Tipuri de profesii juridice

În cadrul diferitelor ordini juridice și sisteme judiciare din statele membre ale Uniunii Europene (UE) există o gamă variată de profesii juridice, cum ar fi avocați, notari, judecători, procurori și executori judecătorești. Membrii profesiilor juridice nu au aceeași titulatură în toate statele membre, iar rolul și statutul lor poate să varieze considerabil de la un stat membru la altul.

Această pagină vă pune la dispoziție informații generale privind rolul și funcțiile diverselor profesii juridice.

Pentru a obține informații detaliate referitoare la diversele profesii juridice dintr-o anumită țară, selectați drapelul acesteia.

Dacă doriți să recurgeți la serviciile unui practician în domeniul juridic care își desfășoară activitatea în oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene sau să găsiți un astfel de practician, secțiunea Căutarea unui practician în domeniul dreptului vă oferă informații utile.

Introducere

Legislația Uniunii Europene nu reglementează condițiile de exercitare a profesiilor juridice, cu excepția celei de avocat.  În general, profesiile juridice sunt reglementate la nivel național.  În pofida faptului că între acestea pot să existe asemănări firești, reglementările naționale diferă în mod considerabil de la o țară la alta, întrucât reflectă continuitatea unor tradiții adesea străvechi.

Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei (COE) a emis mai multe recomandări privind profesiile juridice. Una dintre aceste inițiative vizează exercitarea profesiei de avocat. O altă inițiativă se referă la independența judecătorilor. Recomandările COE și alte informații în acest domeniu pot să fie consultate pe site-ul său web.

În plus, Convenția Europeană a Drepturilor Omului prevede că orice persoană acuzată de o infracțiune are dreptul să se apere ea însăși sau să fie asistată de un apărător ales de ea, iar în cazul în care nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistată în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiției o cer. Această clauză se referă în principal la cauzele penale, însă a fost extinsă de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) pentru a include și cauzele civile.

Judecători

Un judecător, sau un arbitru al justiției, este un înalt funcționar care prezidează, singur sau ca membru al unui complet, ședința instanței de judecată. Competențele, funcțiile, metoda de numire, disciplina și pregătirea profesională a judecătorilor variază în mod considerabil de la o jurisdicție la alta. Judecătorul are un rol similar cu cel al unui arbitru în cadrul unui joc și conduce procesul în mod imparțial și în public. Judecătorul îi audiază pe toți martorii, analizează toate probele prezentate de părțile cauzei, evaluează credibilitatea părților, iar apoi pronunță o hotărâre de soluționare a cauzei, pe baza interpretării legislației și a propriei sale aprecieri personale.

Următoarele site-uri web oferă informații suplimentare cu privire la această profesie:

Procurori

În cadrul procedurilor în materie penală, parchetele sau Ministerul Public joacă un rol foarte important. Sistemele statelor membre sunt, de asemenea, foarte diverse în ceea ce privește rolul, sarcinile și competențele procurorilor.

Personalul instanțelor

Funcțiile și titulatura membrilor personalului instanțelor pot să fie foarte diferite, de exemplu: „greffier” în Franța, „Rechtspfleger” în Germania.

De asemenea, sarcinile pe care le îndeplinesc membrii personalului instanțelor variază în mod considerabil de la un sistem juridic la altul: asistență pentru judecători sau procurori, gestionarea instanțelor, responsabilități în cadrul anumitor proceduri. În funcție de țară, membrii personalului instanțelor trebuie să fi urmat studii juridice, pot să ofere consiliere juridică și/sau pot să beneficieze de formare continuă.

În fiecare cauză, membrii personalului instanțelor au un rol important, acestora revenindu-le sarcina de a primi atât victimele, cât și pârâții.

Membrii acestei profesii sunt reprezentați la nivel european de Uniunea Europeană a Personalului Instanțelor (European Union of Rechtspfleger - E.U.R), o organizație neguvernamentală care reunește asociații profesionale din mai multe țări. Printre obiectivele E.U.R. se numără participarea la crearea, dezvoltarea și armonizarea legislației la nivel european și internațional, colaborarea cu instituțiile europene, reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor săi și promovarea profesiei în vederea unei mai bune funcționări a sistemului judiciar.

Executori judecătorești

Profesia de executor judecătoresc este reglementată de legislația statelor membre, dispozițiile în acest domeniu fiind foarte diferite de la un stat membru la altul.

Membrii acestei profesii sunt reprezentați la nivel european de Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești (International Union of Judicial Officers - UIHJ). Obiectivul UIHJ este de a asigura reprezentarea membrilor săi în cadrul organizațiilor internaționale și de a colabora cu organismele profesionale naționale. UIHJ are drept obiectiv îmbunătățirea normelor procedurale naționale și a tratatelor internaționale și depune toate eforturile pentru a promova idei, proiecte și inițiative care să contribuie la evoluția și la afirmarea statutului independent al executorilor judecătorești.

Camera Europeană a Executorilor Judecătorești (Chambre européenne des huissiers de justice - CEHJ) este, de asemenea, un organism de reprezentare a executorilor judecătorești. Asociație nonprofit, reglementată de dreptul belgian, CEHJ are drept obiectiv să promoveze implicarea într-o mai mare măsură a executorilor judecătorești în acțiunea concertată a practicienilor în domeniul dreptului în cadrul dezbaterii europene.

Avocați

Avocatul, indiferent dacă servește interesele unei persoane fizice, ale unei întreprinderi sau ale statului, este consilierul și reprezentantul de încredere al clientului său, în calitate de profesionist respectat de terți și de participant indispensabil la administrarea echitabilă a justiției. Îndeplinind toate aceste funcții, avocatul, care servește cu bună-credință interesele clientului său și apără drepturile acestuia, are, de asemenea, un rol de arbitru în cadrul societății, prin prevenirea conflictelor, prin asigurarea faptului că acestea sunt soluționate în conformitate cu principiile recunoscute ale dreptului civil, public sau penal și prin luarea în considerare în mod corespunzător a drepturilor și a intereselor, prin dezvoltarea în continuare a legislației și prin apărarea libertății, a justiției și a statului de drept.

Activitatea avocaților este reglementată de organizațiile sau de autoritățile profesionale ale statului membru în care profesează (barouri sau ordine ale avocaților). Acestea au responsabilitatea de a stabili normele de conduită profesională și de a aplica sancțiuni disciplinare, dacă este cazul.

Legislația Uniunii Europene nu reglementează condițiile de exercitare a profesiilor juridice. Cu toate acestea, Directiva din 1998 stabilește condițiile în care un avocat autorizat într-un anumit stat membru își poate exercita cu titlu permanent profesia pe teritoriul unui alt stat membru.

La nivelul UE, avocații sunt reprezentați de Consiliul Barourilor și Ordinelor Avocaților din Europa (Council of Bars and Law Societies of Europe - CCBE), o asociație internațională fără scop lucrativ fondată în 1960. Aceasta asigură legătura dintre instituțiile UE și barourile naționale și ordinele naționale ale avocaților din Europa cu privire la toate aspectele de interes comun referitoare la exercitarea profesiei de avocat.

Notari

Notarii sunt practicieni în domeniul juridic specializați și autorizați să acționeze în anumite materii juridice. În temeiul obligațiilor și al responsabilităților care le revin, notarii joacă un rol important în cele 22 de state membre a căror ordine juridică are la bază dreptul civil roman. Irlanda este singura jurisdicție de drept cutumiar din Uniunea Europeană, în cadrul căreia există, de asemenea, profesia de notar, care oferă o gamă largă de servicii juridice. În Irlanda, competențele și autoritatea notarilor se exercită mai ales în legătură cu acte și instrumente juridice care urmează să fie puse în aplicare în străinătate. Notarii au un rol important în ceea ce privește schimburile comerciale internaționale și activitatea comercială din cadrul jurisdicției lor naționale.

Notarii au, în special, următoarele sarcini:

  • redactarea de contracte private și consilierea părților, îndeplinind în același timp obligația de a trata fiecare parte în mod echitabil. În redactarea înscrisurilor oficiale, notarul răspunde de legalitatea acestora și de consilierea pe care o oferă. Notarul trebuie să informeze părțile cu privire la implicațiile și la consecințele obligațiilor pe care și le asumă;
  • executarea actelor redactate. Actul notarial poate să fie înregistrat direct în registrele oficiale sau poate să fie executat în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile, fără intervenția prealabilă a unui judecător;
  • îndeplinirea rolului de arbitru care, în mod imparțial și respectând cu strictețe legislația, ajută părțile să ajungă la un acord reciproc acceptabil.

Notarii sunt funcționari publici - statele delegându-le o parte din puterea publică pentru a putea îndeplini o misiune de serviciu public - care își exercită funcțiile în cadrul unei profesii independente.

Notarii sunt supuși obligației de confidențialitate profesională. Condițiile de numire a notarilor sunt similare celor aplicabile magistraților, notarii beneficiind de aceeași independență, inamovibilitate, imparțialitate, autoritate și forță executorie a acțiunilor lor, sub controlul Ministerului Justiției.

În cele 22 de state membre ale Uniunii Europene a căror ordine juridică are la bază dreptul civil roman își desfășoară activitatea aproximativ 35 000 de notari.

În relațiile cu instituțiile europene, notarii care își desfășoară activitatea în jurisdicțiile Uniunii Europene a căror ordine juridică are la bază dreptul civil roman sunt reprezentați de http://www.notaries-of-europe.eu//index.php?pageID=1Consiliul Notariatelor din Uniunea Europeană (Council of the Notariats of the European Union - CNUE), care a fost înființat în 1993. CNUE reprezintă notariatele tuturor statelor membre ale UE în care există funcția de notar, în sensul dreptului civil roman: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia și Spania. Irlanda are propriul său organism reprezentativ național, însă, la nivel internațional, este reprezentată de Forumul Notarial al Regatului Unit și al Irlandei (UK and Ireland Notarial Forum).

Ultima actualizare: 11/09/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.