Izvirna jezikovna različica te strani grščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Vrste pravniških poklicev

Grčija

Ta stran nudi pregled poklicev na področju pravosodja v Grčiji.

Vsebino zagotavlja
Grčija

Tožilci

Sodniki

Pravniki

Pravni svetovalci

Notarji

Sodni izvršitelji

Sodni tajniki

Tožilci

Organizacija

Uradi državnega tožilstva (εισαγγελίες) kot pravosodni organi spadajo pod pravosodno ministrstvo in sodelujejo pri zagotavljanju dobrega sodnega varstva. Državni tožilci (εισαγγελείς) so pri svojem delu in osebno neodvisni.

Pri vsakem sodišču, razen pri sodišču za prekrške (πταισματοδικεία), je urad državnega tožilstva, ki deluje kot neodvisen pravosodni organ, katerega naloga je predvsem sodelovanje pri pripravi kazenskega postopka. Glavna naloga državnega tožilca je začeti sodne postopke, nadzorovati preiskave in vlagati pravna sredstva.

V Grčiji se državni tožilci ne razlikujejo po posameznih področjih.

Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice je pristojno za določitev pogojev oziroma predpisov za opravljanje poklica državnega tožilca.

V zvezi s poklicem državnega tožilca ni nobenega posebnega spletišča. Informacije o pogojih za opravljanje tega poklica vodi ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice.

Vloga in glavne pristojnosti

Državni tožilci so pristojni za:

 1. izvajanje pripravljalnih preiskav;
 2. začetek pravnih postopkov;
 3. zaslišanje oseb, ki so v postopku;
 4. nadzor izvršilnih organov, pristojnih za preprečevanje kriminalitete in kazenski pregon;
 5. vlaganje predlogov sodnim svetom in sodiščem;
 6. vlaganje pritožb;
 7. izvršitev sodb v kazenskih zadevah in pomoč pri izvršitvi nalogov za izvršbo;
 8. nadzor delovanja zaporov;

in vse drugo, določeno z zakonom.

Delo državnih tožilcev nadzirajo sodniki vrhovnega sodišča ter višji državni tožilci, kot je določeno z zakonom.

Sodniki

Organizacija

Sodno varstvo izvajajo sodišča, ki jih sestavljajo redni sodniki (τακτικοί δικαστές), ki so pri svojem delu in osebno neodvisni.

Pri izpolnjevanju svojih nalog sodnike (δικαστές) zavezuje le ustava in zakoni, in jim ni treba ravnati v skladu s katero koli določbo, ki krši ustavo.

Delo rednih sodnikov nadzorujejo višji sodniki in državni tožilci oziroma namestnik državnih tožilcev (Αντεισαγγελείς) pri vrhovnem sodišču (Άρειος Πάγος), kot je določeno z zakonom.

Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice je pristojno za določitev pogojev oziroma predpisov za opravljanje sodniškega poklica.

V zvezi s sodniki ni nobenega posebnega spletišča. Informacije o pogojih za opravljanje tega poklica vodi ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice.

Organizacija poklicev na področju pravosodja: pravniki

Odvetniki

V Grčiji status odvetnika ureja država (δικηγόροι), vendar so neodvisni in niso državni uslužbenci. Zanje se ne zahteva, da se specializirajo na posameznem področju.

Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice je pristojno za določitev pogojev oziroma predpisov za opravljanje tega poklica.

V Grčiji je 63 odvetniških zbornic (δικηγορικοί σύλλογοι) – po ena pri sedežu vsakega sodišča prve stopnje (πρωτοδικείο).

Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice nadzoruje delo vseh odvetniških zbornic v državi.

Pravne zbirke podatkov

Informacije so na voljo na spletišču grške odvetniške zbornice, vendar imajo dostop do njega le člani vsake od zbornic.

Pravni svetovalci

V Grčiji imajo odvetniki tudi vlogo pravnih svetovalcev (νομικοί σύμβουλοι).

Pravne zbirke podatkov

Informacije so na voljo na spletišču grške odvetniške zbornice, vendar imajo dostop do njega le člani vsake od zbornic.

Notarji

Status notarja (συμβολαιογράφοι) ureja država, vendar so neodvisni in niso državni uslužbenci. Njihova glavna naloga je, da pripravijo in shranijo pisna pravna priporočila in dokazne listine ter izjave zainteresiranih strank, kadar se ti dokumenti zahtevajo z zakonom ali ko stranke želijo, da take listine dobijo status uradne listine.

V Grčiji ni različnih vrst notarjev.

Na podlagi odloka predsednika mora biti najmanj en notar pri sedežu vsakega okrožnega civilnega sodišča (ειρηνοδικείο).

Za določitev pogojev za opravljanje notarske dejavnosti je pristojno ministrstvo za pravosodje.

V Grčiji je devet notarskih zbornic (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), ki delujejo pri sedežih sodišč druge stopnje (εφετεία).

Delo notarskih zbornic nadzoruje Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice.

Informacije o notarjih so na voljo na spletišču grške notarske zbornice (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) in na spletišču Evropskega registra notariatov v okviru Konference notariatov Evropske unije (CNUE).

Drugi poklici na področju pravosodja

Sodni izvršitelji

Status sodnih izvršiteljev (δικαστικοί επιμελητές) ureja država, vendar so neodvisni in niso državni uslužbenci.

Sodni izvršitelji so pristojni za:

 1. vročanje sodnih in zunajsodnih listin;
 2. izvrševanje nalogov za izvršbo, kot je določeno v členu 904(2) Zakonika o civilnem postopku, in sicer (a) končnih sodb ali sodb, ki jih izdajo grška sodišča in razglasijo za začasno izvršljive, (b) arbitražnih odločb, (c) zapisnikov grških sodišč, ki vsebujejo rešitev ali določajo sodne stroške, (d) notarsko overjenih listin, (e) plačilnih nalogov, ki jih izdajo grška sodišča, in nalogov za izselitev najemnika, (f) tujih pravnih naslovov, razglašenih za izvršljive (g) nalogov in aktov, ki so v skladu z zakonom razglašeni za izvršljive; ter
 3. vse druge naloge, določene z zakonodajo.

Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice je pristojno za določitev pogojev oziroma predpisov za opravljanje poklica sodnega izvršitelja.

V Grčiji je osem zbornic sodnih izvršiteljev (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Sodni tajniki

Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice je pristojno za določitev pogojev oziroma predpisov za uslužbence grških sodišč.

Sodni izvršitelji  PDF (378 Kb) en

Sodni tajniki PDF (379 Kb) en

Sorodne povezave

Odvetniška zbornica v Atenah

Odvetniška zbornica v Pireju

Ministrstvo za pravosodje, preglednost in človekove pravice

Grška notarska zbornica

Notarska zbornica v Solunu

Zadnja posodobitev: 27/08/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.