Vrste pravniških poklicev

Grčija

Ta stran nudi pregled poklicev na področju pravosodja v Grčiji.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Državni tožilci

Organizacija

Državna tožilstva (eisangelíes) kot pravosodni organi spadajo pod sodno vejo oblasti in sodelujejo pri njenem učinkovitem izvajanju. Državni tožilci (eisangeleís) so pri svojem delu operativno in osebno neodvisni.

Pri vsakem sodišču, razen pri sodišču za prekrške, je državno tožilstvo, ki deluje kot neodvisni pravosodni organ, katerega naloga je predvsem sodelovanje pri pripravi kazenskega postopka. Glavne naloge državnega tožilca so začetek kazenskega postopka, nadzor preiskave in vlaganje pritožb.

V Grčiji državni tožilci niso specializirani za posamezna področja.

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za splošne pogoje dela državnih tožilcev.

V zvezi s poklicem državnega tožilca ni nobenega posebnega spletišča. Informacije o pogojih za opravljanje tega poklica ima ministrstvo za pravosodje.

Vloga in glavne pristojnosti

Državni tožilci so pristojni za:

  1. izvajanje predkazenskih postopkov;
  2. začetek kazenskih postopkov;
  3. zaslišanje oseb, vključenih v zadevo;
  4. nadzor organov kazenskega pregona za preprečevanje kriminalitete in kazenski pregon;
  5. predložitev predlogov sodnim svetom in sodiščem;
  6. vložitev pritožb;
  7. nadzor zaporov in vse druge obveznosti, ki jih določa zakon.

Delo državnih tožilcev nadzirajo sodniki vrhovnega sodišča ter višji državni tožilci, kot je določeno z zakonom.

Sodniki

Organizacija

Sodno oblast izvajajo sodišča, ki jih sestavljajo redni sodniki (taktikoí dikastés), ki so pri svojem delu in osebno neodvisni.

Sodnike (dikastés) pri izpolnjevanju njihovih nalog zavezujejo le ustava in zakoni in jim ni treba ravnati v skladu z nobeno določbo, ki krši ustavo.

Delo rednih sodnikov nadzorujejo višji sodniki ter državni tožilci in namestniki državnih tožilcev (antieisangeleís) pri vrhovnem sodišču (Áreios Págos), kot je določeno z zakonom.

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za pogoje dela sodnikov.

V zvezi s sodniki ni nobenega posebnega spletišča. Informacije o pogojih za opravljanje tega poklica ima ministrstvo za pravosodje.

Organizacija pravniških poklicev: Odvetniki

Odvetniki

V Grčiji so odvetniki (dikigóroi) neodvisni javni uslužbenci. Zanje se ne zahteva, da se specializirajo na posameznem področju.

Ministrstvo za pravosodje je pristojno za pogoje dela odvetnikov.

V Grčiji je 63 odvetniških zbornic (dikigorikoí sýllogoi) – po ena na sedežu vsakega sodišča prve stopnje (protodikeío).

Minister za pravosodje nadzira vse odvetniške zbornice v Grčiji.

Pravne zbirke podatkov

Informacije so na voljo na spletišču Sveta odvetniških zbornic, vendar je dostop dovoljen le članom posamezne zbornice.

Pravni svetovalci

V Grčiji imajo odvetniki tudi vlogo pravnih svetovalcev (nomikoí sýmvouloi).

Pravne zbirke podatkov

Informacije so na voljo na spletišču Sveta odvetniških zbornic, vendar je dostop dovoljen le članom posamezne zbornice.

Notarji

Notarji (symvolaiográfoi) so neodvisni javni uslužbenci. Njihova glavna naloga je, da pripravijo in shranijo dokumente, ki so dokaz pravnih dejanj ali pa se tako uporabljajo, in izjave zainteresiranih strani, kadar se ti dokumenti zahtevajo z zakonom ali ko strani želijo, da taki dokumenti postanejo uradne listine.

V Grčiji notarji niso specializirani za posamezna področja.

Na podlagi odloka predsednika mora biti najmanj en notar pri sedežu vsakega okrožnega civilnega sodišča (eirinodikeío).

Za določitev pogojev za opravljanje notarske dejavnosti je pristojno ministrstvo za pravosodje.

V Grčiji je devet notarskih zbornic (symvolaiografikoí sýllogoi), ki delujejo na sedežih pritožbenih sodišč (efeteía).

Notarske zbornice nadzoruje ministrstvo za pravosodje.

Informacije o notarjih so na voljo na spletiščih Notarske zbornice v okviru pritožbenih sodišč v Atenah, Pireju, na Egejskih otokih in v Dodekanezu in na spletišču Evropskega imenika notarjev, ki deluje pod okriljem Sveta notariatov Evropske unije (CNUE).

Drugi pravniški poklici

Sodni izvršitelji

Sodni izvršitelji (dikastikoí epimelités) so neodvisni javni uslužbenci.

Sodni izvršitelji so pristojni za:

(a) vročitev sodnih in zunajsodnih listin;

(b) izvrševanje izvršljivih aktov, kot je določeno v členu 904(2) zakonika o civilnem postopku, in sicer (a) pravnomočnih sodb ali sodb, ki jih izdajo grška sodišča in razglasijo za začasno izvršljive, (b) arbitražnih odločb, (c) zapisnikov grških sodišč, ki vsebujejo poravnave ali določajo stroške postopka, (d) notarsko overjenih listin, (e) plačilnih nalogov, ki jih izdajo grška sodišča, in nalogov za prisilno izselitev, (f) tujih pravnih aktov, razglašenih za izvršljive, ter (g) nalogov in aktov, ki so v skladu z zakonom razglašeni za izvršljive, ter

(c) vse druge naloge, določene z zakonom.

Ministrstvo za pravosodje je odgovorno za pogoje dela sodnih izvršiteljev.

V Grčiji je osem zbornic sodnih izvršiteljev (sýllogoi dikastikón epimelitón).

Sodni tajniki

Za pogoje dela uslužbencev grških sodišč je pristojno ministrstvo za pravosodje.

Sodni izvršitelji  PDF (377 Kb) el

Sodni tajniki  PDF (376 Kb) el

Sorodne povezave

Svet odvetniških zbornic

Ministrstvo za pravosodje

Notarske zbornice v Atenah, Pireju, na Egejskih otokih ter v Dodekanezu

Notarska zbornica višjega sodišča v Solunu

Notarska zbornica višjega sodišča v Trakiji

Grška zveza sodnih izvršiteljev

Zadnja posodobitev: 24/04/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.