Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Belgicko

V tejto časti nájdete prehľad jednotlivých právnických profesií v Belgicku. Právnické profesie – úvod Štátna prokuratúra Sudcovia Advokáti Notári Ďalšie právnické profesie Organizácie, ktoré poskytujú bezplatné právne poradenstvo Právne databázy Portál Federálneho úradu pre spravodlivosť

Autor obsahu
Belgicko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právnické profesie – úvod

V tejto časti nájdete niekoľko informácií o právnických profesiách vrátane:

 • štátnej prokuratúry,
 • sudcov,
 • advokátov,
 • notárov a
 • súdnych vykonávateľov.Štátna prokuratúra

Organizácia

Štátna prokuratúra sa skladá zo štátnych zástupcov prokuratúry alebo prokurátorov pri pracovných súdoch, ktorí v tejto funkcii plnia úlohy svojho úradu v obvode súdu, na ktorom pôsobia.

Na úrovni súdneho okresu kráľovský prokurátor a jeho prví zástupcovia a zástupcovia zastupujú štátnu prokuratúru na prvostupňovom súde, predovšetkým na súde pre mladistvých, ktorý je sekciou prvostupňového súdu. Túto úlohu plnia aj na policajnom súde alebo súdoch a na obchodnom súde vo svojom obvode.

Na pracovných súdoch plní túto úlohu prokurátor pracovného súdu za pomoci zástupcov a v prípade potreby za pomoci prvých zástupcov. Títo prokurátori vykonávajú svoju činnosť aj na priestupkovom súde, ktorý je sekciou prvostupňového súdu, a na policajnom súde alebo súdoch v trestných záležitostiach patriacich do ich právomoci.

Na úrovni odvolacích súdov a odvolacích pracovných súdov je funkcia štátnej prokuratúry vykonávaná generálnym prokurátorom, ktorý riadi štátnych zástupcov generálnej prokuratúry a generálnej prokuratúry pracovného súdu a dohliada na nich. V rámci generálnej prokuratúry pomáha generálnemu prokurátorovi prvý generálny advokát, generálni advokáti a zástupcovia generálneho prokurátora. V rámci generálnej prokuratúry pracovného súdu ide o prvého generálneho advokáta, generálnych advokátov a generálnych zástupcov.

Na kasačnom súde úlohu štátnej prokuratúry vykonáva generálny prokurátor pri tomto súde, ktorému tam pomáha prvý generálny advokát a generálni advokáti. Napriek rovnakej terminológii tu štátna prokuratúra plní úplne inú úlohu. Kasačný súd totiž nerozhoduje o podstate prípadu, ale dohliada na zákonnosť a správnosť konania.

Štátna prokuratúra je nezávislá pri výkone individuálnych vyšetrovaní a stíhaní, čím nie je dotknuté právo príslušného ministerstva nariaďovať stíhanie a prijímať záväzné smernice v oblasti trestnej politiky vrátane politiky vyšetrovania a stíhania.

Úloha a právomoci

Štátna prokuratúra je poverená radom úloh a poslaní. Tieto úlohy a poslania sa pohybujú na úrovni spracovania a kontroly tak trestných, ako aj občianskoprávnych záležitostí.

 • V trestných veciach dohliadajú štátni prokurátori štátnej prokuratúry (v záujme spoločnosti) na riadny priebeh a výsledky trestného konania. Takto konajú na úrovni riešenia podstaty prípadu, ako aj v priebehu predchádzajúceho informačného a vyšetrovacieho konania (pre vyšetrovacie súdy: poradný senát a vyšetrovací senát). Počas pojednávania žiadajú uplatnenie trestného zákona; zároveň dohliadajú na to, aby boli prijaté potrebné opatrenia na riadny výkon uloženého trestu. Pred porotným súdom je úloha štátnej prokuratúry vykonávaná generálnym prokurátorom pri odvolacom súde, ktorý však môže túto úlohu delegovať na člena prokuratúry.
 • V občianskoprávnych záležitostiach štátna prokuratúra koná z úradnej moci v prípadoch, ktoré určuje zákon, a vždy, keď verejný poriadok vyžaduje jej intervenciu. V týchto prípadoch štátna prokuratúra vyjadruje stanovisko (písomné alebo ústne) týkajúce sa prípadu. Štátnej prokuratúre sa povinne doručuje oznámenie, aby vyjadrila stanovisko v súvislosti s vecami, ktoré sa týkajú osobitných oblastí vymenovaných v článku 764 ods. 1 súdneho poriadku. Takisto sa jej môže doručiť oznámenie, aby vyjadrila stanovisko v akejkoľvek inej veci, ak to považuje za vhodné a je to v jej jurisdikcii, pričom súd alebo súdny dvor to môže nariadiť z úradnej moci (článok 764 ods. 2 súdneho poriadku).

Okrem týchto hlavných úloh je štátna prokuratúra v rámci svojho obvodu príslušná aj vo veci riadneho sledovania a výkonu rozhodnutí a smerníc týkajúcich sa trestnej politiky.

Smernice trestnej politiky prijíma minister spravodlivosti po porade s kolégiom generálnych prokurátorov (zloženým z piatich generálnych prokurátorov pri odvolacom súde).

Toto kolégium podlieha ministrovi spravodlivosti a prijíma rozhodnutia na účely čo možno najkoherentnejšej tvorby a koordinácie politiky a správneho všeobecného fungovania štátnej prokuratúry.

Príslušnosť kolégia zahŕňa celé územie Belgického kráľovstva a jeho rozhodnutia sú záväzné pre generálnych prokurátorov pri odvolacích súdoch a pre všetkých členov štátnej prokuratúry, ktorí im podliehajú.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Federálneho úradu pre spravodlivosť (ministerstvo spravodlivosti, časť „Ordre judiciaire“ pod odkazom „Parquet“).

Sudcovia

Organizácia

Rozlišujeme „sediacich“ sudcov (magistrature assise) (sudcovia prvostupňových súdov a odvolacích súdov) a „stojacich“ sudcov (magistrature debout) (štátna prokuratúra alebo prokuratúra – pozri vyššie).

Obyčajne sú členovia súdneho zboru, ktorí zasadajú na prvostupňových súdoch, nazývaní „sudcovia“ (juges), zatiaľ čo členovia súdneho zboru zasadajúci na odvolacích súdoch sú nazývaní „radcovia“ (conseillers).

Úlohou sudcov je uplatňovať zákon na situáciu/spor, ktoré sa im predložia v občianskoprávnej oblasti, ako aj na osoby, ktoré sa dopustili trestného činu.

Na niektorých súdoch zasadajú sudcovia z povolania spolu s prísediacimi sudcami. Prísediaci sudcovia zasadajú v týchto jurisdikciách:

 • Obchodný súd: sudcovia z povolania a prísediaci sudcovia obchodného súdu.
 • Pracovný súd: sudcovia z povolania a prísediaci sudcovia pracovného súdu.
 • Súd pre výkon trestu: sudcovia z povolania a prísediaci sudcovia pre výkon trestu.

Zodpovedný orgán

Najvyššia súdna rada plní trojaké poslanie:

 • Zohráva rozhodujúcu úlohu v politike menovania sudcov, a to objektívnym a apolitickým spôsobom.
 • Vykonáva externú kontrolu fungovania súdnictva vrátane vybavovania sťažností.
 • Predkladá stanoviská zodpovedným politickým činiteľom s cieľom zlepšiť fungovanie súdneho zboru.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Najvyššej súdnej rady.

Advokáti

Úloha a právomoci

Advokát je osoba so vzdelaním v oblasti práva a spravodlivosti. Podlieha profesijným pravidlám, ktoré zaručujú jeho úplnú nezávislosť. Jedným z týchto pravidiel je napríklad aj zachovanie služobného tajomstva.

Advokát absolvuje odbornú prípravu na zastupovanie klientov v rôznych oblastiach práva, ktoré sa často prelínajú (právo obchodných spoločností, správne právo, právo územného plánovania, daňové právo, rodinné právo atď.). Počas vykonávania svojho povolania sa advokát môže špecializovať na jednu alebo viac oblastí, v ktorých získal špeciálne odborné znalosti.

Úlohou advokáta je pomáhať klientom nielen na súdoch, ale aj v každej situácii, v ktorej môžu potrebovať právnu pomoc, hovorcu, prípravu zmluvnej dokumentácie alebo morálnu podporu.

Vo všeobecnosti ide o trojitú činnosť:

 • advokát radí,
 • advokát zmieruje,
 • advokát obhajuje.

Advokát môže svojich klientov zastupovať na všetkých súdoch kráľovstva (tribunal de Police, Justice de Paix, tribunal de première instance, tribunal de Commerce, tribunal du Travail, cour d’Appel, cour du Travail, cour d’Assises, conseil d’Etat), ako aj v iných krajinách Európskej únie.

Takisto vám môže pomôcť v prípade arbitráže alebo mediácie, vo všetkých prípadoch alternatívneho riešenia sporov alebo pri akomkoľvek rokovaní alebo stretnutí.

Advokát nezasahuje len v prípade konfliktu. Tým, že poskytuje poradenstvo alebo navrhuje či upravuje zmluvnú dokumentáciu, často umožňuje vyhnúť sa súdnemu sporu.

Môže vám tiež pomôcť, ak si chcete prenajať alebo kúpiť nehnuteľnosť, založiť obchodnú spoločnosť, vyriešiť dlhy, uzavrieť pracovnú zmluvu s vaším novým zamestnávateľom alebo ak ste sa stali obeťou nehody alebo útoku, ak ste predvolaní na súd alebo chcete ukončiť manželský zväzok atď.

Advokát pre každého:

Pre osoby, ktoré nemajú dostatočné prostriedky, zákon upravuje službu právnej pomoci (aide juridique, predtým nazývaná služba pro deo) a právnu podporu (assistance judiciaire):

Právna pomoc umožňuje využiť bezplatne alebo čiastočne bezplatne služby advokáta. Poskytuje sa na dvoch úrovniach:

 • Právna pomoc prvého stupňa je dostupná pre každého bez toho, že by bola podmienená nedostatkom prostriedkov. Ide o stálu službu, počas ktorej sú advokáti k dispozícii na krátke konzultácie: prvú právnu radu, žiadosť o informácie atď.
  Za právnu pomoc prvého stupňa sú zodpovedné komisie právnej pomoci (Commissions d’Aide Juridique, C.A.J.).
 • Právna pomoc druhého stupňa je dostupná pre osoby, ktoré spĺňajú určité podmienky v oblasti finančných prostriedkov alebo sa nachádzajú v určitých situáciách. Táto pomoc, ktorá je v závislosti od situácie úplne alebo čiastočne bezplatná, umožňuje získať pridelenie advokáta, ktorý bude poskytovať pomoc a komplexné poradenstvo v rámci súdneho alebo správneho konania alebo v rámci mediácie.
  Za právnu pomoc druhého stupňa sú zodpovedné kancelárie právnej pomoci (Bureaux d’Aide Juridique, B.A.J.).

Právna podpora umožňuje úplné alebo čiastočné oslobodenie od nákladov konania (súdneho poplatku, registračného poplatku, nákladov na súdneho úradníka, notára, znalca atď.). O poskytnutie tejto podpory sa žiada osobne alebo prostredníctvom advokáta v kancelárii právnej podpory (bureau d’assistance judiciaire).

Príslušné orgány

Každý advokát je členom niektorej advokátskej komory. V súčasnosti existuje v Belgicku 28 advokátskych komôr.

Združenie frankofónnych a germanofónnych advokátov Belgicka (AVOCATS.BE) je organizáciou, ktorá združuje všetky advokátske komory francúzsky a nemecky hovoriacich advokátov v krajine (13 advokátskych komôr francúzsky hovoriacich advokátov a 1 komora nemecky hovoriacich advokátov).

Združenie flámskych advokátov (Orde van Vlaamse Balies, O.V.B.) je organizáciou, ktorá združuje všetky advokátske komory flámsky hovoriacich advokátov (14 advokátskych komôr).

Viac informácií o povolaní advokáta možno nájsť na týchto webových stránkach:

Prístup k tejto databáze je bezplatný.

Notári

Notári sú štátni úradníci menovaní kráľom, ktorých úlohou je najmä osvedčovať akty uzavreté v ich prítomnosti. Niektoré akty vyžadujú notársku intervenciu v zmysle zákona, ktorou sa potvrdí dohoda, ku ktorej dospeli zúčastnené strany (verejné listiny). Napríklad pri predaji nehnuteľnosti je potrebné sa obrátiť na notára. Okrem vystavenia verejných listín sa možno na notára obrátiť vo veci vysporiadania dedičstva, vypracovania súkromnej zmluvy, získania stanoviska.

Do kompetencie notárov spadajú predovšetkým tri dôležité oblasti:

 • právo o nehnuteľnostiach (predaj nehnuteľnosti, pôžička…),
 • rodinné právo (predmanželská zmluva, dedenie, rozvody…) a
 • obchodné právo (zakladanie spoločností…).

Existuje aj federálna notárska komora. Jej hlavným poslaním je:

 • zastupovať notárov Belgicka pred orgánmi a úradmi v rámci jej právomocí,
 • stanovovať pravidlá profesionálnej etiky,
 • poskytovať notárskym komorám vhodné odporúčania týkajúce sa dodržiavania disciplíny.

Existujú aj notárske komory na úrovni provincií, ktoré sú disciplinárnymi orgánmi profesie a ich hlavným poslaním je dohliadať na dodržiavanie deontologických pravidiel a riešiť profesijné spory (napríklad vybavovať sťažnosti).

Notári sú tiež združení v Kráľovskej federácii belgických notárov (Fédération Royale du Notariat Belge, FRNB).  FRNB je profesijným združením notárov, ktoré zastrešuje každodenné fungovanie profesie a v mnohých veciach zastupuje notársky stav vo vzťahu s vonkajším svetom.

Viac informácií možno nájsť na webových stránkach Kráľovskej federácie belgických notárov.

Ďalšie právnické profesie

Súdni vykonávatelia

Súdny vykonávateľ je ministerský a štátny úradník, ktorý svoju funkciu vykonáva ako slobodné povolanie. Inak povedané, má dvojakú profesionálnu identitu: na jednej strane je štátnym úradníkom; na strane druhej svoju úlohu vykonáva nezávisle.

Súdny vykonávateľ je ministerský a štátny úradník, pretože štát mu zveril časť moci verejného orgánu. Preto musí vyhovieť každej požiadavke, aby konal, pokiaľ mu v tom nebránia profesionálna etika alebo zákon – napríklad v prípade konfliktu záujmov alebo nezákonnosti požiadavky. Súdny vykonávateľ teda nikdy nekoná z vlastného podnetu, ale vždy na žiadosť niekoho, kto mu zveril formálnu úlohu. Pri každej úlohe, ktorú má vykonať, musí splniť určité zákonné povinnosti. Súdny vykonávateľ môže za svoje úkony požadovať odmenu, ktorá čiastočne alebo úplne pokryje jeho náklady.

Keďže súdny vykonávateľ vykonáva slobodné povolanie, koná nezávisle a nestranne. Jeho odborné skúsenosti môže využiť ktokoľvek. To znamená, že nepoberá plat, náhradu ani žiadne vyrovnanie zo strany verejných orgánov. Všetko teda musí zabezpečiť sám.

Oblasti intervencie súdneho vykonávateľa možno zaradiť do dvoch veľkých kategórií: takzvané „mimosúdne“ intervencie (mimosúdne vymáhanie pohľadávok, úradné zisťovanie) a „súdne“ intervencie (doručovanie, výkon rozhodnutia). Pri týchto intervenciách je často jeho úlohou poskytnúť informácie o spôsobe, ako si uplatniť svoje práva, ako aj odpovedať na otázky týkajúce sa jeho úlohy. To, či ste ho poverili nejakou úlohou, alebo ste predmetom jeho konania, nezohráva žiadnu úlohu.

V každom súdnom okrese existuje komora všetkých súdnych vykonávateľov tohto okresu. Jej hlavnými úlohami je dohliadať na to, aby súdni vykonávatelia okresu dodržiavali pravidlá disciplíny a zákony a nariadenia, ktoré sa ich týkajú, a riešiť spory, ktoré môžu nastať medzi súdnymi vykonávateľmi.

Existuje aj Belgická komora súdnych vykonávateľov, ktorej hlavnými úlohami sú:

 • dohliadať na jednotnosť disciplíny a pravidiel profesionálnej etiky medzi súdnymi vykonávateľmi,
 • brániť záujmy svojich členov a
 • zastupovať ich.

Viac informácií nájdete na webových stránkach Belgickej komory súdnych vykonávateľov.

Ostatní

Sudcom a štátnym zástupcom prokuratúry pomáhajú rôzni administratívni a právni pracovníci: súdni tajomníci, referendári, právnici prokuratúry, tajomníci prokuratúry a administratívni pracovníci.

Sudcom asistuje na každom pojednávaní súdny tajomník. Súdny tajomník pomáha sudcovi napríklad pri príprave spisov na súdne pojednávanie. Počas pojednávania zaznamenáva jeho priebeh a jednotlivé výroky a dohliada na správne vypracovanie dokumentov. Okrem toho zabezpečuje a koordinuje administratívne a účtovné úlohy súdnej kancelárie. Každý súd má súdnu kanceláriu, ktorú riadi vedúci súdny tajomník. Podľa veľkosti súdu môže mať súdna kancelária jedného súdneho tajomníka alebo aj viacerých. Súdnym tajomníkom pomáhajú administratívni pracovníci.

Referendári sú právnici, ktorí pomáhajú sudcom na súdoch a súdnych dvoroch s prípravou rozsudkov. Spolupracujú pri spracúvaní súdnych spisov na zodpovednosť a podľa pokynov štátneho zástupcu alebo zástupcov. Študujú spisy, študujú právne problémy a pripravujú návrhy rozsudkov na právnej úrovni.

Štátni zástupcovia sa môžu obrátiť na právnikov na účely právnej prípravy ich spisov. Na štátnej prokuratúre sa títo právnici nazývajú „juristes de parquet“. Vykonávajú najmä právne rešerše, spravujú informácie alebo pripravujú rekvizície a citácie na právnej úrovni, a to na zodpovednosť a podľa pokynov štátneho zástupcu alebo zástupcov.

Každé štátne zastupiteľstvo má sekretariát, ktorý riadi vedúci tajomník. Tajomníci štátneho zastupiteľstva pomáhajú štátnym zástupcom najmä pri dokumentačných a rešeršných činnostiach a pri zostavovaní spisov. Aktualizujú dokumenty a registre štátneho zastupiteľstva, vedú archívy a pod. Počet tajomníkov štátneho zastupiteľstva závisí od jeho veľkosti. Tajomníkom štátneho zastupiteľstva pomáhajú administratívni pracovníci.

V súdnych kanceláriách a na sekretariátoch štátnych zastupiteľstiev pracuje značný počet administratívnych pracovníkov. Administratívni pracovníci zabezpečujú správu pridelených spisov po administratívnej stránke a kódovanie údajov v súboroch údajov. Ďalší administratívni pracovníci sa zaoberajú vybavovaním korešpondencie a klasifikáciou a zabezpečujú recepčné služby súdnej kancelárie alebo štátneho zastupiteľstva.

Viac informácií o týchto profesiách nájdete v tomto dokumente PDF (376 Kb) en.

Organizácie, ktoré poskytujú bezplatné právne poradenstvo

Každý občan má právo na prvotné bezplatné právne poradenstvo, ktoré poskytujú odborníci na právo. Ide o prvotnú právnu pomoc:

 • praktické informácie,
 • právne informácie,
 • prvotný právny názor alebo
 • odkázanie na špecializovanú organizáciu.

Prípad nie je hneď vyriešený, ale ide o prvotné usmernenie. Právne poradne sa organizujú v justičných palácoch, na zmierovacích súdoch, v strediskách právnej pomoci, na niektorých obecných úradoch, vo väčšine občianskych centier a v rôznych neziskových organizáciách, ktoré majú právnu službu.

Viac informácií nájdete v on-line brožúre Právna pomoc: lepší prístup k spravodlivosti.

Právne databázy

Informácie možno nájsť na webových stránkach Federálneho úradu pre spravodlivosť (ministerstvo spravodlivosti).

Portál Federálneho úradu pre spravodlivosť

Kategórie

Informácie

 • Súdnictvo od A po Z
 • Informátor
 • Publikačná činnosť
 • Podnety
 • Adresy súdov
 • Tlačové správy
 • Štatistiky

Súdnictvo

 • Prvostupňové a druhostupňové súdy
 • Prokuratúra
 • Miestna príslušnosť súdov
 • Sudcovská poradná rada
 • Komisia pre modernizáciu súdnictva

Reštrukturalizácia súdnictva

Súvisiace odkazy

Federálny úrad pre spravodlivosť

Posledná aktualizácia: 17/11/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.