Typy právnických profesií

Portugalsko

Na tejto stránke je uvedený prehľad právnických profesií v Portugalsku.

Autor obsahu
Portugalsko

Sudcovia všeobecných súdov a sudcovia správnych a daňových súdov

Podľa portugalskej ústavy sudcovia patria k zvrchovanému orgánu – súdom.

Sudcovia sú viazaní len zákonom a vykonávajú spravodlivosť v mene občanov.

Sudcovia všeobecných súdov sa riadia ústavou a Spravovacím a kancelárskym poriadkom pre všeobecné súdy (Estatuto dos Magistrados Judiciais). Podľa hierarchie príslušných súdov existujú tri druhy sudcov všeobecných súdov:

 • sudcovia Najvyššieho súdu (Supremo Tribunal de Justiça) nazývaní Conselheiros,
 • sudcovia odvolacích súdov (Tribunais das Relações) nazývaní Desembargadores,
 • sudcovia súdov prvého stupňa nazývaní Juízes de Direito.

Sudcovia správnych a daňových súdov sa riadia ústavou, Spravovacím a kancelárskym poriadkom pre správne a daňové súdy (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) a subsidiárne aj Spravovacím a kancelárskym poriadkom pre všeobecné súdy. Podľa hierarchie príslušných súdov existujú tri druhy sudcov správnych a daňových súdov:

 • sudcovia Najvyššieho správneho súdu (Supremo Tribunal Administrativo) nazývaní Conselheiros,
 • sudcovia centrálnych správnych súdov nazývaní Desembargadores,
 • sudcovia obvodných správnych a daňových súdov nazývaní Juízes de Direito.

K povolaniu sudcu sa pristupuje prostredníctvom trojstupňového procesu, ktorý zahŕňa verejné výberové konanie, kurz teoretickej a praktickej odbornej prípravy, ktorý zabezpečuje Centrum justičných štúdií (Centro de Estudos Judiciários), a zaučenie. Po úspešnom absolvovaní všetkých troch stupňov sú uchádzači vymenovaní za Juízes de Direito.

Sudcovia pokračujú v odbornej príprave počas celej svojej kariéry.

Najvyššia súdna rada (Conselho Superior da Magistratura) vykonáva pravidelné inšpekcie na súdoch prvého stupňa a Najvyššia rada pre správne a daňové súdy (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) ich vykonáva pri sudcoch týchto súdov. Po každej inšpekcii sa sudcovia klasifikujú podľa kvality pomocou kategórií veľmi dobrý, dobrý s vyznamenaním, dobrý, dostatočný a slabý. Ak je sudca klasifikovaný v kategórii „slabý“, pozastaví sa mu výkon funkcie a začne sa prešetrovanie s cieľom posúdiť, či je vhodný na výkon tohto povolania.

Najvyššia súdna rada a Najvyššia rada pre správne a daňové súdy zodpovedajú za vymenovanie, poverenie, preloženie, povýšenie sudcov všeobecných súdov a správnych a daňových súdov, ako aj za prijatie disciplinárnych opatrení voči nim.

Na zabezpečenie nezávislosti a nestrannosti sudcov sa v ústave stanovuje, že: sudcovia vo výkone funkcie nesmú vykonávať žiadne iné úlohy v súkromnej ani vo verejnej sfére s výnimkou neplateného vyučovania alebo vedeckého výskumu v oblasti práva; sudcov možno preložiť, poslať do dôchodku alebo prepustiť (prípadne sa im môže pozastaviť výkon funkcie) len v prípadoch stanovených právnymi predpismi; sudcov nemožno brať na zodpovednosť za ich rozhodnutia okrem prípadov, v ktorých sa v právnych predpisoch stanovujú výnimky.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese https://www.csm.org.pt/https://www.cstaf.pt/.

Prokurátori pôsobiaci na prokuratúre (Ministério Público)

Prokurátori pôsobiaci na prokuratúre zodpovedajú za zastupovanie štátu, podávanie obžaloby a obhajovanie demokratického právneho štátu a záujmov stanovených v právnych predpisoch. Prokurátori majú samostatné postavenie a autonómiu, ako sa stanovuje v právnych predpisoch.

Prokurátori sa vyberajú vo verejnom výberovom konaní, ktoré zahŕňa vedomostné skúšky, posúdenia životopisu a psychologické výberové skúšky a ktoré zabezpečuje Centrum justičných štúdií (Centro de Estudos Judiciários).

Vybraní uchádzači sa vymenujú za čakateľov (auditores de justiça). Po úspešnom absolvovaní teoretickej a praktickej odbornej prípravy v Centre justičných štúdií sa vymenujú za zaúčajúcich sa zástupcov prokurátora.

Kariéra prokurátora má päť stupňov, ktoré sú uvedené v hierarchickom poradí:

 • generálny prokurátor (Procurador-Geral da República),
 • námestník generálneho prokurátora (Vice-Procurador-Geral da República),
 • zástupca generálneho prokurátora (Procurador-Geral Adjunto),
 • okresný prokurátor (Procurador da República),
 • zástupca okresného prokurátora (Procurador da República Adjunto).

Úrad generálneho prokurátora (Procuradoria-Geral da República) je najvyšší orgán prokuratúry a riadi ho generálny prokurátor. Úrad tvorí aj Najvyššia rada prokuratúry (Conselho Superior do Ministério Público), konzultačná rada, právni poradcovia a podporné útvary.

Najvyššia rada prokuratúry zodpovedá za vymenovanie, poverenie, preloženie a povýšenie prokurátorov, ako aj za prijatie disciplinárnych opatrení voči nim.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese http://www.ministeriopublico.pt/.

Advokáti (Advogados)

Advokáti sú odborníci pracujúci v oblasti práva, ktorí po zápise do advokátskej komory poskytujú právne zastupovanie a právne poradenstvo, ktoré zahŕňa výklad a uplatňovanie právnych predpisov na žiadosť tretej strany.

Zápis do advokátskej komory (Ordem dos Advogados) je podmienkou na výkon advokátskeho povolania v Portugalsku.

Na výkon tohto povolania je potrebné:

 • získanie titulu v oblasti práva v Portugalsku alebo univerzitného právnického vzdelania mimo Portugalska, ak sa toto vzdelanie považuje za rovnocenné titulu alebo bolo uznané ako vzdelanie na rovnakej úrovni,
 • absolvovanie stáže v trvaní 18 mesiacov, ktorá sa skladá z dvoch stupňov odbornej prípravy: prvý stupeň odbornej prípravy trvá šesť mesiacov a druhý stupeň odbornej prípravy trvá 12 mesiacov,
 • zloženie písomnej a ústnej advokátskej skúšky.

Cudzí štátni príslušníci, ktorí svoj titul získali v Portugalsku, sa môžu zapísať do portugalskej advokátskej komory rovnako ako portugalskí štátni príslušníci, pokiaľ krajina ich štátnej príslušnosti poskytuje rovnaké práva portugalským štátnym príslušníkom.

Advokáti z iných členských štátov EÚ, ktorí sa chcú natrvalo usadiť a vykonávať svoje povolanie v Portugalsku na základe titulu získaného v krajine pôvodu, sa musia zapísať do advokátskej komory. V takýchto prípadoch môžu poskytovať právne zastupovanie na súde len pod vedením advokáta zapísaného v advokátskej komore. Ak chcú pôsobiť ako advokáti s rovnakými právami a povinnosťami ako portugalskí advokáti, musia sa zapísať do advokátskej komory a zložiť písomnú a ústnu skúšku v portugalskom jazyku.

Advokátska komora je verejné združenie zastupujúce odborníkov, ktorí vykonávajú povolanie advokáta v súlade so stanovami združenia. Zabezpečuje prístup k právnym predpisom, reguluje výkon povolania a prijíma disciplinárne opatrenia voči advokátom a koncipientom (ako jediný orgán), chráni spoločenskú úlohu, dôstojnosť a dobré meno advokátskeho povolania a podporuje prístup k vedomostiam a uplatňovanie právnych predpisov.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese https://portal.oa.pt/.

Právni poradcovia (Consultores jurídicos)

V portugalskom právnom systéme sa nerozlišuje medzi advokátmi a právnymi poradcami.

Právni zástupcovia (Solicitadores)

Právni zástupcovia sú nezávislí právnici, ktorí poskytujú svojim klientom právne poradenstvo a právne zastupovanie na súdoch v rámci obmedzení vyplývajúcich z ich postavenia a stanovených v procesných právnych predpisoch. Právni zástupcovia môžu strany zastupovať na súde, keď nie je povinné zastupovanie advokátom (advogado).

Právni zástupcovia môžu občanov a podniky právne zastupovať aj mimo súdu, napríklad pri styku s daňovou správou, notárskymi úradmi, registrami a orgánmi verejnej správy.

Na výkon tohto povolania je potrebné:

 • získanie úradne uznaného právnického titulu bez zápisu v advokátskej komore alebo získanie úradne uznaného titulu v odbore právny zástupca. Cudzí štátni príslušníci z iného členského štátu EÚ musia mať akademickú a odbornú kvalifikáciu, ktorá sa zákonom vyžaduje na výkon povolania právneho zástupcu v ich príslušnom štáte pôvodu,
 • absolvovanie stáže v trvaní od 12 do 18 mesiacov,
 • získanie náležitých referencií počas stáže, ktoré poskytne školiteľ a školiteľské strediská, a absolvovanie štátnej skúšky podľa príslušných pravidiel.

Právni zástupcovia z iného členského štátu EÚ alebo z Európskeho hospodárskeho priestoru sa zapíšu do Kolégia právnych zástupcov (Colégio dos Solicitadores) v súlade so zákonom č. 9/2009 zo 4. marca 2009 v znení zmien.

Združenie právnych zástupcov a exekútorov (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) je verejné združenie zastupujúce týchto odborníkov pracujúcich v oblasti práva. Okrem iného zodpovedá za uplatňovanie disciplinárnych právomocí na svojich členov a za poskytovanie stanovísk k návrhom právnych predpisov týkajúcich sa jeho právomocí.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese http://www.osae.pt/.

Exekútori (Agentes de execução)

Exekútori sú odborníci, ktorým sa udeľujú právomoci na vnútroštátnej úrovni na vykonávanie občianskoprávnych exekučných činností. Sú to nezávislí a nestranní odborníci a nezastupujú žiadnu stranu, ale zodpovedajú za zabezpečenie všetkých formalít potrebných na vykonanie exekúcie vrátane zaistenia majetku, doručovania písomností, oznámení a predaja zaisteného majetku. V niektorých prípadoch môže ich povinnosti vykonávať súdny úradník.

Exekútorov poveruje strana, ktorá žiada exekúciu, alebo súd.

Exekútori musia mať titul v študijnom odbore právny zástupca alebo v oblasti práva a:

 • musia byť portugalskými štátnymi príslušníkmi,
 • nesmú sa na nich vzťahovať žiadne obmedzenia stanovené v stanovách Združenia právnych zástupcov a exekútorov alebo advokátskej komory,
 • v priebehu predchádzajúcich desiatich rokov nesmeli byť zapísaní v úradnom verejnom zozname dlžníkov,
 • úspešne absolvovali exekútorskú stáž,
 • vykonajú skúšku pre právnych asistentov po odpracovaní najmenej troch rokov vo funkcii exekútora a získajú priaznivé stanovisko Komisie pre právnych asistentov (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ),
 • zapíšu sa v príslušnom odbornom združení do troch rokov od úspešného absolvovania stáže,
 • majú k dispozícii minimálne IT vybavenie stanovené v predpisoch, ktoré schválilo valné zhromaždenie.

Orgánmi zodpovednými za reguláciu výkonu povolania exekútora sú Združenie právnych zástupcov a exekútorov a špecializované kolégium exekútorov (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução).

Za dohľad nad exekútormi a za vykonávanie disciplinárnych opatrení zodpovedá komisia CAAJ, ktorá je nezávislá od Združenia právnych zástupcov a exekútorov.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese http://www.osae.pt/https://caaj.justica.gov.pt/.

Notári (Notários)

Notári sú špecializovaní odborníci poverení vykonávaním úloh v určitých právnych situáciách. Zohrávajú významnú úlohu v obchode, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni.

Notári sú oprávnení:

 • vyhotoviť zmluvy medzi súkromnými subjektmi a poskytovať poradenstvo zúčastneným stranám, pričom k nim musia pristupovať spravodlivo; vyhotoviť úradné dokumenty, prevziať zodpovednosť za zákonnosť dokumentu a za všetky poskytnuté rady; informovať strany o dôsledkoch a následkoch záväzkov, ktoré plánujú prijať (notári sú povinní to urobiť),
 • vykonávať právne úkony dohodnuté v ich prítomnosti. Úkon sa môže priamo zapísať do úradného registra, alebo ak niektorá zo strán nesplní svoje záväzky, možno ho presadzovať bez zásahu sudcu,
 • pôsobiť ako mediátori, nestranne a v úplnom súlade s právnymi predpismi, s cieľom umožniť stranám dosiahnuť vzájomne prijateľnú dohodu,
 • vypracovať dokumenty na účely konania o súpise majetku a podmienky takéhoto konania okrem vecí, o ktorých sa nesmie rozhodovať v konaní o súpise majetku vzhľadom na povahu alebo právnu či skutkovú zložitosť veci; o takýchto veciach musí rozhodovať sudca okresného súdu (tribunal de comarca), do ktorého jurisdikcie patrí notársky úrad, na ktorom sa konanie začalo (táto právomoc bola notárom udelená zákonom č. 2/2013 z 5. marca 2013, ktorým sa schválil právny rámec pre konania o súpise majetku, čim vznikol systém spoločných právomocí).

Reforma povolania notára a následná privatizácia tohto sektora znamená, že notári majú dvojakú úlohu: sú verejnými činiteľmi a zároveň odborníkmi v slobodnom povolaní, ale už nie sú štátnymi zamestnancami.

Ako verejní činitelia patria notári pod záštitu ministerstva spravodlivosti, ktoré má regulačné právomoci, a zároveň má právomoc prijímať voči notárom disciplinárne opatrenia. Pokiaľ ide o nový štatút slobodného povolania tejto profesie, činnosti notárov od roku 2006 reguluje notárska komora v spojení s ministerstvom spravodlivosti, ktorá zabezpečuje, aby sa notári riadili etickým kódexom, ktorý musia dodržiavať, a zaručuje sledovanie verejného záujmu, ktoré sa notárom ukladá; tým nie je dotknutá právomoc ministerstva zasiahnuť, ktorá mu vzhľadom na povahu tohto povolania bola udelená zákonom.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese http://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Registrujúci úradníci (Conservadores)

Registrujúci úradníci sú verejní činitelia, ktorí zodpovedajú za registráciu a zverejňovanie právnych aktov a skutočností týkajúcich sa nehnuteľného majetku, hnuteľného majetku, ktorý sa registruje, podnikateľskej činnosti a udalostí v živote človeka. Medzi ich úlohy v zásade patrí zákonné overovanie uvedených záležitostí a súvisiacich dokumentov a zabezpečenie toho, aby práva uvedené v dokumentoch potvrdzujúcich skutočnosti, ktoré sa majú zaregistrovať, boli správne vymedzené a boli v súlade s právne stanoveným registračným poriadkom; zodpovedajú aj za zverejňovanie týchto informácií a môžu rozhodnúť, či právny úkon alebo skutočnosť zapíšu do registra.

Registrujúci úradníci sa podľa oblastí pôsobnosti rozdeľujú do týchto kategórií:

 • Matrikári na matričných úradoch (conservadores do registo civil), ktorých úlohy zahŕňajú vymedzenie a zverejňovanie právnych skutočností a úkonov týkajúcich sa života fyzických osôb. Ich právomoc zahŕňa registráciu aktov, ako sú narodenie, sobáš, úmrtie, osvojenie a vyhlásenie a určenie materstva/otcovstva; organizovanie konaní, ako sú rozvod a rozluka na základe vzájomného súhlasu; a vydávanie osvedčení a kópií registrovaných dokumentov.
 • Registrujúci úradníci na katastri nehnuteľností (conservadores do registo predial), ktorí zverejňujú právny stav pozemkov a nehnuteľností s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií s nehnuteľnosťami.
 • Registrujúci úradníci v registri vozidiel (conservadores do registo de veículos), ktorých úlohy sa týkajú zverejňovania práv v oblasti hnuteľného majetku, ktorý sa registruje (motorové vozidlá, lode a lietadlá), a ktorí zverejňujú právny stav motorových a prípojných vozidiel s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií.
 • Registrujúci úradníci v obchodnom registri (conservadores do registo commercial), ktorí zverejňujú právny stav individuálnych podnikateľov, obchodných spoločností, spoločností založených podľa občianskeho práva, ktoré majú obchodnú formu, jednotlivých podnikov s ručením obmedzeným a ďalších subjektov, ktoré sa registrujú v obchodnom registri, s cieľom zabezpečiť právnu istotu transakcií.

Podmienkou na vykonávanie tohto povolania je právnický titul získaný na portugalskej univerzite alebo rovnocenné akademické vzdelanie. Uchádzači musia prejsť skúškami spôsobilosti a absolvovať šesťmesačné vysokoškolské rozširujúce štúdium so zameraním na právnické predmety a predmety v oblasti registrácie, ktoré sú potrebné pre registrujúcich úradníkov. Potom absolvujú ročnú stáž, na ktorú nadväzuje verejné výberové konanie. Uchádzači sa posudzujú v každej fáze tohto procesu, pričom ak úspešne neabsolvujú niektorú fázu, možno ich vylúčiť. Poslednou fázou je verejné výberové konanie, ktoré organizuje Inštitút registrov a notárov (Instituto dos Registos e do Notariado).

Inštitút registrov a notárov zodpovedá za riadenie, koordináciu, podporu a hodnotenie činnosti registračných úradov, ako aj za dohľad nad nimi.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese https://irn.justica.gov.pt/.

Súdni úradníci (Oficiais de Justiça)

Súdni úradníci predstavujú kategóriu justičných úradníkov (funcionário de justiça), ktorí poskytujú procesnú pomoc na súdoch alebo prokuratúrach. Pojem justičný úradník však zahŕňa aj technikov informačných technológií, administratívnych, technických a podporných zamestnancov a pracovníkov údržby.

Povolanie súdneho úradníka sa začína vstupnou úlohou pomocného úradníka (escrivão auxiliar) v súdnictve a pomocného súdneho úradníka (técnico de justiça auxiliar) na prokuratúre. Povolanie môžu vykonávať osoby, ktoré absolvovali kurz odbornej prípravy a boli vybrané v prijímacom konaní.

Justiční úradníci sa riadia osobitným poriadkom (Estatuto dos Funcionários de Justiça), ako sa stanovuje vo vyhláške č. 343/1999 z 26. augusta 1999 v znení zmien. Zohrávajú dôležitú úlohu v medzinárodnej justičnej spolupráci, najmä pokiaľ ide o vykonávanie európskych smerníc a nariadení.

Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva (Direção-Geral da Administração da Justiça) je orgán ministerstva spravodlivosti, ktorý zodpovedá za nábor, riadenie a správu justičných úradníkov.

Rada súdnych úradníkov (Conselho dos Oficiais de Justiça) je orgán zodpovedný za posudzovanie odborného výkonu súdnych úradníkov a za uplatňovanie disciplinárnych právomocí voči nim.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese https://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediátori (Mediadores)

V článku 2 písm. b) zákona č. 29/2013 z 19. apríla 2013 sa mediátor vymedzuje ako „(...) nestranná a nezávislá tretia strana bez právomoci ukladať spôsob konania stranám, ktoré sa na mediácii zúčastňujú, ktorá im pomáha dosiahnuť konečnú dohodu o spornej veci“. Prostredníctvom tohto zákona sa takisto chráni postavenie mediátorov pôsobiacich v Portugalsku a stanovujú sa pravidlá na ich zaradenie do zoznamov jednotlivých verejných mediačných služieb; vykonáva sa to výberovým konaním, ktoré sa upravuje vo vykonávacej vyhláške (Portaria) č. 282/2010 z 25. mája 2010.

Práca mediátorov je veľmi dôležitá, pretože pomáhajú zúčastneným stranám dosiahnuť dohodu, a to zasa pomáha zachovávať a v niektorých prípadoch obnovovať sociálny súlad. V Portugalsku existujú špecializovaní mediátori, ktorí sa venujú rodinným, pracovnoprávnym a trestným veciam. V oblasti mediácie nepracujú žiadne mimovládne organizácie, existujú však súkromné združenia, ktoré poskytujú mediačné služby a odbornú prípravu mediátorov.

Neexistuje žiadny celoštátny etický kódex mediátorov, ale uvedený zákon o mediácii obsahuje kapitolu o právach a povinnostiach mediátorov, ktorí musia konať aj v súlade so zásadami stanovenými v Európskom kódexe správania pre mediátorov, ktoré sú súčasťou ich odbornej prípravy.

Správanie mediátorov monitoruje verejná mediačná služba, ktorá je rozdelená na tri časti zamerané na občianskoprávne, pracovnoprávne a trestné veci. Každú časť verejnej mediačnej služby spravuje subjekt verejného sektora, čo sa určuje v stanovách tohto subjektu.

V Portugalsku odbornú prípravu mediátorov nezabezpečuje verejný subjekt; odbornú prípravu namiesto toho zabezpečujú súkromné subjekty, ktoré osvedčuje generálne riaditeľstvo pre justičnú politiku (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) v súlade s vykonávacou vyhláškou č. 345/2013 z 27. novembra 2013 s osobitným dôrazom na dodržiavanie rámca kvality.

DGPJ riadi verejné mediačné služby prostredníctvom Úradu pre alternatívne riešenie sporov (GRAL). Napriek tomu, že neposkytuje informácie o tom, ako nájsť mediátora, vedie zoznamy mediátorov a mediátori sa môžu do týchto zoznamov zaradiť účasťou vo výberovom konaní stanovenom v pravidlách schválených vykonávacou vyhláškou č. 282/2010 z 25. mája 2010.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese http://www.dgpj.mj.pt/.

Súdni správcovia (Administradores Judiciais)

Súdni správcovia zodpovedajú za dohľad nad úkonmi, ktoré sú súčasťou osobitného procesu revitalizácie (processo especial de revitalização), a za ich koordináciu; takisto spravujú alebo likvidujú konkurznú podstatu v insolvenčnom konaní a vykonávajú všetky úlohy, ktoré im boli určené štatútom alebo právnymi predpismi. Dočasný súdny správca, správca konkurznej podstaty alebo správca sa vymenuje v závislosti od úloh, ktoré treba počas konania vykonávať.

Úloha súdneho správcu je stanovená v zákone č. 22/2013 z 26. februára 2013.

Súdny správca:

 1. musí mať príslušné vysokoškolské vzdelanie a primerané odborné skúsenosti;
 2. musí absolvovať šesťmesačnú stáž pre súdnych správcov;
 3. musí vykonať prijímacie skúšky osobitne určené na posúdenie znalostí získaných počas stáže;
 4. nesmie byť v situácii, ktorá je nezlučiteľná s jeho pracovnými povinnosťami;
 5. musí byť vhodný na vykonávanie tohto povolania.

Za prijímacie konanie súdnych správcov a za monitorovanie ich práce zodpovedá Komisia pre právnych asistentov (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ).

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese https://caaj.justica.gov.pt/.

Úradník pre priemyselné vlastníctvo (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Úradníci pre priemyselné vlastníctvo sú odborníci, ktorí sa špecializujú na priemyselné vlastníctvo a ktorých môžu podniky a jednotlivci požiadať o pomoc s obhajobou ich práv a záujmov v tejto oblasti.

Národný inštitút pre priemyselné vlastníctvo (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) oprávňuje úradníkov pre priemyselné vlastníctvo, aby v mene svojich klientov vykonávali akty v oblasti priemyselného vlastníctva bez toho, aby museli predložiť plnú moc.

Vykonávanie tejto činnosti v Portugalsku je upravené v zákonnom dekréte č. 15/95 z 24. januára 1995 (v znení zmien) a vo vykonávacej vyhláške č. 239/2013 z 25. júla 2013.

Ďalšie informácie možno nájsť na adrese https://inpi.justica.gov.pt/.

Organizácie, ktoré poskytujú bezplatné právne služby (pro bono)

Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s advokátskou komorou a miestnymi orgánmi zabezpečuje na celom území Portugalska kancelárie právnej pomoci (Gabinetes de Consulta Jurídica), v ktorých môžu občania získať bezplatné právne poradenstvo od odborníkov pracujúcich v oblasti práva. Zoznam týchto kancelárií spolu s príslušnými kontaktnými údajmi možno nájsť na webovom sídle generálneho riaditeľstva pre justičnú politiku (domovská stránka).

Posledná aktualizácia: 29/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.