Vrste pravniških poklicev

Ciper

Vsebino zagotavlja
Ciper

Pravniški poklici – uvod

Drugi sorodni poklici

Na Cipru ni drugih sorodnih poklicev, kot je poklic notarja. Vse, kar ima opraviti s pravnimi zadevami, je pravno gradivo, s tem povezane storitve pa lahko v skladu z veljavnimi zakoni opravljajo le člani ciprske odvetniške zbornice (Pankýprios Dikigorikós Sýllogos). Upokojeni odvetniki seveda lahko še naprej opravljajo svoje delo kot interni pravni svetovalci, tako v obstoječih odvetniških družbah kot tudi drugih organizacijah.

Eden od poklicev, za katerega bi lahko rekli, da je soroden poklic, je poklic pravnih pomočnikov (dikigorikoí ypálliloi), ki ga ureja ločena zakonodaja. Osebe, ki želijo postati pravni pomočniki, morajo zaključiti sekundarno izobraževanje, imeti vsaj šest mesecev neprekinjenih delovnih izkušenj v odvetniški pisarni, neoporečen značaj ter predložiti prošnjo pri sodnem tajniku (Protokollitís) okrožnega sodišča (Eparchiakó Dikastírio), na območju katerega je odvetniška pisarna, v kateri kandidat dela.

Tožilci (Dimósioi Katígoroi)

Organizacija

Splošno

Generalni tožilec (Genikós Eisangeléas) je pravni svetovalec države, poleg tega pa tudi vodi Pravni urad (Nomikí Ypiresía) in je direktor javnega tožilstva (Ypéfthynos tis Ypiresías Diacheírisis Poinikón Ypothéseon).

V Pravnem uradu, ki ga vodi generalni tožilec, delujejo odvetniki, od katerih so nekateri specializirani za kazensko pravo in obravnavajo primere, o katerih se odloča pred kazenskimi porotnimi sodišči (Kakourgiodikeía). Generalni tožilec je obveščen o vseh primerih in izdaja ustrezne smernice.

Poleg članov Pravnega urada lahko kot javni tožilci delujejo tudi pripadniki ciprske policije (Astynomikí Dýnami Kýprou), ki imajo pravno diplomo in so usposobljeni za opravljanje pravniškega poklica. Čeprav so policijski uradniki, med opravljanjem dela javnih tožilcev poročajo in odgovarjajo generalnemu tožilcu. Generalni tožilec ima glede dela, ki ga opravljajo te osebe, enaka pooblastila kot glede dela, ki ga opravljajo odvetniki Pravnega urada.

V izjemnih primerih lahko generalni tožilec pooblasti ugledne aktivne odvetnike za prevzem posebnih primerov.

Vloga in pristojnosti javnih tožilcev

Funkcijo tožilca (Katigoroúsa Archí) pred okrožnimi kazenskimi sodišči opravljajo odvetniki, ki delajo v tožilskih oddelkih policije, kar pa seveda ne pomeni, da tega dela ne more v posebnih zadevah po naročilu prevzeti član Pravnega urada. Funkcijo tožilca pred kazenskimi porotnimi sodišči pa opravljajo odvetniki, ki delajo v Pravnem uradu. Ne glede na to, kdo opravlja funkcijo tožilca, pa vsi spadajo pod pristojnost generalnega tožilca, ki lahko vsak trenutek poseže v kazenski postopek in ga občasno prekine.

Pravni urad vodi generalni tožilec, ki mu pomaga namestnik generalnega tožilca (Voithós Genikós Eisangeléas), sledijo pa republiški tožilci (Eisangeleís tis Dimokratías), višji republiški pravni svetovalci (Anóteroi Dikigóroi tis Dimokratías) in republiški pravni svetovalci (Dikigóroi tis Dimokratías). Eden od republiških tožilcev vodi oddelek kazenskega prava (Poinikó Tmíma) in prav tako poroča generalnemu tožilcu.

Sistem obravnav je po naravi kontradiktoren. Tožilstvo predstavi svoje dokaze, priče, ki jih pozove, pa morajo opraviti zaslišanje, navzkrižno zaslišanje in ponovno zaslišanje. Ko tožilstvo pozove vse priče, mora sodišče odločiti, ali ima tožilstvo zadostne dokaze na prvi pogled. Če je tako, je obtoženec pozvan, naj se izjavi o krivdi, sodišče pa ga pouči, da lahko pozove svoje priče in priča pod prisego. V tem primeru tožilstvo navzkrižno zasliši priče obtoženca in njega samega. V nasprotnem primeru lahko obtoženec poda nezapriseženo izjavo z zatožne klopi, pri čemer se navzkrižno zaslišanje ne izvede.

Sodišče izreče sodbo ob koncu obravnave. V primeru oprostilne sodbe je obtoženec oproščen in izpuščen. V primeru obsodbe dobi obramba priložnost, da zaprosi za znižanje kazni, in ko je postopek zaključen, sodišče izreče ustrezno kazen.

Sodniki

Organizacija

Hierarhija sodišč na Cipru je zelo enostavna.

Vrhovno sodišče (Anótato Dikastírio)

Vrhovno sodišče je bilo ustanovljeno na podlagi določb iz zakona o organizaciji pravosodja (različne določbe) iz leta 1964 (O perí Aponomís tis Dikaiosínis (Poikílai Diatáxeis) Nómos tou 1964; zakon št. 33/1964), potem ko sta predsednika vrhovnega sodišča in vrhovnega ustavnega sodišča (Anótato Syntagmatikó Dikastírio) odstopila in s tem dejansko razpustila zadevni sodišči, saj predstavniki turške skupnosti v raznih državnih organih niso sodelovali in niso podprli potrebnih odločitev.

Člane vrhovnega sodišča imenuje predsednik Republike Ciper. Trenutno je 13 članov, eden od njih je imenovan za predsednika. Za člane vrhovnega sodišča so lahko imenovane osebe neoporečnega značaja z vsaj 12 leti vzornega opravljanja pravniškega poklica.

Kazenska porotna sodišča (Kakourgiodikeía)

Kazensko porotno sodišče je vrhovno kazensko sodišče prve stopnje v republiki, ki ga sestavljajo trije sodniki (predsednik (Próedros), višji okrožni sodnik (Anóteros Eparchiakós Dikastís) in okrožni sodnik (Eparchiakós Dikastís)). Člane kazenskega porotnega sodišča imenuje vrhovno sodišče za obdobje dveh let, in sicer iz vrst predsednikov okrožnega sodišča, višjih okrožnih sodnikov oziroma okrožnih sodnikov.

Okrožna sodišča (Eparchiaká Dikastíria)

Vsako okrožje Republike Ciper ima okrožno sodišče z neomejeno pristojnostjo, razen seveda v zadevah, ki spadajo v pristojnost vrhovnega sodišča in specializiranih sodišč, navedenih v nadaljevanju. Sodnike okrožnih sodišč sestavljajo predsedniki okrožnih sodišč, višji okrožni sodniki in okrožni sodniki. Sodnike okrožnih sodišč imenuje, premesti in poviša vrhovno sodišče.

Družinska sodišča (Oikogeneiaká Dikastíria)

Družinska sodišča, ki so bila vzpostavljena na podlagi zakona o družinskih sodiščih (O perí Oikogeneiakón Dikastiríon Nómos; zakon št. 23/90), sestavljajo trije člani (predsednik in dva sodnika prisednika), od katerih morajo vsi imeti pravniško izobrazbo in so pred imenovanjem uspešno opravljali pravniški poklic.

Sodišče za nadzor nad najemninami (Dikastírio Elénchou Enoikiáseon)

To specializirano sodišče sestavljajo trije člani: predsednik in dva sodnika prisednika. Predsednik sodišča mora biti pravnik, ki je uspešno opravljal pravniško službo vsaj enako število let, kot je zahtevano za imenovanje v sodni senat okrožnega sodišča.

Delovno sodišče (Dikastírio Ergatikón Diaforón)

Tako kot sodišče za nadzor nad najemninami je tudi delovno sodišče sestavljeno iz treh članov (predsednika in dveh sodnikov prisednikov). Predsednik mora biti odvetnik, ki je pred imenovanjem za sodnika sodišča pet let opravljal odvetniški poklic.

Vojaško sodišče (Stratiotikó Poinikó Dikastírio)

Zadnje specializirano sodišče je vojaško sodišče, ki mu predseduje ugleden pravnik, ki je imel ob imenovanju ustrezne kvalifikacije, potrebne za imenovanje v sodni senat okrožnega sodišča. Predsednik vojaškega sodišča mora biti vojaški častnik, ki ima najmanj čin polkovnika. Prisedniki vojaškega sodišča morajo biti profesionalni pripadniki vojske.

Seznam (Evretírio)

Na spletišču vrhovnega sodišča je na voljo seznam z nekaterimi splošnimi informacijami o sodiščih na Cipru.

Vloge in pristojnosti

Vrhovno sodišče (Anótato Dikastírio)

Vrhovno sodišče deluje kot pritožbeno sodišče zoper sodbe vseh nižjih sodišč v Republiki Ciper in kot prvostopenjsko sodišče v različnih zadevah, kot so zadeve upravnega prava in pomorske zadeve. Izdaja tudi odredbe certiorari, mandamus in druge odredbe, nadzoruje delo vseh drugih sodišč v Republiki Ciper, da zagotovi njihovo nemoteno delovanje, ter izvaja disciplinski nadzor nad člani sodstva.

Kazenska porotna sodišča (Kakourgiodikeía)

Z izjemo določenih zelo hudih kaznivih dejanj je vsako kazensko porotno sodišče pristojno za odločanje na prvi stopnji o vseh kaznivih dejanjih, ki se kaznujejo po kazenskem zakoniku (Poinikós Kódikas) ali drugem zakonu, če je bilo kaznivo dejanje storjeno na ozemlju republike ali na suverenih conah in je bodisi storilec bodisi žrtev Ciprčan, ali v kateri koli drugi državi, če je bil obtoženi v službi republike, ali na ladji ali letalu v republiki, ali na taki drugi lokaciji, v okoliščinah, kot jih določa zakon.

Okrožna sodišča (Eparchiaká Dikastíria)

Okrožna sodišča, ki imajo predsednika, so pristojna za obravnavo in odločanje na prvi stopnji o vseh tožbah, ki spadajo v njihovo lokalno pristojnost.

Vsak višji okrožni sodnik ali okrožni sodnik je pristojen (razen nekaterih izjem) za odločanje o vseh tožbah, v katerih izpodbijana vsota ali vrednost zadevnega spora ne presega 500 000,00 EUR (višji okrožni sodnik) oziroma 100 000,00 EUR (okrožni sodnik).

Kazenska pristojnost okrožnih sodišč velja tudi za vsa kazniva dejanja, storjena na območju okrožja sodišča, za katera zakon določa zaporno kazen, ki ni daljša od petih let, ali denarno kazen do največ 50 000,00 EUR in/ali oboje in za katera lahko sodišče odloči izplačilo nadomestila žrtvi v višini do 6 000,00 EUR.

Na vse sodbe, ki jih izdajo okrožna sodišča v kazenskih in civilnih zadevah se je mogoče brez omejitev pritožiti pri vrhovnem sodišču.

Specializirana sodišča

Pristojnost družinskih sodišč se nanaša na skoraj vse spore glede zakonske zveze. Pristojnost sodišča za nadzor nad najemninami je omejena na spore v zvezi s stavbami, za katere se izvaja nadzor nad najemninami. Pristojnost delovnega sodišča velja le za odnos med delodajalcem in zaposlenim, zlasti v primerih nezakonite odpovedi. Vojaško sodišče je pristojno za sojenje v kazenskih zadevah, ki vključujejo člane oboroženih sil (Ethnikí Frourá) ali v katerih so bili kršeni predpisi oboroženih sil.

Na vse sodbe, ki jih izdajo navedena sodišča, se je mogoče pritožiti pri vrhovnem sodišču.

Organizacija pravniških poklicev: odvetniki (Dikigóroi)

V Republiki Ciper velja standardni sistem zagotavljanja pravniških storitev, vsi, ki nudijo te storitve, pa se imenujejo odvetniki, ne glede na državo študija in stopnjo univerzitetne izobrazbe, ki so jo pridobili s študijem prava.

Na spletu je na voljo imenik odvetnikov, ki je prosto dostopen odvetnikom in sodnikom, javnost pa lahko do njega dostopa s plačilom naročnine.

Pravne zbirke podatkov

Uradnega spletišča, kjer bi bile objavljene sodbe, ni. Nekatere izbrane nedavne sodbe so objavljene na spletišču vrhovnega sodišča.

Na voljo je več zasebnih spletišč, ki ponujajo dostop do sodne prakse, bodisi za plačilo bodisi brezplačno. Spletišče leginetcy vsebuje zakonodajo, sodno prakso in regulativne upravne akte ter je prosto dostopno odvetnikom, sodnikom in vladnim oddelkom. Vsi drugi, ki želijo dostop do tega spletišča, morajo plačati naročnino. Spletišče cylaw vsebuje sodne odločbe in je prosto dostopno za vse.

Odvetniki/pravni svetovalci (Nomikoí Sýmvouloi)

Kot je že bilo omenjeno, ima Ciper standardni sistem delovanja odvetnikov/pravnih svetovalcev.

Notarji (Symvolaiográfoi)

Poklic notarja na Cipru ne obstaja. Delo, ki ga običajno opravljajo notarji, na Cipru opravljajo odvetniki.

Drugi pravniški poklici

Poklici v Republiki Ciper, navedeni v nadaljevanju, so povezani s pravniškim poklicem.

Sodni tajniki (Protokollités)

Sodne tajnike imenuje vrhovno sodišče. Gre za sodne uradnike, ki so običajno odvetniki z bogatimi pravniškimi izkušnjami. Sodni tajniki imajo posebne zadolžitve, kot jih določa ustrezni zakon. Najvišji sodni tajnik je predstojnik osebja sodišča, ki je odgovoren za splošni nadzor nad njim. Sodnega tajnika lahko za ta namen tudi imenuje vrhovno sodišče.

Sodni izvršitelji (Epidótes)

Obstajata dve vrst sodnih izvršiteljev: sodni izvršitelji v zasebnem sektorju, katerih dejavnost je omejena na vročanje različnih sodnih pisanj, in sodni izvršitelji na plačilnih seznamih sodišč, ki so večinoma vpleteni v izvrševanje sodnih odločb.

Pravni pomočniki (Dikigorikoí Ypálliloi)

Naziv pravnega pomočnika (dikigorikós ypállilos) je mogoče pridobiti po opravljenem šestmesečnem delu v odvetniški pisarni in predložitvi prijave sodnemu tajniku okrožnega sodišča, na območju katerega je odvetniška pisarna, v kateri kandidat dela.

Sorodne povezave

Urad generalnega tožilca

Vrhovno sodišče

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.