Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Portugalsko

Na tejto stránke nájdete prehľad právnických profesií v Portugalsku. Sudcovia všeobecných súdov a sudcovia správnych a daňových súdov Prokurátori verejnej prokuratúry Advokáti Právni poradcovia Právni zástupcovia Exekútori Notári Registrujúci úradníci Súdni úradníci Mediátori Súdni správcovia Úradník pre priemyselné vlastníctvo Organizácie, ktoré poskytujú bezplatné právne služby (pro bono)

Autor obsahu
Portugalsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Sudcovia všeobecných súdov a sudcovia správnych a daňových súdov

Podľa portugalskej ústavy patria sudcovia k zvrchovanému orgánu – súdom.

Sudcovia sú viazaní len zákonom a vykonávajú spravodlivosť v mene občanov.

Sudcovia všeobecných súdov sa riadia ústavou a Spravovacím a kancelárskym poriadkom pre všeobecné súdy (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Podľa hierarchie príslušných súdov existujú tri typy sudcov všeobecných súdov:

 • sudcovia Najvyššieho súdu (Supremo Tribunal de Justiça), nazývaní Conselheiros;
 • sudcovia odvolacích súdov (Tribunais das Relações), nazývaní Desembargadores;
 • sudcovia súdov prvej inštancie, nazývaní Juízes de Direito.

Sudcovia správnych a daňových súdov sa riadia ústavou, Spravovacím a kancelárskym poriadkom pre správne a daňové súdy (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) a na základe subsidiarity Spravovacím a kancelárskym poriadkom pre všeobecné súdy (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Podľa hierarchie príslušných súdov existujú tri typy sudcov správnych a daňových súdov:

 • sudcovia Najvyššieho správneho súdu (Supremo Tribunal Administrativo), nazývaní Conselheiros;
 • sudcovia centrálnych správnych súdov, nazývaní Desembargadores;
 • sudcovia obvodných správnych súdov a daňových súdov, nazývaní Juízes de Direito.

K povolaniu sudcu sa pristupuje prostredníctvom trojstupňového procesu, ktorý pozostáva z výberového konania, kurzu teoretickej a praktickej odbornej prípravy, ktorý zabezpečuje Centrum právnych štúdií (Centro de Estudos Judiciários), a zaučenia. Po úspešnom absolvovaní všetkých troch stupňov sú uchádzači vymenovaní za Juízes de Direito.

Sudcovia pokračujú v odbornom vzdelávaní počas celej svojej kariéry.

Vysoká rada súdnictva (Conselho Superior da Magistratura) vykonáva pravidelné inšpekcie na súdoch prvej inštancie a Vysoká rada pre správne a daňové súdy (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) ich vykonáva pri sudcoch týchto súdov. Po každej inšpekcii sa sudcovia klasifikujú podľa kvality pomocou kategórií veľmi dobrý, dobrý s vyznamenaním, dobrý, dostatočný a slabý. Ak sa sudca klasifikuje v kategórii „slabý“, pozastaví sa mu výkon funkcie a začne sa prešetrovanie s cieľom posúdiť jeho vhodnosť na toto povolanie.

Vysoká rada súdnictva a Vysoká rada pre správne a daňové súdy sú zodpovedné za vymenúvanie, poverovanie, preloženie, povýšenie sudcov všeobecných súdov a správnych a daňových súdov a tiež za prijímanie disciplinárnych opatrení voči nim.

Na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti sudcov sa v ústave stanovuje, že sudcovia vo výkone funkcie nesmú vykonávať žiadne iné úlohy, či už v súkromnej alebo vo verejnej sfére, s výnimkou neplateného vyučovania alebo vedeckého výskumu v oblasti práva. Sudcovia sa môžu preložiť, poslať do dôchodku alebo prepustiť, alebo sa im môže pozastaviť výkon funkcie, len v prípadoch stanovených právnymi predpismi a nemôže sa voči nim vyvodzovať zodpovednosť za ich rozhodnutia, okrem prípadov, v ktorých sa právnymi predpismi stanovuje výnimka.

Prokurátori verejnej prokuratúry (Ministério Público)

Prokurátori verejnej prokuratúry sú zodpovední za zastupovanie štátu, podávanie obžaloby a obhajovanie demokratického právneho štátu a záujmov stanovených v právnych predpisoch. Verejní prokurátori majú samostatné postavenie a autonómiu, ako sa stanovuje v právnych predpisoch.

Verejní prokurátori sa vyberajú vo verejnom výberovom konaní, ktoré pozostáva z vedomostných skúšok, posúdenia životopisu a psychologických výberových skúšok a ktoré zabezpečuje Centrum právnych štúdií (Centro de Estudos Judiciários).

Vybraní uchádzači sa vymenujú za čakateľov (auditores de justiça). Po úspešnom absolvovaní teoretickej a praktickej odbornej prípravy v Centre právnych štúdií sa vymenujú za zaúčajúcich sa zástupcov prokurátora.

Kariéra verejného prokurátora má päť stupňov, ktoré sú uvedené v hierarchickom poradí:

 • generálny prokurátor (Procurador-Geral da República);
 • námestník generálneho prokurátora (Vice-Procurador-Geral da República);
 • zástupca generálneho prokurátora (Procurador-Geral Adjunto);
 • okresný prokurátor (Procurador da República);
 • zástupca okresného prokurátora (Procurador da República Adjunto).

Úrad generálneho prokurátora (Procuradoria-Geral da República) je najvyšší orgán verejnej prokuratúry a riadi ho generálny prokurátor. Úrad tvorí aj Vysoká rada verejnej prokuratúry (Conselho Superior do Ministério Público), konzultačná rada, právni poradcovia a podporné útvary.

Vysoká rada verejnej prokuratúry je zodpovedná za vymenúvanie, poverovanie, preloženie, povyšovanie verejných prokurátorov a za prijímanie disciplinárnych opatrení voči nim.

Advokáti (Advogados)

Advokáti sú odborníci pracujúci v oblasti práva, ktorí po zápise do advokátskej komory poskytujú právne zastúpenie a právne poradenstvo, ktoré zahŕňa výklad a uplatňovanie právnych predpisov na žiadosť tretej strany.

Zápis do advokátskej komory (Ordem dos Advogados) je podmienkou na výkon advokátskeho povolania v Portugalsku.

Na výkon tohto povolania sú tieto podmienky:

 • získanie titulu v oblasti práva v Portugalsku alebo univerzitného právnického vzdelania mimo Portugalska, ak sa toto vzdelanie považuje za rovnocenné titulu alebo bolo uznané ako vzdelanie na rovnakej úrovni;
 • absolvovanie praxe v trvaní 18 mesiacov, ktorá sa skladá z dvoch stupňov – prvého stupňa praxe, ktorý trvá šesť mesiacov, a druhého stupňa praxe, ktorý trvá 12 mesiacov;
 • zloženie písomnej a ústnej advokátskej skúšky.

Cudzí štátni príslušníci, ktorí svoj titul získali v Portugalsku, sa môžu dať zapísať do portugalskej advokátskej komory rovnako ako portugalskí štátni príslušníci, pokiaľ krajina ich pôvodu poskytuje portugalským štátnym príslušníkom rovnaké práva.

Právnici z iných členských štátov EÚ, ktorí sa chcú natrvalo usadiť a vykonávať svoje povolanie v Portugalsku na základe titulu získaného v krajine pôvodu, sú povinní sa dať zapísať do advokátskej komory. V takýchto prípadoch môžu poskytovať právne zastupovanie na súdoch len pod vedením advokáta zapísaného v advokátskej komore. Pokiaľ chcú pôsobiť ako advokáti s rovnakými právami a povinnosťami ako portugalskí advokáti, musia sa zapísať do advokátskej komory a zložiť písomnú a ústnu skúšku v portugalskom jazyku.

Advokátska komora je verejné združenie zastupujúce odborníkov, ktorí vykonávajú povolanie advokáta v súlade so stanovami združenia. Zabezpečuje prístup k právnym predpisom, upravuje výkon povolania a prijíma disciplinárne opatrenia voči advokátom a koncipientom (ako jediný orgán), chráni sociálnu úlohu, dôstojnosť a dobré meno advokátskeho povolania a tiež podporuje prístup k vedomostiam a uplatňovanie právnych predpisov.

Právni poradcovia (Consultores jurídicos)

V portugalskom právnom systéme sa nerozlišuje medzi advokátmi a právnymi poradcami.

Právni zástupcovia (Solicitadores)

Právni zástupcovia sú nezávislí právnici, ktorí poskytujú svojim klientom právne poradenstvo a právne zastupovanie na súdoch v rámci obmedzení vyplývajúcich z ich postavenia a stanovených v procesných predpisoch. Právni zástupcovia môžu strany zastupovať na súde, keď nie je povinné zastupovanie advokátom (advogado).

Právni zástupcovia môžu občanov a podniky právne zastupovať aj mimo súdu, napríklad pri styku s daňovou správou, notárskymi úradmi, registrami (obchodný register, matričný úrad atď.) a orgánmi verejnej správy.

Na výkon tohto povolania sú tieto podmienky:

 • úradne uznaný právnický titul a žiadny zápis v advokátskej komore alebo úradne uznaný titul v odbore právny zástupca. Cudzí štátni príslušníci z iného členského štátu EÚ musia mať akademickú a odbornú spôsobilosť, ktorá sa zákonom vyžaduje na výkon povolania právneho zástupcu v ich príslušnom štáte pôvodu;
 • absolvovanie praxe v trvaní od 12 do 18 mesiacov;
 • získanie primeraných referencií počas praxe, ktoré poskytne školiteľ a školiteľské strediská, a absolvovanie štátnej skúšky podľa príslušných pravidiel.

Právni zástupcovia z iného členského štátu EÚ alebo z európskeho hospodárskeho priestoru sa môžu zapísať do Kolégia právnych zástupcov (Colégio dos Solicitadores) v súlade so zákonom č. 9/2009 z 4. marca 2009 v znení zákona č. 41/2012 z 28. augusta 2012 a zákona č. 25/2014 z 2. mája 2014.

Združenie právnych zástupcov a exekútorov (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) je verejné združenie zastupujúce týchto odborníkov pracujúcich v oblasti práva. Okrem iného zodpovedá za uplatňovanie disciplinárnych právomocí nad svojimi členmi a poskytovanie stanovísk k návrhom legislatívy týkajúcej sa jeho právomocí.

Viac informácií sa nachádza na adrese http://www.osae.pt/.

Exekútori (Agentes de execução)

Exekútori sú odborníci, ktorým sa udeľujú právomoci na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie občianskoprávnych exekučných činností. Sú to nezávislí a nestranní odborníci a nezastupujú žiadnu stranu, ale zodpovedajú za zabezpečenie všetkých formalít potrebných na exekúciu vrátane konfiškácie majetku, doručovania dokumentov, oznámení a predaja skonfiškovaného majetku. V niektorých prípadoch môže ich povinnosti vykonávať súdny úradník.

Exekútorov poveruje strana, ktorá žiada exekúciu, alebo súd.

Exekútori musia mať titul v študijnom odbore právny zástupca alebo v oblasti práva a:

 • musia byť portugalskými štátnymi príslušníkmi;
 • nesmú sa na nich vzťahovať žiadne obmedzenia stanovené v stanovách Združenia právnych zástupcov a exekútorov alebo advokátskej komory;
 • v predchádzajúcich desiatich rokoch nesmeli byť zapísaní v úradnom verejnom zozname dlžníkov;
 • úspešne absolvovali exekútorskú prax;
 • vykonajú skúšku pre právnych asistentov po odpracovaní troch rokov vo funkcii exekútora a získajú priaznivé stanovisko Komisie pre právnych asistentov (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • zapíšu sa v príslušnom odbornom združení do troch rokov od úspešného absolvovania praxe;
 • majú minimálne programové vybavenie a výpočtovú techniku stanovené v predpisoch, ktoré schválilo valné zhromaždenie.

Orgánmi zodpovednými za úpravu povolania sú Združenie právnych zástupcov a exekútorov a špecializované kolégium exekútorov (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução).

Za dohľad nad exekútormi a za vykonávanie disciplinárnych opatrení voči nim zodpovedá CAAJ, ktorá je nezávislá od Združenia právnych zástupcov a exekútorov.

Ďalšie informácie možno nájsť na týchto webových sídlach: http://www.osae.pt/http://www.caaj-mj.pt/.

Notári (Notários)

Notári sú špecializovaní odborníci poverení vykonávaním úloh v určitých právnych situáciách. Zohrávajú významnú úlohu v obchode, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Notári sú splnomocnení:

 • vyhotoviť zmluvy medzi súkromnými subjektmi a poskytovať poradenstvo zúčastneným stranám, pričom k nim musia pristupovať spravodlivo; vyhotoviť úradné dokumenty, prevziať zodpovednosť za legálnosť dokumentu a za akúkoľvek poskytnutú radu; informovať strany o dôsledkoch a následkoch záväzkov, ktoré plánujú prijať (notári sú povinní to urobiť);
 • vykonávať právne úkony dohodnuté v ich prítomnosti. Úkon sa môže priamo zapísať do úradného registra, alebo ak niektorá zo strán nesplní svoje záväzky, možno ho presadzovať bez zásahu súdu;
 • pôsobiť ako mediátori, nestranne a v plnom súlade s právnymi predpismi, s cieľom umožniť stranám dosiahnuť vzájomne prijateľnú dohodu;
 • vypracovať dokumenty pre konanie o súpise majetku a podmienky takéhoto konania, okrem vecí, o ktorých sa nesmie rozhodovať v konaní o súpise majetku vzhľadom na povahu alebo právnu či skutkovú zložitosť veci; o takýchto veciach musí rozhodovať sudca okresného súdu (tribunal de comarca), do ktorého jurisdikcie patrí notársky úrad, kde sa konanie začalo (táto právomoc bola notárom udelená zákonom č. 23/2013 z 5. marca 2013, ktorým sa schválil právny rámec pre konania o súpise majetku, čim vznikol systém spoločných právomocí).

Reforma povolania notára a následná privatizácia tohto sektora znamená, že notári majú dvojakú úlohu: sú verejnými činiteľmi a zároveň odborníkmi v slobodnom povolaní, ale nie sú už štátnymi zamestnancami.

Ako verejní činitelia patria notári pod záštitu ministerstva spravodlivosti, ktoré má regulačné právomoci a má tiež právomoc prijímať voči notárom disciplinárne opatrenia. Pokiaľ ide o nový štatút slobodného povolania tejto profesie, činnosti notárov od roku 2006 upravuje Notárska komora v spojení s ministerstvom spravodlivosti, ktorá zabezpečuje, aby sa notári riadili etickým kódexom, ktorý musia dodržiavať, a zaručuje sledovanie verejného záujmu, ktoré sa notárom ukladá; tým nie je dotknutá právomoc ministerstva zasiahnuť, ktorá mu vzhľadom na povahu tohto povolania bola udelená zákonom.

Registrujúci úradníci (Conservadores)

Registrujúci úradníci sú štátni úradníci, ktorí sú zodpovední za registráciu a zverejňovanie právnych úkonov a skutočností týkajúcich sa nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku, ktorý sa registruje, podnikateľskej činnosti a udalostí v živote človeka. Medzi ich úlohy v zásade patrí zákonné overovanie uvedených záležitostí a súvisiacich dokumentov a zabezpečenie toho, aby práva uvedené v dokumentoch potvrdzujúcich skutočnosti, ktoré sa majú zaregistrovať, boli správne vymedzené a boli v súlade s právne stanoveným registračným poriadkom; zodpovedajú tiež za zverejňovanie týchto informácií a môžu rozhodnúť, či právny úkon alebo skutočnosť do registra zapíšu alebo nezapíšu.

Registrujúci úradníci sa podľa oblastí pôsobnosti rozdeľujú do týchto kategórií:

 • Matrikári na matričných úradoch (conservadores do registo civil), ktorých úlohy zahŕňajú vymedzenie a zverejňovania právnych skutočností a úkonov týkajúcich sa života fyzických osôb. Ich právomoc zahŕňa registráciu aktov, ako sú narodenie, sobáš, úmrtie, adopcia a vyhlásenie a určenie materstva/otcovstva; organizovanie konaní, ako sú napríklad rozvod a odluka na základe vzájomného súhlasu, a vydávajú osvedčenia a kópie registrovaných dokumentov.
 • Registrujúci úradníci na katastri nehnuteľností (conservadores do registo predial), ktorí zverejňujú právny stav pozemkov a nehnuteľností s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií s nehnuteľnosťami.
 • Registrujúci úradníci v registri vozidiel (conservadores do registo de veículos), ktorých úlohy sa týkajú zverejňovania práv v oblasti hnuteľného majetku, ktorý sa registruje (motorové vozidlá, lode a lietadlá) a ktorí zverejňujú právny stav motorových vozidiel a prípojných vozidiel s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií.
 • Registrujúci úradníci v obchodnom registri (conservadores do registo commercial), ktorí zverejňujú právny stav živnostníkov, obchodných spoločností, spoločností založených podľa občianskeho práva, ktoré majú obchodnú formu, jednotlivých podnikov s ručením obmedzeným a iných subjektov, ktoré sa registrujú v obchodnom registri s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií.

Podmienkou na vykonávanie tohto povolania je právnický titul získaný na portugalskej univerzite alebo rovnocenné akademické vzdelanie. Uchádzači musia tiež absolvovať skúšky spôsobilosti a absolvovať šesťmesačné vysokoškolské rozširujúce štúdium so zameraním na právnické predmety a predmety v oblasti registrácie, ktoré sú potrebné pre registrujúcich úradníkov. Potom absolvujú ročnú prax, na ktorú nadväzuje verejné výberové konanie. Uchádzači sa posudzujú v každej fáze tohto procesu a môžu sa vylúčiť, ak úspešne neabsolvujú niektorú fázu vstupného postupu. Poslednou fázou je verejné výberové konanie, ktoré organizuje Inštitút registrov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado).

Inštitút registrov a notárov je zodpovedný za riadenie, koordináciu, podporu, hodnotenie činnosti registračných úradov a za dohľad nad nimi.

Súdni úradníci (Oficiais de Justiça)

Súdni úradníci predstavujú kategóriu justičných úradníkov (funcionário de justiça), ktorí medzi iným poskytujú pomoc na súdoch alebo pri činnosti prokurátora. Pojem justičný úradník však zahŕňa aj technikov informačných technológií, administratívnych, technických a podporných zamestnancov a pracovníkov údržby.

Povolanie súdneho úradníka sa začína vstupnou úlohou pomocného úradníka (escrivão auxiliar) v súdnictve a pomocného súdneho úradníka (técnico de justiça auxiliar) v prokuratúre. Povolanie môžu vykonávať osoby, ktoré ukončili odbornú prípravu a boli vybrané v prijímacom konaní.

Justiční úradníci sa riadia osobitným poriadkom (Estatuto dos Funcionários de Justiça), ako sa stanovuje vo vyhláške č. 343/1999 z 26. augusta 1999. Zohrávajú dôležitú úlohu v medzinárodnej súdnej spolupráci, najmä pokiaľ ide o vykonávanie európskych smerníc a nariadení.

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça) je orgán ministerstva spravodlivosti, ktorý je zodpovedný za nábor, riadenie a správu justičných úradníkov.

Rada súdnych úradníkov (Conselho dos Oficiais de Justiça) je orgán zodpovedný za posudzovanie odborného výkonu súdnych úradníkov a za uplatňovanie disciplinárnych právomocí voči nim.

Mediátori (Mediadores)

V článku 2 písm. b) zákona č. 29/2013 z 19. apríla 2013 sa mediátor vymedzuje ako „(...) nestranná a nezávislá tretia strana bez právomoci ukladať spôsob konania stranám, ktoré sa na mediácii zúčastňujú, ktorá im pomáha dosiahnuť konečnú dohodu o spornej veci“. Týmto zákonom sa tiež vymedzuje postavenie mediátorov pôsobiacich v Portugalsku a stanovujú sa pravidlá na ich zaradenie do zoznamov každého z verejných systémov mediácie; vykonáva sa to výberovým konaním, ktoré sa upravuje vo vykonávacom poriadku (Portaria) č. 282/2010 z 25. mája 2010.

Práca mediátorov je veľmi dôležitá, keďže pomáhajú zúčastneným stranám dosiahnuť dohodu, a to zasa pomáha zachovávať a v niektorých prípadoch obnoviť sociálny súlad. V Portugalsku existujú špecializovaní mediátori, ktorí sa venujú rodinným, pracovnoprávnym a trestnoprávnym veciam. V oblasti mediácie nepracujú žiadne mimovládne organizácie, existujú však súkromné združenia, ktoré poskytujú mediačné služby a odbornú prípravu mediátorov.

Neexistuje žiadny celoštátny etický kódex mediátorov, ale vyššie uvedený zákon o mediácii obsahuje kapitolu o právach a povinnostiach mediátorov, ktorí tiež musia konať v súlade so zásadami stanovenými v Európskom kódexe správania pre mediátorov, ktoré sú súčasťou ich odbornej prípravy.

Správanie mediátorov monitoruje verejný systém mediácie, ktorý je rozdelený na tri časti zamerané na občianskoprávne, pracovnoprávne a trestnoprávne veci. Každú časť verejného systému mediácie spravuje verejný orgán, čo sa určuje v stanovách tohto orgánu.

V Portugalsku nezabezpečuje odbornú prípravu mediátorov verejný orgán; odbornú prípravu namiesto toho zabezpečujú súkromné subjekty, ktoré osvedčuje generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) v súlade s vykonávacím nariadením č. 345/2013 z 27. novembra 2013 s osobitným dôrazom na dodržiavanie rámca kvality.

DGPJ riadi verejné systémy mediácie prostredníctvom svojho Úradu pre alternatívne riešenie sporov (GRAL). Napriek tomu, že neposkytuje informácie o tom, ako nájsť mediátora, vedie zoznamy mediátorov a mediátori sa môžu do týchto zoznamov zaradiť účasťou vo výberovom konaní stanovenom v pravidlách schválených vykonávacím nariadením č. 282/2010 z 25. mája 2010.

Ďalšie informácie možno nájsť na tejto adrese: http://www.dgpj.mj.pt/.

Súdni správcovia (Administradores Judiciais)

Súdni správcovia zodpovedajú za dohľad nad úkonmi, ktoré sú súčasťou osobitného procesu revitalizácie (processo especial de revitalização), a za ich koordináciu; spravujú alebo likvidujú tiež konkurznú podstatu v konkurznom konaní a vykonávajú všetky úlohy, ktoré im boli určené štatútom alebo právnymi predpismi. Dočasný súdny správca, správca konkurznej podstaty alebo splnomocnenec sa vymenujú v závislosti od úloh, ktoré budú počas konania vykonávať.

Úloha súdneho správcu sa opisuje v zákone č. 22/2013 z 26. februára 2013.

Súdny správca:

 • a) musí mať príslušné vysokoškolské vzdelanie a primerané odborné skúsenosti;
 • b) musí absolvovať šesťmesačnú prax pre súdnych správcov;
 • c) musí vykonať prijímacie skúšky osobitne určené na posúdenie znalostí získaných počas praxe;
 • d) nesmie byť v situácii, ktorá je nezlučiteľná s jeho pracovnými povinnosťami;
 • e) musí byť vhodný na vykonávanie tohto povolania.

Za prijímacie konanie súdnych správcov a za monitorovanie ich činnosti zodpovedá Komisia pre právnych asistentov (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ).

Úradník pre priemyselné vlastníctvo (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Úradníci pre priemyselné vlastníctvo sú odborníci, ktorí sa špecializujú na priemyselné vlastníctvo a ktorých môžu spoločnosti a jednotlivci požiadať, aby im pomohli obhajovať ich práva a záujmy.

Úradníkov pre priemyselné vlastníctvo splnomocňuje Národný inštitút pre priemyselné vlastníctvo (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) na vykonávanie aktov priemyselného vlastníctva pre svojich klientov bez toho, aby museli predložiť plnú moc.

Vykonávanie povolania úradníkov pre priemyselné vlastníctvo v rámci Národného inštitútu pre priemyselné vlastníctvo je upravené v zákonnom dekréte č. 15/95 z 24. januára 1995.

Organizácie, ktoré poskytujú bezplatné právne služby (pro bono)

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s advokátskou komorou a miestnymi orgánmi zabezpečuje na celom území Portugalska kancelárie právnej pomoci (Gabinetes de Consulta Jurídica), kde môžu občania získať bezplatné právne poradenstvo od odborníkov pracujúcich v oblasti práva. Zoznam týchto kancelárií spolu s príslušnými kontaktnými údajmi možno nájsť na webovom sídle generálneho riaditeľstva pre justičnú politiku (http://www.dgpj.mj.pt).

Posledná aktualizácia: 04/10/2021

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.