Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Holandsko

Na tejto stránke nájdete informácie o právnických profesiách v Holandsku.

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Prokurátori

Organizačná štruktúra

Prokuratúra (Openbaar Ministerie, ďalej len „OM“) je celoštátna organizácia s pobočkami vo všetkých regiónoch Holandska. Okrem toho existuje celoštátna prokuratúra zameraná na boj proti (medzinárodnej) organizovanej trestnej činnosti a úrad prokuratúry zameraný na boj proti trestnej činnosti v oblasti životného prostredia a hospodárstva a na boj proti podvodom.

Prokurátori v desiatich oblastných úradoch prokuratúry za pomoci odborníkov z administratívy a práva ročne posudzujú niekoľko stoviek vecí. Veci, v ktorých bolo podané odvolanie, sa postúpia jednému zo štyroch regionálnych úradov prokuratúry. Zástupca OM v uvedených úradoch sa nazýva generálny advokát (advocaat-generaal). Na čele úradov prokuratúry stoja hlavní prokurátori a hlavní generálni advokáti. Na celoštátnej úrovni je OM riadená Radou generálnych prokurátorov (rada prokurátorov) v Den Haagu. Politickú zodpovednosť za OM nesie minister spravodlivosti. Minister spolu s radou prokurátorov stanovuje priority vyšetrovania a trestného stíhania.

Úlohy a povinnosti

Prokuratúra sa zaoberá všetkými prípadmi podozrenia zo spáchania trestného činu. V Holandsku je prokuratúra jedinou inštanciou, ktorá môže v prípade podozrenia z trestnej činnosti zabezpečiť vedenie trestného konania. Prokuratúra zabezpečuje vyšetrovanie a trestné stíhanie trestných činov.

Spolupracuje pritom s políciou a s ďalšími útvarmi pre vyšetrovanie trestnej činnosti. Vyšetrovanie riadi prokurátor. Prokuratúra dohliada aj na riadny výkon rozhodnutí súdu: pokuty musia byť zaplatené, tresty odňatia slobody odpykané a verejnoprospešné práce náležite vykonané. Podobne ako súdy aj prokuratúra je súčasťou justície. Prokuratúra nie je ministerstvom v pravom slova zmysle.

Sudcovia

Organizačná štruktúra

Každý, kto sa chce stať sudcom, musí mať niekoľko rokov odbornej praxe. Ďalšie informácie o požiadavkách na túto pozíciu sú dostupné tu. Odbornú prax možno získať na interných justičných školeniach alebo na inom mieste justičného systému. Justičný systém zabezpečuje potrebnú prax.

Sudcov vymenúva panovník, a to pod záštitou ministra spravodlivosti a bezpečnosti. Za sudcov môžu byť vymenovaní len občania holandskej národnosti. Uchádzači musia mať právnické vzdelanie dosiahnuté na holandskej univerzite.

Jednotliví uchádzači môžu byť vymenovaní za sudcov len na odporúčanie vnútroštátneho výberového výboru zloženého z členov rôznych súdov, prokuratúry a jednotlivcov činných v spoločnosti.

Vymenovaný sudca vykonáva sudcovskú činnosť na konkrétnom súde. Takéto vymenovanie sa môže uskutočniť len vtedy, ak príslušný súd vymenuje potenciálneho sudcu. Vzhľadom na tieto podmienky je systém vymenovania čo najviac objektívny.

Sudca je vládnym činiteľom s osobitným štatútom. Po počiatočnom vymenovaní sudca nesmie prijať vymenovanie na inom súde. Sudcovia môžu zotrvať v úrade do veku 70 rokov. Predtým, ako ho dosiahnu, môžu byť prepustení z úradu proti svojej vôli len najvyšším súdom v krajine, Najvyšším súdom Holandska (Hoge Raad der Nederlanden), a to na podnet generálneho prokurátora (procureur-general) tohto súdu.

Úlohy a povinnosti

Úlohou sudcu je vydať nezaujaté rozhodnutie v právnych sporoch – vrátane prípadov, ktorých účastníckou stranou je vláda. Na zaručenie nestrannosti voči vláde funguje špeciálny systém výberu a vymenovania sudcov. Na základe toho sa právny štatút sudcov líši od právneho štatútu vládnych činiteľov.

V holandskej ústave je zakotvené, že v prípade sporov vydávajú rozhodnutie sudcovia, a obsahuje ustanovenia o právnom štatúte členov súdu.

Sudcovia na základe platnej legislatívy môžu na základe svojho rozhodnutia viesť prípady. Takisto do veľkej miery určujú praktický priebeh súdnych konaní (napríklad dĺžku určitých častí súdnych konaní).

Existuje niekoľko zákonných ustanovení týkajúcich sa správania sudcov. Ich účelom je zaručiť, aby sudcovia vykonávali svoju prácu nestranne. Ak má účastnícka strana súdneho procesu pochybnosti o nestrannosti sudcu, zákon jej poskytuje možnosť namietať voči tomu, aby sa prípadom zaoberal daný sudca. Niekedy sa stane, že jedna strana súdneho sporu nie je spokojná s činnosťou sudcu. V takom prípade sa rozlišuje medzi rozhodnutím vydaným súdom a správaním sudcu.

 1. Ak nie je účastnícka strana spokojná s rozsudkom, strana podávajúca sťažnosť spravidla môže podať odvolanie.
 2. Námietky voči správaniu sudcu sa môžu adresovať súdnej rade, v ktorej daný sudca zastáva úrad. Každý súd má stanovený postup na podávanie sťažností, ktorý určuje pravidlá pre riešenie týchto sťažností.

Sudcovia musia nadobudnúť prax najmenej v dvoch oblastiach. Spravidla je potrebné, aby zasadali v prípade z určitej oblasti a po jeho skončení sa musia zaoberať prípadom z inej oblasti. Tento systém bol stanovený na to, aby sa sudcovia príliš dlho a príliš veľa nezameriavali len na jednu oblasť.

Sudcovia pôsobia na okresných súdoch (rechtbanken). Tie pozostávajú minimálne zo štyroch oddelení: občianske oddelenie, trestné oddelenie, správne súdne oddelenie a oddelenie pre záležitosti súdu na nižšej ako okresnej úrovni. Sudcovia, ktorí pôsobia na oddelení pre záležitosti na nižšej ako okresnej úrovni, sa nazývajú kantonrechters, kým sudcovia na ostatných oddeleniach sú známi ako rechters. Sudcovia, ktorí pôsobia na odvolacích súdoch (gerechtshoven) a Najvyššom súde, sa nazývajú raadsheren.

Zloženie súdov pri vypočúvaní prípadov je takéto:

 • sudcovia na oddelení pre záležitosti súdu na nižšej ako okresnej úrovni vedú prípady sami,
 • sudcovia na okresných súdoch zvyčajne vedú prípady sami, no niektoré prípady sa musia riešiť na zasadnutí panela zloženého z troch sudcov,
 • panel zložený z troch sudcov vedie prípady na odvolacích súdoch, len ak danému prípadu nemusí zasadať len jeden sudca, pričom príslušné pravidlá sa stanovujú podľa zákona o organizácii súdnej moci (Wet op de rechterlijke organisatie),
 • na Najvyššom súde zasadajú pri každom prípade piati sudcovia.

Rada pre súdnictvo (Raad voor de rechtspraak) je zodpovedná za reguláciu vykonávania tejto profesie.

Právna databáza

Ďalšie informácie nájdete na webovom sídle venovanom holandskej justícii, ktoré je dostupné širokej verejnosti.

Organizačná štruktúra právnických profesií

Advokáti

Holandská advokátska komora (advokátska komora) je verejné profesijné združenie pre všetkých advokátov v Holandsku. Hlavnou činnosťou advokátskej komory regulovanou zákonom je kontrolovať kvalitu advokátskych služieb. Táto kvalita sa okrem iného zabezpečuje pomocou:

 • komplexných vzdelávacích programov pre advokátov,
 • vypracúvania nariadení a ďalších záväzných predpisov pre advokátov,
 • disciplinárnych konaní,
 • informácií a služieb poskytovaných jej členom a
 • poradenstva pre holandskú vládu o politických plánoch a návrhov právnych predpisov.

Podľa zákona o advokácii (Advocatenwet) každý advokát musí byť členom advokátskej komory. V súčasnosti je registrovaných viac ako 18 000 advokátov.

Právni poradcovia

Na reguláciu týchto profesií neexistuje žiadny centralizovaný orgán.

Notárske úrady

Organizačná štruktúra

Holandské kráľovské združenie občianskoprávnych notárskych úradov (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) obhajuje záujmy notárskych úradov v Holandsku a umožňuje im riadne vykonávať ich činnosť.

Úlohy a povinnosti

V prípade mnohých zmlúv a právnych transakcií sa zo zákona vyžaduje notárska zápisnica. Medzi najdôležitejšie z nich patria:

 1. sprostredkovanie nehnuteľnosti v Holandsku;
 2. zriadenie alebo zrušenie hypotéky;
 3. zapísanie verejných alebo súkromných spoločností s ručením obmedzeným (v. o. s. a s. r. o.) alebo zmena ich stanov;
 4. zakladanie nadácií alebo združení (vrátane družstiev) alebo zmena ich zriadenia;
 5. spisovanie, zmena a vykonávanie poslednej vôle;
 6. vypracúvanie alebo zmena predmanželských zmlúv a dohôd o registrovaných domácich partnerstvách;
 7. prevod akcií na meno a
 8. spisovanie darov a prevodov v notárskej zápisnici.

Z praktických dôvodov notári často vykonávajú aj iné typy právnych transakcií a môžu vypracúvať ostatné typy zmlúv. Tie zahŕňajú napríklad spoločenské zmluvy (obchodné, občianske a komanditné spoločnosti), zmluvy medzi druhmi a ustanovenia na ochranu súkromných spoločností s ručením obmedzeným pred tretími stranami.

Ostatné právnické profesie

Kráľovská profesijná organizácia súdnych úradníkov Holandska (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) sa spravuje podľa zákona o súdnych úradníkoch (Gerechtsdeurwaarderswet). KBvG – do ktorej musia vstúpiť všetci sudcovia v Holandsku – je tak zákonom poverená podporovaním osvedčených postupov v rámci tejto profesie.

Holandskí súdni úradníci sú zodpovední za prijímanie a doručovanie písomností v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. Písomnosti, ktoré sa majú doručiť v Holandsku, sa musia poslať priamo súdnemu úradníkovi. Žiadosti o túto službu sa musia predkladať v holandskom alebo anglickom jazyku. Takúto žiadosť nie je možné poslať holandskému centrálnemu orgánu, Kráľovskej profesijnej organizácii súdnych úradníkov Holandska. Možno ho požiadať o pomoc len za výnimočných okolností definovaných v článku 3 písm. c) uvedeného nariadenia EÚ.

Právne služby pro bono

O prvotné právne poradenstvo môžete požiadať v jednom z právnych poradenských stredísk (Het Juridisch Loket). Na tomto mieste môžete požiadať o objasnenie právnych záležitostí, o informácie a poradenstvo. Právne poradenské strediská sú miesta prvého kontaktu pri poskytovaní právnej pomoci.

V prípade potreby dostanete kontakt na súkromného advokáta alebo mediátora, ktorí pôsobia ako druhá línia právnej pomoci.

Všetky informačné služby právneho poradenského strediska sú bezplatné. Poskytujú sa na mieste alebo v rámci konzultácie. Na tieto poradenské strediská sa môžete obrátiť s problémami súvisiacimi s občianskym, správnym, trestným alebo imigračným právom.

Celkovo bolo zriadených 44 právnych poradenských stredísk. V Holandsku sú rovnomerne rozložené tak, aby mal každý občan Holandska jednoduchý prístup k právnym službám.

Viac informácií nájdete na webovom sídle právnych poradenských stredísk.

Súvisiace odkazy

Prokuratúry

Holandská justícia a Najvyšší súd Holandska

Holandská advokátska komora

Holandské kráľovské združenie občianskoprávnych notárskych úradov

Kráľovská profesijná organizácia súdnych úradníkov Holandska

Právne poradenské strediská

Posledná aktualizácia: 11/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.