Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku rumunčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Rumunsko

Táto stránka poskytuje prehľad právnických profesií v Rumunsku.

Autor obsahu
Rumunsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Právnické profesie – Úvod

V Rumunsku sa v praxi vykonávajú tieto právnické profesie:

Prokurátori

Organizácia

Rumunská prokuratúra zahŕňa:

 • prokuratúry, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov, tribunálov, tribunálov pre právne záležitosti týkajúce sa detí a rodiny a okresných súdov,
 • prokuratúry, ktoré sú súčasťou vojenských súdov.
 1. Najvyšším orgánom je prokuratúra, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, vrátane jej špecializovaných oddelení (Národného protikorupčného úradu a Úradu pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu).
 2. Prvá úroveň: prokuratúry, ktoré sú súčasťou okresných súdov (176);
 3. Druhá úroveň: prokuratúry, ktoré sú súčasťou tribunálov (42), a prokuratúry, ktoré sú súčasťou tribunálu pre právne záležitosti týkajúce sa detí a rodiny (1);
 4. Tretia úroveň: prokuratúry, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov (15).

Vyššia sudcovská rada je centrálnym orgánom, ktorý je v rámci súdneho systému zodpovedný za reguláciu profesie prokurátora. Počiatočné a následné odborné vzdelávanie sudcov a prokurátorov zabezpečuje Národný justičný inštitút, ktorý je verejným orgánom s právnou subjektivitou a je koordinovaný Vyššou sudcovskou radou. Prokuratúra plní svoje úlohy prostredníctvom prokurátorov, ktorí pracujú na prokuratúrach. Prokuratúry možno nájsť ako organizačnú súčasť na všetkých súdoch, s výnimkou tribunálov profesijného správania.

Trestnoprávne konania vykonávané na prokuratúrach, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov, tribunálov alebo tribunálov pre právne záležitosti týkajúce sa detí a rodiny

Inštitucionálna hierarchia prokuratúr:

 1. Najvyšším orgánom je prokuratúra, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu (úrad generálneho prokurátora), pod vedením generálneho prokurátora Rumunska. Tento orgán koordinuje činnosť prokuratúr, ktoré sú súčasťou 15 odvolacích súdov.
 2. Prokuratúry, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov, koordinujú činnosť prokuratúr, ktoré sú súčasťou 43 tribunálov (vrátane osobitného tribunálu pre právne záležitosti týkajúce sa detí a rodiny). Každá z nich je spravovaná vedúcim prokurátorom.
 3. Prokuratúry, ktoré sú súčasťou tribunálov, koordinujú činnosť prokuratúr, ktoré sú súčasťou 176 fungujúcich okresných súdov, pričom na čele každej z nich stojí prvý prokurátor.
 4. Prokuratúry, ktoré sú súčasťou176 fungujúcich okresných súdov, predstavujú prvú (najnižšiu) úroveň hierarchie a na ich čele stoja prví prokurátori.

V rámci prokuratúry, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, fungujú dve samostatné špecializované štruktúry. Sú to:

 • Národné protikorupčné riaditeľstvo (DNA), zodpovedné za vyšetrovanie a stíhanie korupcie. Vedie ho hlavný prokurátor.
 • Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT), zodpovedné za vyšetrovanie a trestné stíhanie organizovaného zločinu a terorizmu. Vedie ho hlavný prokurátor, ktorého činnosť koordinuje generálny prokurátor Rumunska.

Trestnoprávne konania vykonávané na prokuratúrach, ktoré sú súčasťou vojenských súdov

Trestnoprávne konania pre trestné činy spáchané vojenským personálom vykonávajú vojenské prokuratúry, ktoré majú právny štatút vojenských jednotiek. Vojenské prokuratúry sú súčasťou vojenských tribunálov, a to Vojenského tribunálu v Bukurešti alebo Vojenského odvolacieho súdu v Bukurešti.

Funkčná hierarchia prokurátorov

Prokurátori konajú v súlade so zásadami zákonnosti, nestrannostihierarchickej kontroly.

Prokurátori konajú v súlade so zákonom, aby zachovávali a chránili ľudskú dôstojnosť a bránili práva jednotlivcov.

Prokurátori na každej prokuratúre podliehajú vedúcemu prokuratúry, ktorý zase podlieha vedúcemu hierarchicky nadriadenej prokuratúry.

Generálny prokurátor prokuratúry, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, hlavný prokurátor Národného protikorupčného riaditeľstva a hlavný prokurátor prokuratúry, ktorá je súčasťou odvolacieho súdu, môžu vykonávať kontrolu prokurátorov, ktorí sú im podriadení, a to buď priamo alebo prostredníctvom určených prokurátorov.

Úlohy a povinnosti

V Rumunsku existujú dve kategórie prokurátorov:

 1. civilní prokurátori zodpovední za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, ktoré spáchali civilné osoby;
 2. vojenskí prokurátorizodpovední za vyšetrovanie a stíhanie trestných činov, ktoré spáchal najmä vojenský personál.

Národné kategórie prokurátorov sú tieto:

 • generálny prokurátor Rumunska (vedúci prokuratúry, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu);
 • hlavný prokurátor (vedúci DNA a DIICOT);
 • vedúci prokurátori (vedúci prokuratúr, ktoré sú súčasťou odvolacích súdov);
 • prví prokurátori (vedúci prokuratúr, ktoré sú súčasťou tribunálov alebo okresných súdov);
 • vedúci sekcie (vedúci vnútorných sekcií na prokuratúrach);
 • vedúci oddelenia (vedúci vnútorných oddelení na prokuratúrach);
 • vedúci kancelárie (vedúci vnútorných kancelárií na prokuratúrach);
 • prokurátori.

V prípade potreby, či už ex officio alebo na základe žiadosti Vyššej sudcovskej rady, minister spravodlivosti môže vykonať kontrolu prokurátorov, a to prostredníctvom prokurátorov, ktorých navrhol generálny prokurátor Rumunska, hlavný prokurátor Národného protikorupčného riaditeľstva alebo sám minister spravodlivosti s cieľom kontrolovať:

 • účinnosť riadiacej činnosti prokurátorov,
 • výkon a plnenie úloh prokurátorov, a
 • kvalitu profesijných vzťahov prokurátorov s občanmi a ďalšími osobami, ktoré sú zapojené do činností vykonávaných prokuratúrami.

Táto kontrola sa nevzťahuje na celú škálu opatrení, ktoré môžu prokurátori prijať počas trestnoprávneho konania, ani na príslušné rozhodnutia.

Minister spravodlivosti môže požiadať generálneho prokurátora Rumunska, alebo v prípade potreby hlavného prokurátora Národného protikorupčného riaditeľstva, o správu o činnosti prokuratúr a vydať pokyny o opatreniach, ktoré je potrebné prijať s cieľom predchádzať a účinne bojovať proti zločinu.

Prokuratúra, ktorá je súčasťou Najvyššieho kasačného a odvolacieho súdu, predkladá výročné správy o svojej činnosti Vyššej sudcovskej rade a ministrovi spravodlivosti, ktorý zase predkladá svoje závery týkajúce sa tejto správy rumunskému parlamentu.

Sudcovia

Organizácia

Centrálnym orgánom v rámci súdneho systému zodpovedným za reguláciu profesie sudcov je Vyššia sudcovská rada (CSM). Počiatočné a ďalšie odborné vzdelávanie sudcov a prokurátorov zabezpečuje Národný justičný inštitút, (INM), verejný orgán s právnou subjektivitou koordinovaný Vyššou sudcovskou radou.

Úlohy a povinnosti

V Rumunsku sa sudcovia špecializujú na tieto kategórie prípadov:

 • občianskoprávne prípady a prípady občianskoprávneho presadzovania;
 • trestnoprávne prípady a prípady trestnoprávneho presadzovania;
 • obchodné prípady (konkurzní sudcovia);
 • prípady prejednávané podľa rodinného práva a práva detí;
 • administratívne a daňové alebo finančné prípady;
 • prípady týkajúce sa pracovnoprávnych sporov a sociálneho poistenia;
 • ústavné prípady;
 • vojenské prípady.

Organizácia právnických profesií: právnici

Právnici

Ústredným orgánom zodpovedným za profesiu právnikov je Národná únia rumunských advokátskych komôr (UNBR), ktorá je právnickou osobou verejného záujmu a zahŕňa všetky advokátske komory v Rumunsku. Zabezpečuje kvalifikovaný výkon práva na obhajobu, odbornú kvalifikáciu, disciplínu a ochranu dôstojnosti a cti právnikov, ktorí sú členmi únie. Všetky rumunské advokátske komory sú členmi Národnej únie rumunských advokátskych komôr.

Právne databázy

Informácie o rumunských právnikoch možno nájsť na webovom sídle Národnej únie rumunských advokátskych komôr.

Je prístup do tejto databázy bezplatný?

Áno, prístup do databázy je bezplatný.

Právni poradcovia

Podľa zákona môžu právni poradcovia vytvárať združenia na úrovni žúp, podľa odvetvia alebo oblasti činnosti a podľa svojich odborných záujmov, alebo v prípade potreby národné združenia, na ktoré sa vzťahuje zákon o združeniach a nadáciách. Jedným z profesijných združení zriadených v súlade so zákonom o združeniach a nadáciách je Rumunská komora právnych poradcov (OCJR). Tá zahŕňa všetky združenia právnych poradcov vo všetkých krajoch. Právni poradcovia môžu vytvárať aj iné profesijné združenia. Zoznamy právnych poradcov podľa krajov sú dostupné na jednotlivých webových sídlach členských združení OCJR. Odkazy sa nachádzajú na webovom sídle OCJR.

Notári

Organizácia

V súlade so zákonom, Ministerstvo spravodlivosti Rumunska delegovalo výkon notárskych služieb na Národnú úniu notárov (UNNP). Národná únia notárov je profesijný orgán, ktorý zastupuje notárov a ktorý je zodpovedný za organizáciu notárskej profesie, ochranu odborných záujmov svojich členov a postavenia tejto profesie. Všetci notári sú členmi tejto únie. Notári sú zoskupení do 15 notárskych komôr, z ktorých každá je súčasťou odvolacieho súdu.

Úlohy a povinnosti

V Rumunsku poskytujú notári tieto právne služby:

 • vypracovanie potrebných dokumentov pre právne nástupníctvo a dedenie zo závetu;
 • uzatváranie zmlúv (kúpne zmluvy, zmluvy o výmene, zmluvy o údržbe, darovacie zmluvy, zmluvy o hypotekárnych úveroch, záložné zmluvy, lízingové zmluvy, nájomné zmluvy) a ostatné akty (záruky, ktoré požadujú rozličné inštitúcie od svojich správcov);
 • vypracovanie stanov pre spoločnosti, združenia a nadácie;
 • overovanie dokumentov;
 • overovanie podpisov, podpisových vzorov a pečiatok;
 • všetky ostatné činnosti ustanovené zákonom.

Ostatné právnické profesie

Súdni vykonávatelia

Národná únia súdnych vykonávateľov Rumunska (UNEJ) je profesijným orgánom s právnou subjektivitou, ktorý zahŕňa všetkých súdnych vykonávateľov. Tento orgán je zodpovedný za ochranu postavenia a autority profesie súdnych vykonávateľov. Jeho hlavným poslaním je zastupovať a chrániť odborné záujmy svojich členov. Súdni vykonávatelia sú zoskupení do 15 komôr, z ktorých každá je súčasťou príslušného odvolacieho súdu.

Zoznam súdnych vykonávateľov je dostupný na webových stránkach Národnej únie súdnych vykonávateľov Rumunskaministerstva spravodlivosti. Tieto dve databázy však majú rozličné štruktúry.

Súdni úradníci

Ústredným orgánom zodpovedným v rámci súdneho systému za reguláciu profesie súdnych úradníkov je Vyššia sudcovská rada (CSM).

Národná akadémia súdnych úradníkov (SNG) je verejný orgán s právnou subjektivitou koordinovaný Vyššou sudcovskou radou, ktorý zodpovedá za poskytovanie počiatočného a ďalšieho odborného vzdelávania súdnych úradníkov.

Rumunský súdny systém má niekoľko kategórií súdnych úradníkov:

 • vyšetrovatelia;
 • štatistickí úradníci;
 • výskumní úradníci;
 • IT úradníci;
 • úradníci pracujúci v archívoch;
 • zapisovatelia.

Ďalšie informácie o tejto kategórii povolaní nájdete v tomto dokumente PDF (390 Kb) en.

Posledná aktualizácia: 09/09/2019

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.