sunt numiți raadsheeren (consilieri).

Componența instanțelor în timpul audierilor este explicată în cele ce urmează:

 • Judecătorii din secțiile consacrate aspectelor care țin de instanțele subregionale audiază cauze singuri.
 • Judecătorii tribunalelor regionale audiază cauze singuri, însă anumite cauze trebuie audiate de un complet format din trei judecători.
 • Un complet format din trei judecători audiază cauze în cadrul instanțelor de apel, cu excepția cazului în care o cauză poate fi audiată de un singur judecător. Normele care reglementează aceste aspecte sunt stabilite în Legea privind organizarea sistemului judiciar (Wet op de rechterlijke organisatie).
 • Fiecare cauză sesizată Curții Supreme este audiată de cinci judecători.

Consiliul Corpului Magistraților (Raad voor de rechtspraak) este responsabil cu reglementarea profesiunii de magistrat.

Baze de date juridice

Pentru informații suplimentare, a se vedea site-ul general referitor la sistemul judiciar din Țările de Jos, site care este accesibil publicului larg.

Organizarea profesiunii juridice

Avocații

Asociația Baroului Avocaților din Țările de Jos (Nederlandse Orde van Advocaten) este organizația profesională juridică de drept public pentru toți avocații din Țările de Jos. Activitatea principală a Baroului Țărilor de Jos, reglementată prin lege, este de a supraveghea calitatea serviciilor oferite de avocați. Printre altele, calitatea serviciilor avocaților este asigurată de:

 • un program complet de pregătire pentru profesia de avocat;
 • elaborarea de legi secundare și de alte reguli obligatorii pentru avocați;
 • procedurile disciplinare;
 • informații și servicii oferite membrilor săi și
 • recomandări oferite guvernului olandez privind planurile de politică și proiectele de lege.

În temeiul Legii privind statutul avocaților (Advocatenwet), toți avocații trebuie să fie membri ai Asociației Baroului Avocaților din Țările de Jos. În prezent, există peste 18 000 de avocați înregistrați.

Consilierii juridici

Nu există un organism centralizat care să reglementeze această profesie.

Notarii

Organizare

Asociația Regală a Notarilor de Drept Civil din Țările de Jos (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) apără interesele notarilor din Țările de Jos și asigură faptul că aceștia își poate desfășura activitatea în mod corespunzător.

Rol și atribuții

Legea prevede obligativitatea încheierii de acte notariale pentru o serie de contracte și tranzacții juridice. Cele mai importante sunt:

 1. transferul proprietății imobiliare în Țările de Jos;
 2. constituirea sau anularea ipotecilor;
 3. constituirea societăților publice sau private cu răspundere limitată (NVs și BVs) sau modificarea actelor constitutive ale acestora;
 4. înființarea de fundații sau asociații (inclusiv cooperative) sau modificarea statutelor acestora;
 5. întocmirea, modificarea și executarea testamentelor;
 6. întocmirea sau modificarea convențiilor matrimoniale și a parteneriatelor înregistrate;
 7. transferul acțiunilor nominative și
 8. asigurarea de cadouri și donații într-un act notarial.

Din motive practice, deseori un notar efectuează și alte tipuri de tranzacții juridice și poate elabora și alte tipuri de contracte. Acestea includ, de exemplu, contracte de parteneriat (parteneriate comerciale, civile sau pentru societăți în comandită simplă), convenții între coabitanți și prevederi pentru protejarea societăților private cu răspundere limitată față de terți.

Alte profesii juridice

Organizația profesională regală a funcționarilor judiciari din Țările de Jos (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) a fost înființată prin Legea privind funcționarii judiciari (Gerechtsdeurwaarderswet). Aceasta oferă KBvG – organism pe lângă care trebuie să se înregistreze toți funcționarii judiciari din Țările de Jos – sarcina de a încuraja bunele practici în cadrul profesiei.

Funcționarii judiciari din Țările de Jos sunt responsabili pentru primirea și transmiterea documentelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă și comercială. Documentele care urmează să fie notificate și comunicate în Țările de Jos trebuie să fie trimise direct unui funcționari judiciar. Cererile de notificare și comunicare trebuie să fie depuse în limba olandeză sau engleză. Cererile nu pot fi trimise organismului central din Țările de Jos, și anume Organizației profesionale regale a funcționarilor judiciari din Țările de Jos. Asistența acestei organizații poate fi solicitată numai în circumstanțele excepționale descrise la articolul 3 litera (c) din regulamentul UE menționat anterior.

Servicii juridice pro bono

Pentru consiliere juridică de bază, vă puteți adresa unuia dintre Birourile de consultanță juridică (Het Juridisch Loket). Puteți apela la aceste organisme pentru a solicita informații, consiliere și lămuriri privind chestiuni juridice. Birourile de consultanță juridică constituie prima instanță de la care puteți cere asistență juridică.

Dacă este cazul, veți fi îndrumat spre un avocat sau mediator privat, care constituie a doua instanță care poate oferi asistență juridică.

Toate serviciile de furnizare de informații din cadrul birourilor de consultanță juridică sunt furnizate gratuit, pe loc sau în cadrul unei consultații. Vă puteți adresa acestor birouri în legătură cu probleme referitoare la legislația în materie civilă, administrativă, penală și privind imigrarea.

S-au înființat în total 44 de astfel de birouri de consultanță juridică, repartizate uniform pe teritoriul Țărilor de Jos astfel încât fiecare cetățean olandez să poată accede cu ușurință la serviciile juridice.

Pentru informații suplimentare a se vedea site-ul Birourilor de consultanță juridică.

Linkuri conexe

Ministerul Public

Sistemul judiciar și Curtea Supremă a Țărilor de Jos

Asociația Baroului Avocaților din Țările de Jos

Asociația Regală a Notarilor de Drept Civil din Țările de Jos

Organizația profesională regală a funcționarilor judiciari din Țările de Jos

Birourile de consultanță juridică

Ultima actualizare: 11/01/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.