Typy právnických profesií

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Právnické povolania – úvod

Iné súvisiace povolania

Na Cypre neexistujú žiadne súvisiace povolania, napríklad povolanie notára. Všetko, čo súvisí s právnymi záležitosťami, je predmetom práva a podľa príslušných zákonov môžu takúto činnosť vykonávať len členovia cyperskej advokátskej komory (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos). Advokáti na dôchodku môžu samozrejme aj naďalej pracovať na pozícií interného právneho poradcu v existujúcich advokátskych kanceláriách, ako aj v iných organizáciách.

Jedným z druhov povolaní, ktoré možno považovať za súvisiace povolanie, je povolanie právneho asistenta (dikigorikoí ypálliloi), na ktoré sa vzťahujú samostatné právne predpisy. Osoby, ktoré sa chcú stať právnymi asistentmi, musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie, musia mať odpracovaných aspoň šesť po sebe nasledujúcich mesiacov v advokátskej kancelárii, musia byť bezúhonné a so žiadosťou sa musia obrátiť na tajomníka (Protokollitís) okresného súdu (Eparchiakó Dikastírio), v ktorého obvode sa nachádza advokátska kancelária, v ktorej uchádzač (-ka) pracuje.

Prokurátori (Dimósioi Katígoroi)

Organizačná štruktúra

Všeobecné informácie

Generálny prokurátor republiky (Genikós Eisangeléas) je okrem svojej funkcie právneho poradcu štátu aj vedúcim právnej kancelárie (Nomikí Ypiresía) a pôsobí ako riaditeľ prokuratúry (Ypéfthynos tis Ypiresías Diacheírisis Poinikón Ypothéseon).

V právnej kancelárii republiky, ktorú vedie generálny prokurátor, sú zamestnaní advokáti. Niektorí z nich sa špecializujú na trestné právo a riešia prípady, ktoré sa prejednávajú na porotných súdoch (Kakourgiodikeía). Generálny prokurátor je o všetkých prípadoch informovaný a vydáva príslušné usmernenia.

Okrem členov právnej kancelárie pôsobia vo funkcii prokurátora aj príslušníci cyperského policajného zboru (Astynomikí Dýnami Kýprou), ktorí majú diplom z oblasti práva a kvalifikáciu na poskytovanie právnych služieb. Aj napriek tomu, že tieto osoby sú príslušníkmi polície, pri vykonávaní funkcie prokurátora podliehajú generálnemu prokurátorovi a zodpovedajú sa mu. Generálny prokurátor má vo vzťahu k práci vykonávanej týmito osobami rovnaké právomoci ako vo vzťahu k práci vykonávanej advokátmi právnej kancelárie.

Vo výnimočných prípadoch má generálny prokurátor právomoc poveriť jednotlivými prípadmi renomovaných advokátov vykonávajúcich prax.

Úloha a povinnosti prokurátorov

Obžalobu (Katigoroúsa Archí) pred okresnými trestnými súdmi riadia advokáti (právnici) pracujúci na policajných odboroch prokuratúry, hoci to, samozrejme, nevylučuje možnosť, aby mohol byť poverený vykonávaním tejto úlohy v osobitných prípadoch aj člen právnej kancelárie. Obžalobu pred porotnými súdmi riadia právnici pracujúci v právnej kancelárii. Bez ohľadu na to, kto riadi obžalobu, všetci z nich patria do právomoci generálneho prokurátora. Generálny prokurátor môže kedykoľvek zasiahnuť do trestného konania a príležitostne ho môže pozastaviť.

Právnu kanceláriu vedie generálny prokurátor, ktorému pomáha zástupca generálneho prokurátora (Voithós Genikós Eisangeléas), za ktorým nasledujú prokurátori republiky (Eisangeleís tis Dimokratías), vedúci právni zástupcovia republiky (Anóteroi Dikigóroi tis Dimokratías) a právni zástupcovia republiky (Dikigóroi tis Dimokratías). Odbor trestného práva (Poinikó Tmíma) vedie jeden z prokurátorov republiky, ktorý takisto podlieha generálnemu prokurátorovi.

Systém vypočúvania má kontradiktórny charakter. Obžaloba predloží svoje dôkazy a predvolaní svedkovia sa podrobia výsluchu, krížovému výsluchu a opätovnému výsluchu. Po predvolaní všetkých svedkov obžaloby je súd povinný rozhodnúť o tom, či obžaloba preukázala fumus boni iuris. Ak je tomu tak, obvinená osoba sa vyzve, aby sa vyjadrila a súd ju poučí o možnosti predvolania vlastných svedkov a vypovedania pod prísahou, pričom v takom prípade obžaloba podrobí výsluchu svedkov obvinenej osoby aj samotnú obvinenú osobu. V opačnom prípade môžu urobiť vyhlásenie bez prísahy z lavice obžalovaných, pričom v takom prípade nebudú podrobení krížovému výsluchu.

Súd vynesie rozsudok na konci pojednávania. V prípade oslobodzujúceho rozsudku je obvinený oslobodený a prepustený. V prípade odsudzujúceho rozsudku má obhajoba možnosť požiadať o nižší trest a po ukončení konania súd uloží primeraný trest.

Sudcovia

Organizačná štruktúra

Štruktúra súdov na Cypre je veľmi jednoduchá.

Najvyšší súd (Anótato Dikastírio)

Najvyšší súd bol vytvorený na základe ustanovení zákona o výkone spravodlivosti (rôzne ustanovenia) z roku 1964 [O perí Aponomís tis Dikaiosínis (Poikílai Diatáxeis) Nómos tou 1964] (zákon č. 33/1964) po odstúpení predsedov Najvyššieho súdu a Najvyššieho ústavného súdu (Anótato Syntagmatikó Dikastírio), čo malo v podstate za následok rozpustenie daných dvoch súdov, keďže zástupcovia tureckej komunity v rôznych štátnych orgánoch sa nezúčastňovali na potrebných rozhodnutiach a nesúhlasili s nimi.

Členov Najvyššieho súdu vymenúva prezident Cyperskej republiky. V súčasnosti ich je 13, pričom jeden z nich je vymenovaný za predsedu. Za členov Najvyššieho súdu možno vymenovať bezúhonné osoby, ktoré vykonávali prax v právnickom povolaní najmenej 12 rokov.

Porotné súdy (Kakourgiodikeía)

Porotný súd je najvyšší trestný súd prvého stupňa v republike a pozostáva z troch sudcov: z predsedu (Próedros), vyššieho okresného sudcu (Anóteros Eparchiakós Dikastís) a okresného sudcu (Eparchiakós Dikastís). Členov porotného súdu vymenúva Najvyšší súd na dvojročné funkčné obdobie z radov predsedov okresného súdu, vyšších okresných sudcov a okresných sudcov.

Okresné súdy (Eparchiaká Dikastíria)

V každom okrese Cyperskej republiky sa nachádza okresný súd s neobmedzenou právomocou, samozrejme okrem vecí, v ktorých je príslušný Najvyšší súd a špecializované súdy uvedené ďalej. Sudcovia okresného súdu sa delia na predsedov okresných súdov, vyšších okresných sudcov a okresných sudcov. Sudcov okresného súdu vymenúva, prekladá a povyšuje Najvyšší súd.

Rodinné súdy (Oikogeneiaká Dikastíria)

Rodinné súdy, ktoré boli zriadené na základe zákona o rodinných súdoch (O perí Oikogeneiakón Dikastiríon Nómos) [zákon č. 23/90], sa skladajú z troch členov (predsedu a dvoch prísediacich sudcov), pričom každý z nich má právne vzdelanie a musel sa pred svojím vymenovaním riadne venovať vykonávaniu právnej praxe.

Súd pre reguláciu nájmov (Dikastírio Elénchou Enoikiáseon)

Tento špecializovaný súd sa skladá z troch členov: z predsedu a dvoch prísediacich sudcov. Predsedom súdu musí byť právnik, ktorý riadne vykonával právnu prax aspoň toľko rokov, koľko sa vyžaduje na účel vymenovania do funkcie sudcu okresného súdu.

Súd pre pracovnoprávne spory (Dikastírio Ergatikón Diaforón)

Rovnako ako v prípade súdu pre reguláciu nájmov sa súd pre pracovnoprávne spory skladá z troch členov (predsedu a dvoch prísediacich sudcov). Predseda musí byť právnik, ktorý pred svojím vymenovaním do funkcie sudcu vykonával päť rokov právnu prax.

Vojenský súd (Stratiotikó Poinikó Dikastírio)

Posledným špecializovaným súdom je vojenský súd, ktorému predsedá renomovaný právnik, ktorý pri vymenovaní spĺňal kvalifikačné požiadavky k vymenovaniu do funkcie sudcu okresného súdu. Predseda vojenského súdu musí byť poverený vojenský dôstojník, ktorý má hodnosť aspoň plukovníka. Prísediaci sudcovia vojenského súdu musia byť profesionálni vojaci slúžiaci v armáde.

Zoznam (Evretírio)

Na webovom sídle Najvyššieho súdu sa nachádza zoznam obsahujúci niektoré všeobecné informácie o súdoch na Cypre.

Úlohy a povinnosti

Najvyšší súd (Anótato Dikastírio)

Najvyšší súd koná ako odvolací súd proti rozsudkom všetkých nižších súdov Cyperskej republiky a ako súd prvého stupňa v rôznych veciach, napríklad v otázkach správneho práva a admirality. Takisto vydáva príkazy certiorari (na súdne preskúmanie), príkazy mandamus (príkaz nadriadeného súdu podriadenému súdu, spoločnosti alebo orgánu verejnej správy niečo konať alebo sa zdržať nejakého konania) a iné príkazy, dohliada na všetky ostatné súdy v Cyperskej republike s cieľom zabezpečiť ich plynulý chod a vykonáva disciplinárnu kontrolu nad členmi súdnictva.

Porotné súdy (Kakourgiodikeía)

Okrem určitých veľmi závažných trestných činov je každý porotný súd príslušný rozhodovať v prvom stupni o všetkých trestných činoch, za ktoré možno uložiť trest podľa Trestného zákona (Poinikós Kódikas) alebo akéhokoľvek iného zákona a ktoré boli spáchané na území republiky alebo na výsostných územiach a na ktorých sa podieľali Cyperčania buď v pozícii páchateľa, alebo obete, alebo v akejkoľvek inej krajine v čase, keď bol obvinený v službách republiky, alebo na lodi alebo v lietadle v republike alebo na iných miestach a za takých okolností, ktoré môžu byť stanovené zákonom.

Okresné súdy (Eparchiaká Dikastíria)

Okresné súdy sa skladajú z predsedu a sú príslušné prerokúvať akékoľvek žaloby, v ktorých sú miestne príslušné, a rozhodovať o nich v prvom stupni.

Každý vyšší okresný sudca alebo okresný sudca má právomoc (okrem určitých výnimiek) rozhodovať o akejkoľvek žalobe, v ktorej sporná suma alebo hodnota sporu nepresahuje v prípade vyššieho okresného sudcu 500 000 EUR a v prípade okresného sudcu 100 000 EUR.

Príslušnosť okresných súdov rozhodovať v trestných veciach sa vzťahuje na všetky trestné činy spáchané v rámci obvodu súdu a za ktoré zákon stanovuje trest odňatia slobody neprevyšujúci päť rokov alebo pokutu vo výške 50 000 EUR a/alebo oboje a za ktoré môže súd nariadiť náhradu škody obeti až do výšky 6 000 EUR.

Proti všetkým rozsudkom vydaným okresnými súdmi v trestnoprávnych aj občianskoprávnych veciach možno opravné prostriedky na Najvyššom súde bez akéhokoľvek obmedzenia.

Špecializované súdy

Príslušnosť rodinných súdov sa vzťahuje na takmer všetky manželské spory. Príslušnosť súdu pre reguláciu nájmov je obmedzená na riešenie sporov týkajúcich sa budov, ktoré podliehajú regulácii nájmov. Príslušnosť súdu pre pracovnoprávne spory sa vzťahuje len na vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami, najmä v prípadoch údajného nespravodlivého prepustenia. Vojenský súd je príslušný rozhodovať o trestnoprávnych veciach týkajúcich sa členov národnej gardy (Ethnikí Frourá) alebo v prípadoch porušenia predpisov národnej gardy.

Proti všetkým rozsudkom vyneseným uvedenými súdmi možno podať opravné prostriedky na Najvyššom súde.

Organizácia právnických povolaní: Právnici (Dikigóroi)

V Cyperskej republike existuje jednotný systém poskytovania právnych služieb a všetky osoby, ktoré sa podieľajú na poskytovaní takýchto služieb, sa označujú ako právnici bez ohľadu na krajinu, v ktorej študovali, a na vysokoškolské vzdelanie, ktoré získali počas štúdia v oblasti práva.

Na internete existuje adresár právnikov, ku ktorému majú právnici a sudcovia bezplatný prístup a ku ktorému má verejnosť prístup po zaplatení predplatného.

Právne databázy

Neexistuje žiadne oficiálne webové sídlo, na ktorom by sa zverejňovali rozsudky. Niektoré vybrané nedávne rozsudky sú uverejnené na webovom sídle Najvyššieho súdu.

Existuje niekoľko súkromných webových sídiel, ktoré poskytujú prístup k judikatúre, či už za poplatok, alebo bezplatne. Webové sídlo leginetcy obsahuje právne predpisy, judikatúru a regulačné správne akty a prístup k nemu je bezplatný pre právnikov, sudcov a ministerstvá. Každá iná osoba, ktorá chce mať prístup k tomuto webovému sídlu, musí zaplatiť predplatné. Webové sídlo cylaw obsahuje rozsudky súdov a je bezplatné pre každého, kto má záujem o prístup.

Advokáti/právni poradcovia (Nomikoí Sýmvouloi)

Ako už bolo uvedené, na Cypre existuje jednotný systém, podľa ktorého advokáti/právni poradcovia vykonávajú svoju prax.

Notári (Symvolaiográfoi)

Cyprus povolanie notára nepozná. Prácu, ktorú zvyčajne vykonáva notár, vykonáva právnik.

Ostatné právnické povolania

V Cyperskej republike súvisia s právnickým povolaním povolania uvedené ďalej.

Tajomníci (Protokollités)

Tajomníkov vymenúva Najvyšší súd. Sú to súdni úradníci, ktorí sú zvyčajne právnici s veľmi dobrým právnym vzdelaním. Tajomníci majú osobitné povinnosti stanovené v príslušných právnych predpisoch. Najvyšší tajomník je vedúci zamestnancov súdu a je zodpovedný za vykonávanie všeobecného dohľadu nad nimi. Tajomníka môže aj na tento účel vymenovať Najvyšší súd.

Súdni úradníci (Epidótes)

Existujú dva druhy súdnych úradníkov: súkromní súdni úradníci, ktorých činnosť sa obmedzuje na doručovanie rôznych súdnych písomností, a súdni úradníci, ktorých mená sa nachádzajú na výplatnej listine súdu a ktorí sa zaoberajú najmä výkonom rozsudkov súdov.

Právni asistenti (Dikigorikoí Ypálliloi)

Titul právneho asistenta (dikigorikós ypállilos) možno získať po ukončení práce v trvaní 6 mesiacov v advokátskej kancelárii a po podaní žiadosti tajomníkovi okresného súdu, v ktorého obvode sa nachádza advokátska kancelária, v ktorej uchádzač (-ka) pracuje.

Súvisiace odkazy

Úrad generálneho prokurátora

Najvyšší súd

Posledná aktualizácia: 11/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.