Typy právnických profesií

Španielsko

V Španielsku sa hovorí o právnickej profesii vtedy, ak si jej výkon vyžaduje odborné právnické vzdelanie vzhľadom na to, že sa vykonáva v oblasti uplatňovania práva. Sudcovia a vyšší sudcovia Prokurátori Súdni úradníci Advokáti Právni poradcovia Notári Zapisovatelia registrov Právni zástupcovia Poradcovia pre pracovné a sociálne otázky

Autor obsahu
Španielsko

Právnické profesie - úvod

V Španielsku sa hovorí o právnickej profesii vtedy, ak si jej výkon vyžaduje odborné právnické vzdelanie vzhľadom na to, že sa vykonáva v oblasti uplatňovania práva.

Hlavným právnickými profesiami v Španielsku sú prokurátori, sudcovia a vyšší sudcovia, advokáti, notári, súdni tajomníci, zapisovatelia katastrov nehnuteľností a zapisovatelia obchodných registrov, ako aj právni zástupcovia pri súdoch.

Sudcovia a vyšší sudcovia

Organizácia

Spravodlivosť, ktorá vychádza z ľudu, je riadená v mene kráľa sudcami a vyššími sudcami, ktorí predstavujú súdnu moc. Ako jediní môžu riadiť spravodlivosť rozhodovaním o veciach a zabezpečovaním vykonávania rozsudkov.

Sudcovia a vyšší sudcovia sú nezávislí od ostatných zložiek štátnej moci a sú viazaní výlučne ústavou a zákonmi.

Prístup k súdnym povolaniam sa zakladá na princípe zásluhovosti a schopnosti vykonávať funkciu v súdnictve. Proces výberu zaručuje objektívnym a transparentným spôsobom rovnosť prístupu pre všetkých občanov, ktorí spĺňajú potrebné podmienky a spôsobilosti a tiež majú odbornú kvalifikáciu a schopnosti na výkon funkcie v súdnictve.

Organický zákon o súdnej moci stanovuje, že povolania v súdnictve zahŕňajú tri kategórie:

 • vyšší sudcovia najvyššieho súdu,
 • vyšší sudcovia,
 • sudcovia.

Z hľadiska vstupu do profesie je najpočetnejšia kategória sudcov, pre ktorú organický zákon o súdnej moci ustanovuje systém verejného výberového konania spomedzi držiteľov právnického diplomu magistra, ktoré dopĺňa absolvovanie vzdelávania na justičnej škole.

Takisto je možné, aj keď menej časté, začať profesionálnu dráhu v súdnictve v rámci kategórie vyšších sudcov alebo vyšších sudcov najvyššieho súdu.

V poslednom prípade platí, že vyšších sudcov najvyššieho súdu menuje generálna rada súdnej moci spomedzi vyšších sudcov, ktorí majú viac ako 15-ročnú prax, z toho 10 rokov ako vyšší sudcovia, a 1/5 sudcov spomedzi uznávaných právnikov s 15-ročnou praxou.

Funkcie a povinnosti

Zákony a právne predpisy vymedzujú výlučnú právomoc súdov pre každú vec.

S jednotlivými druhmi súdov sa možno oboznámiť v časti „Súdy v Španielsku“.

Pri výkone súdnej právomoci sú sudcovia a vyšší sudcovia nezávislí od všetkých súdnych a vládnych orgánov súdnej moci.

Sudcovia a vyšší sudcovia majú trestnoprávnu a občianskoprávnu zodpovednosť v prípadoch a spôsobom, ako stanovuje zákon, a disciplinárnu zodpovednosť podľa ogranického zákona o súdnej moci.

Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovej stránke Generálnej rady súdnej moci.

Prokurátori

Organizácia

Štátne zastupiteľstvo je ústavným orgánom s vlastnou právnou subjektivitou. V rámci súdnej moci je funkčne nezávislé a vykonáva svoju úlohu prostredníctvom svojich vlastných orgánov v súlade s princípmi jednoty konania, hierarchickej závislosti a v každom prípade zákonnosti a nestrannosti.

Štátny generálny prokurátor riadi štátne zastupiteľstvo a jeho zástupcov na celom území Španielska. Jeho úlohou je vydávať príkazy a pokyny potrebné na fungovanie a vnútorný poriadok inštitúcie. Okrem toho spravidla zabezpečuje riadenie a inšpekciu štátneho zastupiteľstva.

Prokurátori sú štátni zamestnanci vybraní vo výberovom konaní spomedzi držiteľov právnického diplomu magistra alebo titulu doktora práv. Inštitucionálne patria pod Generálnu prokuratúru štátu a pod príslušné prokuratúry v autonómnych spoločenstvách.

Funkcie a povinnosti

V článku 124 španielskej ústavy z roku 1978 sa stanovuje, že „bez toho, aby boli dotknuté funkcie zverené iným orgánom, má štátne zastupiteľstvo za úlohu podporovať činnosť súdnictva na ochranu zákonnosti práv občanov a verejného záujmu chráneného zákonom, z úradnej moci alebo na žiadosť zainteresovaných osôb, dohliadať na nezávislosť súdov a usilovať sa o presadenie spoločenského záujmu na týchto súdoch“.

Jeho funkcie sú okrem iného tieto:

 • kontrolovať, aby sa funkcie súdov vykonávali účinne v súlade so zákonmi, stanovenými lehotami a podmienkami, a pritom prípadne podávať relevantné žaloby, odvolania a podnety,
 • zasahovať do trestnoprávneho konania vyzvaním súdneho orgánu, aby prijal potrebné predbežné opatrenia a vykonal úkony s cieľom objasniť dané skutočnosti,
 • zasahovať do občianskoprávnych konaní stanovených zákonom, ak je ohrozený spoločenský záujem alebo ak sa tieto konania môžu týkať maloletých, nespôsobilých či bezvládnych osôb, keď treba prijať opatrenia na zabezpečenie mechanizmu náležitého zastupovania,
 • vykonávať v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti maloletých funkcie, ktoré mu vyplývajú zo špecifických právnych predpisov, pričom má sledovať vyššie záujmy maloletých.

Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovej stránke štátneho zastupiteľstva.

Súdni úradníci

Organizácia

Súdni úradníci tvoria najvyšší súdny zbor (Cuerpo Superior Jurídico) v rámci súdnej správy a sú štátnymi zamestnancami, ktorí podliehajú ministerstvu spravodlivosti a konajú sami v rámci svojich kompetencií a právomoci.

Súdni úradníci musia mať právnický diplom magistra, zložiť skúšky, na základe ktorých sa robí výber, a následne absolvovať kurz v Centre justičných štúdií (Centro de Estudios Jurídicos), na začiatku ktorého je tiež potrebné zložiť výberové skúšky.

Tvoria hierarchicky usporiadaný zbor, ktorý podlieha ministerstvu spravodlivosti a štátnym tajomníkom každého vrchného súdu v autonómnych spoločenstvách, a podliehajú prakticky rovnakému režimu nezlučiteľnosti a zákazov ako sudcovia.

Funkcie a povinnosti

Súdny úradník pri výkone svojich funkcií musí zabezpečiť dodržiavanie všetkých rozhodnutí sudcov alebo súdov patriacich do jeho pôsobnosti. Vždy musí zachovávať zásady zákonnosti a nestrannosti, autonómie a nezávislosti pri poskytovaní služieb súdnej certifikácie, ako aj zásady jednotnosti konania a hierarchického poradia pri vykonávaní všetkých ostatných funkcií, ktoré mu predpisuje zákon.

Súdni úradníci zodpovedajú za vedenie záznamov a tvorbu dokumentácie. Vedú záznamy o všetkých rozhodnutiach súdu a zodpovedajú takisto za začatie a zabezpečenie správneho priebehu súdnych konaní a za technicko-procesné riadenie pracovníkov súdu. Okrem toho majú na starosti spoluprácu s ostatnými orgánmi a verejnou správou a zostavovanie súdnych štatistík.

Bližšie informácie o pracovníkoch súdov v Španielsku nájdete tu:

Organizácia právnických profesií

Advokáti

Advokátska profesia je slobodná a nezávislá profesia, ktorá je službou pre spoločnosť. Nezávisí od nijakej verejnej správy a vykonáva sa na základe voľnej a čestnej hospodárskej súťaže (článok 1 všeobecného štatútu profesie advokáta v Španielsku).

Funkcia advokátov spočíva hlavne v usmerňovaní a obhajobe strán vo všetkých druhoch súdnych konaní, v poskytovaní právneho poradenstva a pomoci, ako aj v zastupovaní ich klienta, pokiaľ táto úloha nie je zo zákona vyhradená iným profesiám.

Podmienky oprávňujúce stať sa advokátom sú takéto:

 • byť španielsky štátny príslušník alebo štátny príslušník iného členského štátu Európskej únie alebo krajiny, ktorá je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore z 2. mája 1992,
 • byť plnoletý a výkonu jeho profesie nesmú brániť žiadne dôvody,
 • byť profesijne uznaným advokátom alebo mať magisterské právnické vzdelanie (v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje zákon 30/2006 z 30. októbra o prístupe k výkonu advokátskej profesie a profesie právnych zástupcov pri súde a jeho vykonávacie predpisy) alebo príslušný homologizovaný zahraničný titul v súlade s platnými predpismi,
 • stať sa členom advokátskej komory príslušnej v mieste jediného alebo hlavného sídla advokáta, aby mohol vykonávať svoju profesiu na celom území krajiny.

Odmeny advokátov sa vyplácajú v závislosti od poskytnutých služieb podľa pevne stanovenej, pravidelnej alebo hodinovej odmeny. Ich výška môže byť stanovená voľne medzi klientom a advokátom, ale vždy je potrebné dodržiavať etický kódex a pravidlá čestnej hospodárskej súťaže.

Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovej stránke Generálnej rady advokátov Španielska.

Právne databázy

Je prístup do právnych databáz bezplatný?

Áno, prístup je bezplatný.

Právni poradcovia

Pozri časť „Advokáti“.

Notári

Organizácia, funkcie a povinnosti

Notár má zdvojené nedeliteľné úlohy úradníka a odborníka v oblasti práva, ktorého hlavnou funkciou je predovšetkým vykonávať verejnú službu v oblasti overovania právnych listín a iných mimosúdnych aktov. Dokumenty spisuje podľa vôle splnomocňujúceho, ktorú musí zistiť, interpretovať a prispôsobiť právnemu poriadku, a zároveň informuje o ich význame a účinkoch.

Činnosť notára ako osoby poverenej štátnou verejnou funkciou znamená, že dokumenty, ktoré schváli alebo na ktorých sa podieľa (úradne osvedčené listiny, obchodné zmluvy alebo vyhlásenia) majú príslušné špecifické procesné a mimoprocesné účinky, a to v závislosti od povahy každej verejnej listiny.

Notári v Španielsku podliehajú prísnej správnej organizácii počas celého priebehu tejto činnosti (vymenovanie ministrom spravodlivosti, prístup k profesii výberovým konaním, stanovenie počtu miest, odmeny formou poplatkov stanovených vládou, dôchodky, disciplinárny režim). Kariérny postup notára môže byť založený na služobnom veku alebo na výberových konaniach spomedzi notárov, ktoré vypisuje ministerstvo spravodlivosti.

Aby sa kandidáti mohli zúčastniť na výberových konaniach na vstup do notárskej komory, musia mať magisterský titul v oblasti práva alebo absolvované vysokoškolské štúdium práva.

Notári sa združujú v regionálnych komorách, ktoré zodpovedajú autonómnym spoločenstvám a na ktorých čele stojí Generálna rada notárov, ktorej štát zveril niektoré funkcie kontroly nad výkonom tejto profesie.

V každom prípade priamo podliehajú ministerstvu spravodlivosti prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre registre a notárske služby, ktoré je zodpovedné za vykonávanie inšpekcie a kontroly notárskych úradov.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke Generálnej rady notárov Španielska: www.notariado.org

Ostatné právnické profesie

Zapisovatelia registrov

Katastre nehnuteľností, obchodné registre a registre hnuteľného majetku sú právne registre, ktorých funkciou je verejné zaznamenávanie určitých práv, aktov a skutočností so zásadným právnym účinkom voči všetkým (erga omnes), pre ktoré platí predpoklad legitímnosti, presnosti, dôveryhodnosti a integrity. Vďaka tomu nie je potrebné žiadne ďalšie zabezpečenie (poistenie vlastníckeho práva, zábezpeka atď.) na potvrdenie uznaných práv, čo vedie k omnoho bezpečnejšiemu a menej nákladnému systému, keďže poplatok za zápis sa uhradí iba raz a jeho účinok je okamžitý a trvalý.

Zapisovatelia katastrov nehnuteľností, obchodných registrov a registrov hnuteľného majetku sú štátni zamestnanci, ktorých úlohou je vedenie katastrov nehnuteľností, obchodných registrov a registrov hnuteľného majetku v Španielsku. Majú zdvojené úlohy úradníka a odborníka v oblasti práva: vykonávajú odborne a na vlastnú zodpovednosť verejné funkcie, ktoré im ukladajú zákony vo všeobecnosti a konkrétne zákon o hypotékach a obchodné a správne právne predpisy, a z titulu funkcie štátnych úradníkov majú na základe zákona o hypotékach právomoci stanovené v správnom práve.

Režim týkajúci sa prístupu k výkonu profesie, stanovenia počtu miest, ich prerozdelenia, disciplinárnych mechanizmov a dôchodkov upravuje štát. Na obsadenie tejto funkcie sa vyžaduje magisterský titul alebo vysokoškolský diplom v oblasti práva a úspešné zloženie výberovej skúšky, ktorú vypisuje vláda.

Ich odmeny sa riadia poplatkami schvaľovanými vládou.

Zapisovatelia registrov nehnuteľností, obchodných registrov a registrov hnuteľného majetku sú členmi Národnej komory zapisovateľov registrov Španielska, ktorej štát zveril niektoré funkcie kontroly výkonu profesie.

Okrem toho podliehajú ministerstvu spravodlivosti prostredníctvom Generálneho riaditeľstva pre registre a notárske služby, ktoré je zodpovedné za vykonávanie inšpekcie a kontroly registrov.

Zapisovatelia registrov vykonávajú funkcie posúdenia správnosti dokumentov navrhnutých na zápis do registrov, za ktoré zodpovedajú, poskytovania rád verejnosti, pokiaľ ide o otázky súvisiace s registrami a sprístupnením zapísaných údajov, pričom podľa potreby overujú oprávnený záujem osôb, ktoré požadujú sprístupnenie, a riadne chránia citlivé údaje.

Viac informácií možno získať na webovej stránke Komory zapisovateľov katastrov nehnuteľností a registrov hnuteľného majetku Španielska.

Právni zástupcovia

Právni zástupcovia zastupujú práva a záujmy strán na súdoch na základe splnomocnenia udeleného na tento účel a zabezpečujú, aby komunikácia medzi súdmi a splnomocňujúcimi stranami bola hodnoverná. V rámci súdneho systému slúžia ako spolupracovníci.

Na výkon tejto funkcie je potrebné byť držiteľom titulu právneho zástupcu alebo profesijného titulu právneho zástupcu pri súde (v tomto druhom prípade v zmysle zákona 34/2006 z 30. októbra o prístupe k profesiám advokáta a súdneho právneho zástupcu), zapísať sa do komory právnych zástupcov, vložiť vklad a zložiť prísahu alebo sľub.

Právni zástupcovia podliehajú komore právnych zástupcov a ministerská rada dohliada na to, aby si riadne a účinne plnili svoje povinnosti.

Ich služby sa odmeňujú prostredníctvom poplatkov, ktoré sú vopred schválené ministerstvom spravodlivosti.

Podrobnejšie informácie možno nájsť na webovej stránke Generálnej rady právnych zástupcov Španielska.

Poradcovia pre pracovné a sociálne otázky

Poradcovia pre pracovné a sociálne otázky (Graduado Social) poskytujú špecializované poradenstvo vo všetkých oblastiach súvisiacich s pracovným právom a so sociálnym zabezpečením. Môžu zakročiť v rámci pracovnoprávnych konaní a konaní v oblasti sociálneho zabezpečenia, ktorými sa zaoberajú súdy.

Poradcovia pre pracovné a sociálne otázky sa môžu zúčastňovať konaní všetkých súdov až po najvyšší súd a môžu takisto podávať odvolania. Pri kasačných konaniach však musí byť prítomný advokát.

V Španielsku existuje viac ako 25 000 poradcov pre pracovné a sociálne otázky, ktorí poskytujú služby tak podnikom, ako aj zamestnancom.

Súvisiace odkazy

MINISTERSTVO SPRAVODLIVOSTI ŠPANIELSKA

GENERÁLNA RADA SÚDNEJ MOCI ŠPANIELSKA

ŠTÁTNE ZASTUPITEĽSTVO ŠPANIELSKA

NÁRODNÁ KOMORA SÚDNYCH TAJOMNÍKOV ŠPANIELSKA

GENERÁLNA RADA ADVOKÁTOV ŠPANIELSKA

GENERÁLNA RADA PRÁVNYCH ZÁSTUPCOV ŠPANIELSKA

NOTÁRSKA GENERÁLNA RADA ŠPANIELSKA

KOMORA ZAPISOVATEĽOV KATASTROV NEHNUTEĽNOSTÍ A OBCHODNÝCH REGISTROV ŠPANIELSKA

GENERÁLNA RADA PROFESIJNÝCH ZDRUŽENÍ PORADCOV PRE PRACOVNÉ A SOCIÁLNE OTÁZKY ŠPANIELSKA

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.