Typy právnických profesií

Litva

V tejto časti nájdete prehľad právnických profesií v Litve.

Autor obsahu
Litva

Právnické profesie – úvod

Medzi právnické profesie v Litve patria:

 • prokurátori (prokurorai);
 • sudcovia (teisėjai);
 • advokáti (advokatai);
 • notári (notarai);
 • súdni exekútori (antstoliai).

Prokurátori

Organizácia

V Litve je 56 územných prokuratúr:

 • 51 krajských
 • 5 okresných

Generálna prokuratúra (Generalinė prokuratūra) je zodpovedná za územné prokuratúry (teritorinės prokuratūros) . Generálneho prokurátora menuje na sedemročné obdobie prezident Litovskej republiky (Lietuvos Respublikos Prezidentas) so súhlasom parlamentu (Seimas).

Generálny prokurátor sa zodpovedá parlamentu a prezidentovi. Existujú tieto typy prokurátorov:

 • generálny prokurátor (generalinis prokuroras);
 • hlavní územní (okresní alebo krajskí) prokurátori (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai);
 • ďalší prokurátori.

Medzi Ministerstvom spravodlivosti a prokuratúrou nie je žiadny vzťah podriadenosti, spoločnej jurisdikcie ani žiadny iný osobitný vzťah.

Úlohy a povinnosti

Funkcie prokuratúr zahŕňajú:

 • organizovať a usmerňovať vyšetrovanie v predsúdnom konaní;
 • podávať obžaloby v mene štátu v trestných prípadoch;
 • chrániť verejný záujem;
 • zabezpečovať spravodlivosť;
 • pomáhať justícii pri výkone spravodlivosti.

Prokurátori sa zapájajú do všetkých trestných prípadov a občianskoprávnych alebo správnych prípadov, v poradí uvedenom v žalobe.

Sudcovia

Organizácia

V Litve nie sú rozlíšené žiadne typy sudcov; všetci sú sudcovia z povolania (profesionalūs teisėjai).

Všeobecné zásady súdnictva sú uvedené v Ústave a zákone o súdoch. Súdy sú nezávislé a spravované týmito samosprávnymi orgánmi:

 • Valné zhromaždenie sudcov (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • Súdna rada (Teisėjų taryba)
 • Súdny honorárny dvor (Teisėjų garbės teismas)

Súdom pri ich aktivitách pomáha Štátna súdna správa (Nacionalinė teismų administracija).

Organizácia právnických profesií: Právnici

Obhajcovia/Advokáti  (Barristers/ Advocates)

V Litve sú advokáti (advokatai) a advokátski koncipienti (advokatų padėjėjai). Advokátski koncipienti môžu zastupovať svojich klientov v občianskoprávnych konaniach a obhajovať ich v trestných konaniach – s povolením dohliadajúceho advokáta a ak to povoľuje zákon.

Advokáti a advokátski koncipienti sa nedelia podľa typu. Advokáti si môžu vybrať oblasť práva, v ktorej sa chcú špecializovať (špecializácia advokáta).

Právne databázy

Viac informácií nájdete na webovej stránke Litovskej advokátskej komory (Lietuvos advokatūra).

Je prístup do tejto databázy bezplatný?

Áno, prístup na webovú stránku Litovskej advokátskej komory je bezplatný.

Právni zástupcovia/Právni poradcovia (Solicitors/Legal advisers)

V Litve nie sú žiadni advokáti ani právni poradcovia.

Notári

Organizácia

V Litve pôsobí iba jedna kategória notárov (notarai). Počet notárov, ich úrady a územie ich pôsobnosti určuje minister spravodlivosti (Teisingumo ministerija). Notárov vymenúva a odvoláva minister.

Notári spadajú pod Notársku komoru (Notarų rūmai). Notárska komora každý rok odovzdáva Ministerstvu spravodlivosti podrobnú výročnú správu o svojich aktivitách, spolu s prognózou a usmerneniami pre aktivity notárov v nasledujúcom roku.

Regulačné akty, ktoré sa vzťahujú na notárov, schvaľuje minister spravodlivosti so zohľadnením stanoviska Prezídia Notárskej komory (Notarų rūmų prezidiumas).

Ak sa minister spravodlivosti domnieva, že uznesenie alebo rozhodnutie Notárskej komory je v rozpore so zákonmi Litovskej republiky, môže na Krajský súd vo Vilniuse (Vilniaus apygardos teismas) podať žiadosť o zrušenie týchto uznesení alebo rozhodnutí.

Viac informácií nájdete na webovej stránke Litovskej notárskej komory.

Úlohy a povinnosti

Hlavné povinnosti Notárskej komory sú:

 1. koordinácia aktivít notárov;
 2. starostlivosť o profesionálny rozvoj notárov;
 3. ochranazastupovanie záujmov notárov v orgánoch verejnej správy;
 4. navrhovanie regulačných aktov o otázkach súvisiacich s notárstvom a ich predkladanie Ministerstvu spravodlivosti;
 5. jednotnosť notárskej praxe;
 6. dohľad nad tým, ako notári vykonávajú svoje funkcie a dodržiavajú požiadavky profesionálnej etiky;
 7. zabezpečiť zachovanie a využívanie nástrojov vytvorených v praxi notárskej profesie;
 8. zabezpečiť notársku odbornú prípravu;
 9. vykonávanie ďalších úloh stanovených v Štatúte Notárskej komory (Notarų rūmų statutas).

Ostatné právnické profesie

Exekútori

V Litve pôsobí iba jedna kategória exekútorov (antstoliai).

Informácie o exekútoroch nájdete na webovej stránke organizácie exekútorov a na webovej stránke Exekútorská komora (Antstolių rūmai).

Posledná aktualizácia: 07/04/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.