Vrste pravniških poklicev

Madžarska

Ta stran vsebuje pregled pravniških poklicev na Madžarskem. Pravniški poklici – uvod Tožilci Sodniki Odvetniki Notarji Drugi pravniški poklici

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Pravniški poklici – uvod

V tem poglavju je na voljo pregled pravniških poklicev na Madžarskem, in sicer tožilcev, sodnikov, odvetnikov, pravnih svetovalcev, notarjev in sodnih izvršiteljev.

Na Madžarskem predstavniki pravniških poklicev (odvetniki, notarji, sodni izvršitelji) opravljajo svojo dejavnost neodvisno, področja njihovega delovanja pa urejajo poklicne zbornice. Članstvo v zbornici je pogoj za opravljanje dejavnosti, zbornice pa so pristojne za izvajanje strokovnega nadzora nad svojimi člani za zagotavljanje storitev na ustrezni ravni.

Tožilci (ügyész)

Organizacija

Madžarska ustavna pravila določajo, da državno tožilstvo (ügyészség) izvršuje pristojnosti, določene z zakonom, v povezavi z izvajanjem preiskav in vodenjem pregona pred sodiščem, pristojno pa je tudi za preverjanje zakonitosti kazenskih ukrepov.

Državno tožilstvo pomaga zagotavljati spoštovanje zakonodaje, če je ta kršena, pa ravna na način, določen z zakonom.

Državno tožilstvo (ügyészség) je centralizirana organizacija, ki jo vodi generalni tožilec (legfőbb ügyész), ki odgovarja parlamentu. Tožilce imenuje in razreši generalni tožilec.

Tožilci so sprva imenovani za tri leta, nato pa za nedoločen čas.

Predpise, ki urejajo državno tožilstvo, določa zakon.

Vloga in pristojnosti

Naloge, pristojnosti in pravni status tožilcev ureja zakon. Državno tožilstvo je enoten organ in vsi tožilci imajo enak pravni status.

Državno tožilstvo (ügyészség):

 • vodi preiskave v zadevah, ki jih določa zakon o kazenskem postopku;
 • preverja, ali preiskave potekajo skladno z ustreznimi pravnimi določbami;
 • izvaja druge pristojnosti v zvezi s preiskavami;
 • pripravlja in vlaga obtožnice ter vodi pregon v kazenskih postopkih in uresničuje pravice do pritožbe, določene z zakonom;
 • preverja, ali izvrševanje kazni poteka skladno z ustreznimi pravnimi določbami;
 • sodeluje v ostalih civilnih, delovnih, upravnih in gospodarskih postopkih; tožilec sodeluje v postopkih, ki jih določa zakonik o civilnem postopku (polgári perrendtartás), če imetnik pravic teh iz katerega koli razloga ni sposoben uveljavljati;
 • v okviru splošne presoje zakonitosti (általános törvényességi felügyelet) zagotavlja spoštovanje zakonodaje;
 • izvaja potrebne ukrepe za zaščito otrok v zvezi s kaznivimi dejanji zoper mladoletnike;
 • opravlja naloge, ki izhajajo iz mednarodnih obveznosti, zlasti pravno pomoč;
 • opravlja naloge v zvezi z Eurojustom;
 • pomaga zagotoviti, da vse družbene organizacije, državni organi in državljani spoštujejo zakonodajo, ter ob kršitvi zakonov zagotavlja spoštovanje pravne države.

Pravne zbirke podatkov

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Državnega tožilstva Madžarske (Magyar Köztársaság Ügyészsége).

Sodniki

Organizacija

Ustava določa, da so sodniki neodvisni; odločitve sprejemajo na podlagi zakona in v skladu s svojimi prepričanji, pri sprejemanju odločitev pa se nanje ne sme vplivati ali jih usmerjati.

Pristojnost za imenovanja sodnikov ima predsednik Madžarske (köztársasági elnök).

Oseba, ki želi biti imenovana na mesto sodnika, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • je madžarski državljan;
 • ni vpisana v kazensko evidenco;
 • ima volilno pravico;
 • ima univerzitetno pravno izobrazbo;
 • ima opravljen madžarski pravosodni izpit (szakvizsgával rendelkezik);
 • se obveže razkriti finančne izkaze, kot določa zakon, in
 • ima vsaj eno leto izkušenj kot sodni tajnik (bírósági titkár) ali tajnik državnega tožilca (ügyészségi titkár) ali sodnik na ustavnem sodišču, vojaški sodnik, tožilec, notar, odvetnik ali pravni svetovalec ali je na položaju v osrednjem upravnem organu (központi közigazgatási szerv), za katerega je potreben pravosodni izpit.

Sodniki porotniki

V skladu z ustavnimi pravili lahko v sodnih postopkih sodelujejo tudi sodniki porotniki (nem hivatásos bíró/ülnök).

Kandidati ne smejo biti vpisani v kazensko evidenco, imeti morajo volilno pravico, biti madžarski državljani in starejši od 30 let. Poleg teh zahtev morajo vojaški sodniki porotniki (katonai ülnök) služiti kot strokovno osebje madžarskih oboroženih sil (Magyar Honvédség) ali v organih kazenskega pregona.

Sodniki porotniki so izvoljeni za štiri leta.

V kazenskih postopkih v zvezi s kaznivimi dejanji, ki se kaznujejo z osem ali več leti zapora, senate okrajnih sodišč sestavljajo en poklicni sodnik (hivatásos bíró) in dva sodnika porotnika. Županijsko sodišče (megyei bíróság) lahko na prvi stopnji odloča v senatu (tanács), ki ga sestavljajo en poklicni sodnik in dva sodnika porotnika.

V civilnih postopkih lahko o zadevah, določenih z zakonom, odloča senat, ki ga sestavljajo en poklicni sodnik in dva sodnika porotnika.

Sodni uradniki, sodni pomočniki

Diplomanti pravnih fakultet so na sodiščih zaposleni na položaju sodnih uradnikov ali sodnih pomočnikov, da si pridobijo znanje in izkušnje za prihodnjo kariero sodnikov. Kot sodniki lahko delujejo samo v postopkih in pod pogoji, ki jih določa zakon.

Informativni listi o sodnem osebju so na voljo na naslednjih povezavah:

 1. nosilci funkcij PDF (407 Kb) en
 2. sodni uradniki PDF (382 Kb) en
 3. sodni pomočniki PDF (286 Kb) hu
 4. fizični delavci PDF (280 Kb) hu

Odvetniki

Odvetniki (ügyvéd)

Pri opravljanju svojega poklica odvetniki (ügyvéd) pomagajo svojim strankam uveljaviti njihove pravice in izpolniti njihove obveznosti. Odvetniki lahko zagotovijo pravno zastopanje v vseh zadevah in pred vsemi organi. Odvetniki so pri opravljanju svojega poklica neodvisni, kar pomeni, da se nanje ne sme vplivati in ne smejo prevzeti takih obveznosti, ki bi ogrozile to neodvisnost.

Med plačljive dejavnosti, ki jih lahko opravljajo samo odvetniki, spadajo:

 • zastopanje in obramba v kazenskih zadevah;
 • pravno svetovanje;
 • priprava in urejanje pravnih dokumentov;
 • upravljanje denarja ali dragocenosti, ki so polog za zgoraj navedene dejavnosti.

Zaradi zahtev današnjega gospodarsko naravnanega življenja lahko odvetniki ponujajo tudi storitve, kot so davčno svetovanje, storitve nepremičninskih agencij in izvensodno mediacijo (peren kívüli közvetítés), čeprav to niso izključno njihove dejavnosti.

Poleg odvetnikov lahko odvetniške dejavnosti opravlja katera koli druga oseba, ki je bila sprejeta v odvetniško zbornico (kamara) in je opravila odvetniško zaprisego (ügyvédi eskü).

Za sprejem v odvetniško zbornico mora oseba izpolnjevati naslednje pogoje:

 • biti mora državljan države članice Evropskega gospodarskega prostora (Európai Gazdasági Térség);
 • ne sme biti vpisana v kazensko evidenco;
 • imeti mora univerzitetno izobrazbo in opravljen madžarski pravosodni izpit (jogi szakvizsga);
 • imeti mora urejeno zavarovanje odgovornosti in ustrezne delovne prostore.

Odvetniki iz držav članic Evropske unije lahko na Madžarskem odvetniško dejavnost opravljajo v treh osnovnih oblikah: kot izvajalci storitev za posebne namene, kot redni izvajalci storitev in kot člani odvetniške zbornice. Izvajalci storitev za posebne namene morajo svojo dejavnost prijaviti pristojni odvetniški zbornici (ügyvédi kamara) glede na kraj opravljanja storitev, medtem ko se morajo odvetniki, ki želijo prakso opravljati redno, registrirati pri pristojni odvetniški zbornici.

Odvetniki iz Evropske unije (európai közösségi ügyvéd), ki so vpisani v register, lahko zaprosijo za sprejem v odvetniško zbornico, če izpolnjujejo zakonske zahteve [npr. opravljena zakonsko določena praksa, dokazilo o usposobljenosti na področju madžarskega prava (in prava Evropske unije), dokazilo o ustreznem znanju madžarskega jezika za opravljanje dejavnosti itd.].

Odvetnik iz Evropske unije, ki je bil sprejet v odvetniško zbornico, lahko uporablja strokovni naziv odvetnik (ügyvédi cím) in zanj veljajo enaki predpisi kot za madžarske odvetnike.

Odvetniki so zavezani k varovanju poklicne tajnosti v zvezi z vsemi dejstvi in podatki, ki jih pridobijo med opravljanjem svojih poklicnih dejavnosti.

Na splošno velja, da je plačilo za odvetnikovo delo odvisno od svobodnega dogovora med odvetnikom in stranko. Odvetnikovo plačilo je določeno samo, kadar v sodnih postopkih nastopa kot zagovornik po uradni dolžnosti (kirendelt védő).

Pravne zbirke podatkov

Več informacij je na voljo na spletnem mestu madžarske odvetniške zbornice (Magyar Ügyvédi Kamara).

Pravni svetovalci (jogtanácsos)

Glavna naloga pravnih svetovalcev je olajšati delovanje organizacij, v katerih so zaposleni. Pravni svetovalci zakonito zastopajo svojo delovno organizacijo, svetujejo in zagotavljajo informacije, pripravljajo vloge, pogodbe in druge listine ter sodelujejo pri organiziranju pravnih zadev. Na splošno pravni svetovalci, v nasprotju z odvetniki, svoje delo, ki ni tako obsežno kot delo odvetnikov, opravljajo kot zaposleni. Plačilo pravnih svetovalcev temelji na predpisih delovnega prava.

Pravni svetovalec lahko postane oseba, ki je vpisana v register pri županijskem sodišču – v Budimpešti pri mestnem sodišču v Budimpešti (Fővárosi Bíróság). Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • imeti morajo državljanstvo ene od držav članic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás);
 • niso vpisani v kazensko evidenco;
 • imajo univerzitetno izobrazbo;
 • imajo opravljen madžarski pravosodni izpit in
 • so vpisani v register.

V nekaterih primerih lahko minister za pravosodje (az igazságügyért felelős miniszter) odobri oprostitev pogoja državljanstva.

Notarji (közjegyző)

Notarji (közjegyző) v okviru pooblastil, ki jim jih podeljuje zakon, opravljajo uradne pravosodne storitve kot del državnega pravosodnega sistema.

Namen njihovih dejavnosti je preprečitev nastanka pravnih sporov, notarji pa lahko svoje delo na tem področju opravljajo samo, če so člani notarske zbornice (Közjegyzői Kamara). Po zakonu notarje imenuje minister za pravosodje, in sicer za opravljanje storitev v določeni pisarni in za nedoločen čas.

Notarji morajo skleniti zavarovanje odgovornosti in ga ohranjati v času opravljanja svojih poklicnih dejavnosti.

Izključne naloge notarjev so med drugim overjanje pravnih poslov, izjav in dejstev v javnih listinah (közokirat). Notarji že po tradiciji vodijo zapuščinske in druge nepravdne postopke. Pomembna naloga notarjev je tudi vodenje evidenc o hipotekah na premičninah in hramba depozitov v obliki denarja, dragocenosti in varščin z dovoljenjem vpletenih strank, zato da jih posredujejo upravičenim strankam.

Notarji so na podlagi dejavnosti, ki se vrednotijo glede na njihovo trajanje, zahtevo po pravnem vrednotenju in odgovornost, ki izhaja iz njihovega poklica, upravičeni do plačila, določenega z zakonom. V izjemnih primerih (npr. pri posebno težkih zadevah, ki zahtevajo višjo raven strokovnega znanja) se lahko plačilo razlikuje od običajnega zneska. Če je mogoče določiti vrednost predmeta notarske storitve, se plačilo določi na podlagi te vrednosti. Če vrednosti predmeta notarske storitve ni mogoče določiti, se plačilo določi na podlagi časa, porabljenega za opravljeno storitev. Cene za notarsko overitev kopij listin so določene.

Tuji državljani na Madžarskem ne morejo biti imenovani za sodnike, tožilce, sodne uradnike, sodne izvršitelje in notarje, ker je madžarsko državljanstvo osnovni pogoj.

Pravne zbirke podatkov

Več informacij je na voljo na spletnem mestu madžarske notarske zbornice (Magyar Országos Közjegyzői Kamara).

Drugi pravniški poklici

Sodni izvršitelji

Izvršbe opravljajo sodni izvršitelji (samostojni sodni izvršitelji (önálló bírósági végrehajtó) in županijski sodni izvršitelji (megyei bírósági végrehajtó)).

Praviloma terjatve iz sodnih odločb (bírósági határozat) na področju civilnih zadev izvršujejo samostojni sodni izvršitelji. Minister za pravosodje imenuje samostojne sodne izvršitelje, da delujejo na območju okrajnega sodišča (helyi bíróság) na določenem področju pristojnosti.

Samostojni sodni izvršitelji niso državni uslužbenci; njihov dohodek je plačilo strank za opravljeno delo.

Obseg njihovih dejavnosti je naslednji:

 • izvršba se opravi na podlagi potrdila o izvršljivosti (végrehajtási lap), ki ga izda sodišče;
 • izvršba se opravi na podlagi sklepa o izvršbi (végrehajtási záradék), ki ga izda sodišče;
 • izvršba se opravi na podlagi sodnega naloga, sklepa o izvršbi ali sklepa o prenosu (végrehajtást elrendelő, letiltó, átutalási végzés), pa tudi na podlagi neposrednega sodnega poziva (közvetlen bírósági felhívás).

Okrajni sodni izvršitelji delujejo pri okrajnih sodiščih in na mestnem sodišču v Budimpešti (Fővárosi Törvényszék). Predsednik okrajnega sodišča okrajne sodne izvršitelje imenuje za nedoločen čas, in sicer za delovanje v okviru določenega okrajnega sodišča. Predsedujoči sodnik okrajnega sodišča objavi javni razpis za mesto okrajnega sodnega izvršitelja. Okrajni sodni izvršitelj je kot nosilec funkcije na sodišču zaposlen pri okrajnem sodišču in prejema plačilo na podlagi tega delovnega razmerja.

Okrajni sodni izvršitelji izterjujejo „sodne zahtevke“ (kadar je zakoniti imetnik zahtevka država); sodni zahtevki so stroški civilnih ali kazenskih postopkov, ki jih vnaprej plača država. V pristojnost županijskih sodnih izvršiteljev spadajo izterjava stroškov kazenskega postopka, zaplemba premoženja in druge denarne kazni. Preživnina, ki jo vnaprej plača sodišče, se šteje za sodni zahtevek, zato je tudi njena izterjava v pristojnosti županijskih sodnih izvršiteljev. Poleg tega okrajni sodni izvršitelji opravijo izterjavo, če je zakoniti imetnik zahtevka sodišče, nacionalni sodni svet, nacionalni sodni urad, ministrstvo za pravosodje, inštitut sodnih strokovnjakov ali država.

Področje pristojnosti sodnih izvršiteljev sovpada s področjem pristojnosti sodišča.

Pravne zbirke podatkov

Več informacij je na voljo na spletnem mestu madžarske zbornice sodnih izvršiteljev (Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara).

Organizacije, ki ponujajo brezplačne pravne storitve

Pravne klinike delujejo na univerzah in pri več madžarskih in mednarodnih nevladnih organizacijah, ki delujejo na tem področju.

Sorodne povezave

Domača stran madžarske nacionalne notarske zbornice (A Magyar Országos Közjegyzői Kamara honlapja)

Domača stran madžarske zbornice sodnih izvršiteljev (A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara honlapja)

Domača stran Državnega tožilstva Madžarske (A Magyar Köztársaság Ügyészségének honlapja)

Domača stran madžarske odvetniške zbornice (A Magyar Ügyvédi Kamara honlapja)

Zadnja posodobitev: 15/02/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.