Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Vrste pravniških poklicev

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper
Za izbrano jezikovno različico ni uradnega prevoda.
Tukaj je na voljo strojni prevod vsebine. Opozarjamo, da je prevod samo okviren. Lastnik te strani ne prevzema nikakršne odgovornosti glede kakovosti tega strojno prevedenega besedila.

Pravniški poklici – uvod

Poklic odvetnika – uvod

Poklic odvetnika v Republiki Ciper (Κυπριακή Δημοκρατία) urejajo različne določbe poglavja 2 zakona o odvetništvu (Ο περί Δικηγόρων Νόμος), kakor so občasno spremenjene.

V skladu z določbami zakona o odvetništvu mora vsaka oseba, ki želi opravljati delo odvetnika:

  • imeti pravno izobrazbo ali diplomo, ki jo je priznal Pravni svet (Νομικό Συμβούλιο);
  • končati enoletno usposabljanje v odvetniški pisarni, v kateri vsaj en odvetnik v danem trenutku odvetniški poklic opravlja vsaj pet let;
  • opraviti izpite, ki jih organizira oziroma nadzira Pravni svet.

Drugi sorodni poklici

Na Cipru ni drugih sorodnih poklicev, kot je na primer poklic notarja. Vse, kar ima opraviti s pravnimi akti, je pravno gradivo, s tem povezane storitve pa lahko v skladu z veljavnimi zakoni opravljajo le člani ciprske odvetniške zbornice (Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος). Upokojeni odvetniki lahko še naprej delajo kot notranji pravni svetovalci v odvetniških pisarnah in drugih organizacijah.

Poklic, za katerega bi lahko rekli, da je soroden, je poklic odvetniških pomočnikov (δικηγορικοί υπάλληλοι), ki ga ureja ločena zakonodaja. Osebe, ki želijo postati odvetniški pomočniki, morajo imeti končano srednješolsko izobrazbo in vsaj šest mesecev neprekinjenih delovnih izkušenj v odvetniški pisarni, imeti neoporečen značaj ter predložiti prošnjo sodnemu tajniku okrožnega sodišča, v okrožju katerega je odvetniška pisarna, v kateri kandidat dela.

Tožilci (Δημόσιοι Κατήγοροι)

Organizacija

Splošno

Generalni republiški tožilec (Γενικός Εισαγγελέας) je pravni svetovalec države, poleg tega pa tudi vodi Pravni urad (Νομική Υπηρεσία) in je direktor javnega tožilstva (Υπευθύνου της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ποινικών Υποθέσεων).

V Pravnem uradu, ki ga vodi generalni tožilec, delujejo odvetniki, od katerih so nekateri specializirani za kazensko pravo in obravnavajo primere, o katerih se odloča pred porotnimi sodišči. Generalni tožilec je obveščen o vseh primerih in izdaja ustrezne smernice.

Poleg članov Pravnega urada lahko kot javni tožilci delujejo tudi pripadniki ciprske policije (Αστυνομική Δύναμη Κύπρου), ki imajo pravno diplomo in so usposobljeni za opravljanje odvetniškega poklica. Čeprav so policijski uradniki, med opravljanjem dela državnih tožilcev poročajo in odgovarjajo generalnemu tožilcu. Generalni tožilec ima glede dela, ki ga opravljajo te osebe, enaka pooblastila kot glede dela, ki ga opravljajo uradniki Pravnega urada.

V izjemnih primerih lahko generalni tožilec pooblasti ugledne aktivne odvetnike za prevzem posebnih primerov.

Vloga in pristojnosti javnih tožilcev

Tožilsko službo (Κατηγορούσα Αρχή) na okrožnih kazenskih sodiščih vodijo odvetniki (pravniki), ki delajo v policijskih oddelkih kazenskega pregona, čeprav to ne izključuje možnosti, da je v posebnih primerih za opravljanje tega dela pooblaščen član Pravnega urada. Tožilsko službo pred porotnimi sodišči vodijo odvetniki iz Pravnega urada. Ne glede na to, kdo vodi organ kazenskega pregona, vsi spadajo pod pristojnost generalnega tožilca, ki lahko vsak trenutek poseže v kazenski postopek in ga občasno prekine.

Generalni tožilec vodi Pravni urad, pri čemer mu pomaga namestnik generalnega tožilca (Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας), temu pa sledijo republiški tožilci (Εισαγγελείς της Δημοκρατίας), višji republiški pravni svetovalci (Ανώτεροι Δικηγόροι της Δημοκρατίας) in republiški pravni svetovalci (Δικηγόροι της Δημοκρατίας). Eden od republiških tožilcev vodi sektor kazenskega prava (Τμήμα Ποινικού Δικαίου) in prav tako poroča generalnemu tožilcu.

Obravnave potekajo ustno. Tožilska služba predloži dokaze, s pričami, ki jih pokliče tožilska služba, pa se opravijo zaslišanje, navzkrižno zaslišanje in ponovno zaslišanje. Potem ko so zaslišane vse priče, ki jih je poklicala tožilska služba, mora sodišče odločiti, ali gre za primer, v katerem ima tožilska služba zadostne dokaze na prvi pogled. Če je tako, se obtoženi pozove k vložitvi ugovora, sodišče pa ga pouči, da lahko pokliče svoje priče in priča pod prisego; v tem primeru tožilska služba navzkrižno zasliši obtoženčeve priče in obtoženca. Sicer lahko da nezapriseženo izjavo z zatožne klopi; v tem primeru navzkrižnega zaslišanja ni.

Sodišče razsodi na koncu obravnave. V primeru oprostitve se obtoženec oprosti in izpusti. V primeru obsodbe lahko obramba zaprosi za znižanje kazni, in ko je postopek končan, sodišče izreče ustrezno kazen.

Sodniki

Organizacija

Struktura sodišč na Cipru je zelo enostavna.

Vrhovno sodišče (Ανώτατο Δικαστήριο)

Vrhovno sodišče je bilo ustanovljeno na podlagi določb zakona o delovanju pravosodnega sistema (druge določbe) iz leta 1964 (O περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλαι Διατάξεις) Νόμος του 1964) [zakon št. 33/1964], potem ko sta odstopila predsednika vrhovnega sodišča in vrhovnega ustavnega sodišča (Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο) in s tem dejansko razpustila zadevni sodišči, ker predstavniki turške skupnosti v različnih državnih organih niso sodelovali in niso podprli potrebnih odločitev.

Člane vrhovnega sodišča imenuje predsednik Republike Ciper. Trenutno jih je 13, eden od njih pa je imenovan za predsednika. Za člane vrhovnega sodišča so lahko imenovane osebe neoporečnega značaja z vsaj 12 leti vzornega opravljanja pravniškega poklica.

Porotna sodišča (Κακουργιοδικεία)

Porotno sodišče je glavno kazensko sodišče prve stopnje v republiki, sestavljajo pa ga trije sodniki (predsednik, višji sodnik okrožnega sodišča in sodnik okrožnega sodišča). Vrhovno sodišče imenuje člane porotnega sodišča za dveletni mandat, izbere pa jih med predsedniki okrožnega sodišča, višjimi sodniki okrožnega sodišča oziroma sodniki okrožnega sodišča.

Okrožna sodišča (Επαρχιακά Δικαστήρια)

Vsaka provinca Republike Ciper ima okrožno sodišče z neomejeno sodno pristojnostjo, kar pa seveda ne vključuje zadev, ki spadajo pod pristojnost vrhovnega sodišča in spodaj navedenih specializiranih sodišč. Sodniki okrožnih sodišč so razdeljeni na predsednike okrožnih sodišč, višje sodnike okrožnih sodišč in sodnike okrožnih sodišč. Sodnike okrožnih sodišč imenuje in premešča vrhovno sodišče, ki je odgovorno tudi za njihovo napredovanje.

Družinska sodišča (Οικογενειακά Δικαστήρια)

Družinska sodišča, ki so bila ustanovljena na podlagi zakona o družinskih sodiščih (Ο περί Οικογενειακών Δικαστηρίων Νόμος) (zakon št. 23/90), imajo tri člane (predsednika in dva prisednika), ki imajo vsi pravno izobrazbo in so pred imenovanjem uspešno opravljali pravniški poklic.

Sodišče za nadzor nad najemninami (Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων)

To specializirano sodišče sestavljajo trije člani – predsednik in dva prisednika. Predsednik sodišča mora biti odvetnik, ki je uspešno opravljal pravniški poklic vsaj toliko let, kolikor se jih zahteva za imenovanje za sodnika okrožnega sodišča.

Delovno sodišče (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών)

Tako kot sodišče za nadzor nad najemninami tudi delovno sodišče sestavljajo trije člani – predsednik in dva prisednika. Predsednik mora biti odvetnik, ki je pred imenovanjem za sodnika sodišča pet let opravljal odvetniški poklic.

Vojaško sodišče (Στρατιωτικό Ποινικό Δικαστήριο)

Zadnje specializirano sodišče je vojaško sodišče, ki mu predseduje ugleden pravnik, ki je ob imenovanju ustrezal zahtevam za imenovanje za sodnika okrožnega sodišča. Predsednik vojaškega sodišča mora biti vojaški častnik, ki ima najmanj čin polkovnika. Prisedniki vojaškega sodišča morajo biti profesionalni pripadniki vojske.

Seznam (Ευρετήριο)

Na spletni strani vrhovnega sodišča je na voljo seznam, ki vsebuje nekaj splošnih informacij o sodiščih na Cipru.

Vloge in pristojnosti

Vrhovno sodišče

Vrhovno sodišče deluje kot pritožbeno sodišče zoper sodbe vseh nižjih sodišč v Republiki Ciper in kot sodišče prve stopnje za različne zadeve, kot so vprašanja v zvezi z upravnim in pomorskim pravom. Izdaja tudi odredbe certiorari in mandamus ter druge odredbe, nadzira vsa nižja sodišča v Republiki Ciper, da bi zagotovilo njihovo nemoteno delovanje, in izvaja disciplinski nadzor nad člani sodne oblasti.

Porotna sodišča

Vsako porotno sodišče je pristojno, da na prvi stopnji razen o nekaterih zelo resnih kaznivih dejanjih odloča o vseh kaznivih dejanjih, kaznivih po kazenskem zakoniku (Ποινικός Κώδικας) ali katerem koli drugem zakonu, ki so bila storjena na ozemlju Republike Ciper ali na ciprskih delih suverenih con in vključujejo Ciprčane kot storilce ali žrtve, oziroma v kateri koli drugi državi, medtem ko je bil obtoženi v službi republike, oziroma na ladji ali letalu v republiki, oziroma na takih drugih krajih in v takih okoliščinah, kot jih določa zakon.

Okrožna sodišča

Okrožna sodišča, ki imajo predsednika, so pristojna za zaslišanje in odločanje na prvi stopnji o vseh tožbah, ki spadajo v njihovo lokalno pristojnost.

Vsak višji sodnik okrožnega sodišča ali sodnik okrožnega sodišča je pristojen (razen ob nekaterih izjemah) za odločanje o vseh tožbah, v katerih izpodbijana vsota ali vrednost obravnavane razlike ne presega 500 000,00 EUR za višjega sodnika okrožnega sodišča in 100 000,00 EUR za sodnika okrožnega sodišča.

Kazenskopravna pristojnost okrožnih sodišč zajema vsa kazniva dejanja, ki so bila storjena v mejah okrožja sodišča in za katera zakonsko predvidena kazen ne presega petletne zaporne kazni ali globe 50 000,00 EUR in/ali obojega ter za katera lahko sodišče odredi plačilo odškodnine žrtvi v znesku do 6 000,00 EUR.

Zoper vse sodbe, ki jih izrečejo okrožna sodišča v kazenskih in civilnih zadevah, je brez omejitev mogoča pritožba na vrhovno sodišče.

Specializirana sodišča

Družinska sodišča so pristojna za skoraj vse spore med zakoncema. Pristojnost sodišča za nadzor nad najemninami je omejena na spore glede stavb, v katerih se izvaja nadzor nad najemninami. Pristojnost delovnih sodišč zajema le odnose med delodajalci in delojemalci, predvsem v primerih domnevno nepoštenega odpuščanja. Vojaško sodišče je pristojno za razsojanje o primerih kaznivih dejanj, v katere so vključeni člani nacionalne garde (Εθνική Φρουρά), ali kadar so bili kršeni predpisi nacionalne garde.

Zoper vse sodbe, ki jih izrečejo zgoraj navedena sodišča, je mogoča pritožba na vrhovno sodišče.

Organizacija pravniških poklicev: odvetniki (Δικηγόροι)

V Republiki Ciper obstaja standardni sistem zagotavljanja pravnih storitev, in vsi, ki ponujajo take storitve, se imenujejo odvetniki, ne glede na državo, v kateri so študirali, in stopnjo univerzitetne izobrazbe, ki so jo pridobili med študijem prava.

Vsekakor je na spletu na voljo seznam pravnikov, do katerega imajo odvetniki in sodniki brezplačen dostop, javnost pa ob plačilu naročnine.

Pravne zbirke podatkov

Spletna stran leginetcy vsebuje zakonodajo, sodno prakso in predpise ter je za odvetnike, sodnike in vladne oddelke brezplačna. Vsi drugi, ki želijo dostop do te strani, morajo plačati naročnino. Spletna stran cylaw vsebuje sodne odločbe in je za vse brezplačna.

Odvetniki/pravni svetovalci (Νομικοί Σύμβουλοι)

Odvetniki/pravni svetovalci opravljajo svoj poklic na podlagi standardnega sistema.

Notarji (Συμβολαιογράφοι)

Poklic notarja na Cipru ne obstaja. Delo, ki ga običajno opravljajo notarji, na Cipru opravljajo odvetniki.

Drugi pravniški poklici

V Republiki Ciper so pravniškemu poklicu sorodni naslednji poklici.

Sodni tajniki (Πρωτοκολλητές)

Sodne tajnike imenuje vrhovno sodišče; ti sodni uradniki so običajno odvetniki in imajo pravno podlago. Sodni tajniki imajo posebne pristojnosti, kakor jih določa zadevna zakonodaja. Glavnega sodnega tajnika med osebjem sodišča imenuje vrhovno sodišče, odgovoren pa je za splošni nadzor nad tem osebjem.

Sodni izvršitelji

Obstajata dve vrsti sodnih izvršiteljev: sodni izvršitelji v zasebnem sektorju, katerih pristojnost je omejena na vročanje različnih sodnih listin, in sodni izvršitelji, ki so na plačilni listi sodišč in se ukvarjajo predvsem z izvrševanjem sodnih odločb.

Odvetniški pomočniki (Δικηγορικοί Υπάλληλοι)

Naziv odvetniškega pomočnika je mogoče pridobiti po šestih mesecih dela v odvetniški pisarni, zanj pa je treba vložiti prošnjo pri sodnem tajniku okrožnega sodišča, v okrožju katerega je odvetniška pisarna, v kateri dela kandidat.

Sorodne povezave

Urad generalnega tožilca

Vrhovno sodišče

Zadnja posodobitev: 11/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.