Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právnické profesie – úvod

Advokátska profesia – úvod

Profesia advokáta v Cyperskej republike (Κυπριακή Δημοκρατία) sa riadi rôznymi ustanoveniami kapitoly 2 zákona o advokácii (Ο περί Δικηγόρων Νόμος) v platnom znení.

Podľa ustanovení zákona o advokácii každá osoba, ktorá má v úmysle vykonávať advokátsku prax musí:

  • mať diplom z práva alebo diplom uznaný Radou pre právne záležitosti (Νομικό Συμβούλιο),
  • mať ukončenú ročnú odbornú prípravu v právnickej firme, v ktorej aspoň jeden advokát v danom čase aspoň päť rokov vykonával prax,
  • zložila skúšky organizované alebo konané pod dohľadom Rady pre právne záležitosti.

Ostané právnické profesie

Na Cypre nie sú žiadne iné súvisiace právnické profesie, ako napríklad profesia verejného notára. Všetko to, čo má do činenia s právnymi úkonmi, sú právne záležitosti a môžu to vykonávať len členovia Cyperskej advokátskej komory (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος) podľa príslušných zákonov. Advokáti, ktorí odišli do dôchodku, môžu pracovať ako interní právni konzultanti v existujúcich právnických firmách a iných organizáciách.

O jednej profesii možno povedať, že súvisí s právnickou profesiou. Je to asistent právnika (paralegal) (δικηγορικοί υπάλληλοι), ktorá sa riadi osobitným právnym predpisom. Osoby, ktoré sa chcú stať asistentmi právnikov, musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie, musia pracovať v právnickej firme aspoň 6 po sebe nasledujúcich mesiacov a musia byť bezúhonné a musia o to požiadať registrátora okresného súdu, v ktorého okrese má sídlo právnická firma, v ktorej kandidát pracuje.

Prokurátori (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organizácia

Všeobecne

Generálny prokurátor republiky (Γενικός Εισαγγελέας) popri svojej funkcii právneho poradcu štátu vedie aj Úrad generálneho prokurátora republiky (Právny úrad) (Νομική Υπηρεσία) a je riaditeľom Štátnej prokuratúry (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

Na Právnom úrade, ktorý vedie generálny prokurátor, pracujú advokáti, niektorí z nich sa špecializujú na trestné právo a riešia prípady prerokovávané pred porotnými súdmi. Generálny prokurátor je informovaný o všetkých prípadoch a vydáva príslušné usmernenia.

Okrem členov Právneho úradu príslušníci cyperskej polície (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου), ktorí majú diplom z práva a kvalifikáciu vykonávať prax ako advokáti, pôsobia aj ako verejní prokurátori. Aj keď sú príslušníkmi polície, podliehajú tieto osoby generálnemu prokurátorovi a zodpovedajú sa mu za svoju činnosť, pričom konajú ako verejní prokurátori. Generálny prokurátor má rovnaké právomoci vo vzťahu k práci vykonávanej týmito osobami, aké má vo vzťahu k práci vykonávanej úradníkmi Právneho úradu.

Generálny prokurátor má vo výnimočných prípadoch oprávnenie vydávať pokyny uznávaným advokátom vykonávajúcim prax advokáta, ktorí riešia osobitné prípady.

Úloha a povinnosti verejných prokurátorov

Prokuratúru (Κατηγορούσα Αρχή) na okresných trestných súdoch riadia advokáti (právnici) pracujúci na policajných oddeleniach verejnej prokuratúry, aj keď to samozrejme nevylučuje možnosť, že v osobitných prípadoch dostane pokyn na vykonanie tejto práce úradník Právneho úradu. Prokuratúru na porotných súdoch riadia advokáti Právneho úradu. Bez ohľadu na to, kto riadi prokuratúru, všetci patria do príslušnosti generálneho prokurátora, ktorý môže kedykoľvek zasiahnuť a môže kedykoľvek prerušiť trestnoprávne konanie.

Právny úrad vedie generálny prokurátor a pomáha mu zástupca generálneho prokurátora (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), potom nasledujú prokurátori republiky (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), hlavní právni poradcovia republiky (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) a poradcovia republiky (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Jeden z prokurátorov republiky vedie sekciu trestného práva (Τμήμα Ποινικού Δικαίου) a tiež podlieha generálnemu prokurátorovi.

Vypočúvania majú podobu ústnej argumentácie. Prokuratúra predkladá svoje dôkazy a svedkovia predvolaní prokuratúrou podliehajú výsluchu, krížovému výsluchu a opätovnému výsluchu. Po predvolaní všetkých svedkov prokuratúry, súd je povinný rozhodnúť, či prokuratúra má evidentný právny prípad. Ak áno, potom sa obvinený predvolá, aby sa k obvineniu vyjadril a súd mu odporučí, aby si predvolal svojho vlastného svedka a svedčil pod prísahou. V takom prípade prokuratúra vykoná krížový výsluch svedkov obvineného i obvinených. Inak môže vydať vyhlásenie bez prísahy do záznamu, v takom prípade na nevykoná krížový výsluch.

Súd po skončení pojednávania vydá rozsudok. V prípade oslobodenia spod obžaloby, je obžalovaný oslobodený a prepustený. V prípade, keď je uznaný vinným, obhajoba má príležitosť predniesť obhajobu a požiadať o miernejší trest a po skončení konania súd vynesie rozsudok.

Sudcovia

Organizácia

Štruktúra súdov na Cypre je veľmi jednoduchá.

Najvyšší súd (Ανώτατο Δικαστήριο)

Najvyšší súd bol založený na základe ustanovení zákona o správe súdov (rôzne ustanovenia) z roku 1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [zákon č. 33/1964] potom, ako predsedovia najvyššieho súdu a najvyššieho ústavného súdu (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) rezignovali, čím prakticky rozpustili tieto dva súdy, pretože sa zástupcovia tureckej komunity v rozličných štátnych orgánoch nedostavili, aby odsúhlasili potrebné rozhodnutia.

Členov najvyššieho súdu menuje prezident Cyperskej republiky. V súčasnosti má 13 členov, jeden z nich je menovaný za predsedu. Za členov najvyššieho súdu môžu byť vymenované len bezúhonné osoby, ktoré majú aspoň 12-ročnú odporúčanú prax ako príslušník právnickej profesie.

Porotné súdy (Κακουργιοδικεία)

Porotný súd je najvyšší trestný súd prvého stupňa Cyperskej republiky a má troch sudcov (predsedu súdu, vyššieho sudcu okresného súdu (Supreme District Court Judge) a okresného sudcu). Členov porotných súdov menuje najvyšší súd na dvojročné funkčné obdobie z predsedov okresného súdu, vyšších sudcov okresného súdu a sudcov okresného súdu.

Okresné súdy (Επαρχιακά Δικαστήρια)

V každej provincii Cyperskej republiky je okresný súd s neobmedzenou súdnou právomocou samozrejme okrem vecí, ktoré patria do pôsobnosti najvyššieho súdu a špecializovaných súdov uvedených ďalej v texte. Sudcovia okresných súdov sa delia na predsedov okresných súdov, vyšších sudcov okresných súdov a sudcov okresných súdov. Sudcov okresných súdov menuje, prekladá a povyšuje najvyšší súd.

Rodinné súdy (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Rodinné súdy, ktoré boli zriadené na základe zákona o rodinných súdoch (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (zákon č. 23/90), majú troch členov (predsedu a dvoch prísediacich), ktorí všetci majú právnické vzdelanie a úspešne vykonávali právnickú prax pred vymenovaním.

Súdy pre reguláciu nájmov (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

Tento špecializovaný súd má troch členov, predsedu a dvoch prísediacich. Predsedom súdu musí byť právnik, ktorý úspešne vykonáva právnickú prax aspoň taký počet rokov, ktorý sa vyžaduje na vymenovanie za sudcu okresného súdu.

Súd pre pracovnoprávne spory (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Rovnako ako v prípade súdu pre reguláciu nájmov, aj súd pre pracovnoprávne spory má troch členov, predsedu a dvoch prísediacich. Predsedom musí byť právnik, ktorý vykonával prax 5 rokov pred vymenovaním do funkcie sudcu.

Vojenský súd (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Posledným špecializovaným súdom je vojenský súd, ktorému predsedá renomovaný právnik s kvalifikáciou v čase vymenovania potrebnou na vymenovanie do funkcie sudcu okresného súdu. Predsedom vojenského súdu musí byť armádny dôstojník aspoň s hodnosťou plukovníka. Prísediaci vojenského súdu musia byť vojakmi z povolania.

Zoznam (Ευρετήριο)

Na webovej stránke najvyššieho súdu je zoznam obsahujúci všeobecné informácie o súdoch na Cypre.

Úlohy a povinnosti

Najvyšší súd

Najvyšší súd koná ako odvolací súd proti rozsudkom všetkých nižších súdov v Cyperskej republike a ako súd prvého stupňa v rozličných veciach, ako napríklad správne právo a záležitosti námorníctva. Vydáva aj certiorari (žiadosti súdu vyššieho stupňa o predloženie spisov), mandamus (príkazy nadriadeného súdu podriadenému súdu) a ostatné príkazy a dohliada na všetky nižšie súdy v Cyperskej republike s cieľom zabezpečiť ich bezproblémové fungovanie a vykonávanie disciplinárnej kontroly nad členmi sudcovského stavu.

Porotné súdy

Okrem veľmi závažných trestných činov má každý porotný súd právomoc pojednávať v prvom stupni o všetkých trestných činoch, ktoré je možné trestať podľa trestného zákona (Ποινικός Κώδικας) alebo iného zákona, spáchaných v rámci hraníc Cyperskej republiky alebo na cyperských územiach zvrchovaných základní a v ktorých sú zainteresovaní Cyperčania buď ako vinník, alebo obeť, alebo v akejkoľvek inej krajine, keď obvinený bol v štátnej službe Cyperskej republiky alebo na lodi alebo lietadle Cyperskej republiky alebo na iných miestach a za takých okolností, ako sa môže ustanovovať v právnom predpise.

Okresné súdy

Okresné súdy sú zložené z predsedu a majú súdnu právomoc prejednávať a rozhodovať ako súdy prvého stupňa o žalobách, v ktorých sú miestne príslušné.

Každý vyšší sudca okresného súdu alebo sudca okresného súdu má právomoc (s určitými výnimkami) rozhodnúť o akejkoľvek žalobe, v ktorej hodnota daného rozdielu nepresiahne 500 000,00 EUR v prípade vyššieho sudcu okresného súdu a 100 000,00 EUR v prípade okresného sudcu.

Trestná súdna právomoc okresných súdov sa vzťahuje na všetky trestné činy spáchané v hraniciach okresného súdu, za ktoré sa ukladá trest stanovený podľa právneho predpisu za predpokladu, že tento trest nepresiahne trest odňatia slobody v trvaní viac ako päť rokov alebo pokutu 50 000,00 EUR a/alebo obe a za ktoré súd môže nariadiť zaplatenie náhrady 6 000,00 EUR obeti.

Proti všetkým rozsudkom vyneseným okresnými súdmi tak v trestnoprávnych veciach, ako aj občianskoprávnych veciach, je možné podať odvolanie na najvyššom súde bez obmedzenia.

Špecializované súdy

Rodinný súd má súdnu právomoc rozhodovať takmer vo všetkých rodinných sporoch. Súdna právomoc súdu pre reguláciu nájmov je obmedzená na spory súvisiace s budovami, ktoré podliehajú regulácii nájmu. Súd pre pracovnoprávne spory má súdnu právomoc len vo vzťahoch medzi zamestnávateľom a zamestnancom, najmä v prípadoch ukončenia zamestnania a v prípadoch určenia odškodnenia, ktoré sa má zaplatiť zamestnancovi za údajné nespravodlivé prepustenie. Vojenský súd má súdnu právomoc v trestných činoch, ktoré spáchali členovia Národnej gardy (Εθνική Φρουρά), alebo ak boli porušené právne predpisy o Národnej garde.

Proti všetkým rozsudkom vydaným uvedenými súdmi je možné podať odvolanie na najvyššom súde.

Organizácia právnických profesií: Advokáti (Δικηγόροι)

V Cyperskej republike je štandardný systém poskytovania právnych služieb a každý, kto ponúka tieto služby, je advokát, bez ohľadu na krajinu, kde študovali a vysokoškolský titul, ktorý získali počas štúdia práva.

Určite existuje zoznam právnikov na internete, ku ktorému majú bezplatný prístup advokáti a sudcovia a verejnosť má prístup po zaplatení poplatku.

Právne databázy

Na webovej stránke leginetcy sa uvádzajú právne predpisy, judikatúra a nariadenia a je bezplatná pre advokátov, sudcov a ministerstvá. Každý, kto chce mať prístup k tejto webovej stránke, musí zaplatiť poplatok. Na webovej stránke cylaw sa uvádzajú rozsudky súdov a je bezplatný pre každého, kto má záujem o prístup.

Advokáti/právni poradcovia (Νομικοί Σύμβουλοι)

Advokáti/právni poradcovia vykonávajú prax v rámci štandardného systému.

Verejní notári (Συμβολαιογράφοι)

Na Cypre nepoznajú profesiu verejného notára. Prácu, ktorú obvykle vykonáva verejný notár, vykonáva na Cypre advokát.

Ostané právnické profesie

V Cyperskej republike s právnickou profesiou súvisia tieto profesie:

Registrátori (Πρωτοκολλητές)

Registrátorov menuje najvyšší súd a sú to súdni úradníci, ktorí sú obvykle advokátmi a majú právnické vzdelanie. Registrátori majú osobitné povinnosti, ako je ustanovené v príslušnom zákone. Najvyšší registrátor je registrátor menovaný najvyšším súdom spomedzi zamestnancov súdu a je zodpovedný za všeobecný dohľad.

Súdni úradníci

Existujú dva druhy súdnych úradníkov: súkromní súdni úradníci, ktorých právomoci sú obmedzené na doručovanie rozličných súdnych písomností a súdni úradníci, ktorí sú uvedení na výplatnej listine súdov, ktorí sú zamestnaní najmä na účely výkonu súdnych rozsudkov.

Asistenti právnikov (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

Titul asistent právnika sa získava po skončení 6-mesačnej praxe v právnickej firme a žiadosť sa musí podať registrátorovi okresného súdu, v ktorého okrese má sídlo právnická firma, v ktorej uchádzač pracuje.

Súvisiace odkazy

Úrad generálneho prokurátora

Najvyšší súd

Posledná aktualizácia: 11/04/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.