Tipuri de profesii juridice

Slovacia

Această pagină oferă o prezentare generală a profesiilor juridice din Slovacia.

Conținut furnizat de
Slovacia

Profesii juridice - introducere

Procurori

Organizare

Parchetul Republicii Slovacia este o autoritate de stat independentă condusă de procurorul general. În limita competențelor sale, parchetul apără drepturile și interesele protejate prin lege ale persoanelor fizice, ale persoanelor juridice și ale statului.

Pentru Parchetul Republicii Slovacia este prevăzut un capitol bugetar separat în cadrul bugetului de stat.

Statutul și rolul parchetului și ale procurorului general sunt reglementate de Constituția Republicii Slovacia (articolul 149) și de Legea nr. 153/2001 privind parchetul, care reglementează, de asemenea, competențele procurorului general și ale celorlalți procurori. Legea menționată reglementează, în același timp, organizarea și gestionarea parchetului. Statutul, drepturile și responsabilitățile procurorilor sunt stabilite în Legea nr. 154/2001 privind procurorii și procurorii stagiari.

Structura ierarhică

Având în vedere rolul său de autoritate care veghează la respectarea legii, parchetul trebuie să fie organizat ierarhic. Acesta asigură aplicarea uniformă a legilor și a altor acte legislative cu aplicabilitate generală, precum și a politicii în materie penală.

În cadrul parchetului există o ierarhie a procurorilor, toți aceștia fiind subordonați procurorului general.

Competențe

Competențele parchetului includ următoarele:

 • urmărirea penală a persoanelor suspectate de săvârșirea unor infracțiuni și monitorizarea respectării legii, atât înainte de începerea urmăririi penale în conformitate cu legea aplicabilă, cât și pe parcursul procedurilor preliminare;
 • asigurarea faptului că persoanele private de libertate sau a căror libertate personală a fost limitată în urma unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii emise de orice alt organism competent al statului sunt reținute în arest în unități și condiții de detenție care respectă dispozițiile legale;
 • exercitarea competențelor sale în cadrul procedurilor judiciare;
 • reprezentarea statului în procedurile judiciare în conformitate cu legislația relevantă;
 • supravegherea respectării legislației de către autoritățile administrației publice, în limitele stabilite de lege;
 • exercitarea competențelor care îi revin în domeniul cooperării internaționale, în măsura prevăzută în legislația relevantă, în tratatele internaționale promulgate conform legii și în actele cu forță juridică obligatorie ale UE;
 • participarea la redactarea și la punerea în aplicare a măsurilor menite să prevină încălcarea legilor și a altor dispoziții legale cu aplicabilitate generală;
 • implicarea în eliminarea cauzelor și a condițiilor care favorizează activitatea infracțională, precum și la prevenirea și eradicarea criminalității;
 • participarea la elaborarea legislației (implicare în procesul legislativ);
 • îndeplinirea altor îndatoriri prevăzute într-o lege specifică sau într-un tratat internațional promulgat în conformitate cu dispozițiile legale.

Îndatoriri

Procurorul general și fiecare procuror în parte îndeplinesc toate îndatoririle care intră în sfera de competență a parchetului și folosesc toate mijloacele legale de care dispun pentru ducerea la îndeplinire a îndatoririlor și a obligațiilor care le revin. Aceștia au obligația:

 • să pună în aplicare (conform cunoștințelor lor și cu bună credință) Constituția Republicii Slovacia, legile constituționale și alte legi, tratatele internaționale promulgate în conformitate cu dispozițiile legale și alte acte legislative cu aplicabilitate generală;
 • să respecte și să apere demnitatea umană, drepturile și libertățile fundamentale ale omului și să evite orice formă de discriminare;
 • să apere interesul public;
 • să dea dovadă de inițiativă și să acționeze cu corectitudine, imparțialitate și fără întârzieri nejustificate.

Ierarhie

Structura organizatorică a Parchetului Republicii Slovacia cuprinde următoarele organisme:

Parchetul General, care este autoritatea cea mai înaltă și se află la vârful sistemului de urmărire penală. Parchetul General include:

 • Parchetul Special, instituit pentru a depista cazuri de corupție și de criminalitate organizată și pentru a desfășura urmărirea penală cu privire la acestea;
 • parchetele regionale (8), care se situează la un nivel ierarhic superior față de parchetele teritoriale din regiunea respectivă și
 • parchetele teritoriale (55).

Sediul Parchetului General se află la Bratislava.

Sediile și circumscripțiile teritoriale ale parchetelor subordonate corespund sediilor și circumscripțiilor instanțelor competente. Cu toate acestea, sediile și competența teritorială nu corespund cu împărțirea teritorial-administrativă a țării.

Procurorii își îndeplinesc îndatoririle în cadrul unui raport de serviciu, stabilit în momentul numirii lor. Procurorii sunt numiți în funcție de către Procurorul General pentru o perioadă nedeterminată. Pentru a-și ocupa funcția, procurorii trebuie să depună un jurământ fără rezerve.

Cerințe

Procurorii trebuie să fie cetățeni slovaci și să îndeplinească o serie de condiții, și anume:

 • să aibă cel puțin 25 de ani la data numirii lor;
 • să dețină o diplomă de master în drept acordată de o facultate de drept a unei universități din Republica Slovacia sau un certificat recunoscut eliberat de o universitate din străinătate și care să ateste deținerea unei diplome de master în drept; în cazul în care un procuror obține mai întâi o diplomă de licență și ulterior o diplomă de master, ambele diplome trebuie obținute în domeniul dreptului;
 • să aibă capacitate juridică deplină și să fie apt din punct de vedere medical pentru a îndeplini îndatoririle unui procuror;
 • să nu aibă cazier și să posede calități morale care garantează o bună îndeplinire a îndatoririlor care le revin;
 • să cunoască foarte bine limba slovacă;
 • să aibă domiciliul permanent pe teritoriul Republicii Slovacia;
 • să nu fie membri ai unui partid politic sau ai unei mișcări politice;
 • să fi promovat examenul de intrare în corpul procurorilor;
 • să fi parcurs cu succes procedura de selecție, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;
 • să își dea acordul în scris pentru a fi numiți procurori în cadrul unui anumit parchet.

La examenul de intrare în corpul procurorilor se pot înscrie numai procurorii stagiari. Posturile vacante de procurori stagiari se ocupă prin intermediul unui examen de selecție.

În temeiul Legii, examenele pentru experți judiciari, examenele pentru admiterea în barou și examenele pentru intrarea în corpul notarilor se califică, de asemenea, drept examene care permit intrarea în corpul procurorilor.

Promovarea în funcția de procuror-șef sau într-o funcție mai înaltă este posibilă numai în baza unei proceduri de selecție și în urma consultării Consiliului Procurorilor.

Detașarea temporară a unui procuror pentru a îndeplini sarcini în cadrul unui alt parchet este condiționată de consimțământul acestuia. În lipsa unui astfel de consimțământ, procurorii pot fi detașați temporar pentru a îndeplini sarcini în cadrul unui alt parchet pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare în cursul unui an calendaristic, dacă acest lucru este necesar pentru a permite parchetului în cauză să își îndeplinească sarcinile în mod corespunzător.

Transferul unui procuror către un alt parchet se poate efectua numai cu consimțământul acestuia, în urma solicitării acestuia sau din motive disciplinare.

Procurorul general poate suspenda un procuror care este urmărit penal pentru o infracțiune săvârșită cu intenție sau pentru o infracțiune săvârșită din neglijență în exercitarea funcției de procuror, ori care face obiectul unei proceduri disciplinare pentru săvârșirea unei fapte care ar putea conduce la eliberarea sa din funcția de procuror.

Raportul de serviciu al unui procuror poate înceta numai din motive prevăzute de lege.

Roluri și responsabilități

Un procuror supraveghează respectarea dispozițiilor legale, atât înainte de începerea urmăririi penale, cât și pe parcursul procedurilor preliminare. În îndeplinirea atribuțiilor lor de supraveghere, procurorii au următoarele competențe:

 • pot da dispoziții cu caracter obligatoriu pentru funcționarii poliției, atât înainte de începerea procedurilor penale, cât și în timpul anchetei și al investigației sumare a faptelor penale și pot impune termene pentru instrumentarea unei cauze; orice astfel de dispoziție trebuie să fie inclusă în dosarul cauzei respective;
 • pot solicita dosare, documente, materiale și rapoarte privind stadiul unei anchete a poliției după începerea urmăririi penale, cu scopul de a stabili dacă poliția a declanșat urmărirea penală cu promptitudine și dacă aceasta acționează în mod corespunzător;
 • pot participa la operațiunile poliției, pot efectua activități de investigare individuale sau pot conduce întreaga anchetă sau investigația sumară și pot emite decizii în orice cauză; în desfășurarea activității sale, procurorul trebuie să acționeze în conformitate cu dispozițiile legale; se pot depune plângeri împotriva deciziilor procurorilor în același mod ca împotriva deciziilor poliției;
 • pot trimite dosarul cauzei înapoi la poliție cu dispoziții de a se efectua cercetări suplimentare în cadrul anchetei sau al investigației sumare și pot stabili un termen în acest sens; procurorul trebuie să anunțe atât acuzatul, cât și victima cu privire la trimiterea cauzei înapoi la poliție;
 • pot anula deciziile ilegale sau nejustificate ale organelor de poliție și le pot înlocui cu propriile decizii; un procuror poate dispune întreruperea urmăririi penale sau transferul cauzei în altă locație în termen de treizeci de zile, în cazul în care procurorul înlocuiește o decizie a poliției cu o decizie proprie din alte motive decât înaintarea unei plângeri de către o persoană îndreptățită în acest sens; se poate depune o plângere împotriva deciziei procurorului și a soluționării de către poliție; un procuror poate, de asemenea, să dea dispoziții cu caracter obligatoriu privind începerea unei anchete și a unei investigații sumare.
 • pot retrage un dosar de la un funcționar al poliției și pot lua măsuri pentru a transfera dosarul către un alt funcționar al poliției sau către alți funcționari ai poliției;
 • pot lua măsuri pentru a se asigura că o anchetă sau o investigație sumară asupra unei infracțiuni săvârșite de un membru al forțelor de securitate armate este efectuată de un organ de cercetare penală al poliției; înainte de a lua astfel de măsuri, procurorii solicită avizul coordonatorului Oficiului pentru servicii de inspecție (Inspection Service Office); procurorii pot să procedeze în mod similar în cadrul anchetelor sau al investigațiilor sumare asupra infracțiunilor săvârșite de lucrători vamali.

Doar un procuror are autoritatea de a:

 • pune sub acuzare;
 • încheia cu acuzatul un acord de recunoaștere a vinovăției și de acceptare a aplicării unei sancțiuni penale și de a supune aprobării instanței o propunere de astfel de acord;
 • suspenda urmărirea penală;
 • întrerupe urmărirea penală, definitiv sau cu titlu provizoriu;
 • aproba concilierea sau soluționarea amiabilă înainte de începerea procesului și de a întrerupe urmărirea penală;
 • dispune punerea sub sechestru a bunurilor acuzatului și de a hotărî ce bunuri nu ar trebui puse sub sechestru, sau de a anula punerea sub sechestru;
 • garanta cu sechestru pretenția unei părți vătămate, de a o anula, integral sau parțial, sau de a exclude un anumit element din aceasta;
 • emite un ordin de deshumare a unei persoane decedate;
 • solicita consimțământul pentru urmărirea penală sau pentru reținerea în stare de arest a unei persoane într-o cauză în care este necesară aprobarea Consiliului Național al Republicii Slovacia, al Consiliului Judiciar al Republicii Slovacia, al Curții Constituționale sau al Parlamentului European;
 • solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești pentru reținerea inculpatului în stare de arest sau pentru prelungirea duratei măsurii arestului;
 • solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești pentru aducerea inculpatului din străinătate;
 • desfășura o investigație preliminară privind procedurilor de extrădare, cu excepția cazului în care legea prevede altfel;
 • solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești, în temeiul unei cereri din partea unei autorități competente din alt stat, pentru a pune sub sechestru cu titlu provizoriu bunurile unei persoane urmărite penal în străinătate sau partea din acele bunuri care se află pe teritoriul Republicii Slovacia.

În exercitarea competenței de supraveghere în vederea asigurării faptului că persoanele private de libertate sau a căror libertate personală a fost limitată sunt reținute în arest în instituții de detenție care respectă dispozițiile legale, procurorii trebuie să se asigure că aceste persoane sunt reținute în astfel de instituții numai în baza unei hotărâri judecătorești sau a unei decizii emise de un alt organism competent al statului și că în instituțiile în cauză sunt respectate legile și alte acte cu aplicabilitate generală.

În acțiunile civile, procurorul are autoritatea de a:

 1. solicita începerea acțiunii civile cu scopul de a:
 • impune reabilitarea cu scop de protecție a unei persoane cu vârsta cuprinsă între 12 și 14 ani, în cazul în care aceasta a săvârșit o faptă penală care, în temeiul Codului penal, se pedepsește cu închisoarea pe viață;
 • declara caracterul ilegal al unei greve sau a unui lock-out;
 • declara nulitatea transferului bunurilor statului în temeiul Legii privind stabilirea originii mijloacelor financiare în procesul de privatizare, al Legii privind stabilirea termenilor și a condițiilor aplicabile transferului bunurilor statului către alte persoane sau ale Legii privind administrarea bunurilor statului;
 • examina legalitatea oricărei decizii luate de o autoritate administrativă în cazurile în care contestația formulată de un procuror nu a fost acceptată;
 • abroga o decizie nelegală adoptată de către o municipalitate, în cazul în care aceasta din urmă nu și-a abrogat decizia în baza obiecției procurorului;
 1. interveni în orice procedură civilă necontencioasă, cu excepția procedurii de divorț. În cazul în care procedura de divorț este conexată cu o procedură de stabilire a relației ulterioare divorțului dintre soți și copiii lor minori, procurorii pot să intervină în această parte a procedurii.
 2. În procedurile civile contencioase, procurorii pot:
  1. să introducă o acțiune în cazurile în care statul solicită recuperarea câștigurilor reprezentând îmbogățire fără justă cauză, atunci când se solicită stabilirea dreptului de proprietate, când au fost încălcate dispozițiile unui act cu aplicabilitate generală sau atunci când acest lucru este prevăzut într-un act specific;
  2. interveni în proceduri deschise în cazurile în care statul, o persoană juridică mandatată de stat, o întreprindere de stat, o persoană juridică la care statul deține participații, o autoritate municipală sau o unitate teritorială superioară se constituie parte la procedură sau în cazurile care vizează răspunderea pentru daunele care rezultă din exercitarea autorității publice.

Atunci când supraveghează respectarea de către autoritățile administrației publice a legilor și a altor acte legislative cu aplicabilitate generală, procurorul are dreptul de a examina legalitatea:

 • actelor legislative cu aplicabilitate generală emise de autoritățile administrației publice;
 • normelor administrative interne emise de autoritățile administrației publice cu scopul de a se asigura că atribuțiile administrației publice sunt îndeplinite;
 • deciziilor adoptate în cazuri individuale în domeniul administrației publice;
 • procedurilor urmate de autoritățile administrației publice la emiterea de norme și decizii în domeniul administrației publice.

Judecători

Organizare

Personalul instanțelor

 1. Administrator-asistent principal  PDF (382 Kb) sk
 2. Grefier  PDF (295 Kb) sk
 3. Executor judecătoresc principal  PDF (460 Kb) sk
 4. Asistent al unui judecător din cadrul Curții Supreme  PDF (291 Kb) sk

Avocați

Baze de date juridice

Pentru informații suplimentare, a se consulta site-ul web al Baroului din Slovacia.

Avocați consultanți/consilieri juridici

Baze de date juridice

Pentru informații suplimentare, a se consulta site-ul web al Centrului pentru asistență judiciară din Slovacia.

Notari

În Republica Slovacia, notarii trebuie să dețină o diplomă universitară în drept.

Sarcina unui notar este să exercite justiția preventivă și să elibereze acte oficiale autentificate.

Notarii se află sub supravegherea Ministerului Justiției.

Notarii trebuie să fie membri ai Camerei Notarilor din Republica Slovacia.

Baze de date juridice

Site-ul web http://www.notar.sk/al Camerei Notarilor oferă exclusiv asistență de tip intranet pentru notari. Accesul este gratuit, însă informațiile care pot fi căutate sunt limitate.

Baza de date oferă acces la:

 • registre publice;
 • o listă a notarilor [datele de contact, limba (limbile) cunoscută(e), programul de funcționare];
 • legislație.
Ultima actualizare: 16/05/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.