Typy právnických profesií

Rumunsko

Na tejto stránke je uvedený prehľad právnických profesií v Rumunsku.

Autor obsahu
Rumunsko

Právnické profesie – úvod

V Rumunsku sa v praxi vykonávajú tieto právnické profesie:

Prokurátori

Organizácia

Rumunská prokuratúra zahŕňa:

 • prokuratúry, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov, tribunálov, tribunálov pre právne záležitosti týkajúce sa detí a rodiny a okresných súdov,
 • prokuratúry, ktoré sú súčasťou vojenských súdov.
 1. Najvyšším orgánom je prokuratúra, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, vrátane jej špecializovaných útvarov – Národného protikorupčného riaditeľstva (DNA) a Riaditeľstva pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT).
 2. Prvá úroveň: prokuratúry, ktoré sú súčasťou okresných súdov (176).
 3. Druhá úroveň: prokuratúry, ktoré sú súčasťou tribunálov (42) a tribunálu pre právne záležitosti týkajúce sa detí a rodiny (1).
 4. Tretia úroveň: prokuratúry, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov (15).

Vyššia magistrátna rada (CSM) je centrálny orgán, ktorý v rámci súdneho systému zodpovedá za reguláciu profesie prokurátora. Počiatočnú a ďalšiu odbornú prípravu sudcov a prokurátorov zabezpečuje Národný magistrátny inštitút (INM); ide o verejný orgán s právnou subjektivitou, ktorý koordinuje Vyššia magistrátna rada. Prokuratúra plní svoje úlohy prostredníctvom prokurátorov, ktorí pracujú na prokuratúrach. Prokuratúry tvoria organizačnú súčasť všetkých súdov s výnimkou tribunálov profesijného správania.

Trestné konania vykonávané na prokuratúrach, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov, tribunálov alebo tribunálov pre právne záležitosti týkajúce sa detí a rodiny

Inštitucionálna hierarchia prokuratúr:

 1. Najvyšším orgánom je prokuratúra, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu (úrad generálneho prokurátora), pod vedením generálneho prokurátora Rumunska. Tento orgán koordinuje činnosť prokuratúr, ktoré sú súčasťou 15 odvolacích súdov.
 2. Prokuratúry, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov, koordinujú činnosť prokuratúr, ktoré sú súčasťou 43 tribunálov (vrátane osobitného tribunálu pre právne záležitosti týkajúce sa detí a rodiny). Každú prokuratúru spravuje vedúci prokurátor.
 3. Prokuratúry, ktoré sú súčasťou tribunálov, koordinujú činnosť prokuratúr, ktoré sú súčasťou 176 fungujúcich okresných súdov, pričom na čele každej z nich stojí prvý prokurátor.
 4. Prokuratúry, ktoré sú súčasťou 176 fungujúcich okresných súdov, predstavujú prvú (najnižšiu) úroveň hierarchie a na ich čele stoja prví prokurátori.

V rámci prokuratúry, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, fungujú dve samostatné špecializované štruktúry. Sú to:

 • Národné protikorupčné riaditeľstvo (DNA), zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie korupcie. Vedie ho hlavný prokurátor.
 • Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT), zodpovedné za vyšetrovanie a trestné stíhanie organizovaného zločinu a terorizmu. Vedie ho hlavný prokurátor, ktorého činnosť koordinuje generálny prokurátor Rumunska.

Trestné konania vykonávané na prokuratúrach, ktoré sú súčasťou vojenských súdov

Trestné konania týkajúce sa trestných činov spáchaných vojenským personálom vykonávajú vojenské prokuratúry, ktoré majú právny štatút vojenských subjektov. Vojenské prokuratúry sú súčasťou vojenských tribunálov, a to Vojenského tribunálu v Bukurešti alebo Vojenského odvolacieho súdu v Bukurešti.

Funkčná hierarchia prokurátorov

Prokurátori konajú v súlade so zásadami zákonnosti, nestrannosti a hierarchickej kontroly.

Konajú v súlade so zákonom, aby zachovávali a chránili ľudskú dôstojnosť a bránili práva jednotlivcov.

Prokurátori na každej prokuratúre podliehajú vedúcemu prokuratúry, ktorý zase podlieha vedúcemu hierarchicky nadriadenej prokuratúry.

Generálny prokurátor prokuratúry, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, hlavný prokurátor Národného protikorupčného riaditeľstva a vedúci prokurátor prokuratúry, ktorá je súčasťou odvolacieho súdu, môžu riadiť prokurátorov, ktorí sú im podriadení, buď priamo, alebo prostredníctvom určených prokurátorov.

Úlohy a povinnosti

V Rumunsku existujú dve kategórie prokurátorov:

 1. civilní prokurátori zodpovední za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, ktoré spáchali civilné osoby;
 2. vojenskí prokurátori zodpovední za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, ktoré spáchal najmä vojenský personál.

Kategórie vnútroštátnych prokurátorov:

 • generálny prokurátor Rumunska (vedúci prokuratúry, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu),
 • hlavný prokurátor (vedúci DNA a DIICOT),
 • vedúci prokurátori (vedúci prokuratúr, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov),
 • prví prokurátori (vedúci prokuratúr, ktoré sú súčasťou tribunálov alebo okresných súdov),
 • vedúci sekcie (vedúci vnútorných sekcií na prokuratúrach),
 • vedúci oddelenia (vedúci vnútorných oddelení na prokuratúrach),
 • vedúci kancelárie (vedúci vnútorných kancelárií na prokuratúrach),
 • prokurátori.

V prípade potreby, či už ex officio alebo na základe žiadosti CSM, minister spravodlivosti môže vykonať kontrolu prokurátorov, a to prostredníctvom prokurátorov, ktorých určí generálny prokurátor Rumunska, hlavný prokurátor DNA alebo sám minister spravodlivosti, s cieľom kontrolovať:

 • účinnosť riadiacej činnosti prokurátorov,
 • výkon a plnenie úloh prokurátorov a
 • kvalitu profesijných vzťahov prokurátorov s občanmi a ďalšími osobami, ktoré sú zapojené do činností vykonávaných prokuratúrami.

Nekontroluje sa rozsah opatrení, ktoré prokurátori môžu prijať počas trestného konania, a nekontrolujú sa ani príslušné rozhodnutia.

Minister spravodlivosti môže požiadať generálneho prokurátora Rumunska, prípadne hlavného prokurátora DNA o predloženie správy o činnosti prokuratúr a môže vydať pokyny o opatreniach, ktoré je potrebné prijať s cieľom účinne predchádzať trestnej činnosti a bojovať proti nej.

Prokuratúra, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, predkladá výročné správy o činnosti Vyššej magistrátnej rade a ministrovi spravodlivosti, ktorý zase predkladá svoje závery týkajúce sa tejto správy rumunskému parlamentu.

Sudcovia

Organizácia

Vyššia magistrátna rada (CSM) je centrálny orgán, ktorý v rámci súdneho systému zodpovedá za reguláciu profesie sudcu. Počiatočnú a ďalšiu odbornú prípravu sudcov a prokurátorov zabezpečuje Národný magistrátny inštitút (INM); ide o verejný orgán s právnou subjektivitou, ktorý koordinuje Vyššia magistrátna rada.

Úlohy a povinnosti

Sudcovia v Rumunsku sa špecializujú na tieto druhy prípadov:

 • občianskoprávne prípady a prípady občianskoprávneho presadzovania,
 • trestné prípady a prípady trestnoprávneho presadzovania,
 • obchodné prípady (konkurzní sudcovia),
 • prípady v oblasti rodinného práva a práva detí,
 • administratívne a daňové alebo finančné prípady,
 • prípady týkajúce sa pracovnoprávnych sporov a sociálneho poistenia,
 • ústavnoprávne prípady,
 • vojenské prípady.

Organizácia právnických profesií: advokáti

Advokáti

Ústredným orgánom zodpovedným za profesiu advokátov je Rumunská národná únia advokátskych komôr (UNBR), ktorá je právnickou osobou verejného záujmu a zahŕňa všetky advokátske komory v Rumunsku. Zabezpečuje kvalifikovaný výkon práva na obhajobu, odbornú kvalifikáciu, disciplínu a ochranu dôstojnosti a cti advokátov, ktorí sú členmi únie. Všetky advokátske komory v Rumunsku sú členmi UNBR.

Právne databázy

Informácie o rumunských advokátoch možno nájsť na webovom sídle Rumunskej národnej únie advokátskych komôr.

Je prístup do tejto databázy bezplatný?

Áno.

Právni poradcovia

Podľa zákona môžu právni poradcovia vytvárať združenia na úrovni žúp podľa odvetvia alebo oblasti činnosti a podľa svojich odborných záujmov, prípadne národné združenia, na ktoré sa vzťahuje zákon o združeniach a nadáciách. Jedným z profesijných združení zriadených v súlade s uvedeným zákonom je Rumunská komora právnych poradcov (OCJR). Táto komora zahŕňa všetky združenia právnych poradcov zo všetkých žúp. Právni poradcovia môžu vytvárať aj iné profesijné združenia. Zoznamy právnych poradcov podľa žúp sú dostupné na jednotlivých webových sídlach členských združení OCJR (odkazy sú uvedené na webovom sídle OCJR).

Notári

Organizácia

V súlade so zákonom Ministerstvo spravodlivosti Rumunska delegovalo výkon notárskych služieb na Národnú úniu notárov (UNNP). UNNP je profesijný orgán, ktorý zastupuje notárov a zodpovedá za organizáciu notárskej profesie, ochranu záujmov svojich členov a postavenia tejto profesie. Všetci notári sú členmi tejto únie. Notári sú zoskupení do 15 notárskych komôr, z ktorých každá je pričlenená k odvolaciemu súdu.

Úlohy a povinnosti

Notári v Rumunsku poskytujú tieto právne služby:

 • vypracovanie potrebných dokumentov na účely dedenia zo zákona a dedenia zo závetu,
 • uzatváranie zmlúv (kúpne zmluvy, zmluvy o výmene, zmluvy o údržbe, darovacie zmluvy, zmluvy o hypotekárnych úveroch, záložné zmluvy, lízingové zmluvy, nájomné zmluvy) a ostatné akty (záruky, ktoré požadujú rozličné inštitúcie od svojich správcov),
 • vypracovanie stanov pre obchodné spoločnosti, združenia a nadácie,
 • overovanie dokumentov,
 • overovanie podpisov, podpisových vzorov a pečiatok,
 • všetky ďalšie služby stanovené zákonom.

Ďalšie právnické profesie

Exekútori

Rumunská národná únia exekútorov (UNEJ) je profesijným orgánom s právnou subjektivitou, ktorý združuje všetkých exekútorov. UNEJ zodpovedá za ochranu postavenia a autority profesie exekútora; hlavným poslaním UNEJ je zastupovať a chrániť odborné záujmy svojich členov. Exekútori sú zoskupení do 15 komôr, z ktorých každá je pričlenená k príslušnému odvolaciemu súdu.

Zoznam exekútorov je uvedený na webovom sídle UNEJ.

Súdni úradníci

Vyššia magistrátna rada (CSM) je centrálny orgán, ktorý v rámci súdneho systému zodpovedá za reguláciu profesie súdnych úradníkov.

Národná akadémia súdnych úradníkov (SNG) je verejný orgán s právnou subjektivitou koordinovaný Vyššou magistrátnou radou, ktorý zodpovedá za poskytovanie počiatočnej a ďalšej odbornej prípravy súdnych úradníkov.

V rámci rumunského súdneho systému existuje niekoľko kategórií súdnych úradníkov:

 • úradníci podieľajúci sa na pojednávaniach,
 • štatistickí úradníci,
 • výskumní úradníci,
 • IT úradníci,
 • úradníci pracujúci v archívoch,
 • zapisovatelia.

Podrobnejšie informácie o tejto profesii sú uvedené v tomto dokumente  PDF (354 Kb) ro.

Súdni asistenti

Súdni asistenti sú súčasťou prvostupňového súdneho senátu vo veciach zahŕňajúcich pracovnoprávne spory a spory týkajúce sa sociálneho poistenia.

Zúčastňujú sa na poradách s poradným hlasom a podpisujú rozsudky, ich stanovisko je zaznamenané v rozsudku a uvádzajú dôvody nesúhlasných stanovísk. Keď senát zahŕňa súdnych asistentov, predseda môže jedného z nich poveriť úpravou rozsudku.

Súdnych asistentov nominuje ministerstvo spravodlivosti a navrhuje Hospodárska a sociálna rada na obdobie piatich rokov; kandidáti museli zastávať právnickú funkciu aspoň päť rokov a musia spĺňať všetky podmienky stanovené zákonom.

Výkon funkcie súdneho asistenta prináša stabilitu; súdni asistenti sú podriadení len právnym predpisom, skladajú sľub stanovený zákonom pre sudcov a právne ustanovenia týkajúce sa povinností, zákazov, nezlučiteľností, výnimiek, disciplinárnych sankcií a dôvodov na odvolanie z funkcie, ktoré sa uplatňujú na sudcov a prokurátorov, sa uplatňujú aj na súdnych asistentov.

Celkový počet pracovných miest súdnych asistentov a ich pridelenie na jednotlivé súdy sa určuje vyhláškou ministerstva spravodlivosti v závislosti od množstva práce.

Podmienky a postup, prostredníctvom ktorého Hospodárska a sociálna rada vyberá a navrhuje kandidátov, ktorých ministerstvo spravodlivosti nominuje za súdnych asistentov, ako aj podmienky ich delegovania, vysielania a prekladania sú stanovené rozhodnutím vlády.

Pomocní sudcovia

Najvyšší kasačný a odvolací súd zahŕňa skupinu pomocných sudcov, ktorí sa zúčastňujú na pojednávaniach.

Medzi úlohy pomocných sudcov patrí:

 • zabezpečiť, aby úradníci podieľajúci sa na pojednávaniach a úradníci pracujúci v archívoch vykonali všetky potrebné úkony na zaistenie bezproblémového priebehu pojednávaní, usmerňovať prácu úradníka podieľajúceho sa na pojednávaniach,
 • pripraviť určité správy počas konania (o prípustnosti odvolania a o návrhu na kasačné odvolanie),
 • v rámci každého spisu zaznamenať prednesy účastníkov konania a prokuratúry, ako aj opatrenia nariadené súdom,
 • vypracovať návrh záznamov (okrem záznamov z pojednávania),
 • zúčastňovať sa na poradách s poradným hlasom,
 • vypracovať návrh rozsudkov v súlade s pridelením od predsedu senátu, dodržiavať zákonné lehoty atď.

Podrobnejší opis práce pomocných sudcov je uvedený v tomto dokumente  PDF (126 Kb) ro.

Posledná aktualizácia: 10/01/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.