Typy právnických profesií

Grécko

Na tejto stránke nájdete prehľad právnických profesií v Grécku.

Autor obsahu
Grécko

Prokurátori

Organizácia

Ako súdne orgány patria úrady prokuratúry (eisangelíes) pod súdnu moc v rámci verejnej správy a zúčastňujú sa na výkone spravodlivosti. Prokurátori (eisangeleís) majú funkčnú aj osobnú nezávislosť.

Pri každom súde s výnimkou priestupkových súdov sa nachádza úrad prokuratúry, ktorý pôsobí ako nezávislý súdny orgán. Jeho právomoci sa týkajú hlavne prípravy trestného konania. Hlavnou úlohou prokurátora je začínať trestné konania, dohliadať na vyšetrovania a podávať odvolania.

V Grécku sa prokurátori nešpecializujú na žiadnu konkrétnu oblasť.

Za všeobecné podmienky výkonu práce prokurátorov je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti.

Neexistuje žiadna osobitná webová lokalita venovaná prokurátorom. Informácie o podmienkach výkonu ich práce má ministerstvo spravodlivosti.

Úlohy a povinnosti

Prokurátori sú zodpovední za:

  1. vykonávanie predbežných vyšetrovaní;
  2. začatie trestných konaní;
  3. vypočúvanie osôb zapojených do veci;
  4. dohľad nad orgánmi presadzovania práva v oblasti predchádzania trestnej činnosti a trestného stíhania;
  5. predkladanie návrhov súdnym radám a súdom;
  6. podávanie odvolaní;
  7. dohľad nad väznicami a akékoľvek iné povinnosti stanovené právnymi predpismi.

Nad činnosťou prokurátorov vykonávajú dohľad sudcovia najvyššieho súdu a vyšší prokurátori, ako sa stanovuje v právnych predpisoch.

Sudcovia

Organizácia

Spravodlivosť vykonávajú súdy pozostávajúce z riadnych sudcov (taktikoí dikastés), ktorí majú funkčnú aj osobnú nezávislosť.

Pri vykonávaní svojich povinností sa sudcovia (dikastés) riadia len ústavou a právnymi predpismi a nevyžaduje sa od nich, aby sa riadili ustanoveniami, ktoré porušujú ústavu.

Nad prácou riadnych sudcov vykonávajú dohľad vyšší sudcovia, prokurátor a zástupcovia prokurátora (antieisangeleís) najvyššieho súdu (Áreios Págos), ako sa stanovuje v právnych predpisoch.

Za podmienky výkonu práce sudcov je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti.

Neexistuje žiadna osobitná webová lokalita venovaná sudcom. Informácie o podmienkach výkonu ich práce má ministerstvo spravodlivosti.

Organizácia právnickej profesie: právnici/advokáti

Právnici/advokáti

V Grécku sú advokáti (dikigóroi) neplatení štátni zamestnanci a nevyžaduje sa od nich, aby sa špecializovali na konkrétnu oblasť.

Za podmienky výkonu práce advokátov je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti.

V Grécku existuje 63 advokátskych komôr (dikigorikoí sýllogoi) – jedna v sídle každého súdu prvého stupňa (protodikeío).

Dohľad nad všetkými advokátskymi komorami v Grécku vykonáva minister spravodlivosti.

Právne databázy

Informácie sú dostupné na webovej lokalite pléna advokátskych komôr, ku ktorej však majú prístup len členovia každej komory.

Právni zástupcovia/právni poradcovia

V Grécku plnia právnici aj úlohy právnych poradcov (nomikoí sýmvouloi).

Právne databázy

Informácie sú dostupné na webovej lokalite pléna advokátskych komôr, ku ktorej však majú prístup len členovia každej komory.

Notári

Notári (symvolaiográfoi) sú neplatení štátni zamestnanci, ktorých hlavnou úlohou je pripravovať a uchovávať dokumenty, ktoré predstavujú právne akty a vyhlásenia zúčastnených strán alebo o nich slúžia ako dôkaz, ak sa takéto dokumenty vyžadujú podľa zákona alebo ak strany chcú, aby takéto dokumenty boli oficiálne.

V Grécku sa notári nešpecializujú na žiadnu konkrétnu oblasť.

Podľa prezidentského dekrétu je na každom okresnom občianskom súde (eirinodikeío) zriadené aspoň jedno notárske miesto.

Za podmienky výkonu práce notárov je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti.

V Grécku existuje deväť združení notárov (symvolaiografikoí sýllogoi), ktoré pôsobia v sídlach odvolacích súdov (efeteía).

Nad združeniami notárov vykonáva dohľad ministerstvo spravodlivosti.

Informácie o notároch nájdete na webovej lokalite Združenia notárov odvolacích súdov Atén, Pirea, dodekanskej a egejskej oblasti a na webovej lokalite európskeho zoznamu notárov, ktorý je prevádzkovaný s podporou Rady notárstiev Európskej únie (CNUE).

Ostatné právnické profesie

Súdni exekútori

Súdni exekútori (dikastikoí epimelités) sú neplatení štátni zamestnanci.

Súdni exekútori sú zodpovední za:

a) správu súdnych a mimosúdnych dokumentov;

b) vykonávanie vykonateľných aktov uvedených v článku 904 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, t. j. a) konečných rozsudkov a rozsudkov vynesených gréckym súdom a vyhlásených za predbežne vykonateľné, b) rozhodcovských rozsudkov, c) záznamov gréckych súdov, ktoré obsahujú vyrovnanie alebo stanovenie súdnych trov, d) notársky overených dokumentov, e) platobných príkazov vydaných gréckymi sudcami a „príkazov na vysťahovanie“, f) zahraničných aktov vyhlásených za vykonateľné a g) príkazov a aktov právne uznaných za vykonateľné a

c) všetky ostatné povinnosti stanovené právnymi predpismi.

Za podmienky výkonu práce súdnych exekútorov je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti.

V Grécku existuje osem združení súdnych exekútorov (sýllogoi dikastikón epimelitón).

Súdni úradníci

Za podmienky výkonu práce zamestnancov na gréckych súdoch je zodpovedné ministerstvo spravodlivosti.

Súdni exekútori  PDF (377 Kb) el

Súdni úradníci  PDF (376 Kb) el

Súvisiace odkazy

Plénum advokátskych komôr

Ministerstvo spravodlivosti

Združenie notárov odvolacích súdov Atén, Pirea, dodekanskej a egejskej oblasti

Združenie notárov odvolacieho súdu v Solúne

Združenie notárov odvolacieho súdu v Trácii

Grécka federácia súdnych exekútorov

Posledná aktualizácia: 24/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.