Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku dánčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Dánsko

Na tejto stránke sa uvádza prehľad právnických profesií v Dánsku.

Autor obsahu
Dánsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Prokurátori

Organizácia

Dánska prokuratúra spadá pod ministra spravodlivosti, ktorý dohliada nad verejnými prokurátormi. Prokuratúru tvorí riaditeľ prokuratúry, verejní prokurátori a policajní riaditelia.

Riaditeľ prokuratúry (generálny prokurátor) predkladá trestnoprávne veci na najvyšší súd a okrem toho sa zúčastňuje na pojednávaniach na Komisii pre preverovanie trestnoprávnych vecí.

Generálny prokurátor je nadriadený ostatným prokurátorom a dohliada na ich prácu. Zaoberá sa aj sťažnosťami voči rozhodnutiam verejných prokurátorov v prvom stupni.

Úlohy a povinnosti

Úlohy a organizácia prokuratúry sú opísané v časti 10 (§ 95 – 107) dánskeho zákona o výkone justície.

Úlohou prokuratúry je v spolupráci s políciou stíhať trestné činy v súlade so zákonom. Podľa § 96 ods. 2 sa vyžaduje, aby prokuratúra začala súdne konanie tak rýchlo, ako vyžaduje charakter veci. V tejto súvislosti musí prokuratúra zabezpečiť, aby boli obžalované osoby, ktoré majú byť potrestané, a nie nevinní („zásada objektivity“).

Šesť krajských verejných prokurátorov predkladá trestnoprávne veci – odvolania a konania pred porotou – na vrchné súdy a dohliada na prácu policajných riaditeľov pri riešení trestnoprávnych vecí. Okrem toho sa krajskí verejní prokurátori zaoberajú sťažnosťami voči rozhodnutiam riaditeľov polície pri trestnom stíhaní. A napokon sa verejní prokurátori zaoberajú prípadmi náhrady v súvislosti so stíhaním a sťažnosťami na políciu.

Verejný prokurátor pre závažné hospodárske trestné činy má celoštátnu pôsobnosť v oblasti trestného stíhania prípadov závažnej finančnej trestnej činnosti.

Hlavný prokurátor pre závažné medzinárodné trestné činy má celoštátnu pôsobnosť v oblasti trestného stíhania medzinárodnej trestnej činnosti spáchanej v zahraničí. Patria do toho aj prípady genocídy, zločinov proti ľudskosti a vojnové zločiny.

Riaditelia polície vystupujú ako prokurátori na mestských súdoch (prvého stupňa) a okrem riadenia polície sú teda zodpovední za skúmanie a vyšetrovanie vykonávané policajným obvodom a činnosť miestnej prokuratúry.

Sudcovia

Organizácia

Dánska rada pre menovanie sudcov predkladá odporúčania ministrovi spravodlivosti na menovanie všetkých sudcov okrem predsedu najvyššieho súdu. Minister spravodlivosti sa v praxi vždy riadi odporúčaniami rady.

Disciplinárnymi záležitosťami týkajúcimi sa sudcov alebo iných odborných zamestnancov pracujúcich na súdoch sa zaoberá špeciálny súd pre disciplinárne konanie a revíziu.

Dánska správa súdov je zodpovedná za odbornú prípravu a vzdelávanie odborných zamestnancov súdu.

Úlohy a povinnosti

Sudcovia z povolania v Dánsku sa vo všeobecnosti nešpecializujú na niektorú právnu oblasť. Môžu zastávať trvalé alebo dočasné („konstitueret“) miesto. Pomocní a zastupujúci sudcovia riešia obvykle menej zložité veci (napr. veci, ktoré predkladajú exekútori).

Prísediaci sudcovia sa zúčastňujú okrem niektorých dôležitých výnimiek na pojednávaniach súdov prvého a druhého stupňa všetkých trestnoprávnych vecí. V občianskoprávnych veciach sa môžu prizvať na pomoc odborní súdni znalci. Prísediaci sudcovia a odborní súdni znalci sú menovaní na štyri roky.

Právne databázy

Ďalšie informácie sa nachádzajú na:

verejnej webovej stránke dánskeho združenia sudcov

webovej stránke združenia pomocných sudcov

Organizácia právnickej profesie: Právni zástupcovia

Obhajcovia / advokáti

Súkromní právni zástupcovia

Dánska advokátska komora bola založená v roku 1919. Všetci dánski právni zástupcovia (advokater) sú povinne jej členmi.

Zamestnaní právni zástupcovia a advokátski koncipienti

FAAF je združenie zamestnaných právnych zástupcov a advokátskych koncipientov, ktorí spadajú pod dánske združenie právnych zástupcov a ekonómov (DJØF). DJØF je najväčším odborovým zväzom v Dánsku a záujmovou organizáciou študentov a zamestnancov v oblasti práva, štátnej správy, riadenia štátu, výskumu, vzdelávania, komunikácie, hospodárstva, politických a sociálnych vied. Má približne 50 000 členov pracujúcich v týchto oblastiach. Približne z 1500 členov združenia FAAF je 900 právnych zástupcov zamestnaných v súkromnej praxi.

Podnikoví právni poradcovia

Podnikoví právnici zástupcovia nie sú len členmi dánskej advokátskej komory, môžu sa tiež stať členmi združenia podnikových právnych poradcov (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). V súčasnosti dve tretiny členov združenia DVJ sú držiteľmi osvedčenia povoľujúceho vykonávanie advokátskej praxe. Združenie DVJ vo všeobecnosti zastupuje odborné záujmy podnikových právnych poradcov. Združenie je aktívne aj v oblasti podpory uznania a porozumenia postavenia a rastúceho významu podnikového právneho poradcu pre obchodnú komunitu, orgány, mimovládne organizácie a celú spoločnosť. Združenie DVJ je členom Európskej asociácie podnikových právnikov (ECLA).

Právni zástupcovia so súkromnou praxou verzus podnikoví právnici

V Dánsku sa na podnikových advokátov/právnych poradcov s osvedčením povoľujúcim vykonávanie advokátskej praxe vzťahujú rovnaké predpisy ako na právnych zástupcov v súkromnej praxi. V zákone o výkone súdnictva sa nerozlišuje medzi týmito dvomi kategóriami právnych zástupcov a obe sú zahrnuté do dánskej advokátskej komory.

Znamená to spravidla, že podnikoví právni zástupcovia majú rovnaké právne postavenie ako iní právni zástupcovia, pokiaľ ide o kódex správania, zachovanie služobného tajomstva, zachovanie tajomstva vo vzťahu klient – právny zástupca, právnu výsadu a pod. Pôsobnosť kódexu správania sa však rozšírila o úpravy, ktoré sa vzťahujú na osobitné podmienky práce podnikových právnych zástupcov, aby sa zabezpečilo jeho uplatňovanie aj na týchto právnych zástupcov.

Právna výsada pre podnikových právnych zástupcov sa teda riadi rovnakými pravidlami, aké sa uplatňujú na právnych zástupcov v súkromnej praxi. O tom, či sa na podnikových právnych zástupcov bude uplatňovať rovnaká alebo nižšia hranica ako na iných právnych zástupcov, musí však ešte rozhodnúť súd.

Jediná výnimka, pokiaľ ide o rovnaké právne postavenie sa týka toho, koho môže podnikový právny zástupca zastupovať podľa svojho osvedčenia povoľujúceho vykonávanie advokátskej praxe. Na pôsobenie ako podnikový právny zástupca sa z právneho hľadiska nahliada ako na tichú výnimku z článku 124 zákonu o výkone súdnictva, ktorý upravuje, pre aký typ podniku môže právny zástupca pracovať.

Preto, pokiaľ podnikový právnik nemá právnu prax samostatne mimo svojho zamestnania, môže uplatňovať titul právny zástupca len pri zastupovaní zamestnávateľského podniku alebo organizácie. To znamená, že ak zamestnávateľ požiada podnikového právneho zástupcu, aby poskytol právnu radu klientovi alebo inej strane, titul právny zástupca sa nemôže pritom použiť, pokiaľ podnikový právny zástupca nemá právnu prax samostatne mimo svojho zamestnania a neujme sa klienta alebo inej strany v rámci svojej súkromnej praxe.

Ak však podnikový právnik nemá mimo zamestnania samostatnú právnu prax a poskytuje klientovi alebo inej strane právne rady a klient alebo iná strana je spotrebiteľ a rada sa poskytuje na obchodné účely, na činnosť podnikového právneho zástupcu sa bude uplatňovať zákon o právnych radách s jednou výnimkou: nebude sa uplatňovať na právne rady, ktoré poskytujú odborové zväzy a mimovládne organizácie. Dôvodom tejto výnimky je, že takáto rada sa neposkytuje na obchodné účely a vo všeobecnosti sa na ňu nahliada ako súčasť bežných služieb pre členov, ktorá súvisí s cieľom odborového zväzu.

Právne rady poskytované individuálnemu spotrebiteľovi zamestnancom odborového zväzu (ktorý je držiteľom osvedčenia povoľujúceho vykonávanie advokátskej praxe) sa teda riadia len všeobecnými pravidlami o náhrade v nezmluvných vzťahoch a len nepriamo sa riadia dánskym kódexom správania. V tomto kódexe je podľa oddielu 126 ods. 4 zákona o výkone súdnictva ustanovené, že právny zástupca sa nesmie (mimo svojich profesionálnych právnych záväzkov) správať spôsobom nedôstojným právneho zástupcu vo veciach obchodného a finančného charakteru.

Zákon o právnom poradenstve

Od júla 2006 podlieha právne poradenstvo poskytované spotrebiteľom na obchodné účely osobitnému predpisu – bez ohľadu na vzdelanie právneho poradcu. Zákon sa výslovne neuplatňuje na právne poradenstvo poskytované právnymi zástupcami v rámci ich nezávislej praxe. Neuplatňuje sa ani na právne poradenstvo poskytované odborovými zväzmi alebo mimovládnymi organizáciami, pretože sa usudzuje, že takéto právne poradenstvo nie je obchodného charakteru (ako už bolo uvedené). Okrem toho právne poradenstvo poskytované finančnými subjektmi nepatrí do pôsobnosti tohto zákona, pretože finančné subjekty sa riadia kódexom správania vydaným ministrom hospodárstva a obchodu.

Ako už bolo uvedené, nemožno však povedať, že právne poradenstvo poskytované osobou s osvedčením povoľujúcim vykonávanie advokátskej praxe neupravuje zákon. Ak podnikový advokát s osvedčením povoľujúcim vykonávanie advokátskej praxe poskytuje právne poradenstvo spotrebiteľovi (a teda niekomu inému ako jeho zamestnávateľovi) a podnikový advokát nie je držiteľom tohto osvedčenia mimo zamestnania, tieto služby budú patriť do pôsobnosti zákona o právnom poradenstve, ak sa usudzuje, že sa poskytli na obchodné účely.

Hlavné prvky zákona o právnych poradcoch:

  • Právny poradca sa musí správať v súlade s kódexom správania. To znamená, že svoje povinnosti musí vykonávať dôkladne, svedomito a dôsledne náležite zohľadňujúc záujmy klienta. Rady je potrebné poskytovať čo možno najrýchlejšie.
  • Dohody o poskytovaní právnych rád musia byť písomné.
  • Právny poradca nie je povinný mať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania, ale informácie o tom musia byť uvedené v dohode o poskytovaní právnych rád.
  • Právny poradca musí informovať klienta o cene právnej rady.
  • Právny poradca nesmie získať majetok zverený do poručníctva.
  • Právny poradca nesmie pomáhať klientovi, keď má osobitný osobný alebo finančný záujem na výsledku vo veci.
  • Právny poradca sa riadi kódexom vydaným ministrom spravodlivosti. Na dodržiavanie zákona a kódexu správania právnym poradcom dohliada spotrebiteľský ombudsman.

Právne databázy

Tieto informácie sa nachádzajú na stránke dánskej advokátskej komory.

Na stránke sú uvedené informácie o dánskych právnických profesiách v angličtine. Obsahuje aj zoznam (v dánskom jazyku) právnych zástupcov s osvedčením povoľujúcim vykonávanie advokátskej praxe.

Ostané právnické profesie

Organizácie poskytujúce právne služby pro bono

V celom Dánsku sa nachádzajú právne poradne. Každý, kto má záujem o právnu pomoc môže kontaktovať Agentúru pre občianske záležitosti, ktorá mu odporučí najbližšiu právu poradňu. Adresa:

The Civil Affairs Agency

Gyldenløvesgade 11, 2.

1600 Copenhagen V

Telefón: +45 33 92 33 34,

Fax: +45 39 20 45 05

E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Pondelok – štvrtok od 10,00 do 15,00, piatok 10,00 do 14,00

Posledná aktualizácia: 20/06/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.