Typy právnických profesií

Taliansko

Na tejto stránke nájdete prehľad právnických profesií v Taliansku.

Autor obsahu
Taliansko

Úvod

Hlavné právnické profesie v Taliansku sú: profesionálni sudcovia (magistrati) vrátane zmierovacích sudcov (giudici) a štátnych zástupcov (pubblici ministeri), advokáti a notári.

Zmierovací sudcovia a štátni zástupcovia

Systém, na základe ktorého sudcovia a štátni zástupcovia vykonávajú justičné funkcie, je stanovený v ústave.

Sudcovia

Spravodlivosť sa vykonáva v mene ľudu. Sudcovia sú viazaní len zákonom (článok 101 ústavy).

Systém, na základe ktorého sudcovia vykonávajú svoje právomoci, je stanovený a regulovaný súdnym poriadkom.

Nie je možné ustanoviť „mimoriadne“ alebo „zvláštne“ súdy, len špecializované senáty v rámci všeobecných súdov. V právnom poriadku je stanovené, kedy a za akých podmienok sa verejnosť môže priamo zúčastniť na výkone spravodlivosti.

Sudcovia sa vyberajú vo verejnom konaní. Je však prípustné vymenovať honorárnych sudcov, ktorí vykonávajú rovnaké povinnosti ako riadni sudcovia.

Autonómia a nezávislosť

Podľa článku 104 ústavy je súdnictvo autonómnym orgánom nezávislým od ostatných zložiek verejnej správy.

Nezávislosť výkonu súdnej moci zaisťuje Vrchná rada sudcov a štátnych zástupcov (Consiglio Superiore della Magistratura), ktorá ako samosprávny orgán zodpovedá za vymenovávanie sudcov a štátnych zástupcov do funkcie a rozhoduje o pridelení, preložení, povýšení alebo o disciplinárnych opatreniach (článok 105 ústavy).

Jediný rozdiel medzi sudcami je daný charakterom ich povinností.

Sudcovia sú do funkcie menovaní doživotne a prepustení alebo odvolaní môžu byť len na základe príslušného rozhodnutia Vrchnej rady sudcov a štátnych zástupcov v súlade so súdnym poriadkom a s v ňom stanovenými zárukami alebo so súhlasom príslušného sudcu.

Štátni zástupcovia

Organizácia

V ústave sú zakotvené zásady nezávislosti a autonómie aj v súvislosti so štátnymi zástupcami (článok 107).

V článku 112 ústavy je stanovená zásada povinného stíhania trestných činov: hneď ako je príslušný štátny zástupca informovaný o trestnom čine, musí začať vyšetrovanie a predložiť jeho výsledky sudcovi na posúdenie, spoločne s príslušnými požiadavkami. Povinnosť začať trestné konanie pomáha zaistiť nezávislosť štátneho zástupcu pri výkone jeho povinností a zdôrazňuje rovnosť všetkých občanov pred zákonom.

Štátne zastupiteľstvá sú zriadené pri kasačnom súde, odvolacích súdoch, všeobecných súdoch a súdoch pre mladistvých.

Úlohy a povinnosti

Štátne zastupiteľstvo sa zúčastňuje na všetkých trestných konaniach a koná v mene štátu. Štátni zástupcovia sa podieľajú na občianskych súdnych konaniach, ak to vyžaduje zákon (napr. v určitých rodinných sporoch alebo vo veciach, do ktorých sú zapojené osoby bez právnej spôsobilosti atď.).

Pracovníci registrov a sekretariátov

Súdne registre a sekretariáty štátnych zastupiteľstiev zamestnávajú rôzne kategórie administratívnych pracovníkov (vedúcich úradov, úradníkov, súdnych úradníkov, účtovníkov, zástupcov atď.), ktorí sa prijímajú vo verejných výberových konaniach na základe skúšok a majú postavenie štátnych zamestnancov na základe celoštátnej kolektívnej zmluvy pre ministerstvá.
Ich zamestnávateľom je Odbor organizácie, pracovníkov a služieb v justícii
(Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) v rámci ministerstva spravodlivosti a vykonávajú administratívne úlohy súvisiace so správou registrov a spisov, a poskytujú asistenciu súdom a štátnym zastupiteľstvám pri všetkých druhoch konaní.
Za ich odbornú prípravu zodpovedá Generálne riaditeľstvo pre pracovníkov a odbornú prípravu (Direzione Generale del Personale e della Formazione) v rámci ministerstva spravodlivosti.

Organizácia právnickej profesie: advokáti a notári

Advokáti

Advokát vykonáva svoju činnosť ako slobodné povolanie a zastupuje klienta – fyzickú osobu, podnik alebo orgán verejnej správy – v občianskom, trestnom alebo správnom konaní pred príslušným súdom a pomáha mu.

Obhajuje klienta na základe mandátu na zastupovanie a za honorár.

Pri každom súde je ustanovená miestna advokátska komora (Consiglio dell'ordine) zložená z miestnych advokátov.

Na národnej úrovni pôsobí Národná advokátska komora (Consiglio Nazionale Forense).

Podľa zákona č. 247 z 31. decembra 2012 vstúpili do platnosti nové ustanovenia týkajúce sa výkonu práva.

Notári

Notár vykonáva svoju činnosť ako slobodné povolanie a koná ako verejný úrad: jeho úlohou je osvedčovať akty podpísané v jeho prítomnosti.

Notárske povolanie je upravené zákonom č. 89 zo 16. februára 1913 o pravidlách týkajúcich sa notárskeho povolania a notárskych archívov.

Národným orgánom je Národná notárska komora (Consiglio Nazionale del Notariato).

Posledná aktualizácia: 18/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.