Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku maltčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Malta

Na tejto stránke sa uvádza prehľad právnických profesií na Malte. Právnické profesie – úvod Prokurátori Sudcovia Obhajcovia/advokáti Notári Ostatné právnické profesie Tajomník a zamestnanci súdov

Autor obsahu
Malta
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právnické profesie – úvod

Medzi právnické profesie na Malte patria právnik, verejný notár a právny zástupca.

  • Právnici majú právo zastupovať osoby pred akýmkoľvek súdom.
  • Verejní notári sa považujú za verejné úradné osoby a vypracúvajú a následne uverejňujú verejné akty.
  • Právni zástupcovia majú právo vystupovať pred nižšími súdmi, v praxi väčšinu ich práce predstavuje sledovanie právnych úkonov súvisiacich so súdnymi prípadmi a inými nárokmi v registri súdu.

Výkon právnickej profesie na Malte je organizovaný ako jednotný systém a štátni žalobcovia sa volia spomedzi aktívnych právnikov.

 

Prokurátori

Organizácia

V zmysle článku 91 ústavy je generálny prokurátor zákonom poverený výkonom ústavných funkcií a úrad generálneho prokurátora je zriadený ako vládny úrad v zmysle vyhlášky o výkone funkcie generálneho prokurátora, kapitola 90 Zákonov Malty.

V súlade s Ústavou Malty má generálny prokurátor zaručenú neodvolateľnosť z funkcie, rovnako ako sudcovia. Generálny prokurátor vydáva nezávislé stanoviská v súvislosti s trestným stíhaním osôb a zároveň vykonáva činnosti, ktoré mu ukladá trestný zákonník v súvislosti s trestným stíhaním.

Pri výkone funkcie generálnemu prokurátorovi pomáha zástupca generálneho prokurátora, asistent generálneho prokurátora a ostatní právni úradníci.

Úlohy a povinnosti

Generálny prokurátor vystupuje ako štátny žalobca pred trestným súdom a trestným odvolacím súdom. V určitých prípadoch trestné stíhanie na podnet polície vyžaduje predbežný súhlas generálneho prokurátora.

Pri výkone funkcie, v rámci ktorej má právo dať podnet na začatie trestného súdneho konania, jeho vykonávanie alebo zastavenie, pričom mu toto právo udeľuje akýkoľvek zákon oprávňujúci ho na výkon tejto funkcie, nepodlieha generálny prokurátor žiadnej kontrole ani riadeniu zo strany inej osoby či úradu.

Generálny prokurátor takisto pôsobí ako vládny právny poradca a právni úradníci pracujúci na úrade generálneho prokurátora takisto zastupujú vládu pred občianskymi a ústavnými súdmi.

Úrad generálneho prokurátora je takisto príslušným úradom vo veciach súvisiacich s právnou spoluprácou v oblastiach občianskeho, obchodného a trestného práva.

Úrad generálneho prokurátora zastupuje Maltskú republiku pred medzinárodnými súdmi a vládu na medzinárodných stretnutiach na tému právnej a justičnej spolupráce.

Úrad takisto vypracúva návrhy právnych predpisov a asistuje pri ich schvaľovaní parlamentom.

Sudcovia

Organizácia

Sudcov a zmierovacích sudcov vymenúva prezident republiky na základe odporúčania predsedu vlády. Sú nezávislí od výkonnej moci a majú zaručenú neodvolateľnosť z funkcie. Na to, aby osoba splnila podmienky na vymenovanie za zmierovacieho sudcu, musí mať za sebou aktívnu právnickú prax na Malte v trvaní nie menej ako sedem rokov a v trvaní dvanásť rokov na vymenovanie za sudcu. Z funkcie ich môže odvolať prezident, a to v prípade, že sa preukáže ich neschopnosť vykonávať funkcie v rámci svojho úradu (či už z dôvodu telesnej alebo psychickej nespôsobilosti alebo z iných dôvodov), alebo pre nevhodné správanie, na základe podania zo Snemovne reprezentantov, ktoré v hlasovaní podporili minimálne dve tretiny jej členov.

Organizácia právnickej profesie: právnici

Advokáti/právnici

Úlohy a povinnosti

Právnici sú profesionáli oprávnení na poskytovanie právneho poradenstva a právnych stanovísk, ako aj na zastupovanie svojich klientov pred súdmi, tribunálmi a inými právnymi fórami.

Profesiu právnika môže na Malte vykonávať osoba, ktorá má oprávnenie vydané prezidentom republiky a potvrdené úradnou pečiatkou Malty. Osoby, ktoré majú toto oprávnenie, musia pred začatím vykonávania profesie na verejnom zasadnutí na odvolacom súde zložiť prísahu vernosti a prísahu úradníka.

Organizácia

Komora advokátov Malty zastupuje advokátov, ktorí sú členmi advokátskej komory Malty. Advokátska komora je dobrovoľná nepolitická mimovládna organizácia financovaná z členských poplatkov a z finančných prostriedkov získaných vďaka aktivitám, ktoré usporadúva. Toto združenie je právne uznávané ako konzultačný a participačný orgán advokátov v súvislosti s organizáciou a správou súdnictva.

Na Malte existuje iba jeden druh právnikov a pojmy „právnik“ a „advokát“ sú vzájomne zameniteľné. Výkon profesie je regulovaný Komisiou pre správu justície, ktorú tvorí prezident Malty, predseda najvyššieho súdu, predseda komory advokátov a ďalší členovia sudcovského zboru, ako aj iní vykonávatelia právnickej profesie. Všetky sťažnosti na právnikov má na starosti výbor piatich právnikov, ktorí následne predložia Komisii pre justíciu svoje odporúčanie disciplinárnych opatrení. Troch z piatich členov výboru menuje komora advokátov, čím sa zabezpečuje jej účinný vplyv na reguláciu právnickej profesie.

Komora advokátov zodpovedá za údržbu informačnej webovej stránky, ktorá je zameraná na právnickú profesiu a zahŕňa aj zoznam právnikov. Zoznam je rozdelený na dve časti: jedna časť je prístupná verejnosti a obsahuje podrobnosti o všetkých právnikoch, ktorí sú členmi komory advokátov, zatiaľ čo druhá časť, vyhradená pre členov, obsahuje údaje o všetkých právnikoch, ktorí sú komore advokátov známi.

Za niekoľko ostatných rokov komora zorganizovala množstvo akademických konferencií a seminárov, ako aj série mesačných prednášok zameraných na podporu kultúry neustáleho rozvíjania vedomostí z právnej oblasti u všetkých právnikov.

Právne databázy

Webová lokalita Komory advokátov poskytuje informácie o združení vrátane správ, kalendára podujatí a databázy právnikov. Rovnako sa tu nachádza zóna vyhradená pre členov, v ktorej sa dajú nájsť ďalšie informácie o právnických službách.

Je prístup do tejto databázy bezplatný?

Áno, prístup do tejto databázy je bezplatný.

Notári

Úlohy a povinnosti

Notári sú štátni úradníci poverení prijímať dokumenty vypracované akoukoľvek osobou počas jej života a testamenty, a prisúdiť im verejnú dôveru. V dôsledku tohto záväzku a povinnosti sú tiež zodpovední za uchovávanie tých istých dokumentov a môžu vydávať kópie týchto dokumentov. Kapitola 55 zákonov Malty (Zákon o notárskej profesii a notárskych archívoch) podrobne uvádza ďalšie právomoci a funkcie notára.

Pred začatím výkonu svojej profesie notári skladajú prísahu vernosti a prísahu úradu pred odvolacím súdom.

Dohľad nad všetkými notármi, notárskymi archívmi a verejným registrom vykonáva špeciálny súd nazývaný Súd pre revíziu notárskych dokumentov. Tento súd je zložený z členov vymenovaných ministrom zodpovedným za notárske záležitosti spomedzi sudcov a zmierovacích sudcov na dôchodku a spomedzi advokátov a notárov.

Súd môže kedykoľvek, keď to považuje za vhodné, a bez predchádzajúceho oznámenia navštíviť a skontrolovať archívy, verejný register alebo kanceláriu ktoréhokoľvek notára.

Každoročne v januári sa v Úradnom vestníku Maltskej vlády uverejňujú podrobnejšie informácie o notároch vykonávajúcich činnosť na Malte.

Organizácia

Notárska rada je všeobecný orgán dohliadajúci na notárske povolanie. Tento orgán je oprávnený, či už z vlastnej iniciatívy alebo na základe prijatej sťažnosti, prešetriť správanie notára, ktoré sa považuje za správanie v rozpore s dôstojnosťou notárskej profesie. Rada sa rovnako môže zaoberať obvineniami namierenými proti notárom zo zanedbania alebo zneužitia moci pri výkone profesie alebo v súvislosti s profesionálnymi záležitosťami, okrem prípadov, kedy by táto právomoc bola udelená inému orgánu, ako je ustanovené v článkoch 85 a 94 kapitoly 55 zákona o notárskom povolaní a notárskych archívoch (Zákony Malty), či v inom zákone.

Právne databázy

Oficiálna webová lokalita Notárskej rady (Malta) obsahuje informácie o Notárskej rade, všeobecné informácie užitočné pre verejnosť a pre notárov, ako aj adresár obsahujúci podrobné údaje o notároch, ktorí vykonávajú túto činnosť na Malte. Táto databáza je prístupná širokej verejnosti a prístup do nej je bezplatný.

Ostatné právnické profesie

Právni zástupcovia

Profesiu právneho zástupcu môže na Malte vykonávať osoba, ktorá má oprávnenie vydané prezidentom republiky a potvrdené úradnou pečiatkou Malty. Osoby, ktoré majú toto oprávnenie, musia pred začatím vykonávania profesie na verejnom zasadnutí na odvolacom súde zložiť prísahu vernosti a prísahu úradníka.

Hlavnou povinnosťou právneho zástupcu je asistovať právnikovi, ku ktorému bol pridelený v súvislosti so súdnym konaním. Stará sa teda o prípravu písomných vyhlásení v mene svojich klientov do súdneho registra a celkovo poskytuje iné služby v súvislosti s prípravou súdneho procesu právnikmi.

Právni zástupcovia sú oprávnení zastupovať osoby na zmierovacích súdoch, špeciálnych súdoch a v súdnych radách. Takisto môžu poskytovať právne poradenstvo.

Komisia pre správu justície je orgán, ktorý zabezpečuje reguláciu tejto profesie na Malte. Jedna sekcia webovej lokality Ministerstva vnútra a národnej bezpečnosti Malty je venovaná profesii právnych zástupcov a je prístupná širokej verejnosti.

Tajomník a zamestnanci súdov

Tajomník súdov zodpovedá za registre a za úradníkov, ktorí v nich pracujú, za plnenie a servis súdnych úkonov, výkon exekučných titulov, ako sú rozsudky a súdne príkazy prostredníctvom súdom stanovených súdnych zriadencov, súdne dražby prostredníctvom aukcie, konania pred porotou a iné trestné súdne konania.

Námestník tajomníka PDF (377 Kb) en

Justičný úradník PDF (374 Kb) en

Súdny zapisovateľ PDF (378 Kb) en

Súvisiace odkazy

Advokátska komora (Malta)

Oficiálna webová lokalita Notárskej rady (Malta)

Posledná aktualizácia: 26/02/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.