Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Holandsko

Na tejto stránke nájdete informácie o právnických povolaniach v Holandsku. Prokurátori Sudcovia Advokáti Notári Ostatné právnické povolania

Autor obsahu
Holandsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Prokurátori

Organizácia

Prokuratúra (Openbaar Ministerie, ďalej len „OM“) je celoštátna organizácia s pobočkami vo všetkých regiónoch Holandska. Okrem toho existuje celoštátna prokuratúra zameraná na boj proti (medzinárodnej) organizovanej trestnej činnosti a úrad prokuratúry zameraný na boj proti trestnej činnosti v oblasti životného prostredia a hospodárstva a na boj proti podvodom.

Prokurátori v 10 oblastných úradoch prokuratúry za pomoci odborníkov z administratívy a práva ročne posudzujú niekoľko stoviek vecí. Veci, v ktorých bolo podané odvolanie, sa postúpia jednému zo štyroch regionálnych úradov prokuratúry. Zástupca OM v uvedených úradoch sa nazýva „generálny advokát” (advocaat-generaal). Na čele úradov prokuratúry stoja hlavní prokurátori a hlavní generálni advokáti. Na celoštátnej úrovni je OM riadená Radou generálnych prokurátorov (rada prokurátorov) v Den Haagu. Politickú zodpovednosť za OM nesie minister spravodlivosti, ktorý spolu s radou prokurátorov stanovuje priority vyšetrovania a trestného stíhania.

Úlohy a povinnosti

Prokuratúra sa zaoberá prípadmi podozrenia zo spáchania trestného činu. V Holandsku je prokuratúra jedinou inštanciou, ktorá môže v prípade podozrenia z trestnej činnosti zabezpečiť vedenie trestného konania. Prokuratúra zabezpečuje vyšetrovanie a trestné stíhanie trestných činov.

Spolupracuje pritom s políciou a s ďalšími útvarmi pre odhaľovanie trestnej činnosti. Vyšetrovanie riadi prokurátor. Prokuratúra dohliada aj na riadny výkon rozhodnutí súdu; pokuty musia byť zaplatené, tresty odňatia slobody odpykané a verejnoprospešné práce náležite vykonané. Podobne ako súdy aj prokuratúra je súčasťou justície. Prokuratúra teda nie je ministerstvom v pravom slova zmysle.

Sudcovia

Organizácia

Každý, kto sa chce stať sudcom, musí mať aspoň sedem rokov odbornej praxe. Túto prax môže získať na interných justičných školeniach alebo na inom mieste justičného systému Justičný systém zabezpečuje potrebnú prax.

Sudcov vymenúva panovník, a to pod záštitou ministra bezpečnosti a spravodlivosti. Za sudcov môžu byť vymenovaní len občania holandskej národnosti. Uchádzači musia mať právnické vzdelanie dosiahnuté na holandskej univerzite.

Jednotliví uchádzači môžu byť vymenovaní za sudcov len na odporúčanie vnútroštátneho výberového výboru zloženého z členov rôznych súdov, prokuratúry a jednotlivcov činných v spoločnosti.

Vymenovaný sudca vykonáva sudcovskú činnosť na konkrétnom súde. Takéto vymenovanie sa môže uskutočniť len vtedy, ak príslušný súd vymenuje potenciálneho sudcu. Vzhľadom na tieto podmienky je systém vymenovania čo najviac objektívny.

Sudca je vládnym činiteľom s osobitným štatútom. Po počiatočnom vymenovaní sudca nesmie prijať vymenovanie na inom súde.

Sudcovia môžu zotrvať v úrade do veku 70 rokov. Predtým, ako ho dosiahnu, môžu byť prepustení z úradu zo svojej vôle len najvyšším súdom v Holandsku, Najvyšším súdom Holandska (Hoge Raad der Nederlanden), a to na podnet generálneho prokurátora (procureur-general) tohto súdu. Tento systém zabezpečuje primeranú ochranu pred politickým vplyvom na vymenovanie do úradu a prepúšťanie.

Úlohy a povinnosti

Úlohou sudcu je vydať nezaujaté rozhodnutie v právnych sporoch – vrátane prípadov, ktorých účastníckou stranou je vláda. Na zaručenie nestrannosti voči vláde je v platnosti špeciálny systém výberu a vymenovania sudcov. Na základe toho sa právny štatút sudcov líši od právneho štatútu vládnych činiteľov.

V holandskej ústave je zakotvené, že v prípade sporov vydávajú rozhodnutie sudcovia, a obsahuje ustanovenia o právnom štatúte členov súdu.

Sudcovia na základe platnej legislatívy môžu na základe svojho rozhodnutia viesť prípady. Takisto do veľkej miery určujú praktický priebeh súdnych konaní (napríklad dĺžku určitých častí súdnych konaní).

Ak má účastnícka strana súdneho procesu pochybnosti o nestrannosti sudcu, zákon jej poskytuje možnosť namietať voči tomu, aby sa prípadom zaoberal daný sudca. Niekedy sa stane, že jedna strana súdneho sporu nie je spokojná s činnosťou sudcu. V takom prípade sa rozlišuje medzi rozhodnutím vydaným súdom a správaním sudcu.

 1. Ak nie je účastnícka strana spokojná s rozsudkom, strana podávajúca sťažnosť spravidla môže podať odvolanie.
 2. Námietky voči správaniu sudcu sa môžu adresovať súdnej rade, v ktorej daný sudca zastáva úrad. Každý súd má stanovený postup na podávanie sťažností, ktorý určuje pravidlá pre riešenie týchto sťažností.

Existuje niekoľko zákonných ustanovení týkajúcich sa správania sudcov. Ich účelom je zaručiť, aby sudcovia vykonávali svoju prácu nestranne.

Sudcovia musia nadobudnúť prax najmenej v dvoch oblastiach. Spravidla je potrebné, aby zasadali v prípade z určitej oblasti a po jeho skončení sa musia zaoberať prípadom z inej oblasti. Toto pravidlo bolo stanovené na to, aby sa sudcovia príliš dlho a príliš veľa nezameriavali len na jednu oblasť.

Sudcovia pôsobia na okresných súdoch (rechtbanken). Tie pozostávajú minimálne zo štyroch oddelení: občianske oddelenie, trestné oddelenie, okresné oddelenie a správne súdne oddelenie. Sudcovia, ktorí pôsobia na poslednom oddelení, sa nazývajú: „kantonrechter“; ostatní sudcovia sa nazývajú „rechter“. Sudcovia, ktorí pôsobia na odvolacích súdoch a Najvyššom súde, sa nazývajú raadsheer.

Zloženie súdov pri vypočúvaní prípadov je takéto:

 • Kantonálni sudcovia vedú prípady sami.
 • Sudcovia na okresných súdoch zvyčajne vedú prípady sami, no niektoré prípady sa musia riešiť na zasadnutí panela zloženého z troch sudcov.
 • Sudcovia pôsobiaci na odvolacích súdoch vedú prípady za účasti panela zloženého z troch sudcov, len ak danému prípadu nemusí zasadať len jeden sudca. Pre tento prípad zákon stanovuje pravidlá.
 • Na Najvyššom súde zasadajú pri každom prípade piati sudcovia.

Vládny orgán zodpovedný za reguláciu tejto profesie je holandská justícia (rechtspraak).

Právna databáza

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke venovanej justícii v Holandsku, ktorá je dostupná širokej verejnosti.

Organizácia právnických profesií: Právnici

Obhajcovia/Advokáti

Holandská advokátska komora (advokátska komora) je verejné profesijné združenie pre všetkých advokátov v Holandsku. Hlavnou činnosťou advokátskej komory regulovanou zákonom je kontrolovať kvalitu advokátskych služieb. Táto kvalita sa okrem iného zabezpečuje pomocou:

 • komplexných vzdelávacích programov pre právnické profesie,
 • vypracúvania nariadení a ďalších záväzných predpisov pre advokátov,
 • disciplinárnych konaní,
 • informácií a služieb poskytovaných jej členom,
 • poradenstva pre holandskú vládu o politických plánoch a právnych predpisoch.

Advokát musí byť členom advokátskej komory. V roku 2014 bolo v Holandsku registrovaných 17 000 advokátov.

Právni zástupcovia/ Právni poradcovia

Na reguláciu týchto profesií neexistuje žiadny centralizovaný orgán.

Notárske úrady

Organizácia

Pozri webovú stránku Kráľovskej notárskej komory.

Úlohy a povinnosti

V prípade mnohých zmlúv a právnych transakcií sa zo zákona vyžaduje notárska zápisnica. Medzi najdôležitejšie z nich patria:

 1. sprostredkovanie nehnuteľnosti v Holandsku,
 2. zriadenie alebo zrušenie hypotéky,
 3. zapísanie verejných alebo súkromných spoločností s ručením obmedzeným (v.o.s. a s.r.o.) alebo zmena ich stanov,
 4. zakladanie nadácií alebo združení (vrátane družstiev) alebo zmena ich zriadenia,
 5. spisovanie, zmena a vykonávanie poslednej vôle,
 6. vypracúvanie alebo zmena predmanželských zmlúv (t. j. zvyčajne predmanželských dohôd a dohôd o registrovaných domácich partnerstvách),
 7. prevod akcií na meno,
 8. overovanie podpisov,
 9. spisovanie darov a prevodov v notárskej zápisnici.

Z praktických dôvodov notári často vykonávajú aj iné typy právnych transakcií a môžu vypracúvať ostatné typy zmlúv. Tie zahŕňajú napríklad spoločenské zmluvy (obchodné, občianske a komanditné spoločnosti), zmluvy medzi druhmi a ustanovenia na ochranu súkromných spoločností s ručením obmedzeným pred tretími stranami.

Ostatné právnické profesie

Kráľovská profesijná organizácia súdnych úradníkov (the Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders alebo KBvG) bola zahrnutá do zákona o súdnych úradníkoch, ktorý vstúpil do platnosti 15. júla 2001. KBvG – do ktorej musia vstúpiť všetci sudcovia v Holandsku – je tak poverená podporovaním osvedčených postupov v rámci tejto profesie.

Holandskí súdni úradníci sú zodpovední za prijímanie a doručovanie písomností v súlade s nariadením Európskej rady 1348/2000 z 29. mája 2000 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch. Písomnosti, ktoré sa majú doručiť v Holandsku, sa musia poslať priamo jednému z jeho súdnych úradníkov. Žiadosti o túto službu sa musia predkladať v holandskom alebo anglickom jazyku.

Takúto žiadosť nie je možné poslať holandskému centrálnemu orgánu, Kráľovskej profesijnej organizácií súdnych úradníkov. Možno ho požiadať o pomoc len za výnimočných okolností definovaných v článku 3 písm. c) uvedeného európskeho nariadenia.

Právne služby pro bono

O prvotné právne poradenstvo môžete požiadať na jednom z miest poskytujúcich právne služby. Na tomto mieste môžete požiadať o objasnenie právnych záležitostí, o informácie a poradenstvo. Ide o miesto prvého kontaktu pri poskytovaní právnej pomoci.

V prípade potreby dostanete kontakt na súkromného právnika alebo mediátora, ktorí pôsobia ako druhá línia právnej pomoci.

Všetky informačné služby na miestach poskytujúcich právne služby sú bezplatné. Poskytujú sa na mieste alebo v rámci konzultačnej hodiny (maximálne 60 minút). Na tieto miesta sa môžete obrátiť s problémami súvisiacimi s občianskym, správnym, trestným alebo imigračným právom.

Celkovo bolo zriadených 30 miest poskytujúcich právne služby. Sú rovnomerne geograficky rozložené tak, aby mal každý občan Holandska jednoduchý prístup k právnym službám.

Viac informácií nájdete na webovej stránke miest poskytu júcich právne služby.

Súvisiace odkazy

Ministerstvo spravodlivosti Holandska (Openbaar Ministerie),Holandská justícia a Najvyšší súd Holandska,Holandská advokátska komora (Nederlandse Orde van Advocaten Koninklijke), Kráľovská notárska komora (Notariële Beroepsorganisatie Koninklijke), Kráľovská profesijná organizácia súdnych úradníkov (Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders), miesta poskytujúce právne služby (Het Juridisch Loket), Informatívny prehľad – pracovníci na súdoch PDF (389 Kb) en

Posledná aktualizácia: 11/10/2016

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.