Typy právnických profesií

Dánsko

V tejto časti nájdete prehľad právnických profesií v Dánsku.

Autor obsahu
Dánsko

Prokurátori

Organizácia

Dánska prokuratúra (den danske anklagemyndighed) patrí do právomoci ministerstva spravodlivosti. Prokuratúru tvorí riaditeľ prokuratúry (rigsadvokaten), verejní prokurátori (statsadvokaterne) a policajní riaditelia (politidirektørerne).

Riaditeľ prokuratúry predkladá trestnoprávne veci na najvyšší súd a okrem toho sa zúčastňuje na pojednávaniach špeciálneho súdu pre disciplinárne konanie a revíziu (Den Særlige Klageret).

Riaditeľ prokuratúry je hierarchicky nadriadený ostatným prokurátorom a dohliada na ich prácu. Riaditeľ prokuratúry sa takisto zaoberá odvolaniami proti rozhodnutiam prokurátorov na prvom stupni.

Úlohy a povinnosti

Funkcie a organizačná štruktúra prokuratúry sú opísané v časti 10 zákona o výkone justície (retsplejeloven) (§ 95 – 107).

Úlohou prokuratúry je v spolupráci s políciou stíhať trestné činy v súlade s pravidlami stanovenými v zákone o výkone justície. Podľa § 96 ods. 2 sa vyžaduje, aby prokuratúra začala všetky súdne konanie tak rýchlo, ako vyžaduje charakter veci. Prokuratúra pritom musí zabezpečiť, aby boli obžalované osoby, ktoré majú byť potrestané, a zároveň aby neboli obžalované nevinné osoby („zásada objektivity“).

Šesť krajských verejných prokurátorov predkladá trestnoprávne veci – odvolania a konania pred porotou – na vrchné súdy a dohliada na prácu policajných riaditeľov pri riešení trestnoprávnych vecí. Krajskí prokurátori sa takisto zaoberajú odvolaniami proti rozhodnutiam policajných riaditeľov pri trestnom stíhaní. Napokon sa verejní prokurátori zaoberajú prípadmi náhrady v súvislosti so stíhaním trestných činov a sťažnosťami na políciu.

Verejný prokurátor pre závažné hospodárske trestné činy (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet) stíha závažné hospodárske trestné činy v celej krajine.

Verejný prokurátor pre špeciálne medzinárodné trestnoprávne veci (Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager) stíha medzinárodné trestné činy spáchané v zahraničí vrátane genocídy, trestných činov proti ľudskosti a vojnových zločinov.

Policajní riaditelia vystupujú ako prokurátori na okresných súdoch (prvého stupňa) a okrem riadenia polície sú teda zodpovední za vyšetrovania vykonávané policajným obvodom a činnosti miestnej prokuratúry.

Sudcovia

Organizácia

Za prekladanie návrhov na menovanie sudcov s výnimkou predsedu najvyššieho súdu ministrovi spravodlivosti zodpovedá Rada pre menovanie sudcov (Dommerudnævnelsesrådet). Minister spravodlivosti sa v praxi vždy riadi odporúčaniami rady.

Disciplinárnymi záležitosťami týkajúcimi sa sudcov alebo iných odborných zamestnancov pracujúcich na dánskych súdoch sa zaoberá špeciálny súd pre disciplinárne konanie a revíziu (Den Særlige Klageret).

Dánska správa súdov (Domstolsstyrelsen) je zodpovedná za odbornú prípravu zamestnancov súdov.

Úlohy a povinnosti

Sudcovia z povolania v Dánsku sa vo všeobecnosti nešpecializujú na konkrétnu oblasť. Sudcovia môžu byť vymenovaní na trvalé alebo dočasné miesto (miesto zástupcu). Pomocní sudcovia (retsassessorer) a zástupcovia sudcov (dommerfuldmægtige) sa zvyčajne zaoberajú menej závažnými prípadmi (napr. súdni exekútori).

Prísediaci sudcovia (lægdommere) sa zúčastňujú okrem niektorých dôležitých výnimiek na všetkých trestných konaniach súdov prvého a druhého stupňa. V občianskoprávnych veciach možno na prvom a druhom stupni využiť odborných súdnych znalcov (sagkyndige domsmænd). Prísediaci sudcovia a odborní súdni znalci sú menovaní na štyri roky.

Právne databázy

Ďalšie informácie nájdete tu:

Webové sídlo Dánskeho združenia sudcov (Den Danske Dommerforening)

Domovská stránka Združenia zástupcov sudcov (Dommerfuldmægtigforeningen)

Informácie o administratívnych súdnych pracovníkoch  PDF (361 Kb) en

Organizácia právnickej profesie: právni zástupcovia (advokater)

Právni zástupcovia

Súkromní právni zástupcovia

Všetci dánski právni zástupcovia sú členmi Dánskej advokátskej komory (Advokatsamfundet), ktorá bola založená v roku 1919.

Interní právni zástupcovia a advokátski koncipienti (advokatfuldmægtige)

Právni zástupcovia a advokátski koncipienti sa združujú v Združení právnych zástupcov a advokátskych koncipientov (Foreningen af Advokater og Advokatfuldmægtige – FAAF), ktoré je súčasťou Dánskeho združenia právnych zástupcov a ekonómov (Danmark Jurist- og Økonomforbund – Djøf). Djøf je najväčším odborovým zväzom a organizáciou obhajujúcou záujmy študentov a zamestnancov v oblasti práva, administratívy, štátnej správy, výskumu, vzdelávania, komunikácie, hospodárstva a politológie v Dánsku. Tento odborový zväz má približne 50 000 členov, ktorí pracujú v týchto oblastiach. Približne z 1 500 členov FAAF je okolo 900 právnych zástupcov vykonávajúcich súkromnú advokátsku prax.

Podnikoví právni zástupcovia

Podnikoví právni zástupcovia nie sú len členmi dánskej advokátskej komory, môžu sa takisto stať členmi združenia dánskych podnikových právnych zástupcov (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). V súčasnosti približne dve tretiny členov združenia DVJ tvoria právni zástupcovia s dánskym oprávnením na vykonávanie advokátskej praxe. Združenie DVJ vo všeobecnosti zastupuje odborné záujmy podnikových právnych zástupcov. Združenie je aktívne aj v oblasti podpory uznania a porozumenia práce podnikových právnych zástupcov a jej rastúceho významu pre obchodnú komunitu, verejné orgány, mimovládne organizácie a celú spoločnosť. Združenie DVJ je členom Európskej asociácie podnikových právnikov (European Company Lawyers’ Association, ECLA).

Rozdiel medzi právnymi zástupcami so súkromnou praxou a podnikovými právnymi zástupcami

V Dánsku sa na podnikových právnikov s dánskym oprávnením na vykonávanie advokátskej praxe vzťahujú rovnaké predpisy ako na právnych zástupcov vykonávajúcich súkromnú advokátsku prax. V zákone o výkone justície sa nerozlišuje medzi týmito dvomi skupinami právnych zástupcov a obe sa združujú v dánskej advokátskej komore.

V podstate to znamená, že podnikoví právni zástupcovia majú rovnaké právne postavenie ako iní právni zástupcovia, pokiaľ ide o kódex profesijného správania (advokatetiske regler), zachovanie služobného tajomstva, dôvernosť vo vzťahu klient – právny zástupca a pod. Pôsobnosť kódexu správania sa však rozšírila o úpravy, ktoré sa vzťahujú na osobitné podmienky práce podnikových právnych zástupcov.

Zásadu dôvernosti medzi klientom a právnikom vzťahujúcu sa na podnikových právnych zástupcov tak upravujú rovnaké pravidlá ako pravidlá platné pre právnych zástupcov vykonávajúcich súkromnú advokátsku prax. Súdy zatiaľ neskúmali, či sú normy pre podnikových právnikov rovnaké alebo menej prísne ako pre ostatných právnych zástupcov.

Jediná výnimka z pravidla, že podnikoví právni zástupcovia majú rovnaké právne postavenie ako ostatní právnici, sa týka toho, koho môže podnikový právny zástupca zastupovať ako právny zástupca. Možnosť konať ako podnikový právny zástupca podľa zákona sa považuje za tichú výnimku z § 124 zákona o výkone justície o type spoločnosti, pre ktorú môže právny zástupca pracovať.

V dôsledku toho môžu podnikoví právni zástupcovia používať titul „právny zástupca“ len vtedy, keď zastupujú spoločnosť alebo organizáciu, ktorej sú zamestnancami, s výnimkou prípadu, že vykonávajú aj súkromnú advokátsku prax. To znamená, že ak zamestnávateľ požiada podnikového právneho zástupcu, aby poskytol právne poradenstvo klientovi alebo členovi, tento podnikový právny zástupca nemôže vystupovať ako právny zástupca, ak nemá súkromnú advokátsku prax a neposkytne právne poradenstvo tomuto klientovi alebo členovi v rámci tejto praxe.

Ak podnikový právny zástupca zároveň nemá súkromnú advokátsku prax a poskytne právne poradenstvo klientovi alebo členovi, ktorý je spotrebiteľom, a ak sa toto poradenstvo poskytuje na obchodné účely, na podnikového právneho zástupcu sa vzťahuje zákon o právnom poradenstve (lov om juridisk rådgivning) s jedinou výnimkou: zákon sa nevzťahuje na právne poradenstvo poskytované odborovými zväzmi a mimovládnymi organizáciami. Dôvodom tejto výnimky je, že takéto poradenstvo sa neposkytuje na obchodné účely a vo všeobecnosti sa považuje za službu, ktorá presahuje rozsah všeobecnej služby, ktorú odborový zväz poskytuje svojim členom v záujme dosahovania svojich hlavných cieľov.

Právne poradenstvo, ktoré poskytuje spotrebiteľovi zamestnanec odborového zväzu, ktorý má oprávnenie na vykonávanie advokátskej praxe, preto upravujú výlučne všeobecné pravidlá pre mimozmluvnú zodpovednosť a len nepriamo kódex profesijného správania. Podľa tohto kódexu (pozri § 126 ods. 4 zákona o výkone justície) sa právnik konajúci v obchodných alebo finančných veciach (v mimopracovnom kontexte) nesmie správať spôsobom, ktorý by bol nehodný právnika.

Zákon o právnom poradenstve

Od júla 2006 podlieha právne poradenstvo poskytované spotrebiteľom na obchodné účely osobitnému zákonu, ktorý sa uplatňuje bez ohľadu na vzdelanie osoby, ktorá právne poradenstvo poskytuje. V tomto zákone sa výslovne uvádza, že sa neuplatňuje na právne poradenstvo poskytované právnymi zástupcami v rámci výkonu profesie nezávislého právneho zástupcu. Neuplatňuje sa ani na právne poradenstvo poskytované odborovými zväzmi alebo mimovládnymi organizáciami, pretože takéto právne poradenstvo sa nepovažuje za poradenstvo poskytované na obchodné účely (pozri predchádzajúci text). Okrem toho sa tento zákon nevzťahuje na právne poradenstvo poskytované finančnými spoločnosťami, na ktoré sa vzťahuje zákon o finančných spoločnostiach, ak minister hospodárstva a obchodných vecí vydal pravidlá týkajúce sa osvedčených postupov v danej oblasti.

Ako už však bolo uvedené, neznamená to, že zákon neupravuje právne poradenstvo poskytované osobou s oprávnením na vykonávanie advokátskej praxe. Ak podnikový právny zástupca s oprávnením na vykonávanie advokátskej praxe poskytuje právne poradenstvo spotrebiteľovi (t. j. osobe inej ako jeho zamestnávateľ) a tento podnikový právny zástupca zároveň nevykonáva súkromnú advokátsku prax, na túto službu sa vzťahuje zákon o právnom poradenstve, ak sa predpokladá, že poradenstvo sa poskytlo na obchodné účely.

Hlavné prvky zákona o právnom poradenstve sú tieto:

  • Právny poradca sa musí správať v súlade s osvedčenými postupmi právneho poradenstva. Znamená to, že právny poradca musí svoje úlohy plniť dôkladne, svedomite a v súlade s oprávnenými požiadavkami vyplývajúcimi z najlepších záujmov klienta. Poradenstvo sa musí poskytovať čo najrýchlejšie.
  • Dohody o poskytovaní právneho poradenstva musia byť písomné.
  • Právny poradca nie je povinný uzavrieť poistenie občianskoprávnej zodpovednosti za škodu, ale uzavretá zmluva musí obsahovať informácie o týchto záležitostiach.
  • Právny poradca musí klienta informovať o nákladoch na právne poradenstvo.
  • Právny poradca nesmie dostávať finančné prostriedky zverené do poručníctva.
  • Právny poradca nesmie plniť úlohy, na ktorých má osobný alebo finančný záujem.
  • Právny poradca musí dodržiavať pravidlá týkajúce sa osvedčených postupov právneho poradenstva, ktoré vydáva minister spravodlivosti. Na dodržiavanie právnych predpisov a pravidiel týkajúcich sa osvedčených postupov zo strany právneho poradcu dohliada ombudsman pre spotrebiteľov.

Právne databázy

Tieto informácie sú k dispozícii na webovom sídle Dánskej advokátskej komory.

Toto webové sídlo obsahuje informácie o právnickej profesii v Dánsku a zoznam právnych zástupcov vykonávajúcich advokátsku prax.

Ďalšie právnické profesie

Organizácie poskytujúce právnu pomoc

Inštitúcie poskytujúce právnu pomoc sú dostupné v celom Dánsku. Každý, kto má záujem o právnu pomoc, môže kontaktovať Oddelenie občianskoprávnych záležitostí (Civilstyrelsen), ktoré mu odporučí najbližšiu inštitúciu. Adresa:

Oddelenie občianskoprávnych záležitostí

Toldboden 2, 2. poschodie.

8800 Viborg.

Tel. č.: +45 33 92 33 34

E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Posledná aktualizácia: 15/05/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.