Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2024.

Typy právnických profesií

Anglicko a Wales

Na tejto stránke nájdete prehľad o niektorých z hlavných právnických povolaní v jurisdikcii Spojeného kráľovstva pre Anglicko a Wales. Obsahuje informácie o sudcoch, prokurátoroch a rôznych druhoch právnikov.

Autor obsahu
Anglicko a Wales

Justícia

V súdnom systéme v Anglicku a vo Walese zasadajú na rôznych súdoch a súdnych tribunáloch Anglicka a Walesu sudcovia s odlišným súdnym postavením, ktorý pôsobia vo svojich funkciách na plný alebo čiastočný úväzok. Informácie o justícii v Anglicku a Walese je možné nájsť na webovom sídle Justícia v Anglicku a vo Walese (Judiciary of England and Wales).

 

 

 

Sudcovia z povolania

 • Najvyšší sudca (Lord Chief Justice) – je hlavou justície v Anglicku a vo Walese a prezidentom súdnych dvorov v Anglicku a vo Walese. Jeho úloha sa začala 3. apríla 2006, keď podľa zákona o ústavnej reforme z roku 2005 (Constitutional Reform Act) boli súdne právomoci najvyššieho kancelára (Lord Chancellor) prevedené na najvyššieho sudcu. Najvyšší sudca je takisto hlavou trestného súdnictva.
 • Predsedovia senátu (Heads of division) – štyria služobne starší sudcovia sú na čele ostatných jurisdikcií: predseda civilného senátu (Civil), predseda oddelenia kráľovninej lavice (Queen’s Bench Division), predseda rodinného súdu (Family Division) a kancelár vyššieho súdu (Chancery). Viac informácií nájdete na webovej stránke Justícia v Anglicku a vo Walese
 • Sudcovia odvolacieho súdu (Lords Justices of Appeal) zasadajú na odvolacích súdoch, ktoré sa zaoberajú trestnoprávnymi, ako aj občianskoprávnymi prípadmi.
 • Sudcovia vyššieho súdu (High Court Judges) zasadajú na vyššom súde, na ktorom sa vypočúvajú najzložitejšie občianskoprávne prípady. Najzávažnejšie a najcitlivejšie trestné prípady vypočúvajú aj na korunnom súde (napr. vraždy).
 • Obvodní sudcovia (Circuit Judges) zvyčajne vypočúvajú trestnoprávne, občianskoprávne a rodinné prípady.
 • Okresní sudcovia (District Judges) sa zaoberajú občianskoprávnymi prípadmi. Väčšinu svojej práce vykonávajú v komorách (nie na otvorených súdnych procesoch). Okrem toho majú právomoc prerokovať žalobu na súde grófstva so sankciou vo výške, ktorá neprekračuje stanovený finančný limit (ktorý sa z času na čas preveruje): prípady presahujúce limit vo všeobecnosti vypočúva obvodný sudca. Okresní sudcovia riešia viac než 80 percent všetkých sporných občianskoprávnych súdnych žalôb v Anglicku a vo Walese.
 • Okresní sudcovia zasadajú na magistrátnych súdoch (magistrates’ courts) a zaoberajú sa rovnakými typmi prípadov, akými sa zaoberajú magistrátni sudcovia (pozri nižšie). Pomáhajú však predovšetkým pri prípadoch, ktoré sa zaoberajú dlhšími a zložitejšími vecami.
 • Magistri a tajomníci vyššieho súdu (High Court Masters a Registrars) sú procedurálnymi sudcami, ktorí sa zaoberajú väčšinou občianskoprávnych prípadov na kancelárskom súde a v kráľovskom senáte vyššieho súdu.

Prísediaci sudcovia

Prísediaci sudcovia sú zvyčajne menovaní na obdobie minimálne päť rokov s ohľadom na horný vekový limit. Sudcovia na čiastočný úväzok:

 • Zastupujúci sudcovia vyššieho súdu (Deputy High Court Judges) zasadajú v jednom alebo vo viacerých senátoch vyššieho súdu.
 • Vyšší súdni úradníci (Recorders) majú podobnú jurisdikciu ako obvodní sudcovia, hoci sa pred súdom vo všeobecnosti zaoberajú menej zložitými alebo menej závažnejšími vecami.
 • Zástupcovia okresných sudcov (Deputy District Judges) zasadajú na súdoch grófstiev a na okresných úradoch vyššieho súdu. Zaoberajú sa menej zložitými prípadmi, ktoré spadajú do jurisdikcie okresných sudcov.
 • Zástupcovia okresných sudcov na magistrátnych súdoch (Magistrates’ Courts) sa zaoberajú podobnými prípadmi ako ich kolegovia, ktorí vykonávajú túto funkciu na plný úväzok.
 • Zastupujúci magistri a tajomníci vyššieho súdu (Deputy High Court Masters a Registrars) sa zaoberajú podobnými prípadmi ako magistri a tajomníci z povolania na vyššom súde.

Sudcovia tribunálov (Tribunal Judges)

Tribunály riešia približne 800,000 veľmi rozmanitých prípadov ročne, napríklad spory o daniach, dôchodkoch alebo prisťahovalectve.

Tribunály obyčajne zasadajú ako skupina pozostávajúca z predsedu alebo sudcu tribunálu s právnickým vzdelaním, ktorému pomáhajú prísediaci členovia skupiny s odbornými znalosťami v špecifických oblastiach. Nevystupuje tu žiadna porota a sudca tribunálu nemá právomoc stranu, ktorá spor prehrala, uväzniť. Ich hlavnou úlohou je dosiahnuť úspešné vyriešenie problémov a v niektorých prípadoch rozhodnúť o výške náhrady alebo odškodnenia, ktorá má byť vyplatená strane, ktorá spor vyhrala.

Magistrátni sudcovia (Magistrates)

Sudcovia magistrátneho súdu, známi aj ako „sudcovia zmieru“ („justices of the peace“) alebo „JPs“ sa zaoberajú približne 95 percentami trestných prípadov v Anglicku a vo Walese. Na miestnej úrovni si svoje úlohy plní viac než 30 000 zmierovacích sudcov, ktorí zvyčajne zasadajú minimálne 26 dní do roka. Nemusia mať právnické vzdelanie a nie sú platení.

Bežne zasadajú v trojčlennom senáte, pričom jeden z nich má kvalifikáciu na funkciu predsedu, pomáha senátu pri plnení jeho úloh a hovorí zaň. Senátu vždy pomáha úradník s právnickým vzdelaním, ktorý mu radí v oblasti práva a postupu.

Magistrátni sudcovia sa zaoberajú relatívne menej závažnými trestnými prípadmi. Patria medzi ne drobné krádeže, vandalizmus, narušovanie verejného poriadku a dopravné priestupky. Takisto sa zaoberajú rôznymi otázkami, ktoré ovplyvňujú rodiny a deti, a žiadosťami spojenými s udeľovaním licencií.

Prokurátori (Prosecutors)

Organizácia

Prokurátorská služba koruny (Crown Prosecution Servis – CPS) je nezávislým orgánom, ktorý je zodpovedný za trestné stíhanie trestných prípadov, ktoré vyšetruje polícia v Anglicku a vo Walese. Dozor nad týmto orgánom vykonáva generálny prokurátor, ktorý za CPS zodpovedá parlamentu. Anglicko a Wales sú rozdelené do 42 oblastí prokuratúry a každej z týchto oblastí predsedá hlavný korunný prokurátor. Ďalej sú tu štyri špecializované vnútroštátne oblasti: pre organizovaný zločin, zvláštne trestné činy, boj proti terorizmu a služba zaoberajúca sa trestným stíhaním podvodov. Telefonická služba CPS Direct poskytuje policajným úradníkom v celom Anglicku a Walese poradenské služby a rozhodnutia mimo pracovné hodiny.

CPS riadi riaditeľ pre verejné prokuratúry (DPP), ktorý rozhoduje o najzložitejších a najcitlivejších prípadoch a polícii poskytuje rady pokiaľ ide o trestnoprávne vecí. DPP nesie celkovú zodpovednosť za obvinenia a trestné stíhania, ktoré predkladá CPS, a je podriadený generálnemu prokurátorovi.

V CPS pracujú prokurátori a mimoriadni prokurátori spolu so sociálnymi pracovníkmi a správcami. Prokurátori koruny sú skúsenými advokátmi, ktorí zastupujú na vyšších súdoch, alebo právnikmi, ktorí sú zodpovední za trestné stíhanie trestných prípadov v mene Koruny. Mimoriadni prokurátori preverujú a prezentujú obmedzené množstvo prípadov na magistrátnych súdoch.

Úlohy a povinnosti

Pracovníci CPS:

 • Radia polícii a preverujú dôkazy vzťahujúce sa na prípady s cieľom možného trestného stíhania.
 • Ak bolo rozhodnuté o trestnom stíhaní, rozhodujú o obvinení (vo všetkých prípadoch s výnimkou malých prípadov).
 • Pripravujú prípady a prezentujú ich súdu.

Prokurátori koruny sú štátnymi úradníkmi a vyberajú sa na základe všeobecného výberového konania. Aby žiadateľ mohol zastávať takúto úlohu, musí byť:

 • advokátom, ktorý zastupuje na občianskoprávnych a odvolacích súdoch s povolením pre Anglicko a Wales a s úplným aktuálnym osvedčením o vykonávaní praxe,
 • advokátom, ktorý zastupuje na vyšších súdoch, ktorý bol prizvaný do Anglickej advokátskej komory a ktorý ukončil koncipientsku prax (odborné vzdelávanie),
 • občanom Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Spoločenstva národov. Právnici s právnickým vzdelaním nadobudnutým mimo Anglicka a Walesu sú povinní pred prevzatím tejto funkcie absolvovať a zložiť diferenčnú skúšku v oblasti práva.

Organizácia právnickej profesie: Právnici

Advokáti, ktorí zastupujú na vyšších súdoch (Barristers/ Advocates)

Advokátska komora (Bar Council)je riadiacim orgánom všetkých advokátov v Anglicku a vo Walese. Bola založená s cieľom obhajovať záujmy tejto profesie, formulovať a zavádzať kľúčové metodické iniciatívy a udržiavať štandardy, česť a nezávislosť advokátskej komory. V súlade so zákonom o právnych službách z roku 2007 delegovala úlohu riadiť túto profesiu na nezávislú a oddelenú Radu pre štandardy komory. Advokáti, ktorí zastupujú na vyšších súdoch, sú nezávislí odborníci v oblasti právneho poradenstva a súdni advokáti. Vo všeobecnosti sú samostatne zárobkovo činnými osobami a pracujú v skupinách v kanceláriách, ktoré sú známe ako „komory“ (chambers), a tu sú známi pod názvom „nájomníci“ (tenants). Advokáti, ktorí zastupujú na vyšších súdoch, nadobudli vzdelanie hlavne v oblasti obhajoby, inými slovami, sú kvalifikovaní na to, aby zastupovali svojich klientov na vyšších súdoch. Advokáti, ktorí zastupujú na vyšších súdoch, takisto trávia veľa svojho času poskytovaním rád svojim klientom a prieskumom prípadov. Okrem toho robia prieskum v oblasti svojich odborných znalostí. Približne 10 percent advokátov, ktorí zastupujú na vyšších súdoch, tvoria Radu kráľovnej (alebo QCs) a zaoberajú sa tými najdôležitejšími a najzložitejšími prípadmi.

- Advokáti, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch (Solicitors/legal advisers)

Úlohou advokáta, ktorý zastupuje na občianskoprávnych a odvolacích súdoch, je poskytovať klientom (verejnosti, podnikom, dobrovoľným orgánom, charitám atď.) odborné právne poradenstvo a zastupovanie vrátane zastupovania na súde. Ich práca sa výrazne odlišuje. Väčšina advokátov, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch, pracuje v súkromnej praxi, ktorá má formu partnerstva takýchto advokátov ponúkajúcich klientom svoje služby. Môžu vykonávať všeobecnú prax, ktorá sa zameriava na mnoho oblastí práva, alebo sa môžu špecializovať na určitú oblasť. Iní advokáti, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch, pracujú ako zamestnanci ústrednej vlády alebo miestnej štátnej správy, Prokurátorskej služby koruny, magistrátnych súdov, obchodných alebo priemyselných podnikov alebo iných orgánov. Advokáti, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch, si môžu zvoliť prostredie, ktoré im najviac vyhovuje.

Advokáti, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch, vo všeobecnosti poskytujú svojim klientom právne poradenstvo. Ak sa klienti následne rozhodnú, že chcú byť zastúpení na vyšších súdoch Anglicka a Walesu, advokát, ktorý zastupuje na občianskoprávnych a odvolacích súdoch, bude vo všeobecnosti dávať pokyny advokátovi, ktorý zastupuje na vyšších súdoch a ktorý bude viesť prípad na súde. Nie vždy je však advokát, ktorý zastupuje na vyšších súdoch, potrebný, nakoľko primerane kvalifikovaní advokáti, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch, majú právo na vypočutie (t. j. majú právo klienta zastupovať) na vyšších súdoch.

Spoločnosť pre právo (Law society) zastupuje advokátov, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch v Anglicku a vo Walese. Solicitori majú rôzne povinnosti, od rokovaní a lobovania s regulačnými orgánmi profesie, s vládou a s inými orgánmi, až po ponúkanie odborného vzdelávania a poradenských služieb. Spoločnosť pre právo má za úlohu pomáhať, chrániť a podporovať advokátov, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch v celom Anglicku a Walese.

Regulačný orgán solicitorov (Solicitors Regulation Authority – SRA)sa zaoberá všetkými regulačnými a disciplinárnymi vecami a ustanovuje, monitoruje a uplatňuje štandardy pre advokátov, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch v celom Anglicku a Walese. Spoločnosť pre právo, predtým známa pod názvom Regulačná rada právnickej spoločnosti, koná výhradne vo verejnom záujme.

Úrad pre vybavovanie sťažností v oblasti práva (Office for Legal Complaints) je určený pre verejnosť, ktorá má záujem podať sťažnosť na advokáta, ktorý zastupuje na občianskoprávnych a odvolacích súdoch. Tento nezávislý a nestranný orgán, predtým známy pod názvom Služba pre vybavovanie sťažností zákazníkov, sa bude snažiť rýchlo a efektívne vyriešiť akékoľvek otázky.

Verejní notári

Verejní notári tvoria tretiu a najstaršiu skupinu právnickej profesie v Anglicku a vo Walese. Verejným notárom udeľuje povolenie na vykonávanie praxe a oprávnenie (oprávnenie na vykonávanie praxe) Fakultný úrad (Faculty Office) (Canterburský arcibiskup to po prvýkrát urobil v roku 1279) a regulačným orgánom je Dvor fakúlt (Court of Faculties). Verejní notári sú mostom medzi občianskym právom a zvykovým právom.

Všetci notári majú právnické vzdelanie, a hoci väčšina z nich môže byť aj solicitormi, kvalifikácia verejného notára sa dosahuje absolvovaním nezávislých a samostatných skúšok. Ak verejní notári chcú vykonávať túto profesiu, musia dodržiavať ten istý počiatočný kurz: vyžaduje sa úspešné ukončenie postgraduálneho štúdia v oblasti notárskej praxe na University College London. Po zložení skúšok môžu verejní notári vykonávať prax kdekoľvek v Anglicku a Walese a všetci majú rovnaké právomoci. Okrem prípravy a vydávania notárskych úkonov a nástrojov môžu notári poskytovať aj poradenstvo, pokiaľ ide o zostavovanie závetov, dedičské záležitosti, správu majetku a prevody majetku.

Činnosť verejných notárov je už po stáročia uznávaná po celom svete, čo občanom a podnikom umožňuje voľný pohyb. Takýmto spôsobom verejní notári uľahčujú obchodovanie a život obyčajných občanov, čo im umožňuje starať sa o svoj denný život a voľne obchodovať na základe prijateľných nákladov a bez zbytočného zdržiavania.

Verejný notár má svoju úradnú pečiatku a notárske úkony v Anglicku a vo Walese majú dôkaznú hodnotu. Notárske úkony sa vykonávajú súkromne a verejne; verejné úkony sa tiež označujú ako „notárske úkony v autentickej podobe“. Notárske úkony s podpisom a pečiatkou notára sa uznávajú ako dôkaz zodpovedného právneho úradníka vo všetkých krajinách sveta.

Verejní notári podliehajú podobným profesijným predpisom ako solicitori a sú povinní si každý rok obnoviť svoje osvedčenie o vykonávaní notárskej praxe a uzatvoriť poistenie hmotnej zodpovednosti a záručné poistenie. Obnovenie osvedčenia sa udeľuje len v prípade dodržiavania predpisov. Vymenovanie za notára je osobným vymenovaním individuálneho notára. Spoločnosť notárov (The Notaries Society) je organizáciou, ktorá zastupuje približne 800 verejných notárov. Spoločnosť pisárov, (The Society of Scrivener Notaries), starobylý cech, (the Scriveners Company), zastupuje približne 30 verejných notárov, ktorí vykonávajú svoju prax prevažne v centrálnom Londýne.

Patentoví zástupcovia a zástupcovia ochranných známok

Patentoví zástupcovia a zástupcovia ochranných známok sú odborní poradcovia v oblasti duševného vlastníctva. Klientom poskytujú právne poradenstvo v tejto oblasti, najmä čo sa týka patentov, ochranných známok, vzorov a autorských práv. Zastupujú tiež svojich klientov na špecializovaných súdoch duševného vlastníctva (niektorí získajú ďalšie právomoci po nadobudnutí doplňujúcej právnickej kvalifikácie). Väčšina patentových zástupcov a zástupcov ochranných známok pracuje v súkromnej praxi, niektorí však pracujú aj v partnerstve so solicitormi. Značná časť osôb činných v tomto povolaní pracuje v priemysle. Rovnako ako solicitori, aj patentoví právni zástupcovia a právni zástupcovia ochranných známok majú právomoc zastupovať svojich klientov na súde v súdnych sporoch týkajúcich sa duševného vlastníctva, a to vrátane práva poveriť advokáta vedením prípadu. Výsadný inštitút patentových zástupcov (Chartered Institute of Patent Attorneys – CIPA) zastupuje patentových zástupcov v Spojenom kráľovstve. Náplňou jeho činnosti je spolupráca s vládou v oblasti legislatívy týkajúcej sa duševného vlastníctva, poskytovanie vzdelávania a odbornej prípravy patentovým zástupcom a účastníkom vzdelávania a spolupráca s regulačnými orgánmi tejto profesie. Cieľom CIPA je podporovať právo a profesie v oblasti duševného vlastníctva. Inštitút zástupcov ochranných známok (Institute of Trade Mark Attorneys – ITMA) reprezentuje zástupcov ochranných známok a túto profesiu v Spojenom kráľovstve. Medzi jeho úlohy patrí rokovanie s vládou, s jej nezávislým regulačným orgánom (IPReg) a s inými príslušnými organizáciami a lobovanie v ich radoch. Poskytuje príslušné vzdelávanie, odbornú prípravu a poradenstvo pre povolanie zástupcu ochrannej známky a má na starosti podporu tejto profesie a duševného vlastníctva. Rada pre reguláciu v oblasti duševného vlastníctva (Intellectual Property Regulation Board – IPReg) sa zaoberá všetkými regulačnými a disciplinárnymi záležitosťami a ustanovuje, monitoruje a uplatňuje štandardy pre patentových zástupcov a zástupcov ochranných známok v Spojenom kráľovstve. Koná vo verejnom záujme a spravuje zákonný Register patentových zástupcov a zástupcov ochranných známok, tak jednotlivcov, ako aj subjektov.

Ostatné právnické profesie

Okrem úradníkov a pracovníkov na magistrátnych súdoch nemusia mať úradníci a iní pracovníci na väčšine súdov v Anglicku a vo Walese právnické vzdelanie. Sú štátnymi úradníkmi, ktorí sa zaoberajú administratívnymi vecami a pomáhajú sudcom. Nemôžu poskytovať právne poradenstvo. Všetkých pracovníkov súdu, ktorí sú štátnymi úradníkmi, zamestnáva Služba Jej Veličenstva pre súdy a tribunály (Her Majesty’s Courts and Tribunals Service).

Ďalšie informácie o kategóriách zamestnancov súdu môžete nájsť tu PDF (456 Kb) sk.

Úloha úradníkov na magistrátnych súdoch je iná. Laickí zmierovací sudcovia nemajú právnické vzdelanie a spoliehajú sa na rady od právnicky vzdelaných úradníkov, ktorými sú: súdni úradníci (justices’ clerks) a právni poradcovia (legal advisers alebo court clerks).

 • Súdni úradníci sú hlavnými právnymi poradcami zmierovacích sudcov. Sú právnikmi [buď advokátmi, ktorí zastupujú na vyšších súdoch (barristers), alebo advokátmi, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch (solicitors)] s minimálne päťročnou zodpovedajúcou kvalifikáciou. Poskytujú rady zmierovacím sudcom, čo sa týka práva a postupov ako na súdoch, tak aj mimo nich. Tiež sú zodpovední za riadenie a odborné vzdelávanie právnych poradcov, za kvalitu poskytnutých právnych služieb a za poskytovanie konzistentného právneho poradenstva v rámci svojej administratívnej oblasti.

 • Právni poradcovia zasadajú na súde a poskytujú rady sudcom týkajúce sa práva, právnej praxe a postupov. Tiež majú právnické vzdelanie [obyčajne ako advokáti, ktorí zastupujú na občianskoprávnych a odvolacích súdoch (solicitors), alebo advokáti, ktorí zastupujú na vyšších súdoch (barristers)].

Výnosy vyššieho súdu uplatňujú úradníci na presadzovanie práva (High court enforcement officers), ktorých menuje a prideľuje k okresom lord kancelár alebo jeho delegát. Zodpovedajú za uplatňovanie súdnych príkazov vymáhaním peňazí, ktoré je potrebné zaplatiť na základe rozsudku vyššieho súdu alebo rozsudku krajského súdu, ktorý bol postúpený vyššiemu súdu. Môžu zabaviť a predať tovar s cieľom uhradiť dlžnú sumu. Tiež zaisťujú a dohliadajú na vlastníctvo majetku a vrátenie tovaru.

Súdni exekútori v krajoch (County court bailiffs) sú štátnymi úradníkmi, ktorých zamestnáva Služba Jej Veličenstva pre súdy a tribunály a ktorí sa zaoberajú uplatňovaním rozsudkov a/alebo príkazov, ktoré boli vydané a zaregistrované na krajských súdoch. Sú štátnymi úradníkmi, ktorí uplatňujú príkazy na exekúciu, získavajú pôdu do opätovného vlastníctva pomocou príkazov na držbu a vymáhajú tovar pomocou príkazov na vrátenie tovaru. Nariadenie pre zriadencov súdov v krajoch, ktorí vykonávajú príkazy, je uvedené v oddiele 85 – 111 zákona o krajských súdoch z roku 1984. Postupy exekúcie sú uvedené v predpisoch občianskoprávneho konania. Okrem toho súdni exekútori krajských súdov plnia aj iné úlohy vrátane osobného doručovania dokumentov a príkazov na uväznenie. Príkazy na uväznenie sú uvedené v oddiele 118 – 122 zákona o krajských súdoch.

Súdni exekútori s osvedčením (Certificated bailiffs) sú súkromnými súdnymi zriadencami, ktorí získali osvedčenie na základe zabavenia pre nájom a oprávňuje ich miestny sudca na krajskom súde. Zhabanie pre prenájom znamená zabavenie majetku nájomníka zo strany prenajímateľa s cieľom zabezpečiť si zaplatenie nezaplateného nájomného bez zásahu súdu. Podľa niekoľkých zákonov môžu súdni exekútori s osvedčením tiež vymáhať dlhy, napríklad obecnú daň, a môžu vykonávať zdaňovanie majetku mimo domácností.

Súvisiace odkazy

Prokurátorská služba koruny,
Fakultný úrad,
Spoločnosť notárov,
Justícia v Anglicku a vo Walese,
Spoločnosť pre právo,
Regulačný orgán solicitorov,
Úrad pre vybavovanie sťažností v oblasti práva,
Komisia pre právne služby,
Výsadný inštitút patentových zástupcov,
Inštitút zástupcov ochranných známok,
Rada pre reguláciu v oblasti duševného vlastníctva,
Služba jej Veličenstva pre súdy a tribunály.

Posledná aktualizácia: 25/07/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.