Typy právnických profesií

Estónsko

Na tejto stránke sa uvádza prehľad organizácie právnických profesií v Estónsku.

Autor obsahu
Estónsko

Právnické profesie – úvod

Medzi právnické profesie v Estónsku patria:

 • prokurátori,
 • sudcovia,
 • prísediaci sudcovia,
 • pomocní sudcovia a súdni úradníci,
 • právnici,
 • notári,
 • súdni exekútori a
 • správcovia konkurznej podstaty.

Prokurátori

Organizačná štruktúra

Prokuratúra je subjekt štátnej správy, ktorý patrí do kompetencie ministerstva spravodlivosti. Má dve úrovne: generálna prokuratúra (ako úrad hierarchicky najvyššie postaveného prokurátora) a štyri úrady okresných prokurátorov.

Generálna prokuratúra vykonáva svoje právomoci na celom území Estónska. Územná pôsobnosť okresných prokuratúr korešponduje s územnou pôsobnosťou policajných prefektúr. Na čele generálnej prokuratúry stojí generálny prokurátor, ktorý je menovaný na funkčné obdobie piatich rokov estónskou vládou na návrh ministra spravodlivosti a po vypočutí stanoviska právneho výboru estónskeho parlamentu.

Každý rok počas jarnej schôdze parlamentu predkladá generálny prokurátor ústavnému výboru parlamentu správu o plnení zákonom uložených úloh prokuratúry v predchádzajúcom kalendárnom roku.

Na čele okresnej prokuratúry stojí hlavný prokurátor, ktorý je takisto menovaný na päť rokov ministrom spravodlivosti na návrh generálneho prokurátora.

V Estónsku existuje celkom osem druhov prokurátorov: na generálnej prokuratúre pôsobí generálny prokurátor, hlavní štátni prokurátori, štátni prokurátori a pomocní prokurátori; na okresných prokuratúrach pôsobia hlavní prokurátori, vyšší prokurátori, špeciálni prokurátori, okresní prokurátori a pomocní prokurátori.

Pozri aj zákon o prokuratúre.

Úlohy a povinnosti

Prokuratúra podľa zákona o prokuratúre:

 • sa zúčastňuje na príprave dohľadu, ktorý je potrebný na účely prevencie a odhaľovania trestnej činnosti,
 • vedie predbežné trestné konanie a zabezpečuje jeho zákonnosť a efektívnosť,
 • plní na súde funkciu verejného žalobcu,
 • plní ďalšie povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo zákona.

Prokuratúra vykonáva povinnosti stanovené zákonom o prokuratúre nezávisle.

Prokurátor, ktorý vedie trestné konanie, usmerňuje vyšetrovací orgán pri zhromažďovaní dôkazov a na základe zistených skutočností rozhoduje o vznesení obvinenia.

Podľa štatútu prokuratúry:
generálna prokuratúra:

 • zabezpečuje zákonnosť a efektívnosť predbežného trestného konania a plní funkciu verejného žalobcu pred súdmi všetkých stupňov v prípade zneužitia právomoci verejného činiteľa, hospodárskych trestných činov, trestných činov súvisiacich s výkonom služby v obranných zložkách, trestných činov proti životnému prostrediu, trestných činov marenia výkonu spravodlivosti a trestných činov súvisiacich s organizovanou trestnou činnosťou, ktoré majú cezhraničný charakter alebo vyvolali veľký záujem verejnosti, ako aj v prípade zločinov proti ľudskosti a medzinárodnej bezpečnosti, závažnejších trestných činov proti štátu, trestných činov, ktorých sa dopustili prokurátori, a iných trestných činov, o ktorých pridelení rozhodol hlavný prokurátor,
 • analyzuje, dozerá na činnosť okresných prokuratúr a usmerňuje ich a analyzuje a prijíma všeobecné závery týkajúce sa praxe súdnych orgánov a prokuratúry,
 • plní záväzky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce vrátane účasti na činnosti Eurojustu,
 • podieľa sa na príprave zákonov, nariadení a príkazov vlády a nariadení a príkazov ministra spravodlivosti týkajúcich sa činnosti prokuratúry,
 • podieľa sa na vypracovaní plánov rozvoja prokuratúry a jej funkcií,
 • organizuje aktivity prokuratúry zamerané na vzťahy s verejnosťou a informuje verejnosť o činnostiach prokuratúry,
 • organizuje prácu prokuratúry v oblasti ľudských zdrojov a odbornej prípravy, rieši problémy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia úradníkov a zamestnancov pri práci a vedie záznamy o zamestnancoch,
 • organizuje administratívne úlohy výberovej komisie prokurátorov,
 • pripravuje návrh rozpočtu pre prokuratúru a zabezpečuje používanie rozpočtových prostriedkov cieleným spôsobom,
 • organizuje spravovanie štátneho majetku, ktorý má vo vlastníctve prokuratúra,
 • vykonáva ďalšie úlohy, ktoré jej ukladá zákon, rozhodnutie parlamentu (Riigikogu), dekrét prezidenta republiky, nariadenie alebo príkaz vlády alebo nariadenie či príkaz ministra spravodlivosti.

Sudcovia

Organizačná štruktúra

Sudca musí byť estónskym občanom s ukončeným druhým stupňom vysokoškolského štúdia práva, ktoré sa uznáva na vnútroštátnej úrovni, alebo ekvivalentnou kvalifikáciou v zmysle § 28 ods. 22 estónskeho zákona o vzdelávaní, prípadne s ekvivalentnou zahraničnou kvalifikáciou, musí ovládať estónsky jazyk na pokročilej úrovni a mať morálne predpoklady, schopnosti a osobnostné vlastnosti, ktoré sú nevyhnutné pre prácu sudcu. Sudcovia sú menovaní doživotne. Minister spravodlivosti nemá vo vzťahu k sudcom žiadne riadiace ani disciplinárne právomoci. Sudca môže byť odvolaný len na základe právoplatného rozsudku súdu. Funkčné obdobie sudcu, ktoré sa končí po dovŕšení veku 67 rokov, je možné predĺžiť.

Za sudcu nemožno menovať:

 • osobu odsúdenú za trestný čin,
 • osobu, ktorá bola zbavená funkcie sudcu, notára alebo súdneho exekútora,
 • osobu, ktorá bola vylúčená z estónskej advokátskej komory,
 • osobu, ktorá bola prepustená z verejnej služby z dôvodu disciplinárneho priestupku,
 • osobu, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz,
 • osobu, ktorej bolo odňaté oprávnenie na vykonávanie činnosti audítora, okrem prípadov, keď k ukončeniu činnosti došlo na základe žiadosti audítora,
 • osobu, ktorej bolo odňaté oprávnenie vykonávať činnosti patentového zástupcu, okrem prípadov, ak sa tak stalo na žiadosť patentového zástupcu,
 • osobu, ktorej bolo odňaté oprávnenie vykonávať činnosti súdneho prekladateľa na základe § 28 ods. 3 bodu 3 zákona o súdnych prekladateľoch.

Za sudcu krajského alebo správneho súdu môže byť menovaný každý, kto po získaní príslušnej kvalifikácie nadobudol prax v oblasti práva v trvaní aspoň 5 rokov alebo kto aspoň 3 roky pracoval na pozícii právnického alebo súdneho úradníka a zložil justičnú skúšku alebo je od nej oslobodený.

Za sudcu okresného súdu možno menovať skúseného a uznávaného právnika, ktorý zložil justičnú skúšku. Osoba, ktorá pracovala ako sudca bezprostredne pred prípadným menovaním, nemusí absolvovať justičnú skúšku.

Za sudcu najvyššieho súdu možno menovať skúseného a uznávaného právnika.

Sudcovia sú menovaní prostredníctvom otvoreného výberového konania.

Sudca nemôže vykonávať inú zárobkovú činnosť okrem akademických alebo výskumných činností. O akejkoľvek zárobkovej činnosti mimo funkcie sudcu musí sudca informovať predsedu súdu. Takáto činnosť nesmie ohroziť vykonávanie úradných povinností sudcu ani jeho nestrannosť pri výkone spravodlivosti. Sudca nesmie byť poslancom parlamentu (Riigikogu) ani členom obecného alebo mestského zastupiteľstva, členom politickej strany, zakladateľom, spoločníkom alebo členom správnej alebo dozornej rady spoločnosti, riaditeľom pobočky zahraničnej spoločnosti, správcom konkurznej podstaty, členom veriteľského výboru, núteným správcom nehnuteľného majetku alebo arbitrom, ktorého si vybrala jedna zo strán sporu.

Sudca môže byť odvolaný len na základe rozsudku súdu. Sudcu súdu prvého alebo druhého stupňa možno v priebehu jeho funkčného obdobia trestne stíhať iba na návrh najvyššieho súdu en banc a so súhlasom prezidenta republiky. Sudcu najvyššieho súdu možno počas jeho funkčného obdobia stíhať iba na návrh verejného ochrancu práv a so súhlasom väčšiny estónskeho parlamentu.

Požiadavky týkajúce sa sudcov, čakateľskej praxe a povinností sudcov sú stanovené v zákone o súdoch.

Úlohy a povinnosti

Vykonávanie činností sudcu upravuje zákon. Estónski sudcovia sa spoločne (en banc) dohodli na etickom kódexe. Viac informácií možno nájsť na webovom sídle estónskych súdovnajvyššieho súdu.

Úlohou sudcu je výkon súdnej moci v súlade s ústavou a právnymi aktmi, na základe ktorých sudca rozhoduje o spravodlivom riešení pre strany sporu. Sudca rozvíja právo prostredníctvom výkladu právnych aktov a vlastného výskumu.

Sudca si plní svoje úradné povinnosti nestranne a bez ohľadu na vlastné záujmy. Dodržiava služobné záujmy aj mimo svojej profesijnej činnosti. Sudca sa v rámci výkonu svojej činnosti aj mimo nej musí správať tak, aby nepoškodil dobrú povesť súdu. Sudca nesmie prezradiť informácie, ktoré získa pri neverejnom súdnom pojednávaní alebo počas rozhovorov, ktorých cieľom je dosiahnutie zmieru. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť platí stále, aj po odchode sudcu do dôchodku. Sudca vykonáva dozor nad sudcami prvého stupňa s praxou menej ako 3 roky, osobami vykonávajúcimi čakateľskú prax pre pomocných sudcov a stážistami, ktorí sú študentmi vysokých škôl. Naraz môže vykonávať dozor najviac nad dvomi osobami. Sudca musí pravidelne rozvíjať svoje odborné znalosti a zručnosti a zúčastňovať sa na odbornej príprave.

Sociálne zabezpečenie sudcov

Sudcom sa zo zákona poskytuje sociálne zabezpečenie vrátane úradného platu, dodatočnej odmeny, sudcovského dôchodku, dovolenky, talára a ďalších sociálnych záruk.

Úradné platy sudcov sú stanovené v zákone o platoch vysokopostavených štátnych zamestnancov.

Základy pre určenie sudcovského dôchodku sú stanovené v zákone o súdoch.

Sudcovsky dôchodok sa skladá zo starobného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného dôchodku a pozostalostného dôchodku pre rodinných príslušníkov. Sudcovský dôchodok sa nevypláca počas výkonu funkcie sudcu. Ak penzionovaný sudca vykonáva inú zárobkovú činnosť, vypláca som mu plný sudcovský dôchodok bez ohľadu na jeho príjem. Sudcovský dôchodok sa nevypláca sudcom, ktorí boli zbavení funkcie z dôvodu disciplinárneho priestupku alebo boli odsúdení za úmyselný trestný čin. Na sudcovský dôchodok nemajú nárok sudcovia, ktorí boli odsúdení za trestný čin marenia výkonu spravodlivosti.

Sudca má nárok na riadnu dovolenku. Riadna dovolenka trvá 35 kalendárnych dní. Maximálne sedem kalendárnych dní dodatočnej dovolenky sa poskytuje v závislosti od dĺžky vykonávania funkcie sudcu podľa podmienok stanovených v zákone o súdoch.

Prísediaci sudcovia

Prísediaci sudcovia sa zúčastňujú na výkone spravodlivosti na krajských súdoch, a to len v prvostupňových trestných konaniach. Prísediaci sudca má pri výkone spravodlivosti rovnaké postavenie, práva a povinnosti ako sudca. Prísediaci sudca môže byť menovaný maximálne na štyri roky a musí byť estónskym občanom s plnou spôsobilosťou na právne úkony vo veku 25 až 70 rokov a s bydliskom v Estónsku, so znalosťou estónskeho jazyka na úrovni C1 podľa zákona o jazyku alebo na rovnocennej úrovni a s vhodnými morálnymi vlastnosťami na vykonávanie funkcie prísediaceho sudcu. Osobu možno menovať do funkcie prísediaceho sudcu maximálne na dve po sebe nasledujúce obdobia.

Do funkcie prísediaceho sudcu nemožno menovať: osobu, ktorá bola odsúdená za trestný čin; osobu, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz; osobu, ktorá nie je spôsobilá na výkon funkcie zo zdravotných dôvodov; osobu, ktorá má menej ako rok trvalý pobyt (t. j. adresu uvedenú v registri obyvateľov) na území samosprávnej jednotky, ktorej orgán zostavuje zoznam kandidátov na funkciu prísediacich; osobu, ktorá pracuje pre súd, prokuratúru alebo službu vnútornej bezpečnosti; člena obranných zložiek; advokáta, notára, súdneho exekútora; člena estónskej vlády; člena obecnej alebo mestskej samosprávy; prezidenta republiky ani poslanca parlamentu (Riigikogu). Za prísediaceho sudcu v trestnom konaní nie je možné vymenovať ani osobu, ktorá bola obžalovaná zo spáchania trestného činu.

Úlohou prísediaceho sudcu je v podstate zastupovať pri výkone spravodlivosti názor bežného človeka, ktorý vníma súdne konanie viac z ľudského ako právneho hľadiska. Za výber uchádzačov do funkcie prísediaceho sudcu sú zodpovedné miestne samosprávne orgány.

Pomocní sudcovia a súdni úradníci

Pomocný sudca je súdny úradník, ktorý vykonáva povinnosti stanovené zákonom. Pomocný sudca je nestranný, ale musí sa riadiť pokynmi sudcu v rozsahu predpísanom zákonom. Pomocný sudca je oprávnený robiť zápisy do registrov (napr. katastra nehnuteľností, obchodného registra) a vydávať nariadenia týkajúce sa vedenia registrov vrátane príkazov na uloženie pokút. Pomocný sudca môže v zrýchlenom konaní vydať platobný rozkaz. Obmedzenia týkajúce sa výkonu funkcie sudcu platia aj pre pomocných sudcov.

Za pomocného sudcu môže byť menovaný každý, kto ukončil druhý stupeň vysokoškolského štúdia práva, ktoré sa uznáva na vnútroštátnej úrovni, alebo získal ekvivalentnú kvalifikáciu v zmysle § 28 ods. 22 estónskeho zákona o vzdelávaní, prípadne má ekvivalentnú zahraničnú kvalifikáciu, ovláda estónsky jazyk na úrovni C1 podľa zákona o jazyku alebo na rovnocennej úrovni, má morálne predpoklady nevyhnutné pre prácu pomocného sudcu a absolvoval čakateľskú prax pre pomocných sudcov, pokiaľ ho výberová komisia od tejto praxe neoslobodila. Do funkcie pomocného sudcu možno menovať aj toho, kto zložil justičnú skúšku.

Do funkcie pomocného sudcu nemožno menovať: osobu odsúdenú za trestný čin; osobu, ktorá bola zbavená funkcie sudcu, notára alebo súdneho exekútora; osobu, ktorá bola vylúčená z estónskej advokátskej komory; osobu, ktorá bola prepustená z verejnej služby z dôvodu disciplinárneho priestupku; osobu, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz; osobu, ktorej bolo odňaté oprávnenie na vykonávanie činnosti audítora, okrem prípadov, keď k ukončeniu činnosti došlo na základe žiadosti audítora; osobu, ktorej bolo odňaté oprávnenie vykonávať činnosti patentového zástupcu, okrem prípadov, ak sa tak stalo na žiadosť patentového zástupcu; osobu, ktorej bolo odňaté oprávnenie vykonávať činnosti súdneho prekladateľa na základe § 28 ods. 3 bodu 3 zákona o súdnych prekladateľoch; osobu, ktorá bola v priebehu troch rokov od menovania do funkcie sudcu odvolaná z dôvodu nespôsobilosti.

Pomocní sudcovia sú menovaní prostredníctvom otvoreného výberového konania.

Požiadavky na pomocných sudcov sú stanovené v zákone o súdoch.

Súdny úradník je zamestnanec súdu, ktorý sa v rozsahu ustanovenom zákonom o súdnom konaní nezávisle alebo pod dohľadom sudcu zúčastňuje na príprave a prerokovaní vecí. Súdny úradník je oprávnený konať a rozhodovať v rovnakom rozsahu ako pomocný sudca alebo iný zamestnanec súdu podľa zákona o súdnom konaní. Súdny úradník je pri plnení svojich povinností nezávislý, ale musí sa riadiť pokynmi sudcu v rozsahu ustanovenom zákonom.

Požiadavky na súdnych úradníkov sú rovnaké ako požiadavky na pomocných sudcov. Miesto súdneho úradníka sa obsadzuje prostredníctvom verejného výberového konania.

Do funkcie súdneho úradníka nemožno menovať: osobu trestanú za úmyselný trestný čin; osobu trestanú za úmyselný trestný čin proti štátu, bez ohľadu na to, či bolo odsúdenie zahladené; osobu, ktorá bola odvolaná z funkcie súdneho úradníka na základe právoplatného rozsudku súdu; osobu, ktorá patrí medzi najbližších príbuzných alebo je partnerom osoby, ktorá priamo dohliada na prácu súdneho úradníka.

Okrem súdnych úradníkov  Word (521 Kb) enpomocných sudcov  PDF (373 Kb) en patria medzi ďalších súdnych zamestnancov riaditelia súdov  PDF (367 Kb) enzapisovatelia  PDF (364 Kb) en.

Právnici

Právnický stav tvoria advokáti a advokátski koncipienti.

Právnici sú členmi estónskej advokátskej komory a ich činnosť upravuje zákon o advokátskej komore. Členom estónskej advokátskej komory sa môže stať každý, kto spĺňa požiadavky stanovené v zákone o advokátskej komore a zložil advokátske skúšky.

Estónska advokátska komora je autonómne profesijné združenie založené s cieľom poskytovať právne služby v súkromnom aj vo verejnom záujme a chrániť profesijné práva právnikov. Estónska advokátska komora monitoruje odbornú činnosť svojich členov a to, či spĺňajú požiadavky profesijnej etiky. Estónska advokátska komora organizuje aj odbornú prípravu pre právnikov v službe a zabezpečuje poskytovanie štátnej právnej pomoci, a to prostredníctvom svojich členov.

Činnosť estónskej advokátskej komory sa realizuje prostredníctvom vlastných orgánov. Ide o valné zhromaždenie, radu, predsedu, výbor pre audit, disciplinárny súd a komisiu na posudzovanie profesijnej spôsobilosti.

Advokáti sú oprávnení:

 • zastupovať a obhajovať klientov na súde a v predbežných a ďalších konaniach v Estónsku aj v zahraničí,
 • zhromažďovať dôkazy,
 • podľa vlastnej vôle vyberať a využívať zákonné prostriedky a opatrenia pri poskytovaní právnych služieb,
 • získavať od vnútroštátnych a miestnych orgánov informácie potrebné na poskytnutie právnych služieb, mať prístup k dokumentom a získavať kópie a výpisy z nich, pokiaľ právnikom zákon nezakazuje získavať tieto informácie a dokumentáciu,
 • spracovávať osobné údaje (vrátane osobitných kategórií osobných údajov) iných osôb, než sú ich klienti, ktoré boli získané v súlade so zmluvou alebo právnym aktom, bez súhlasu týchto osôb, ak je to nevyhnutné na poskytovanie právnych služieb,
 • osvedčovať podpisy a kópie dokumentov predložených súdu a ďalším úradným orgánom ako súčasť právnych služieb poskytovaných klientovi,
 • poskytovať služby kontaktnej osoby,
 • vystupovať ako arbiter alebo zmierovateľ v konaní podľa zákona o zmierovacom konaní,
 • vystupovať ako správca konkurznej podstaty, ak sú členmi komory.

Advokátsky koncipient má právomoci advokáta v medziach ustanovených zákonom.

Advokátsky koncipient nie je oprávnený vystupovať ako arbiter alebo zmierovateľ v konaní podľa zákona o zmierovacom konaní. Nie je oprávnený zastupovať ani obhajovať klientov na najvyššom súde, pokiaľ zákon nestanovuje inak. Advokátsky koncipient nie je oprávnený vystupovať ako správca konkurznej podstaty.

Advokátsky koncipient môže poskytovať právne služby iba pod dohľadom advokáta, ktorý je jeho školiteľom.

Pri poskytovaní právnych služieb právnik koná nezávisle a v súlade so zákonom, právnymi aktmi a rozhodnutiami prijatými orgánmi estónskej advokátskej komory, požiadavkami na profesijnú etiku právnikov, osvedčenými postupmi a svojím svedomím.

Informácie poskytnuté právnikovi sú dôverné. Právnik alebo zamestnanec estónskej advokátskej komory alebo právnickej kancelárie, ktorý je vypočúvaný ako svedok, nesmie byť vypočúvaný ani požiadaný o poskytnutie vysvetlenia v súvislosti so skutočnosťami, o ktorých sa dozvedel v priebehu poskytovania právnych služieb.

Dátové médiá spojené s poskytovaním právnych služieb zo strany právnika sú nedotknuteľné.

Právnika nemožno stotožniť s klientom alebo jeho prípadom z dôvodu, že tomuto klientovi poskytol právne služby.

Právnik smie byť z dôvodov vyplývajúcich z jeho profesijnej činnosti zadržaný, prehľadaný alebo vzatý do väzby len na základe rozhodnutia krajského súdu. Právnická kancelária, prostredníctvom ktorej právnik poskytuje právne služby, nesmie byť prehľadaná z dôvodov vyplývajúcich z profesijnej činnosti právnika.

Zoznam právnikov a právnických kancelárií a ďalšie užitočné informácie možno nájsť na webovom sídle estónskej advokátskej komory. Funkcia Nájdi právnika však umožňuje nájsť právnika v celej Európskej únii.

Právne databázy

Okrem uvedených databáz nie sú k dispozícii žiadne iné databázy.

Právni poradcovia

Profesijná činnosť právnych poradcov nie je v Estónsku upravená zákonom.

Notári

Organizačná štruktúra

Všetci notári v Estónsku majú rovnaké právomoci. Činnosť notárov upravuje zákon o notároch. Za regulovanie a riadenie profesijnej činnosti notárov je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti a notárska komora. Notárska komora je verejnoprávna právnická osoba a jej členmi sú všetci notári vymenovaní do funkcie. Medzi úlohy, ktoré komora vykonáva, patrí monitorovanie toho, či notári svoju profesijnú činnosť vykonávajú svedomito a korektne, harmonizácia notárskych profesijných činností, organizovanie odbornej prípravy notárov a služieb pre uchádzačov o funkciu notára, správa a vývoj elektronického informačného systému týkajúceho sa notárov, poskytovanie pomoci ministrovi spravodlivosti pri vykonávaní dohľadu atď. Informácie o notároch a ich povinnostiach sú uvedené na webovom sídle notárskej komory.

Úlohy a povinnosti

Notár je osoba poverená verejnoprávnym úradom. Je poverený štátom, aby na požiadanie osoby potvrdil skutočnosti a udalosti, ktoré majú právny význam, a vykonal ďalšie notárske úkony na účely zabezpečenia právnej istoty.

Notár musí byť vo svojej činnosti nestranný, dôveryhodný a nezávislý. Je povinný zistiť skutočné zámery strán a podmienky potrebné na vykonanie správneho právneho úkonu, ako aj vysvetliť stranám rôzne spôsoby jeho vykonania a súvisiace právne následky.

Notári na požiadanie vykonávajú tieto notárske úkony:

 • poskytujú notárske osvedčenie (rôzne zmluvy, splnomocnenia, závety) a notárske overenie (kópie, podpisy, výpisy atď.),
 • vykonávajú úkony týkajúce sa dedičstva,
 • vyhotovujú osvedčenia o príprave notárskych dokumentov, ktoré sa majú vykonať v Estónsku, na základe článku 60 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1) alebo prílohy II k tomuto nariadeniu,
 • vyhotovujú osvedčenia o právoplatnosti notárskych dokumentov v Estónsku na základe článku 59 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 650/2012 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a prijatí a výkone verejných listín v dedičských veciach a o zavedení európskeho osvedčenia o dedičstve (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 107) a prílohy II k tomuto nariadeniu a vyhotovujú osvedčenia o príprave notárskych dokumentov, ktoré sa majú vykonať v Estónsku, na základe článku 60 ods. 2 a prílohy II,
 • vyhotovujú výpisy súvisiace s prípravou notárskych dokumentov, ktoré sa majú vykonať v Estónsku, na základe článku 48 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 4/2009 o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí a o spolupráci vo veciach vyživovacej povinnosti (Ú. v. EÚ L 7, 10.1.2009, s. 1) a príloh III a IV k tomuto nariadeniu,
 • v súlade so zákonom o notároch vyhlasujú splnomocnenia za neplatné,
 • vyhlasujú dohody uzatvorené prostredníctvom právnika konajúceho vo funkcii zmierovateľa alebo prostredníctvom iného notára za vykonateľné,
 • vydávajú osvedčenia (apostily),
 • na žiadosť právnických osôb predkladajú súdu, ktorý vedie register, svoje výročné finančné správy,
 • potvrdzujú uzavretie manželstva a rozvody a pripravujú žiadosti o uzavretie manželstva a o rozvod,
 • prijímajú peňažné vklady, cenné papiere a dokumenty,
 • poskytujú prístup k údajom zapísaným v registri oddelenia katastra nehnuteľností alebo oddelenia registrácie či prístup k dokumentom v registri,
 • predkladajú hospodárskemu správnemu orgánu oznámenia a žiadosti v mene podnikov, prijímajú dokumenty alebo iné informácie od hospodárskych správnych orgánov a doručujú správne akty podnikom,
 • na žiadosť podnikov zadávajú informácie do registra,
 • na žiadosť právnickej osoby alebo správcu poskytujú informácie o konečnom užívateľovi výhod.

Klient musí notárovi za tieto úkony uhradiť poplatok podľa príslušných právnych predpisov.

Notár môže navyše ponúkať tieto služby:

 • právne poradenstvo nesúvisiace s osvedčovaním,
 • poradenstvo v oblasti daňového práva a cudzieho práva, či už ako súčasť postupu overovania alebo mimo neho,
 • pôsobenie vo funkcii zmierovateľa podľa zákona o zmierovacom konaní,
 • pôsobenie vo funkcii arbitra podľa Občianskeho súdneho poriadku,
 • uskutočňovanie dražieb, hlasovaní, lotérií a žrebovaní a osvedčovanie výsledkov,
 • vyhotovovanie miestoprísažných vyhlásení a ich overovanie,
 • zasielanie oznámení a informácií a vydávanie potvrdení o ich zaslaní alebo o tom, že ich nebolo možné zaslať, pokiaľ nejde o úradnú povinnosť,
 • poskytovanie služieb kontaktnej osoby,
 • prijímanie peňažných vkladov (s výnimkou hotovosti), cenných papierov, dokumentov a iných predmetov, ak nejde o notársky úkon ani o povinnosť vyplývajúcu z notárskeho úkonu,
 • odpovedanie na žiadosti o vysvetlenie predložené zo strany podnikov.

Informácie o službách poskytovaných notármi možno nájsť na webovom sídle notárskej komory. Poplatky za notárske služby sú vecou dohody medzi klientom a notárom pred poskytnutím služby.

Ostatné právnické profesie

Súdni exekútori

Táto právnická profesia sa v Estónsku vykonáva ako slobodné povolanie. Súdni exekútori konajú vo vlastnom mene a nesú zodpovednosť za svoju činnosť. Súdny exekútor musí pri výkone svojich povinností postupovať nestranne a zodpovedne. Úradné činnosti súdnych exekútorov upravuje zákon o súdnych exekútoroch.

Spoločná profesijná organizácia súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty – komora súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty (ďalej len „komora“) – funguje od januára 2010. Zákon o súdnych exekútoroch upravuje úradné činnosti exekútorov, dohľad nad nimi, otázky disciplinárnej zodpovednosti a činnosti profesijného združenia. Úlohou komory je rozvíjať a podporovať slobodné právnické profesie (vrátane rozvíjania a monitorovania dodržiavania osvedčených úradných a profesijných postupov), vypracúvať odporúčania týkajúce sa harmonizácie profesijných činností, organizovať odbornú prípravu, rozvíjať informačné systémy atď. Komora má aj disciplinárny súd. Ďalšie informácie o činnosti komory sú k dispozícii na jej webovom sídle.

Profesijné povinnosti súdneho exekútora sú:

 1. vykonáva exekučnú činnosť v súlade s exekučným poriadkom;
 2. doručuje písomnosti v súlade s procesnými predpismi;
 3. vykonáva súpis pozostalosti a spravuje ju v súlade so zákonom o dedičskom práve;
 4. uskutočňuje dražby nad rámec vykonávacieho konania na žiadosť súdu alebo správneho orgánu v súlade so zákonom stanoveným postupom;
 5. pôsobí ako sprostredkovateľ pri prijímaní výživného z cudzieho štátu na základe zákona o rodinných dávkach;
 6. zostavuje exekučné profily dlžníkov.

Odmena súdneho exekútora za vykonanie týchto úradných povinností je uvedená v zákone o súdnych exekútoroch.

Na žiadosť súkromnej osoby môže súdny exekútor vykonávať tieto odborné služby:

 1. uskutočňovať dražby hnuteľného a nehnuteľného majetku;
 2. doručovať písomnosti;
 3. poskytovať právne poradenstvo a spisovať právne dokumenty, pokiaľ má potrebné vzdelanie podľa ustanovení § 47 ods. 1 bodu 1 zákona o súdoch;
 4. poskytovať službu určenia právnej skutočnosti mimo súdneho konania;
 5. pôsobiť vo funkcii zmierovateľa v súlade so zákonom o zmierovacom konaní;
 6. pôsobiť vo funkcii arbitra podľa Občianskeho súdneho poriadku.

Súdni exekútori majú právo poskytnutie odbornej služby odmietnuť.

Podmienky poskytovania odborných služieb a postup uhradenia odmeny sa pred poskytnutím služby dohodnú písomne s osobou, ktorá o službu žiada. Podmienky a odmena musia byť v súlade s dobrou profesionálnou praxou.

Pri poskytovaní odborných služieb nesmú súdni exekútori vykonávať práva, ktoré im boli zverené zákonom na účel výkonu ich profesionálnych povinností alebo ktoré vyplývajú z ich úradu.

Informácie o službách poskytovaných súdnymi exekútormi možno nájsť na webovom sídle komory.

Dohľad štátu nad úradnými povinnosťami súdnych exekútorov vykonáva ministerstvo spravodlivosti a komora.

Súdny exekútor nesie zodpovednosť za škodu, ktorú neoprávnene spôsobil počas svojich odborných činností, a to aj v prípade, že túto škodu spôsobil zamestnanec jeho úradu. Pokiaľ nároky na kompenzáciu za škodu spôsobenú profesionálnym úkonom súdneho exekútora nemožno uspokojiť aktívami exekútora či akejkoľvek inej osoby zodpovednej za túto škodu alebo pokiaľ nemožno tieto nároky uspokojiť v plnej výške, zodpovedá za spôsobenú škodu komora. V konečnom dôsledku zodpovedá za činy súdneho exekútora štát. Komora i štát majú právo škodu vymáhať od osoby, ktorá je za ňu zodpovedná; štát má rovnako právo vymáhať škodu od komory.

Správcovia konkurznej podstaty

Správca konkurznej podstaty je súdom určená osoba, ktorá na základe svojej úlohy vykonáva transakcie a ďalšie úkony súvisiace s konkurznou podstatou a vystupuje v mene dlžníka na súde v sporoch týkajúcich sa konkurznej podstaty. Hlavnou povinnosťou správcu konkurznej podstaty je brániť práva a záujmy všetkých veriteľov a dlžníka a zabezpečiť zákonné, rýchle a finančne primerané konkurzné konanie. Správca konkurznej podstaty vykonáva svoju činnosť osobne. Ako správcovia konkurznej podstaty môžu vystupovať: fyzické osoby oprávnené komorou na výkon činností správcu konkurznej podstaty, advokáti, štatutárni audítori a súdni exekútori. Zoznam správcov konkurznej podstaty vedie komora. Tento zoznam obsahuje údaje o všetkých osobách, ktoré sú oprávnené vykonávať činnosť správcu konkurznej podstaty, a je k dispozícii verejnosti na webovom sídle komory. Správca konkurznej podstaty uvedený v zozname je povinný zaistiť, aby údaje zodpovedali skutočnosti.

Hlavné úlohy správcu konkurznej podstaty:

 1. určiť nároky veriteľov, spravovať konkurznú podstatu, organizovať speňaženie majetku z konkurznej podstaty a uspokojiť nároky konkurzných veriteľov;
 2. určiť dôvody platobnej neschopnosti dlžníka a dátum jej vzniku;
 3. v prípade potreby zabezpečiť pokračovanie podnikateľskej činnosti dlžníka;
 4. v prípade potreby vykonať likvidáciu spoločnosti, ak je dlžníkom právnická osoba;
 5. poskytovať informácie veriteľom a dlžníkovi v prípadoch stanovených zákonom;
 6. informovať o svojej činnosti súd, úradníka zodpovedného za dohľad a veriteľský výbor a poskytovať im informácie týkajúce sa konkurzného konania.

Administratívny dohľad nad činnosťou správcov konkurznej podstaty vykonáva ministerstvo spravodlivosti na základe podnetov alebo iných zaslaných materiálov týkajúcich sa správcov konkurznej podstaty a obsahujúcich dôvody, na základe ktorých sa možno domnievať, že správca konkurznej podstaty si nesplnil svoje povinnosti. Ministerstvo spravodlivosti má pri monitorovaní činnosti správcov konkurznej podstaty právo overiť primeranosť a zákonnosť profesijných činností správcov konkurznej podstaty. Minister spravodlivosti môže proti správcovi konkurznej podstaty, ktorý si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z právnych aktov stanovujúcich jeho profesijné činnosti, začať disciplinárne konanie. Minister spravodlivosti nemôže začať disciplinárne konanie proti advokátom, ktorí pôsobia ako správcovia konkurznej podstaty. Má však právo iniciovať konanie pred disciplinárnym súdom advokátskej komory.

Okrem administratívneho dohľadu nad činnosťami správcov konkurznej podstaty monitoruje tieto činnosti v rámci svojich kompetencií aj veriteľský výbor, schôdza veriteľov, súd a komora.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti

Nezisková organizácia Estónsky zväz právnikov

Nadácia Kancelária právnej pomoci

Estónska advokátska komora

Prokuratúra

Notárska komora

Komora súdnych exekútorov a správcov konkurznej podstaty

Posledná aktualizácia: 20/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.