Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku angličtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Swipe to change

Typy právnických profesií

Škótsko

Na tejto strane nájdete prehľad hlavných právnických profesií v rámci škótskej jurisdikcie v Spojenom kráľovstve. Obsahuje informácie o sudcoch, prokurátoroch a právnikoch.

Autor obsahu
Škótsko
Úradný preklad zobrazenej jazykovej verzie nie je k dispozícii.
Kliknutímsemsa zobrazí strojový preklad tohto obsahu. Upozorňujeme, že strojový preklad poskytujeme len na kontextuálne účely. Vlastník tejto webovej lokality nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za kvalitu strojového prekladu.

Sudcovia

V Škótsku neexistuje samostatné povolanie sudcov ako také. Sudcami sa môžu stať iba skúsení právni zástupcovia (experienced solicitors) a advokáti (advocates). Pozície sudcov v rámci škótskej jurisdikcie zahŕňajú:

  • lord predseda Najvyššieho civilného súdu (Lord President of the Court of Session),
  • lord tajomník (Lord Justice Clerk),
  • hlavní šerifovia (Sheriff Principals), ktorí predsedajú niektorému zo šiestich šerifstiev v Škótsku,
  • pri zasadaní Najvyššieho civilného súdu sú sudcovia známi ako senátori sudcovského kolégia (Senators of the College of Justice),
  • pri zasadaní Najvyššieho trestného súdu sú sudcovia známi ako lordi komisári súdnictva (Lords Commissioners of Justiciary),
  • šerifovia (Sheriffs),
  • šerifovia na čiastočný úväzok predstavujú náhradu za šerifov na plný úväzok,
  • zmierovací sudcovia (Justices of the Peace), ktorými sú laici a ktorí zasadajú samostatne alebo v trojici s úradníkom s právnickým vzdelaním alebo právnym poradcom na okresnom súde.

Prokurátori

Organizácia

Za všetky trestné stíhania v Škótsku je zodpovedná Kancelária koruny a Prokurátorská fiškálna služba (Crown Office and Procurator Fiscal Service). Na čele služby stojí lord advokát, ktorý je aj ministrom škótskej vlády a jeho zástupcom je štátny prokurátor (Solicitor General).

Kancelária koruny a Prokurátorská fiskálna služba (COPFS) je zodpovedná výlučne za stíhanie trestných činov, vyšetrovanie náhlych alebo podozrivých úmrtí a sťažností na políciu.

Zákon o Škótsku z roku 1998 (oddiel 48) stanovuje, že lord advokát (v rámci svojej právomoci ako hlava systému trestného stíhania a vyšetrovania úmrtí v Škótsku) prijíma akékoľvek rozhodnutie nezávisle od akejkoľvek inej osoby.

Prokurátormi sa môžu stať iba kvalifikovaní právnici alebo advokáti.

Úloha a právomoci

Prvé vyšetrovanie trestného činu vykonáva a správu miestnemu prokurátorovi podáva polícia (alebo iné odborné spravodajské orgány ako napríklad daňový a colný úrad). Prokurátor posúdi túto správu a rozhodne, či bude konať vo verejnom záujme. Pri rozhodovaní prokurátor zváži, či má dostatok dôkazov, a ak áno, aké opatrenie bude vhodné: to znamená stíhanie, využitie priameho opatrenia (akým je napríklad finančná pokuta) alebo neuplatnenie žiadneho opatrenia. V prípadoch, ktoré musí posúdiť porota, prokurátor pred prijatím rozhodnutia o súdnom stíhaní vypočuje svedkov a zhromaždí a preskúma forenzné a iné dôkazy. Následne podá správu právnemu poradcovi koruny (Crown Counsel), ktorý rozhodne o trestnom stíhaní.

Organizácia právnických profesií: Právnici

Advokáti (Barristers)

Advokáti sú členmi Škótskej advokátskej komory (Scottish Bar). Majú právo vystupovať na všetkých škótskych súdoch, aj keď väčšinu svojej práce vykonávajú na súdoch vyššej inštancie (Najvyšší civilný súd a Najvyšší trestný súd) a poskytovať odborné rady v právnych veciach. Skúsení advokáti sú známi ako poradcovia koruny (Queen's Counsel). Všetci advokáti sú členmi advokátskej komory (Faculty of Advocates).

Právni poradcovia (Solicitors)

Právni poradcovia tvoria najpočetnejšiu skupinu právnych odborníkov. Môžu poskytovať rady vo všetkých právnych veciach a zastupovať klientov na súde. Všetci právni poradcovia sú členmi Právnickej spoločnosti Škótska (Law Society of Scotland), ktorá podporuje záujmy tejto právnickej profesie a záujmy verejnosti vo vzťahu k tejto profesii.

Existujú aj právni poradcovia – advokáti (solicitor – advocates), ktorí sú tiež členmi Právnickej spoločnosti Škótska. Ako advokáti (pozri vyššie), aj právni poradcovia – advokáti môžu vystupovať na Najvyššom civilnom súde a Najvyššom trestnom súde.

Notári

Verejní notári sú právni poradcovia, ktorí zaznamenávajú určité právne úkony a podpisujú osobitné právne dokumenty. Nejde o samostatné právnické povolanie.

Patentoví zástupcovia, zástupcovia ochranných známok

Patentoví zástupcovia (pattent attorneys) a zástupcovia ochranných známok (trade mark attorney) sú odborní poradcovia v oblasti práv duševného vlastníctva. Klientom poskytujú právne poradenstvo v tejto oblasti, a to najmä čo sa týka registrácie patentov alebo s nimi spojenými žalobami, ochranných známok, vzorov a tiež ďalších aspektov práv duševného vlastníctva vrátane ochrany autorských práv. Na rozdiel od všeobecnejšieho občianskeho a trestného práva sa právo duševného vlastníctva uplatňuje v celom Spojenom kráľovstve. Pri súdnych sporoch v oblasti práv duševného vlastníctva v Škótsku sa zvyčajne vyžaduje, aby sa nimi zaoberal Najvyšší civilný súd, keďže má výlučnú týkajúcu sa patentov a väčšiny ďalších práv duševného vlastníctva (konkrétne ochranných známok a úžitkových vzorov Spoločenstva). Tento súd má takisto k dispozícii viacero sudcov zaoberajúcich sa právom duševného vlastníctva a špeciálne pravidlá na riešenie vecí v tejto oblasti.  Patentoví zástupcovia a zástupcovia ochranných známok môžu svojich klientov zastupovať priamo pred patentovým krajským súdom ( Patents County Court ) a pri odvolaní sa voči rozhodnutiu úradu duševného vlastníctva pred Patentovým súdom a Vyšším súdom v Anglicku a Walese.  Patentoví zástupcovia s právnickou kvalifikáciou môžu tiež zastupovať v súdnych sporoch pred Najvyšším súdom v Londýne (High Court in London), avšak patentoví zástupcovia a zástupcovia ochranných známok v súčasnosti ale nemajú právomoc zastupovať klientov v súdnych sporoch týkajúcich sa práv duševného vlastníctva na škótskych súdoch.  V Škótsku sa preto súdnym sporom týkajúcim sa práv duševného vlastníctva venujú právnici so špecializáciou na duševné vlastníctvo, ktorí často pracujú v súčinnosti s patentovými zástupcami a zástupcami ochranných známok.

Väčšina patentových zástupcov a zástupcov ochranných známok v Škótsku pracuje v špecializovaných firmách so súkromnou praxou, ale niektorí pracujú aj v priemysle.

Výsadný inštitút patentových zástupcov (Chartered Institute of Patent Attorneys – CIPA)  zastupuje patentových zástupcov v Spojenom kráľovstve. Náplňou jeho činnosti je spolupráca s vládou v oblasti legislatívy týkajúcej sa duševného vlastníctva, poskytovanie vzdelávania a odbornej prípravy patentovým zástupcom a účastníkom vzdelávania a spolupráca s regulačnými orgánmi tejto profesie.  Cieľom CIPA je podporovať právo a profesie v oblasti duševného vlastníctva.

Inštitút zástupcov ochranných známok (Institute of Trade Mark Attorneys – ITMA) reprezentuje zástupcov ochranných známok a túto profesiu v Spojenom kráľovstve. Medzi jeho úlohy patrí rokovanie s vládou, s jej nezávislým regulačným orgánom (IPReg) a s inými príslušnými organizáciami a lobovanie v ich radoch. Poskytuje príslušné vzdelávanie, odbornú prípravu a poradenstvo pre povolanie zástupcu ochrannej známky a má na starosti podporu tejto profesie a duševného vlastníctva.

Rada pre reguláciu v oblasti duševného vlastníctva (Intellectual Property Regulation Board – IPReg)  sa zaoberá všetkými regulačnými a disciplinárnymi záležitosťami a ustanovuje, monitoruje a uplatňuje štandardy pre patentových zástupcov a zástupcov ochranných známok v Spojenom kráľovstve.  Koná vo verejnom záujme a spravuje zákonný Register patentových zástupcov a zástupcov ochranných známok, tak jednotlivcov, ako aj subjektov.

Ďalšie právnické profesie

Šerifskí tajomníci (Scheriff officers) a kuriéri (Messengers-at-arms) sú úradníkmi súdu, ktorí sú zodpovední za doručovanie dokumentov a výkon súdnych príkazov v Škótsku. Šerifskí tajomníci a kuriéri sú zamestnaní v súkromných firmách a poplatky, ktoré účtujú, sú upravené sekundárnymi právnymi predpismi.

Oddiel 60 o konkurze a náležitej starostlivosti (Škótsko) z roku 2007 ruší úrady kuriéra a šerifského tajomníka a nahrádza ich novým úradom súdneho úradníka (Judicial officer). Súdnych úradníkov poveruje lord predseda Najvyššieho civilného súdu na základe odporúčania novej škótskej komisie pre občianskoprávne vymáhanie (Scottish Civil Enforcement Commission).

Súvisiace odkazy

Kancelária koruny a Prokurátorská fiškálna služba, Advokátska komora, Právnická spoločnosť Škótska, Škótske združenie právnických centier, Výsadný inštitút patentových zástupcov, Inštitút zástupcov ochranných známok, Rada pre reguláciu v oblasti duševného vlastníctva

Posledná aktualizácia: 10/11/2014

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.