Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Grécko

Na tejto stránke sa uvádza prehľad právnických profesií v Grécku.

Autor obsahu
Grécko

Prokurátori

Sudcovia

Právnici

Právni poradcovia

Notári

Súdni exekútori

Súdni úradníci

Prokurátori

Organizácia

Ako súdne orgány patria úrady prokuratúry (εισαγγελίες) pod justíciu v rámci vlády a zúčastňujú sa na správe súdnictva. Prokurátori (εισαγγελείς) majú funkčnú aj osobnú nezávislosť.

Každý súd, okrem okresných trestných súdov (πταισματοδικεία), má úrad prokuratúry, ktorý funguje ako nezávislý súdny orgán a jeho povinnosť spočíva predovšetkým v príprave trestných súdnych konaní. Hlavnou úlohou prokurátora je začínať súdne konania, dohliadať na vyšetrovania a podávať odvolania.

V Grécku sa prokurátori nešpecializujú na žiadnu oblasť.

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za všeobecné podmienky zamestnávanie prokurátorov.

Neexistuje žiadna osobitná webová lokalita venovaná prokurátorom. Informácie o podmienkach ich zamestnávania má ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

Úlohy a povinnosti

Prokurátori sú zodpovední za:

 1. vykonávanie predbežných vyšetrovaní;
 2. začatie súdnych konaní;
 3. vypočúvanie osôb zapojených do veci;
 4. dohľad nad orgánmi presadzovania práva v oblasti predchádzania trestnej činnosti a trestného stíhania;
 5. predkladanie návrhov na súdne rady a súdy;
 6. podávanie odvolaní;
 7. vykonávanie trestných rozsudkov a pomoc pri presadzovaní vykonateľných príkazov;
 8. dohľad nad väznicami;

a všetky iné záležitosti stanovené zákonom.

Nad činnosťou prokurátorov dohliadajú sudcovia najvyššieho súdu a starší prokurátori, ako sa stanovuje v právnych predpisoch.

Sudcovia

Organizácia

Súdnictvo vykonávajú súdy pozostávajúce zo sudcov (τακτικοί δικαστές), ktorí majú funkčnú aj osobnú nezávislosť.

Pri vykonávaní svojich povinností sa sudcovia (δικαστές) riadia len ústavou a zákonmi a nevyžaduje sa od nich, aby sa riadili ustanoveniami, ktoré porušujú ústavu.

Nad prácou sudcov dohliadajú služobne starší sudcovia, prokurátor a zástupcovia prokurátora (Αντεισαγγελείς) najvyššieho súdu (Άρειος Πάγος), ako sa stanovuje v právnych predpisoch.

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za podmienky zamestnávania sudcov.

Neexistuje žiadna osobitná webová lokalita venovaná prokurátorom. Informácie o podmienkach ich zamestnávania má ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

Organizácia právnickej profesie: právnici

Právnici

V Grécku sú právnici (δικηγόροι) neplatení štátni zamestnanci a nevyžaduje sa od nich, aby sa špecializovali na nejakú oblasť.

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za podmienky zamestnávania tejto profesie.

V Grécku existuje 63 advokátskych komôr (δικηγορικοί σύλλογοι) – jedna v sídle každého súdu prvého stupňa (πρωτοδικείο).

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva vykonáva dohľad nad advokátskymi komorami v krajine.

Právne databázy

Informácie sú dostupné na webovej lokalite aténskej advokátskej komory, ale prístup je obmedzený len pre členov každej komory.

Právni poradcovia

V Grécku plnia právnici tiež úlohy právnych poradcov (νομικοί σύμβουλοι).

Právne databázy

Informácie sú dostupné na webovej lokalite Aténskej advokátskej komory, ale prístup je obmedzený len pre členov každej komory.

Notári

Notári (συμβολαιογράφοι) sú neplatení štátni zamestnanci, ktorých hlavnou úlohou je pripravovať a uchovávať písomné právne odporúčania a dôkazné akty a vyhlásenia zúčastnených strán, ak sa takéto dokumenty vyžadujú podľa zákona alebo strany chcú, aby takéto dokumenty boli oficiálne.

V Grécku sa notári nešpecializujú na žiadnu oblasť.

Podľa prezidentského dekrétu je na každom okresnom občianskom súde (ειρηνοδικείο) aspoň jedno notárske miesto.

Za reguláciu profesie notárov je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti.

V Grécku existuje deväť notárskych komôr (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), ktoré pôsobia na každom odvolacom súde (εφετείo).

Nad združeniami notárov dohliada ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva.

Informácie o profesii notára sa nachádzajú na oficiálnej webovej lokalite, ktorá funguje pod záštitou (Koordinačnej komisie notárskych komôr Grécka) a na webovej lokalite európskeho zoznamu notárov, ktorá funguje pod záštitou Rady notárov Európskej únie (C.N.U.E.).

Ostatné právnické profesie

Súdni exekútori

Súdni exekútori (δικαστικοί επιμελητές) sú neplatení štátni zamestnanci.

Súdni exekútori sú zodpovední za:

 1. správu súdnych a mimosúdnych dokumentov;
 2. vykonávanie vykonateľných príkazov ako sa uvádza v článku 904 ods.2 občianskeho súdneho poriadku, t. j. a) konečných rozsudkov a rozsudkov postúpených gréckym súdom a vyhlásených za predbežne vykonateľné, b) rozhodcovských rozsudkov, c) záznamov gréckych súdov, ktoré obsahujú vyrovnanie alebo stanovenie súdnych trov, d) notárskych dokumentov, e) platobných príkazov vydaných gréckymi sudcami a príkazov na vysťahovanie, f) zahraničných aktov vyhlásených za vykonateľné a g) príkazov a aktov právne uznaných za vykonateľné a
 3. všetky ostatné povinnosti stanovené zákonom.

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za podmienky zamestnávania súdnych exekútorov.

V Grécku existuje osem združení súdnych exekútorov (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Súdni úradníci

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva je zodpovedné za pracovné podmienky zamestnancov na gréckych súdoch.

Súdni exekútori  PDF (378 Kb) en

Súdni úradníc PDF (379 Kb) eni

Súvisiace odkazy

Aténska advokátska komora

Advokátska komora Pirea

Ministerstvo pre spravodlivosť, transparentnosť a ľudské práva

Koordinačná komisia notárskych komôr Grécka

Notárska komora odvolacieho súdu v Solúne

Posledná aktualizácia: 27/08/2020

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.