Typy právnických profesií

Maďarsko

Na tejto stránke nájdete prehľad právnických profesií v Maďarsku. Právnické profesie – úvod Prokurátori Sudcovia Právnici Notári Ostatné právnické profesie

Autor obsahu
Maďarsko

Právnické profesie – úvod

V tejto časti sa nachádza prehľad o právnických profesiách v Maďarsku, o prokurátoroch, sudcoch, advokátoch, právnych poradcoch, notároch a o exekútoroch.

V Maďarsku konajú predstavitelia právnických profesií (advokáti, notári, exekútori) nezávisle, ale pod odbornou správou v rámci systému komôr. Členstvo v komore je podmienkou vykonávania ich činnosti a komory majú právo kontrolovať svojich členov. Táto kontrola sa uskutočňuje s cieľom zabezpečiť, aby boli služby poskytované členmi na primeranej úrovni.

Prokurátori (ügyész)

Organizácia

V maďarských ústavných predpisoch sa stanovuje, že úrad prokurátora (Ügyészség) vykonáva činnosti špecifikované zákonom pri vyšetrovaní, vedie trestné stíhanie na súde a je zodpovedný za overovanie zákonnosti trestnoprávnych opatrení.

Úrad prokurátora pomáha zabezpečiť, aby sa každý riadil zákonom, a presadzuje jeho vykonávanie v prípade jeho porušenia, a to v prípadoch a spôsobom definovaným v zákone.

Štátna prokuratúra (Ügyészség) je centralizovaná organizácia, ktorú vedie generálny prokurátor (legfőbb ügyész) a ktorý sa zodpovedá parlamentu. Prokurátorov vymenúva a odvoláva generálny prokurátor.

Prokurátori sú vymenovaní najskôr na tri roky a po uplynutí tohto obdobia na neurčité obdobie.

Predpisy, ktorými sa riadi úrad prokurátora, stanovuje zákon.

Úlohy a povinnosti

Úlohy, povinnosti a právny štatút prokurátorov upravuje zákon. Prokuratúra je jednotný orgán a všetci prokurátori majú rovnaký právny štatút.

Úrad prokurátora (ügyészség):

 • vyšetruje prípady stanovené zákonom o trestnoprávnych súdnych konaniach,
 • kontroluje, či vyšetrovanie prebieha v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami,
 • vykonáva ostatné právomoci súvisiace s vyšetrovaním,
 • pripravuje a podáva žaloby a vedie trestné stíhanie v trestnoprávnych súdnych konaniach, presadzuje právo na odvolanie stanovené zákonom,
 • kontroluje, či vykonávanie trestov prebieha v súlade s príslušnými právnymi ustanoveniami,
 • zúčastňuje sa na ďalších občianskoprávnych, zamestnaneckých, správnych a obchodných konaniach, ktoré sa riadia Občianskym súdnym poriadkom (polgári perrendtartás), ak držiteľ práva nie je schopný z nejakého dôvodu brániť svoje práva,
 • v rámci všeobecnej kontroly zákonnosti (általános törvényességi felügyelet) zabezpečuje dodržiavanie zákona,
 • v rámci všeobecnej kontroly zákonnosti (általános törvényességi felügyelet) zabezpečuje dodržiavanie zákona,
 • prijíma opatrenia, ktoré sú potrebné na ochranu dieťaťa v súvislosti s trestným činom spáchaným na maloletých,
 • vykonáva úlohy vyplývajúce z medzinárodných záväzkov, najmä právnu pomoc,
 • Plní úlohy vo vzťahu k Eurojustu – prispieva k zabezpečeniu toho, aby všetky spoločenské organizácie, vládne orgány a občania dodržiavali zákon, a presadzuje vykonávanie zákonných ustanovení v prípade, že bol porušený zákon.

Právne databázy

Viac informácií nájdete na webovom sídle Prokuratúry Maďarskej republiky (Magyar Köztársaság Ügyészsége).

Sudcovia

Organizácia

Ústava určuje, že sudcovia sú nezávislí: rozhodujú na základe zákona a v súlade so svojím presvedčením a pri vydávaní rozsudkov ich nemožno ovplyvňovať ani usmerňovať.

Právo vymenúvať sudcov má prezident Maďarska (köztársasági elnök).

Každý, kto sa chce stať sudcom, musí spĺňať tieto kritériá:

 • mať maďarské štátne občianstvo,
 • mať čistý register trestov,
 • mať volebné právo,
 • mať vysokoškolské právnické vzdelanie,
 • mať zloženú skúšku Maďarskej advokátskej komory (szakvizsgával rendelkezik),
 • predkladať majetkové priznanie ustanovené zákonom a
 • mať aspoň jeden rok praxe ako súdny úradník (bírósági titkár) alebo úradník okresného prokurátora (ügyészségi titkár) alebo ako sudca ústavného súdu, vojenský sudca, verejný notár, právny zástupca alebo právny poradca alebo vo funkcii na ústrednom orgáne verejnej správy (központi közigazgatási szerv), ktorá si vyžaduje zloženie právnických skúšok.

Porotcovia

V súlade s ústavnými predpismi sa prísediaci sudcovia/porotcovia (nem hivatásos bíró/ülnök) môžu zúčastňovať aj na súdnych konaniach.

Uchádzači nesmú mať záznam v registri trestov, musia mať volebné právo, byť maďarskými štátnymi občanmi a mať viac ako 30 rokov. Okrem týchto požiadaviek musia prísediaci na vojenskom súde (katonai ülnök) slúžiť v profesionálnych zložkách maďarských ozbrojených síl (Magyar Honvédség) alebo pracovať v orgánoch činných v trestnom konaní.

Porotcovia sa volia na obdobie štyroch rokov.

V trestnoprávnych konaniach sú miestne súdy zložené z jedného sudcu z povolania (hivatásos bíró) a dvoch prísediacich sudcov za okolností, keď za vyšetrovaný trestný čin hrozí odňatie slobody na osem a viac rokov. Župný súd (megyei bíróság), ktorý koná ako súd prvého stupňa, môže vykonávať svoju činnosť prostredníctvom senátu (tanács), ktorú tvorí jeden sudca z povolania a dvaja porotcovia.

V občianskoprávnych konaniach môže senát zložený z jedného sudcu z povolania a dvoch prísediacich sudcov zasadať v prípadoch, ktoré určuje zákon.

Súdni úradníci, súdni tajomníci

Absolventi právnických fakúlt sú zamestnaní na súdoch v pozícii súdnych úradníkov alebo súdnych tajomníkov, aby získali znalosti a skúsenosti, kým sa stanú sudcami. Môžu vystupovať ako sudcovia len v tých súdnych konaniach a za podmienok, ktoré určuje zákon.

Informačné hárky o zamestnancoch súdov možno nájsť na internetových adresách:

 1. úradníci PDF (407 Kb) en
 2. súdny úradník PDF (382 Kb) en
 3. súdny tajomník PDF (286 Kb) hu
 4. fyzickí pracovníci PDF (280 Kb) hu

Právnici

Obhajcovia/Advokáti (ügyvéd/ügyvéd)

Advokáti (ügyvéd) pri vykonávaní svojej profesie pomáhajú svojim klientom uplatniť svoje práva a plniť svoje povinnosti. Advokáti (ügyvéd) môžu vykonávať právne zastupovanie vo všetkých prípadoch a pred všetkými orgánmi. Advokáti sú nezávislí pri vykonávaní svojej profesionálnej činnosti, čo znamená, že nesmú byť ovplyvňovaní a nesmú mať také záväzky, ktoré by mohli ohroziť túto nezávislosť.

Činnosti, za ktoré sa poskytuje odmena, ktoré môžu vykonávať iba advokáti:

 • zastupovanie a obhajoba v trestných veciach,
 • právne poradenstvo,
 • príprava a zostavovanie právnych listín,
 • nakladanie s peniazmi a cennosťami, ktoré boli zverené do úschovy v súvislosti s uvedenými činnosťami.

Hoci tieto činnosti nepatria výlučne do okruhu činností advokátov, vzhľadom na požiadavky súčasných hospodárskych pomerov môžu advokáti vykonávať aj úlohy ako je napríklad daňové poradenstvo, úkony súvisiace s prevodom nehnuteľností a mimosúdna mediácia (peren kívüli közvetítés).

Advokátsku činnosť môže vykonávať každý, kto je zapísaný v advokátskej komore (kamara) a zložil advokátsky sľub (ügyvédi eskü).

Kritériá prijatia do advokátskej komory:

 • štátne občianstvo členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (Európai Gazdasági Térség),
 • žiadny záznam v registri trestov,
 • vysokoškolské vzdelanie a maďarská odborná právnická skúška (jogi szakvizsga),
 • poistenie zodpovednosti za škodu a vhodné kancelárske priestory.

Advokáti z členských štátov Európskej únie môžu v Maďarsku vykonávať advokátsku činnosť ako poskytovatelia ad hoc služieb, poskytovatelia pravidelných služieb a ako členovia advokátskej komory (ügyvédi kamara). Poskytovatelia ad hoc služieb sú povinní zaregistrovať sa v advokátskej komore, ktorá je príslušná podľa miesta, kde poskytujú služby, zatiaľ čo advokáti, ktorí chcú poskytovať pravidelné advokátske služby, musia požiadať o členstvo v advokátskej komore, ktorá je príslušná podľa miesta ich kancelárie.

Advokáti z krajín Európskej únie (európai közösségi ügyvéd), zapísaní v registri, môžu požiadať o členstvo v advokátskej komore, ak spĺňajú zákonom stanovené požiadavky [napr. uplynulo zákonom stanovené obdobie praxe, ale preukážu svoje znalosti maďarského práva (ako aj práva Európskej únie), svoje dostatočné znalosti maďarského jazyka, potrebné na výkon svojich činností atď.].

Právnik z krajiny Európskej únie, ktorý bol prijatý za člena advokátskej komory, je oprávnený používať odborný titul advokát (ügyvédi cím) a vzťahujú sa na neho tie isté predpisy ako na maďarských advokátov.

Advokáti sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá sa týka všetkých skutočností a údajov, o ktorých sa dozvedia pri výkone svojho povolania.

V súlade so všeobecným pravidlom sa odmena advokáta spravuje voľnou dohodou medzi advokátom a jeho klientmi. Odmena advokáta je upravená iba vtedy, keď koná ako verejný obhajca (kirendelt védő) v súdnom konaní.

Právne databázy

Viac informácií nájdete na webovom sídle Advokátskej komory Maďarska (Magyar Ügyvédi Kamara).

Právni poradcovia (jogtanácsos)

Základnou úlohou právnych poradcov je uľahčovať pôsobenie organizácie, v ktorej sú zamestnaní. Právni poradcovia vykonávajú právne zastúpenie v organizácii, ktorá ich zamestnáva, poskytujú právne poradenstvo a informácie; pripravujú návrhy, zmluvy a iné písomnosti a zúčastňujú sa na organizovaní právnej agendy. V súlade so všeobecným pravidlom právni poradcovia – na rozdiel od advokátov – vykonávajú svoje povinnosti (ktoré nie sú natoľko rozsiahle ako povinnosti advokátov) ako zamestnanci. Odmena právnych poradcov sa zakladá na právnych predpisoch, ktoré upravujú pracovný pomer.

Ktokoľvek zapísaný v registri, ktorý vedie župný súd – v Budapešti to je Mestský súd v Budapešti (Fővárosi Bíróság) – sa môže stať právnym poradcom. Uchádzač musí:

 • mať štátne občianstvo jedného z členských štátov, ktoré sú signatármi Dohody o európskom hospodárskom priestore (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás),
 • mať čistý register trestov,
 • mať vysokoškolské vzdelanie;
 • mať zloženú maďarskú odbornú právnickú skúšku a
 • byť zapísaný v registri.

V niektorých prípadoch môže minister spravodlivosti (az igazságügyért felelős miniszter) udeliť výnimku z podmienky štátneho občianstva.

Notári (közjegyző)

Notári (közjegyző) v rámci svojich právomocí stanovených zákonom dbajú na úradný výkon spravodlivosti ako súčasť štátneho systému súdnictva.

Cieľom notárskej činnosti je predchádzať vzniku právnych sporov. Notári sú oprávnení vykonávať svoju činnosť, iba ak sú členmi Notárskej komory (Közjegyzői Kamara). Podľa zákona notárov vymenúva minister spravodlivosti a prideľuje ich do určitej lokality a na dobu neurčitú.

Notári sú povinní uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu a udržiavať ho v platnosti počas obdobia vykonávania svojej odbornej činnosti.

Do okruhu výhradnej činnosti notárov patrí osvedčovanie právnych úkonov, právne významných dokumentov a skutočností vo verejných listinách (közokirat). Jednou z tradičných úloh notárov je vedenie dedičského konania a ďalších nesporových konaní. Ďalšou významnou úlohou, ktorú vykonávajú notári, je registrácia záložných práv k hnuteľným veciam, ako aj nakladanie s vecami uloženými do úschovy, v rámci ktorej prijímajú peniaze, cennosti a cenné papiere na základe splnomocnenia zúčastnených strán s cieľom odovzdať veci, ktoré boli uložené do úschovy, oprávnenej osobe.

Za činnosti, ktoré sú z hľadiska času, právneho posúdenia a zodpovednosti priemerne náročné, vykonávané v rámci svojej funkcie, majú notári nárok na odmenu vo výške stanovenej zákonom. Vo výnimočných prípadoch (napr. v prípadoch, ktoré si vyžadujú mimoriadne zložité posúdenie) sa výška odmeny môže líšiť od bežnej výšky odmeny. Ak možno vyjadriť hodnotu, ktorú má predmet činnosti notára, odmena notára sa stanoví na základe tejto hodnoty. Ak nemožno vyjadriť hodnotu, ktorú má predmet činnosti notára, odmenu notára je potrebné stanoviť na základe času, ktorý venoval tejto odbornej činnosti. Cena osvedčenia odpisu listiny notárom je pevne stanovená.

Keďže maďarské štátne občianstvo je základným predpokladom pre výkon funkcie sudcu, prokurátora, súdneho úradníka, exekútora a notára, cudzí štátni príslušníci nemôžu v Maďarsku zastávať tieto funkcie.

Právne databázy

Viac informácií nájdete na webovom sídle Národnej notárskej komory Maďarska (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Ostatné právnické profesie

Exekútori

Opatrenia súvisiace s výkonom rozhodnutia vykonávajú exekútori [nezávislí súdni exekútori (önálló bírósági végrehajtó) a exekútori župných súdov (megyei bírósági végrehajtó)].

V súlade so všeobecným pravidlom nároky priznané v súdnych rozhodnutiach (bírósági határozat), ktoré boli vydané v občianskoprávnych veciach, vymáhajú nezávislí súdni exekútori. Nezávislých súdnych exekútorov vymenúva minister spravodlivosti, ktorý zároveň určuje konkrétny miestny súd (helyi bíróság) v danom súdnom obvode, na ktorom budú pôsobiť.

Nezávislí súdni exekútori nie sú zamestnancami štátu; ich príjem predstavujú platby klientov, ktoré sú odmenou za ich prácu.

Rozsah ich činností je takýto:

 • vykonávanie exekúcií založených na nariadení o exekúcii (végrehajtási lap), ktoré vydal súd,
 • vykonávanie exekúcií založených na príkaze na exekúciu (végrehajtási záradék), ktoré vydal súd,
 • vykonávanie exekúcií založených na súdnom príkaze alebo pozastavení exekúcie alebo príkaze na prenos végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés) dekrétu priameho súdneho oznámenia (közvetlen bírósági felhívás).

Exekútori župných súdov pracujú na župných súdoch a na súde hlavného mesta (Fővárosi Törvényszék). Exekútora župného súdu pre konkrétny župný súd vymenúva predseda župného súdu na dobu neurčitú. Predseda župného súdu vyhlasuje na obsadenie úradu exekútora župného súdu verejnú súťaž. Exekútor župného súdu je zamestnancom župného súdu a príjemcom príspevkov založených na tomto pracovnom vzťahu.

Exekútori župných súdov vymáhajú „súdne nároky“ (ak je ich oprávneným vlastníkom štát), súdne nároky predstavujú náklady občianskych súdnych alebo trestných konaní, ktoré sú predplatené štátom. Výber nákladov za trestné konania, konfiškácia majetku a výber ostatných finančných pokút predstavujú úlohy exekútorov župných súdov. Do ich právomoci patrí tiež výber predplatených detských prídavkov, ktoré predstavujú súdne nároky. Okrem toho exekútori župných súdov vymáhajú nároky, ak je ich oprávneným vlastníkom súd, Národná rada pre spravodlivosť, úrad Národnej rady pre spravodlivosť, ministerstvo spravodlivosti, inštitút súdnych znalcov alebo štát.

Oblasť právomocí exekútorov sa zhoduje s oblasťou právomocí súdu.

Právne databázy

Viac informácií nájdete na webovom sídle Komory súdnych exekútorov Maďarska (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Organizácie poskytujúce právne služby pro bono (bezplatne)

Právne poradne (jogi klinika) fungujú na univerzitách a v niekoľkých mimovládnych maďarských a medzinárodných organizáciách, ktoré sú činné v tejto oblasti.

Súvisiace odkazy

Domovská stránka Národnej notárskej komory Maďarska (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Domovská stránka Komory súdnych exekútorov Maďarska (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Domovská stránka prokuratúry Maďarska (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Domovská stránka Advokátskej komory Maďarska (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)

Posledná aktualizácia: 15/02/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.