Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Taliansko

Na tejto stránke nájdete všeobecné informácie o právnických povolaniach v Taliansku.

Autor obsahu
Taliansko

Právnické povolania – úvod

Hlavné právnické povolania v Taliansku sú: tzv. magistrati (t.j. sudcovia (giudici) a štátni zástupcovia (pubblici ministeri)), advokáti a notári.

Sudcovia a štátni zástupcovia

Systém, na základe ktorého sudcovia a štátni zástupcovia vykonávajú justičné funkcie, je stanovený v Ústave.

Sudcovia

Spravodlivosť sa vykonáva v mene ľudu. Sudcovia sú viazaní len zákonom. (článok 101 Ústavy).

Riadne zvolení sudcovia vykonávajú svoje právomoci v súlade so súdnym poriadkom.

Nie je možné ustanoviť „mimoriadnych“ alebo „zvláštnych“ sudcov, len špecializované senáty v rámci obecných súdov. Právny poriadok stanoví, kedy a za akých podmienok sa verejnosť môže priamo zúčastniť na výkone spravodlivosti.

Sudcovia sa vyberajú vo verejnom konaní. Je však prípustné vymenovať honorárnych sudcov, ktorí vykonávajú rovnaké povinnosti ako riadni sudcovia.

Autonómia a nezávislosť

Podľa článku 104 Ústavy sú súdy autonómnym orgánom nezávislým od ostatných druhov moci.

Nezávislosť výkonu súdnej moci zaisťuje samosprávny orgán Vrchná rada sudcov a štátnych zástupcov (Consiglio Superiore della Magistratura), ktorý sa zaoberá vymenovávaním sudcov a štátnych zástupcov do funkcie a ďalšími záležitosťami: rozhoduje napr. o pridelení, preložení, povýšení alebo o disciplinárnych opatreniach. (článok 105 Ústavy).

Jediný rozdiel medzi sudcami je daný charakterom ich povinností.

Sudcovia sú do funkcie menovaní doživotne, môžu byť prepustení alebo odvolaní len na základe rozhodnutia Vrchnej rady sudcov a štátnych zástupcov v súlade so súdnym poriadkom a v nich stanovených zárukách alebo na základe demisie príslušného sudcu.

Štátni zástupcovia

Organizácia

Ústava potvrdzuje princípy nezávislosti a autonómie aj v súvislosti so štátnymi zástupcami.

Článok 112 Ústavy ustanovuje zásadu povinného začatia trestného konania: akonáhle je príslušný štátny zástupca informovaný o trestnom čine, musí začať vyšetrovanie a predložiť jeho výsledky sudcovi na posúdenie, spoločne s príslušnými požiadavkami. Povinnosť začať trestné konanie pomáha zaistiť nezávislosť štátneho zástupcu pri výkone jeho povinností a zdôrazňuje rovnosť všetkých občanov pred zákonom.

Štátne zastupiteľstvá sú zriadené pri kasačných súdoch, odvolacích súdoch, všeobecných súdoch a súdoch pre mladistvých.

Úloha a povinnosti

Štátny zástupca sa zúčastňuje na všetkých trestných konaniach a vystupuje v mene štátu. Štátni zástupcovia sa podieľajú na občianskoprávnych veciach, kde to vyžaduje zákon (napr. v určitých rodinných sporoch alebo v prípadoch, do ktorých sú zapojené osoby bez právnej spôsobilosti atď.)

Organizácia právnických povolaní: advokáti, notári

Advokáti

Advokácia je slobodné povolanie. Advokát zastupuje klienta – fyzickú osobu, podnik alebo štát – v občianskom, trestnom alebo správnom konaní a pomáha mu.

Obhajuje klienta na základe mandátu a za honorár.

Pri každom súde je ustanovená miestna advokátska komora (Consiglio dell'ordine), zložená z advokátov zapísaných v príslušnom registri.

Na národnej úrovni pôsobí národná advokátska komora (Consiglio nazionale forense).

Na základe zákona č. 247 z 31. decembra 2012 vstúpili do platnosti nové ustanovenia týkajúce sa výkonu práva (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).

Notári

Notárstvo je slobodné povolanie; notár vykonávaverejný úrad: jeho úlohou je osvedčovať právne akty podpísané v jeho prítomnosti.

Notárske povolanie je upravené zákonom č. 89 z 16. februára 1913 o pravidlách týkajúcich sa notárskeho povolania a notárskych archívov (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili).

Národným orgánom je národná notárska komora (Consiglio nazionale del notariato).

Posledná aktualizácia: 02/10/2017

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.